Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Birjand University of Medical Sciences

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجندVolume 28, Number 4 (2021-12)


Serum 25-hydroxy Vitamin D levels in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease exacerbation: Short Communication
مقاله کوتاه: سطوح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D در بیماران با تشدید بیماری انسدادی ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of proteinase and phospholipase activity of Candida albicans strains isolated from the mouth of patients with controlled and uncontrolled diabetes mellitus in Qazvin province: Short Communication
مقاله کوتاه: بررسی میزان فعالیت آنزیم پروتئیناز و فسفولیپاز سویه‌های کاندیدا آلبیکنس جدا شده از دهان بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس کنترل شده و کنترل نشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric properties and factor structure of the Persian version of Mentalized Affectivity Scale
ویژگی‌های روان‌سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس ذهنی‌سازی عاطفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and factors related to infection and mortality due to COVID-19 among patients of Shohada Ghaen Hospital, Ghaen, Iran, 2020
بررسی شیوع و عوامل مرتبط با ابتلا و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در مراجعین بیمارستان شهدا قاین در سال 99-1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the observance of health protocols and requirements of the environmental and occupational health center against COVID-19 in men’s hairdresser salons of Birjand, Iran, in 2020
بررسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی و الزامات مرکز سلامت محیط و کار در مبارزه با کووید -19 در آرایشگاه‌های مردانه شهر بیرجند در سال 1399
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hepatitis C virus NS3 protein on expression of heat shock protein 70 and Glypican3 as the markers of hepatocellular carcinoma
اثر پروتئین NS3 ویروس هپاتیت سی بر القای بیان نشانگرهای HSP70 و Glypican3 کارسینومای هپاتوسلولار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of subacute renal toxicity of Bisphenol A in rats
بررسی سمّیت تحت حاد کلیوی بیسفنول A در رت‌های نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Kelussia odoratissima Mozaff extract on PNPLA3 gene expression in non-alcoholic fatty liver and control rats
بررسی اثر عصاره کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff) بر بیان ژن PNPLA3 در رت‌های مبتلا به کبد چرب غیر‌الکلی و رت‌های سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of antioxidant and antibacterial activities of various herbal essential oils: An In vitro study
مقایسه‌ فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی و ضدمیکروبی اسانس‌های مختلف گیاهی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The protein-nanoparticle interaction (protein corona) and its importance on the therapeutic application of nanoparticles
برهمکنش پروتئین-نانوذره (پروتئین کرونا) و اهمیت آن در کاربرد درمانی نانوذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 3 (2021-9)


Priority of the elderly and patients with chronic diseases in COVID-19 vaccination: Letter to Editor
نامه به سردبیر: اولویت داشتن سالمندان و مبتلایان به بیماری‌های مزمن در واکسیناسیون کووید-19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of anti-herpes simplex virus type 1 among dental students of Birjand University of Medical Sciences, Iran, 2017-2018: Short Communication
مقاله کوتاه: فراوانی ضد ویروس هرپس سیمپلکس نوع ۱ در بین دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 97-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prostate cancer with a large cystic lesion: Case Report
گزارش مورد: سرطان پروستات در همراهی با ضایعه کیستیک بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of exercise with Kelussia Odaratissma Mozaff on FoxO1 Expression level in cardiac tissue of obese rats
مقایسه اثر تمرینات ورزشی با کرفس کوهی بر بیان ژن FoxO1 در بافت قلب موش‌های صحرایی چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of metformin on the expression of SNARE proteins in the skeletal muscle of rats with type 2 diabetes
اثر متفورمین بر بیان پروتئین‌های SNARE در عضله اسکلتی موش‌های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of grapefruit juice on CYP2E1 gene expression in obese and control rats
بررسی آب‌میوه گریپ‌ فروت بر بیان ژن CYP2E1 در موش‌ صحرایی چاق و کنترل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Spirulina platensis green-blue algae consumption, and circuit resistance training (CRT) on lipid profile in overweight and obese middle-aged men
اثر مصرف جلبک سبز-آبی اسپیرولینا (Spirulina Platensis) و تمرینات مقاومتی دایره‌ای بر پروفایل لیپیدی در مردان میانسال دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of biological activities of raw and cooked Brassica oleracea sprout extracts rich in bioactive compound Sulforaphane
بررسی فعّالیت‌های بیولوژیکی عصاره‌های جوانه خام و پخته کلم بروکلی (Brassica oleracea) غنی از ترکیب زیست فعال سولفورافان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aqueous and alcoholic extracts of Ziziphora clinopodioides on apoptosis and alteration of caspase-3 and caspase-9 gene expression in anterior horn neurons of the spinal cord after sciatic nerve compression in male rats
بررسی اثر عصاره‌های آبی و الکلی گیاه کاکوتی (Ziziphora clinopodioides) بر روند آپوپتوز و تغییر بیان ژن‌های کاسپاز 3 و 9 نورون‌های شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comprehensive overview of the diagnosis and treatment of hypertension based on the latest hypertension guidelines
مروری جامع بر تشخیص و درمان فشارخون بالا بر اساس آخرین دستورالعمل‌های بالینی (گایدلاین‌های) بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 2 (2021-6)


Fauna and frequency of hard ticks of livestock in South Khorasan province in 2018: Short Communication
مقاله کوتاه: فراوانی فون و وفور کنه‌های سخت در دام‌های استان خراسان جنوبی در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of levofloxacin-based three-drug regimen with clarithromycin-based four-drug regimen in the treatment of Helicobacter pylori infection in Birjand: Short Communication
مقاله کوتاه: مقایسه‌ تأثیر "رژیم سه دارویی بر پایه‌ لووفلوکساسین" با "رژیم چهار دارویی بر پایه‌ کلاریترومایسین" در درمان هلیکوباکترپیلوری در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Individual and organizational factors related to social vitality of women working in Birjand University of Medical Sciences, Iran, in 2020
بررسی عوامل فردی و سازمانی مرتبط با نشاط اجتماعی زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effect of education of proper oral hygiene via virtual reality simulation on dental plaque in high school students
بررسی تأثیر آموزش نحوه صحیح رعایت بهداشت دهان و دندان بر اساس شبیه‌سازی واقعیت مجازی بر پلاک دندانی دانش‌آموزان دختر متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of body mass index and level of physical activity on motor competence women's in life span
تأثیر شاخص توده بدنی و سطح فعالیت بدنی بر شایستگی حرکتی زنان در طول عمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microscopic examination of the effect of bromelain on the healing of tooth extraction sockets in an animal model
بررسی میکروسکوپی اثر بروملین بر ترمیم حفره دندان کشیده شده در مدل حیوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of moderate intensity aerobic training on cardiac autonomic system function and nitric oxide levels in middle-aged males with metabolic syndrome
تأثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر عملکرد سیستم اتونوم قلبی و نیتریک اکساید در مردان میانسال مبتلا به سندروم متابولیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotection effects of ethyl acetate and n-butanol fractions of the hydroalcoholic extract of Tanacetum bodjnordens on sciatic nerve compression in male rats
اثرات محافظت نورونی فراکسیون‌های اتیل استات و ان بوتانول عصاره هیدروالکلی برگ گیاه مینا بجنوردی (Tanacetum bodjnordens) بر کمپرسیون عصب سیاتیک در رت‌های نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of chamomile and chlorhexidine glucosan cleansing on dental plaque and mucosal lesions of ventilated patients in the intensive care unit
مقایسه تأثیر دهان‌شویه بابونه و کلرهگزیدین گلوکانات بر پلاک دندانی و ضایعات مخاطی دهان بیماران تحت ونتیلاتور در بخش مراقبت‌های ویژه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Snake venom proteins and coagulopathy caused by snakebite
پروتئین‌های زهر مارها و اختلالات انعقادی ناشی از مارگزیدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 1 (2021-3)


Treatment of COVID-19 patients using plasma therapy: Letter to Editor
نامه به سردبیر: پلاسما درمانی، در درمان بیماران کووید- 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey on the presence of powdered milk and neutralizers in raw and pasteurized milk in Birjand, Iran: Short Communication
مقاله کوتاه: بررسی وجود مواد خنثی کننده و شیرخشک در شیرخام و شیر پاستوریزه توزیع شده در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of Helicobacter pylori in patients with gastrointestinal disorders referring to Imam Reza Hospital in Birjand, Iran: Short Communication
مقاله کوتاه: بررسی سرواپیدمیولوژی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران با علائم اختلالات گوارشی مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا‌(ع) شهر بیرجند در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of training nurses on the National Program for Hospital Preparedness in improving their preparedness for accidents and disasters
تأثیر آموزش برنامه ملی آمادگی بیمارستانی مؤثر بر ارتقای آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of three therapies on liver enzymes and lipid profiles in hypercholesterolemic rats
مقایسه اثر سه روش درمانی بر آنزیم‌های کبدی و نیم‌رخ‌های چربی در رت‌های هیپرکلسترولمی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of eight weeks of resistance training on the expression of klotho protein and insulin-like growth factor 1 genes in slow twitch and fast twitch skeletal muscles of aged Wistar rats
تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن های پروتئین کلوتو و عامل رشد شبه انسولینی-1 در عضلات اسکلتی کند انقباض و تند انقباض رت‌ های پیر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Clinical Outcomes Seprate and semi continus sewing methods during and after Heart valves Surgery
مقایسه پیامدهای بالینی دو روش دوخت دریچه منقطع و نیمه پیوسته در حین و پس از عمل جراحی دریچه‌های قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bone biochemical marker response to a plyometric exercise session with and without blood flow restriction in inactive adolescent females
پاسخ مارکرهای بیوشیمیایی متابولیسم استخوان به یک جلسه تمرین پلایومتریک با و بدون محدودیت جریان خون در دختران غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of self-hypnosis on the experience of delivery fear and duration of labor in primiparity: A randomized clinical trial
تاثیر خود-هیپنوتیزم بر تجربه ترس از زایمان و طول مدت لیبر در زنان نخست زا: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

COVID-19 pandemic: Challenges and approaches in blood transfusions
چالش و راهکارهای پیش رو در انتقال خون در پاندمی کووید 19
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 4 (2020-12)


Relationship between white tea and adipose tissue metabolism: The importance and necessity of future research regarding the effect of white tea on fat oxidation, compared to other Kinds of tea: Letter to the Editor
نامه به سردبیر: ارتباط بین چای سفید و متابولیسم بافت چربی: اهمیّت و ضرورت تحقیقات در آینده در زمینه تأثیر چای سفید بر اکسیداسیون چربی در مقایسه با دیگر چای‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Undiagnosed celiac disease in a patient with polyarthritis: Case Report
گزارش مورد: بیماری سلیاک تشخیص داده نشده در بیمار با پلی‌آرتریت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of G22A variant of Adenosine Deaminase gene with coronary in-stent restenosis in coronary artery patients receiving drug-eluting stent
بررسی ارتباط واریانت G22A ژن آدنوزین دآمیناز با coronary-in-stent restenosis در افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر دریافت کننده استنت دارویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Density of bacterial particles cultivable in the inside and outside air of kindergartens in Birjand, Iran during 2019
تراکم ذرات باکتریایی قابل‌کشت در هوای داخل و خارج مهدکودک‌های شهر بیرجند در سال 1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of sexual function and its related factors in women with breast cancer undergoing chemotherapy referred to Iran-Mehr Medical Center in Birjand, 2018
بررسی عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکزدرمانی ایرانمهر بیرجند، سال1398
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of the family-centered empowerment model on the self-care ability of patients with colorectal cancer
بررسی تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده‌محور بر توان خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sclerorhachis leptoclada hydroalcoholic extract on glucose and cholesterol levels, triglyceride, as well as Serum HDL and LDL in male diabetic rats
بررسی عصاره هیدروالکلی Sclerorhachis leptoclada بر میزان گلوکز و سطوح کلسترول، تری‌گلیسرید، HDL و LDL سرم در رت‌های دیابتی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of efficacy and safety of levetiracetam, sodium valproate, and nortriptyline in the prevention of migraine headache
مقایسه کارایی و ایمنی سه داروی لوتیراستام، والپروات سدیم و نورتریپتیلین در پیشگیری از سردرد میگرنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of eight weeks of high intensity interval training and crocin consumption on the apoptotic genes expression in the liver tissue of male rats under chronic doxorubicin induction
اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف کروسین بر بیان ژن‌های آپوپتیک بافت کبد رت های نر تحت القاء مزمن دوکسوروبیسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of intra-articular injection of bupivacaine in combination with morphine, methylprednisolone, or alone on pain after knee arthroscopy
بررسی تزریق داخل مفصلی بوپیواکائین با مورفین یا متیل پردنیزولون یا به تنهایی بر درد بعد از عمل آرتروسکوپی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 3 (2020-9)


Brucellosis Spondylodiscitis: A case report
اسپوندیلودیسکیت بروسلایی: معرفی یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between spiritual intelligence and quality of life in nurses of Birjand teaching hospitals
بررسی رابطه هوش معنوی و کیفیت زندگی در پرستاران بیمارستان های آموزشی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the position of mandibular third molar hidden teeth and its effect on second adjacent molar teeth in panoramic radiography in patients referring to Birjand Dental School in 2018-19
بررسی وضعیت دندان مولر سوم نهفته فک پایین و تأثیر آن بر دندان مولر دوم مجاور در رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه‌کننده به دانشکده دندانپزشکی بیرجند در سال 98-1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Variety of antibacterial and antifungal activity of Thymus kotschyanus essential oil collected from fourteen regions of Iran
تنوع بالقوه فعالیت ضدباکتریایی و ضدقارچی اسانس اکوتیپ‌های آویشن کوهی جمع‌آوری شده از چهارده منطقه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of vascular effects of aqueous Crocus sativus petals’ extract in the hypertensive rats
بررسی اثرات عروقی عصاره آبی گلبرگ زعفران در موش‌ صحرایی با فشار خون بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of aerobic exercise in the aqueous environment on heart rate variability by using Poincare plot nonlinear method
بررسی اثرات تمرین ایروبیک در محیط آبی بر تغییرپذیری ضربان قلب با استفاده از روش غیر خطی Poincare plot
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acceptance and commitment based on the fear of delivery pain- A randomized educational trial study
تأثیر رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ترس از درد زایمان- یک مطالعه کار آزمایی آموزشی تصادفی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of pulsatile flushing on phlebitis and peripheral intravenous catheters patency
بررسی تأثیر فلاشینگ وقفه‌ای بر فلبیت، نوع و مدت‌زمان بازماندن کاتتر ورید محیطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of mesoporous silica nanoparticles for drug delivery to cancer cells
کاربرد نانوذرات متخلخل سیلیکا در دارورسانی به سلول‌های سرطانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of coronavirus (COVID 19) in South Khorasan province
مدیریت بیماری کرونا ویروس (COVID 19) در استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 2 (2020-6)


Production and optimization of hand disinfection solution based on the World Health Organization formulation: Short Communication
تولید و بهینه‌سازی محلول ضدعفونی دست بر پایه فرمولاسیون سازمان بهداشت جهانی: یک مقاله کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of salt content in breads offered in bakeries in South Khorasan province in 2014-2018
مقایسه میزان نمک در نان‌های عرضه ‌شده در نانوایی‌های استان خراسان جنوبی در سال‌های 97-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of computer game addiction and related factors in male adolescent of Gonabad in 2018
شیوع وابستگی به بازی‌های رایانه‌ای و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان پسر شهر گناباد در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iron supplementation consumption behavior predictors based on the Health Belief Model among 9th-grade female students of Birjand in 2018
پیش‌بینی‌کننده‌های رفتار مصرف مکمل آهن بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانش‌آموزان دختر پایه نهم شهر بیرجند در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semen bacterial contamination: Antibiotics susceptibility pattern and standard sperm parameters in men of Birjand, 2017
آلودگی باکتریایی مایع سمن: الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی و پارامترهای استاندارد اسپرم در مردان شهر بیرجند، 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family-centered care on adherence to treatment in patients with type 2 diabetes
تأثیر مراقبت خانواده ‌محور بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of aerobic exercise along with resveratrol supplementation on myocardial AMPK and MAFbx gene expression of diabetic rats
اثر تمرین هوازی همراه با مکمل رزوراترول بر بیان ژن‌های AMPK و MAFbx میوکارد موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of coenzyme Q10 supplementation on oxidative stress status and insulin resistance in diabetic rats
تأثیر مکمل کوآنزیم Q10 بر وضعیت استرس اکسیداتیو و مقاومت به انسولین در رت‌های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the impact of physical-mental exercises on depression after preterm delivery: A clinical trial
بررسی تأثیر تمرین‌های جسمی- ذهنی بر افسردگی بعد از زایمان زودرس: یک کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of level and function of High Density Lipoprotein (HDL) in Cardiovascular diseases
نقش سطح و عملکرد لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) در بیماری‌های قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 1 (2020-3)


Evaluation of knowledge, attitude, and performance of elementary school students in Birjand about oral health in 2016
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان ابتدایی شهر بیرجند در خصوص بهداشت دهان و دندان، سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to quality of clinical education from the viewpoints of medical students of Birjand University of Medical Sciences in the academic year 2018-2019
موانع کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 98-1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the serum level of magnesium, manganese, and selenium in patients with hypothyroidism, hyperthyroidism and thyroid cancer in South Khorasan in 2018
بررسی سطح سرمی منیزیوم، منگنز و سلنیوم در بیماران با مشکلات تیروئیدی در استان خراسان جنوبی در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of short-term consumption of vitamin D Supplements following a session of increasing activity on respiratory parameters and toleratance to activity of women with mild asthma
تأثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل ویتامین D متعاقب یک جلسه فعالیت فزاینده بر پارامترهای تنفسی و تحمل به فعالیت زنان مبتلا به آسم خفیف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Electro-Fenton efficiency in removal of Antibiotic Metronidazole from aqueous solutions
بررسی کارآیی فرآیند الکتروفنتون در حذف آنتی‌بیوتیک مترونیدازول از محلول های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of (cytotoxicity and angiogenesis) of Zinc oxide nanoparticles Synthesized by aqueous extract of Origanum majorana
ارزیابی سمیّت و آنژیوژنز نانو ذرّه اکسید روی سنتزشده با عصاره آبی گیاه مرزنجوش (Origanum majorana)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of simultaneous of CADM1 gene methylation pattern and HPV virus quantification as a diagnostic biomarker in Cervical Cancer
بررسی همزمان الگوی متیلاسیون ژن CADM1 و کمیت ویروس HPV به‌ عنوان بیومارکر تشخیصی در سرطان سرویکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcoholic extract of Ferula assa-foetida L. resin on rheumatoid arthritis symptoms in the collagen-induced animal model
تأثیر عصاره هیدروالکلی صمغ آنغوزه (Ferula assa- foetida L.) بر علائم آرتریت روماتوئید در مدل حیوانی القاشده توسط کلاژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of animation and pamphlet-based discharge program on the self-efficacy of children with asthma
بررسی تأثیر برنامه ترخیص مبتنی بر انیمیشن و پمفلت بر خودکارآمدی کودکان مبتلا به آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Local therapies in cutaneous leishmaniasis: a review study
درمان‌های موضعی در لیشمانیوز پوستی (سالک): یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 4 (2019-12)


The Necessity of Preventing Venous Thromboembolism in Pregnancy: Designing an Application Software
ضرورت پیشگیری از ترومبوآمبولی وریدی در حاملگی: طراحی یک نرم‌افزار کاربردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic resistance pattern and identification of Extended -Spectrum Beta-Lactamase producing Gram-Negative Bacteria obtained from patients admitted in educational hospitals of Shohada Qaen
الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و شناسایی باکتری‌های گرم منفی تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف جداشده از بیماران بستری در مرکز آموزشی و درمانی شهدای قاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation adjustment status post-divorce and related factors in divorced women supported by the Birjand-based Relief Committee in 2018
بررسی وضعیت سازگاری پس از طلاق و عوامل مرتبط با آن در زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد شهر بیرجند در سال 1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of altmetrics indicators of Birjand University of Medical Sciences articles listed on the Scopus Database by using the PlumX Tool: A Scientometric Study
بررسی شاخص‌های آلتمتریکس مقالات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مندرج در پایگاه Scopus با استفاده از ابزار PlumX: یک مطالعه علم‌سنجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of 6 weeks of high-intensity interval training (HIIT) with using Nano-curcumin supplement on total antioxidant capacity and Malondialdehyde level in overweight girls
اثر 6 هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) به ‌همراه مصرف مکمل نانوکورکومین بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام و سطح مالون‌دی‌آلدهید در دختران دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between oxygen saturation percentage and forced expiratory volume in one second in chronic obstructive pulmonary disease
رابطه درصد اشباع اکسیژن با درصد حجم بازدمی ثانیه اول در بیماری انسدادی مزمن ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and sequencing of bla CTX-M genes in clinical isolates of Klebsiella pneumoniae from Milad hospital
شناسایی و توالی‌یابی ژن‌های blaCTX-M در ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستان میلاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of stage of change education based on the use of pain coping mechanisms in female patients with migraine
تأثیر آموزش مبتنی بر مراحل آمادگی برای تغییر بر کاربرد مکانیسم‌های غلبه بر درد در بیماران زن مبتلا به میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of hydroalcoholic extract of Mentha Pulegium on anxiety in male rats
بررسی اثر عصاره هیدروالکلی پونه بر اضطراب در موش های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influenza vaccination
واکسیناسیون آنفلونزا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 3 (2019-7)


Epidemiology of head and neck squamous cell carcinoma in birjand city, between 2008 and 2017
بررسی اپیدمیولوژی کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن در شهر بیرجند، طی سال‌های 96-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigate of the prevalence of Bitewing and Periapical radiography errors prepared in the radiology department of the faculty of dentistry birjand university of medical sciences in 2017-2018
بررسی شیوع خطاهای رادیوگرافی بایت‌وینگ و پری‌اپیکال تهیه‌شده در بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 97-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of protocol for removing physical, psychological, environmental and social barriers of physical activity in pregnant women
تدوین پروتکل رفع موانع جسمی،روانی، محیطی و اجتماعی فعالیت بدنی در زنان باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of education communication skills on emotional regulation, resilience and marital satisfaction of mothers of hearing-impaired children
تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباط مؤثر بر تنظیم هیجانی، تاب‌آوری و رضایت زناشویی مادران کودکان کم‌شنوا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational intervention on nurses' preparedness in emergencies and disasters
تأثیر مداخله آموزشی بر آمادگی پرستاران در حوادث و بلایا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between teaching patient safety culture with promoting safety culture and self-efficacy of nurses
ارتباط آموزش‌ فرهنگ ایمنی بیمار با ارتقای فرهنگ ایمنی و خودکارآمدی پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of emotionally-focused couple therapy on the style of attachment and sexual satisfaction of couples
بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر سبک دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Single-Walled and Multi-Walled Carbon Nanotubes efficiency for removal of Acetaminophen from Aquatic Solutions: Isotherm and kinetic adsorption study
بررسی کارآیی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره و چند دیواره در حذف داروی استامینوفن از محیط‌های آبی: مطالعه ایزوترم و سینتیک جذب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of tarragon (Artemisia dracunculus L.) extract on spatial memory in rats exposed to chronic restraint stress
بررسی اثر عصاره ترخون (Artemisia dracunculus L) بر حافظه فضایی موش‌های صحرایی مواجه‌شده با استرس بی‌حرکتی مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personalized medicine, a new approach of the healthcare system
پزشکی شخصی، رویکردی نو در نظام مراقبت بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 2 (2019-5)


Storytelling, a new approach in empowering mothers in the prevention of childhood accidents
داستان‌گویی، روشی نوین برای توانمندسازی مادران در زمینه پیشگیری از حوادث کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The application of Integrated Behavioral Model in determining preventive behaviors dental caries in mothers with 4-6 year-old children in Birjand
کاربرد مدل ادغام‌شده رفتاری در تعیین رفتارهای پیشگیری‌کننده از پوسیدگی دندان در مادران دارای کودک 6-4 ساله شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of low doses of Azathioprine in reducing relapse and corticosteroid dependence in patients with Ulcerative Colitis
بررسی کارآیی آزاتیوپرین با دوزهای پایین در کاهش عود و وابستگی به کورتیکواستروئید در بیماران مبتلا به کولیت‌اولسراتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the distribution of a normal range of hematological factors in a sample of the adult population resident in Birjand- South Khorasan (2015)
تعیین توزیع محدوده نرمال فاکتورهای خون‌شناسی در یک نمونه از جمعیت بالغ ساکن بیرجند- خراسان جنوبی در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of intake Selenium supplementation on lipid profile and cardiorespiratory function in rest situation and subsequent an exercise session in active men
اثر مصرف مکمل سلنیوم بر نیمرخ چربی و عملکرد قلبی-تنفسی در وضعیت استراحت و متعاقب یک جلسه ورزش در مردان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation heavy metals levels in eyebrows cosmetic in Birjand: study of lead and cadmium levels (2017)
بررسی مقدار فلزات سنگین در لوازم آرایشی ابرو موجود در شهر بیرجند 1396: مطالعه سرب و کادمیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gene regulation network fitting of genes involved in the pathophysiology of fatty liver in the mice by promoter mining
برازش شبکه تنظیم ژنی ژن‌های مؤثر در پاتوفیزیولوژی کبد چرب موش به‌وسیله کاوش پروموتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Continuous Care Model on self-care behaviors of patients with Myocardial Infarction: A randomized clinical trial study
اثربخشی مدل مراقبت پیگیر بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of education family support behaviors on adherence to the drug patients with Myocardial Infarction
تأثیر آموزش رفتارهای حمایتی خانواده بر پیروی دارویی مبتلایان به انفارکتوس میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

National project of blood pressure control: Do's and don't's
طرح ملی کنترل فشارخون- بایدها و نبایدها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 26, Number 1 (2019-3)


Investigation of factor structure, validity and reliability of the Criminogenic Cognitions Scale in students of Birjand University of Medical Sciences
بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسشنامه شناختارهای جرم‌زا در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the kinds of mental-social stresses of teaching hospitals’ nursing staff in Birjand between 2004 and 2014
مقایسه انواع استرس‌های روانی-اجتماعی کادر پرستاری بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند، سال 1383 با 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of breast self-examination behavior in housewives based on trans-theoretical model
پیش‌گویی‌کننده‌های رفتار خودآزمایی پستان در زنان خانه‌دار، بر اساس مدل فرانظری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the diagnostic accuracy of different image processing algorithms in the diagnosis of jawbone defects
مقایسه دقت تشخیصی الگوریتم‌های مختلف پردازش تصویر در تشخیص ضایعات استخوانی فک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and classification of skin cancer using deep learning
تشخیص و طبقه‌بندی سرطان پوست با استفاده از یادگیری عمیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance evaluation of combined Ultrasonic-Persulfate processes in organic matter reduction of synthetic dairy wastewater
بررسی کارآیی فرآیند تلفیقی اولتراسونیک-پرسولفات در کاهش مواد آلی فاضلاب سنتتیک لبنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on rumination and glucose index of type 2 diabetic patients
اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر نشخوار فکری و شاخص قند خون بیماران دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Passiflora extract on passive avoidance learning and memory in male rats
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره گل ساعتی بر یادگیری و حافظه احترازی غیر فعال در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of foot reflexology massage on the stress and neuropathic pain caused by chemotherapy in women with breast cancer and genitalia
تأثیر ماساژ بازتابی کف پا بر استرس و درد نوروپاتیک ناشی از شیمی‌درمانی در زنان مبتلا به سرطان پستان و ژنیتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The needs for screening of breast cancer, based on the latest guidelines
لزوم غربالگری سرطان پستان بر اساس آخرین دستورالعمل ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 4 (2018-12)


Study of the effects of aqueous extract of Anacyclus pyrethrum on seminiferous tubules in rat testis: Short communication
مقاله کوتاه: مطالعه اثرات عصاره آبی گیاه عاقرقرحا (Anacyclus Pyrethrum) بر لوله‌های منی‌ساز در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting arthritis preventive behavior in middle-aged women in Birjand using the Health Belief Model: Short Communication
مقاله کوتاه: عوامل مؤثّر بر انجام رفتارهای پیشگیری کننده از آرتروز در زنان میانسال شهر بیرجند: کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seroepidemiology of hepatitis E in mental retardation in Birjand city in 2017
سرواپیدمیولوژی هپاتیت E در عقب‌ماندگان ذهنی شهرستان بیرجند در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of eight weeks aerobic periodic training with increasing intensity on insulin-like growth factor (IGF-1) and insulin resistance in middle-aged women with type 2 diabetes
تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی با شدت فزآینده بر میزان فاکتور رشد شبه‌انسولینی (IGF-1) و مقاومت به انسولین در زنان میانسال دیابتی نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effect of alendronate and pamidronate on bone density of patients with osteoporosis
مقایسه اثر تجویز الندرونت با پامیدرونت در وضعیت تراکم استخوان بیماران مبتلا به استئوپروز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genotyping of Escherichia coli isolated from human and water samples using ERIC-PCR method in Hamadan city
ژنوتایپینگ اشریشیاکلی‌های جداشده از نمونه‌های بیمارستانی و آبی با استفاده از روش ERIC-PCR، در شهرستان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the antidepressant-like effect of Viola odorata hydroalcoholic extract in male mice
بررسی اثر ضدّ افسردگی عصاره هیدروالکلی بنفشه معطر (Viola odorata) در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of regular treadmill exercise on miR-10b and Brain-derived Neurotrophic Factor (BDNF) expression in the hippocampus of female rats
تأثیر ورزش منظم با تردمیل بر بیان میکروآر ان ای 10b (miR-10b) و فاکتور نوروترفیک مشتق‌شده از مغز (BDNF) در هیپوکامپ موش‌های صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of saffron supplementation with resistance training on serum leptin levels, body composition and muscle strength in non-athletic young men
تأثیر مکمل زعفران همراه با تمرین مقاومتی بر مقادیر سرمی لپتین، ترکیب بدنی و قدرت عضلانی در مردان جوان غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 3 (2018-10)


Quantity analysis of solid waste in the dentistry offices in birjand, 2017
آنالیز کمی پسماندهای مطب‌های دندانپزشکی شهر بیرجند در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of bacterial contamination in different parts of the center Educational and therapeutic center in Qaen Shohada Hospital during the years 2011-2016
بررسی آلودگی باکتریایی در بخش‌های مختلف مرکز آموزشی و درمانی شهدای قاین، طی سال‌های 95-1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the rate of knowledge, attitude and the performance of high school girl students of the second period in Birjand city about diabetes and related factors to it in the education year 2016-2017
بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بیرجند درباره دیابت و فاکتورهای مرتبط با آن در سال تحصیلی 96-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ziziphus Jujube fruit on serum levels Tumor necrosis factor alpha and Interleukin-6 in sedentary men Following the implementation of the Wingate test
تأثیر مصرف میوه عناب بر سطوح اینترلوکین –6 و فاکتور نکروزدهنده تومور آلفای سرم مردان غیرفعال به‌دنبال اجرای آزمون وینگیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Iron and vitamin D supplementation on the severity of premenstrual syndrome symptoms through High school Female Students in the City of Birjand in 2015- 2016
تأثیر مکمل‌یاری آهن و ویتامین D بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی در دختران دانش‌آموز متوسطه شهر بیرجند در سال 95-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison on Anticancer Effects of phenolic Compounds, Gallic Acid and Para Coumaric Acid on Human Breast Cancer Cells
مقایسه اثر ضدّ سرطانی ترکیبات فنولی، گالیک‌اسید و پاراکوماریک‌اسید بر سلول‌های سرطانی سینه انسانی رده MDA-MB-231
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Alcoholic Extract of Aloe Vera Gel (Aloe barabadensis) on Serum Urea, Uric Acid and Creatinine Levels and Tissue Structure of Kidney in Adult Mature Mice Treated with Ethidium Bromide
اثر عصاره اتانولی ژل گیاه آلوئه‌ورا (Aloe barabadensis) بر میزان سرمی اوره، اسید اوریک و کراتینین و ساختار بافتی کلیه موش‌های صحرایی ماده بالغ مبتلاشده به بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس با اتیدیوم بروماید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of schema group therapy on attachment styles (secure, insecure anxiety & insecure avoidance) and symptoms in patients with obsessive-compulsive disorder
اثربخشی طرح واره‌درمانی گروهی بر سبک‌های دلبستگی (ایمن، ناایمن اضطرابی و ناایمن اجتنابی) و علائم بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Green Tea (Camellia sinensis) on Eradication of Helicobacter Pylori Infection in Patients Afflicted in Birjand
اثر مصرف چای سبز(Camellia sinensis) بر ریشه‌کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران مبتلا، در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 2 (2018-7)


Bacterial contamination of salads and vegetables offered in restaurants and fast food in Birjand city in 2015
بررسی آلودگی میکروبی در سالاد و سبزیجات عرضه‌شده در رستوران‌ها و فست‌فودهای سطح شهر بیرجند، در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antibiotic resistance pattern and biofilm production in Staphylococcus aureus isolates and Staphylococcus epidermidis isolated from hospital infections Tehran in 2016
بررسی الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و تولید بیوفیلم در ایزوله‌های استافیلوکوکوس‌اورئوس و استافیلوکوکوس‌اپیدرمیدیس جداشده از عفونت‌های بیمارستانی شهر تهران، در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Helicobacter Pylori infection and its related factors in asymptomatic children aged 9-15 in Birjand
شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان بدون علامت 9-15 سال شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of behavioral disorders and its related factors among primary school students Dashtestan county, 2016
بررسی شیوع اختلالات رفتاری و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان دشتستان، 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The frequency of aerobic-bacterial and fungal infections of the external auditory canal and their sensitivity to routine antibiotics in Birjand
بررسی فراوانی عوامل باکتریای هوازی و قارچی عفونت مجرای گوش خارجی و میزان حساسیت عوامل باکتریایی هوازی به‌دست‌آمده به آنتی‌بیوتیک‌های رایج مصرفی در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of diagnostic efficacy of conventional radiography, digital radiography and Cone Beam Computed Tomography (CBCT) in apical root resorptions
مقایسه کارایی تشخیصی رادیوگرافی های معمولی، دیجیتال و CBCT در تشخیص تحلیل های خارجی ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of resistance training and dark chocolate extract supplementation on the level of plasma Myogenic Factor 5 and muscle strength in the elderly
تأثیر تمرینات مقاومتی و مصرف مکمل عصارۀ شکلات تلخ بر میزان مقادیر عامل میوژنیک 5 پلاسمایی و قدرت عضلانی سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The acute effect of aerobic exercise on hypothalamic nesfatin-1 gene expression in diabetic male rats with Streptozotocin
تأثیر فعالیت ورزشی هوازی حاد بر بیان ژن هیپوتالاموسی نسفاتین-1 در رت‌های نر دیابتی‌شده به روش استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of curcumin on Thioacetamide -induced liver in maturemale rats
بررسی اثرات کورکومین بر روی نارسایی کبدی القا شده با تیواستامید در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 1 (2018-3)


Investigation of Road Accidents and Their Related Factors from the Perspective of Kerman Intercity Taxi Drivers during 2013-2015
بررسی حوادث جادّه‌ای و عوامل مؤثّر بر آن از دیدگاه رانندگان تاکسی‌های بین شهری کرمان در سال‌های 94-1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drug Prescription patterns of Physicians in South Khorasan- 2014-2015
بررسی شاخص های تجویز نسخ پزشکان استان خراسان جنوبی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral health Surveys in staff and Educational hospitals of Birjand University of Medical Sciences in 2016
بررسی سلامت دهان در کارکنان ستادی و بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of physical self concept and athletic performance in male medical students in Birjand University of Medical Sciences
رابطه خود پنداره بدنی با فعالیت ورزشی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education based on the Theory of Planned Behavior in smoking
تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر مصرف سیگار در مردان سیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of allelic frequency and forensic genetics parameter for 10 STR loci in Arab and Kurd ethnics of Iran
بررسی فراوانی آللی و پارامترهای ژنتیک قانونی 10 جایگاه STR در اقوام کرد و عرب ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Protective Effect of Cinnamon Hydroalcoholic Extract on Testicular Tissue changes and Fertility Capacity in Male Rats Exposed to Noise Stress
اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی دارچین بر تغییرات بافت بیضه و ظرفیت باروری موش های صحرایی نر مواجهه یافته با استرس صدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating variations of β-endorphin serum levels and pain caused by primary dysmenorrhea following a course of aerobic training with and without consumption of cumin supplement
بررسی تغییرات سطوح سرمی بتا- اندورفین و شدت درد ناشی از دیسمنوره اولیه متعاقب یک دوره تمرینات هوازی و مکمل زیره سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Importance of Fish Consumption in Disease Prevention
اهمیت مصرف ماهی در پیشگیری از بیماری ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 25, Number 0 (2018-9)


Three-semester planning of nursing curricula, the strengths and weaknesses
سه‌ترمی‌شدن سال تحصیلی در رشته پرستاری؛ نقاط ضعف و قوت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Academic Self-efficacy, Academic Engagement and Academic Performance Between Birjand University of Teachers and Birjand University of Medical Sciences
مقایسه خودکارآمدی تحصیلی، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و علوم پزشکی شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an Academic Optimism Causal model Based on Psychological Capital Components by Mediating psychological climate among the Students of Farhangian University
طراحی مدل علی خوش‌بینی علمی بر اساس مؤلّفه‌های سرمایه روان‌شناختی و میانجی‌گری جوّ روان‌شناختی در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An enquiry into the current and the desirable status of professors’ professional ethics from the perspective of students in Birjand University of Medical Sciences
بررسی اختلاف وضعیت موجود و مطلوب رعایت اخلاق حرفه‌ای اساتید از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Syllabus-based General English Language Teaching on Learning English Language Motivation, Attitude and Self-efficacy in Students of Birjand University of Medical Sciences
تأثیر آموزش درس زبان عمومی طبق سرفصل مصوب بر انگیزش- نگرش و خودکارآمدی یادگیری زبان انگلیسی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Status of Accepted Students of Neyshabur University of Medical Sciences 2016- 2017
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 96-95
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between problem solving skills and academic achievement of students of Birjand University of Medical Sciences in 2017
بررسی ارتباط مهارت حل مسأله با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Adoption of Curriculum Innovations in the Iranian Higher Education System
عوامل موثر بر پذیرش نوآوریهای برنامه درسی در نظام آموزش عالی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the level of student's interest in their field of study and the effective factors on it, from the viewpoint of students of the Zahedan University of Medical Science in 2018
بررسی میزان علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود و عوامل مؤثّر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در سال 1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Quality of General English Language Course Curriculum Based on Tyler’s Model from the Students’ Perspective at Birjand University of Medical Sciences in 2016
ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی بر اساس مدل تایلر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Two Clinical Education Methods SNAPPS and conventional method on the medical students' clinical reasoning skills
مقایسه تأثیر دو روش آموزش درمانگاهی SNAPPS و متداول برمهارت استدلال بالینی دانشجویان پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of Clip-Based Education on Academic Learning and Satisfaction in Microbiology Course of Health Students
تأثیر آموزش مبتنی بر کلیپ بر میزان یادگیری و رضایتمندی در درس میکروب‌شناسی دانشجویان بهداشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of mobile-based education on time and place management study, Resource management (effort and planning) and reviewing learners' attitude about this learning style
تأثیر یادگیری مبتنی بر تلفن همراه بر مدیریت زمان و مکان مطالعه، مدیریت منابع (تلاش و تدبیر) و بررسی نظردانشجویان بر این شیوه یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Teaching and Learning Strategies in Medical Education Curriculum with Entrepreneurship Education Approach
واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An exploration of the organizational structure components of universities of medical sciences in transition to third generation university
واکاوی مؤلّفه‌های ساختار سازمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی در گذار به دانشگاه نسل سوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 4 (2017-12)


predictive power of Health Promotion Model constructs in relation to oral health behaviors among students in Elementary school students year 2016-17
قدرت پیشگویی کنندگی سازه های مدل ارتقای سلامت پندر در رابطه با رفتارهای بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر نهبندان در سال تحصیلی 1396- 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An enquiry into the prevalence of musculoskeletal disorders and ergonomic risk factors among Hamadan-based bakers in 2017
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و ارزیابی عوامل ارگونومیکی در افراد شاغل در نانوایی‌های سنتی شهرستان همدان در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of preeclampsia and its maternal and fetal complications in women referring to Amiralmomenin Hospital of Zabol in 2014-2015
بررسی شیوع پره اکلامپسی و عوارض مادری وجنینی ناشی از آن در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امیرالمؤمنین علی (ع) شهر زابل در سال 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the effects of two different frequencies of aerobic exercise with the same volume and detraining period on the levels of irisin hormone, lipid profiles, and insulin resistance index in obese women with type 2 diabetes
مقایسه تاثیر دو تواتر مختلف تمرین هوازی با حجم یکسان و بی‌تمرینی متعاقب با آن بر سطوح هورمون‌ آیریزین، پروفایل لیپیدی و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of ginger supplement on oxidative stress induced by overweight extrinsic exertion and overweight
تأثیر مکمل زنجبیل بر استرس اکسیداتیو القاشده از فعالیت برونگرای وامانده‌ساز در دختران دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antinociceptive effects of rubbing Pistacia atlantica oil by formalin test in male labarotory mice
بررسی اثرات ضدّ دردی روغن سقز (Pistacia Atlantica) مالشی با استفاده از آزمون فرمالین در موش کوچک آزمایشگاهی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neuroprotective effects of alcoholic extract of Artemisia herba-alba on degeneration of alpha motoneurons of spinal cord ventral horn after sciatic nerve compression in rats
اثرات محافظت نورونی عصاره الکلی درمنه بر دژنراسیون نورون‌های حرکتی شاخ قدامی نخاع به دنبال کمپرسیون عصب سیاتیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study on the effects of ondansetron and metoclopramide on postoperative nausea and vomiting in patients undergoing appendectomy and cholecystectomy
مقایسه اثر اندانسترون و متوکلوپرامید بر روی تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی آپاندکتومی و کوله سیستکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aptamers: Isolation, modification, characteristics, and applications
آپتامرها، جداسازی، اصلاحات، خصوصیات و کاربردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 3 (2017-11)


Investigating the removal of hexavalent chromium from aqueous solutions by functionalized carbon derived from rice husk
بررسی حذف کروم شش‌ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از کربن عامل‌دار تهیه‌شده از پوسته برنج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiology of ophthalmic diseases in patients referring to the ophthalmology clinic of Vali-e-Asr Hospital in Birjand (2014 –2015)
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری‌های چشمی در مراجعه‌کنندگان به کلینیک چشم‌پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند(94-93)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and their antibiotic resistance patterns in patients hospitalized in Birjand-based Imam Reza Hospital
بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها در بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of mother's education based on “Theory of Planned Behavior” (TPB) in preventing iron deficiency anemia in 4-24 month children in Ferdows city in 2015
تأثیرآموزش مبتنی برتئوری رفتاربرنامه‌ریزی‌شده برارتقای رفتارهای پیشگیری‌کننده ازکم‌خونی فقر آهن درمادران دارای کودک 6 - 24 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of healthy children and children of patients with congenital hypothyroidism treated under treatment with Some evolutionary indicators
مقایسه کودکان سالم و کودکان مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیروئید تحت درمان، از نظر برخی شاخص‌های تکاملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Changes in muscle damage enzymes inactive overweight male students after exhausted aerobic and anaerobic exercise
تغییرات آنزیم های آسیب عضله متعاقب تمرین توان بر، هوازی و بی هوازی دردانشجویان پسرفعال دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of Sulforaphane on Angiogenesis in Chick’s Chorioallantoic membrane and its antioxidant activities
اثر سولفورافن بر رگ‌زایی در پرده کوریو الانتوئیک جوجه و بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between resistance to trastuzumab and miR-141 relative expression in the BT-474 human breast cancer cell line
مطالعه ارتباط مقاومت به تراستوزوماب با بیان نسبی میکرو‌آر‌ان‌ای ۱۴۱ (miR-141 ) در سلول‌های انسانی سرطانی پستان BT-474
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a training program for family caregivers on supportive and obstructive behaviors of families with type 2 diabetes
تأثیر برنامه آموزشی بر رفتارهای حمایتی و انسدادی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلابه دیابت نوع2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 2 (2017-9)


The need for reviewing log books in Birjand University of Medical Sciences clinical wards: Letter to Editor
نامه به سردبیر: ضرورت بازنگری لاگ بوک در بخش های بالینی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body dysmorphic disorder and anxiety in patients of in orthodontic clinics of Birjand University of Medical Sciences in 2014-2015: Short Communication
مقاله کوتاه: بررسی اختلالات بدریختی بدن و اضطراب در بیماران درمانگاه ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طی سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychometric properties and factor structure of the child version of intellectual-practical obsessive compulsive inventory (OCI-Y) with regard to junior high school students in Birjand
ویژگی‌های روانسنجی و ساختار عاملی پرسشنامه وسواس فکری–عملی نسخه کودکان (OCI-Y) بر روی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول (راهنمایی) شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of alexithymia scale and stress coping strategies in addicts under methadone treatment and those without treatment programs
بررسی نارسایی هیجانی و راهبردهای مقابله با فشار روانی در معتادان تحت درمان با متادون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive capacity of” the theory of planned behavior” regarding the intention of having “natural childbirth” in pregnant women in Birjand
بررسی قدرت پیشگویی‌کنندگی نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌‌شده بر میزان قصد زایمان طبیعی در زنان باردار شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of vitamin D deficiency and its related factors in AqQala city in 2016
شیوع کمبود ویتامین D و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان آق قلا در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calculation of the Received dose to the gonads arising from some common diagnostic radiography
محاسبه دوز رسیده به گنادها ناشی از برخی رادیوگرافی تشخیصی رایج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Quercetin flavonoid on structural changes of recombinant human FGFR2b kinase domain
اثر فلاونوئید کوئرستین بر تغییرات ساختاری ناحیه کینازی پروتئین نوترکیب FGFR2b
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of caffeine supplementation on serum high-sensitivity C-reactive protein and creatine kinase after exhausted aerobic exercise in active overweight university students
تأثیر مکمل کافئین بر hs-CRP و کراتین کیناز سرم متعاقب فعالیت وامانده هوازی در پسران فعال دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 1 (2017-5)


Comparison of Molecular methods in the Identification of Mycobacterium tuberculosis strains
مقایسه روش‌های مولکولی در شناسایی سویه‌های مایکوباکتریوم‌توبرکلوزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of microbial contamination of traditional ice-creams in ice-cream supplier trade units in Birjand in 2015: Short Communication
مقاله کوتاه: بررسی شیوع آلودگی میکروبی بستنی‌های سنّتی در واحدهای صنفی عرضه‌کننده بستنی سنّتی شهر بیرجند در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of non- alcoholic fatty liver disease (NAFLD)in the occurrence of CVDs through measuring carotid intima-media thickness
بررسی نقش کبد چرب بر خطر بیماری‌های قلبی- عروقی از طریق اندازه‌گیری ضخامت انتیمامدیای شریان کاروتید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on effect of Artemisia sieberi hydro-alcoholic extract on the survival of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis in probiotic yoghurt
مطالعه تأثیر عصاره آبی- الکلی گیاه دارویی درمنه دشتی برزنده مانی باکتریهای لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدو باکتریوم لاکتیس در ماست پروبیوتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficiency of biosynthesis silica nanoparticles at removal of heavy metals Cr and Cu from aqueous solutions
بررسی کارآیی نانوذرات سیلیکا بیوسنتز شده در حذف فلزات سنگین کروم و مس از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitamin D status among multiple sclerosis patients in South Khorasan: a case-control study
بررسی سطح ویتامین D در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در خراسان جنوبی: یک مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparation of tacrolimus ophthalmic solution using cyclodextrins
تهیه قطره چشمی تاکرولیموس با استفاده از سیکلودکسترین ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of AGTR1 rs5186 (A1166C) Polymorphism between Coronary Artery Disease Patients and Normal Subjects: a Case Control Study
مقایسه پلی‌مورفیسم rs5186 (A1166C)ژن AGTR1 بیماران ایرانی مبتلا به عروق کرونری با افراد سالم: یک مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of non-nutritive sucking on Physiological and Behavioral Pain Responses Caused by First Turn Hepatitis B Vaccine in Term Infants
تأثیر مکیدن غیرمغذّی بر پاسخ‌های فیزیولوژیک و رفتاری ناشی از درد تزریق نوبت اول واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 24, Number 0 (2017-10)


Low HDL, the most common type of dyslipidemia in Birjand studies: it is necessary to study: Letter to Editor
نامه به سردبیر: HDL پایین، شایع ترین نوع دیس لپیدمی در مطالعات انجام شده در بیرجند: بررسی علل زمینه ای ضروری است
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aqueous extract of “eryngium campestre” on the prevention of pathologic alterations caused by calcium oxalate crystals induced by ethylene glycol in the cortex and medulla of rats’ kidneys
اثر عصاره آبی گیاه Eryngium campestre در پیشگیری از تغییرات پاتولوژیک کلیوی ایجادشده ناشی از کریستال‌های اگزالات کلسیم القاشده با اتیلن‌گلیکول در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a four week aerobic training on serum levels of irisin and insulin resistance in women with type 2 diabetes
تأثیر چهار هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آیریزین و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of aqueous extract of green tea and catechin on gonadotropins, β-estradiol, Progesterone, testosterone and ovarian follicle in polycystic ovarian syndrome rat model
مقایسه اثر عصاره آبی چای سبز و کاتچین بر سطح سرمی گنادوتروپین، استرادیول، پروژسترون، تستوسترون و فولیکول‌های تخمدان در موش صحرایی مدل سندرم تخمدان پلی‌کیستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reduction of cell growth and induction of apoptosis in osteosarcoma cells by silver nanoparticles
کاهش رشد سلولی و القای آپوپتوز در سلول‌های سرطان استخوان توسط نانوذرّه نقره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between oxidative stress (8-OhdG, MDA) and atherogenic risk (AIP) factors in type 2 diabetics and healthy people: a case-control study
مقایسه شاخص‌های استرس‌ اکسیداتیو (MDA و 8-OHdG) و فاکتور خطر آتروژنیک (AIP) در بیماران دیابت نوع دو و افراد سالم: یک مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative in-vitro study between the interaction of aqueous extracts of Ephedra, Nepeta, and Hymenocrater with histone proteins
بررسی مقایسه‌ ای میانکنش عصاره‌های آبی افدرا، پونه و اروانه با پروتئین‌های هیستونی در محیط برون تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant properties of Ziziphus Jujuba Mill. aqueous extract of and its preventive role on RBC hemolysis induced by AAPH
اثرات آنتی‌ اکسیدانی عصاره آبی میوه عناب و توانایی آن در مهار همولیز گلبول‌ های قرمز القا شده با AAPH
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A 12- week water aerobic exercise and atorvastatin effect on Changes of Atrial Natriuretic Peptide and Brain Natriuretic Peptide in older men with cardiovascular diseases
تأثیر 12 هفته تمرین ورزشی منتخب در آب و مداخله داروی آتورواستاتین بر تغییرات پپتیدهای ناتریورتیک مردان دارای بیماری قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Barberry Juice supplement on Prostaglandin E2 level caused by intense aerobic activity in active young girls
تأثیر مصرف مکمل آب زرشک بر سطح پروستاگلاندین E2 ناشی از فعالیت شدید هوازی در دختران جوان فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 4 (2016-12)


Management of blood pressure in Parkinson's disease: Need for special attention of a neurologist
مدیریت تغییرات فشار خون در بیماری پارکینسون: ضرورت توجه متخصصین مغز و اعصاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolated Internal jugular vein thrombosis as the first presentation of gastric adenocarcinoma
ترومبوز منفرد ورید ژوگولر داخلی به‌عنوان اولین تظاهر آدنوکارسینوم معده: معرفی مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Atorvastatin on blood and gasometrical parameters in patients with COPD: A double-blind controlled clinical trial: Short Communication
مقاله کوتاه: اثر آتوروستاتین بر شاخص های خونی و گازومتری در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه: مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار دوسو کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Theory of Planned Behavior in Predicting of effective Factors on heterosexual relationship in girls Adolescence of Birjand city
کاربرد مدل رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی عوامل موثر بر رابطه با جنس مخالف در دختران نوجوان شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Viewpoint of medical students on efficacy of educational regulations and training program of internal medicine department in Vali-e-asr hospital (Birjand, Iran), 2014-2016
دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد ثمربخشی فعالیت های آموزشی و اجرای مقررات آموزشی بخش داخلی بیمارستان ولی عصر بیرجند(92 الی 94)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Citrus Aurantium Flowers Aqueous Extract on Sleeping Time and the Level of Anxiety in mice
بررسی اثر ضداضطرابی و خواب آوری عصاره آبی بهار نارنج بر موش های کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of microleakage between flowable nanocomposite, flowable Composite and Conventional sealant in fissure sealant therapy of the permanent teeth: an in- vitro study
مقایسه میزان ریزنشت نانوکامپوزیت Flowable، کامپوزیت Flowable و سیلنت Conventional در فیشورسیلنت تراپی دندان‌های دائمی در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation and cloning of Helicobacter Pylori ureE gene into pIRES2-DSRed expression vector to generate a gene vaccine
جداسازی و همسانه‌سازی ژن ureE هلیکوباکتر پیلوری در ناقل بیانی pIRES2-DSRed به‌منظور ایجاد واکسن ژنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of educational intervention based on continuous care model on self-monitoring of blood glucose in type 2 diabetics
تأثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی مراقبت پیگیر بر خودپایشی قند خون بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 3 (2016-10)


Relationship between IQ, cultural intelligence and self-monitoring in the students of Birjand University of Medical Sciences
رابطه میان بهره هوشی با هوش فرهنگی و خودنظارتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational intervention on the health action model on Employee Safety Behaviors in Tabas coal mine
مداخله آموزشی با استفاده از الگوی رفتار سالم در کارگران معدن زغال سنگ طبس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Health Belief Model (HBM) impact on knowledge, beliefs, and self-efficacy of women in need of genetic counseling
ارزشیابی تأثیر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی، باورها و خودکارآمدی زنان نیازمند مشاوره ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Chromium Removal Efficiency from aqueous Solution Using of Powdered Activated Carbon Produced using Ultrasonic Waves
بررسی کارایی حذف کروم شش‌ ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از کربن فعال پودری تولیدی تحت تأثیر امواج فراصوتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isotherm, kinetic and thermodynamics study of humic acid removal process from aquatic environment by chitosan nano particle
بررسی ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک فرآیند حذف اسید هیومیک توسط نانوکیتوزان از محیط‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of high intensity interval training and L-Arginine supplementation on serum levels of fibroblast growth factor 21 and atrial natriuretic peptide in overweight and obese young men
تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال-آرژنین بر سطوح سرمی فاکتور رشدی فیبروبلاست 21 و پپتید دهلیزی دفع کننده سدیم مردان جوان دارای اضافه وزن و چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a 10 week high intensity interval training supplemented with green tea on lipid profiles and body composition in overweight women
بررسی تاثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن زنان دارای اضافه وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a single dose of morphine on muscle fatigue indices in male rats
بررسی اثر تزریق تک‌دوز مرفین بر شاخص‌های خستگی عضلانی در موش‌های صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Jujuba essential oil on hair follicle of the skin of Balb/c mice
بررسی اثرات اسانس دانه عناب بر روی فولیکول‌های موهای بدن موش‌های نژاد Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 2 (2016-5)


Myopia progression risk factors among myopic patients in the eye clinic of Valiaser hospital in Birjand (2012)
بررسی عوامل مرتبط با پیشرفت نزدیک‌بینی در مراجعه‌کنندگان نزدیک‌بین به مرکز چشم‌پزشکی بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiological study of self-medication and its associated factors among visitors to Birjand pharmacies, 2015
بررسی اپیدمیولوژیک خوددرمانی و عوامل مرتبط با آن در بین مراجعه‌کنندگان به داروخانه‌های سطح شهر بیرجند در سال 93-1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epstein-Barr virus and herpes simplex infection assessment in schizophrenia and bipolar patients compared to healthy subjects
ارزیابی شیوع عفونت ویروس‌های اپشتین‌بار و هرپس‌سیمپلکس در بیماران اسکیزوفرنی و دوقطبی در مقایسه با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of oxidative stress and homocysteine level in patients with acute myocardial infarction: a case-control study
ارزیابی استرس اکسیداتیو و سطح هموسیستئین در بیماران مبتلا به سکته حاد قلبی: یک مطالعه مورد-– شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of psychological rehabilitation, using Dohsa-Hou, on hemodialysis patients’ depression, anxiety, and stress in Zahdan city
اثربخشی توانبخشی روانی به شیوه دوسا بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران همودیالیز شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of optimizing the process of Cadmium adsorption by synthesized silver nanoparticles using Chlorella vulgaris
مطالعه بهینه‌سازی جذب سطحی کادمیوم با نانوذرّات نقره ساخته‌شده توسط کلرلا ولگاریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Sulfate concentration influence on Anaerobic Lagoon performance: Birjand Wastewater Treatment plant: A Case study
بررسی تأثیر غلظت سولفات بر کارایی برکه تثبیت بی‌هوازی: مطالعه موردی تصفیه‌خانه فاضلاب بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of antioxidant properties of N- acetylcysteine and vitamins E and C on diazinon-induced oxidative stress in rat spleen
مقایسه خواص آنتی‌اکسیدانی N-استیل‌سیستئین و ویتامین‌های E و C بر روی استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در طحال موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Pulsed Electromagnetic Therapy on Femoral Bone Micro-Structure in Ovariectomized Rats
اثر درمان با پالس‌الکترومغناطیس بر ریز‌ساختارهای بافت استخوان ران در موش‌های آزمایشگاهی اواریکتومی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 23, Number 1 (2016-4)


Epidemiologic study of patients with DVT in Birjand Vali-e-asr hospital- (2009-2014): Short Communication
مقاله کوتاه: بررسی اپیدمیولوژیک مبتلایان به ترمبوز وریدهای عمقی در بیمارستان ولیعصر بیرجند از سال 1388 تا 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mutation spectrum of beta-thalassemia among carriers in Birjand and Amirabad village
بررسی جهش‌های شایع بتا تالاسمی در شهرستان بیرجند و روستای امیرآباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of educational intervention based on Theory of Planned Behavior on prenatal care of addicted pregnant women
ارزشیابی تأثیر آموزش بر اساس تئوری رفتار برنامه‌ ریزی‌شده بر انجام مراقبت‌ های دوران بارداری زنان باردار معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of blaCTX gene and Cross-resistance in Klebsiella pneumoniae Isolated from Hospitalized Patients
شناسایی ایزوله ‌های کلبسیلا پنومونیه دارای ژن blaCTX و تعیین مقاومت متقاطع آنها در بیماران بستری در بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficiency of magnetic carbon activated by iron oxide nanoparticles in removing of Cu (II) from aqueous solutions
بررسی کارآیی کربن فعال مغناطیسی‌شده با نانوذرّات اکسید آهن در حذف مس (II) از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying of kinetics, thermodynamic, and isotherm processes of fluoride removal from aqueous solutions using graphene oxide nano particles
مطالعه سینتیک، ترمودینامیک و ایزوترم فرآیند حذف فلوراید از محلول‌های آبی با استفاده از نانوذرّات گرافن ‌اکساید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Aqueous Matricaria Recutita extract on anxiety-like behavior in rat’s model kindled by Pentylenetetrazole
بررسی اثرات عصاره آبی بابونه (Matricaria Recutita) بر رفتار شبه‌اضطرابی موش صحرایی در مدل القاشده توسط کیندلینگ ناشی از پنتیلن‌تترازول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Doses of Vitamin D Supplementation on Insulin Resistance in ovariectomized rats
تأثیر مکمل‌دهی ویتامین D با دوزهای مختلف بر مقاومت به انسولین در موش‌های صحرایی اوارکتومی‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Tail fat enriched diet on male Wistar rat reproductive system
اثرات مصرف رژیم غذایی حاوی روغن دنبه بر سیستم تولید مثلی موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 4 (2015-12)


Metastatic Renal Cell Carcinoma in the Sinonasal Region: A Case Report
گزارش یک مورد متاستاز سرطان کلیه به سینوس‌های پارانازال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paget-Schroetter syndrome (Primary Upper extremity deep vein thrombosis): a case report
ترومبوز اولیه ورید اندام فوقانی، سندرم پاژه اسکروتر- معرفی مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology and Drug Susceptibility of Pseudomonas aeruginosa Strains isolated from Patients admitted to Zabol hospitals: Short Communication
مقاله کوتاه: بررسی جمعیت‌ شناختی مولکولی و حساسیت دارویی سودوموناس آئروژینوزای جداشده از بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی زابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interns and Medical graduates' self-assessment of their attitde regarding common outpatient diseases of children in 2013
خودارزیابی نگرش کارورزان و فارغ‌التحصیلان پزشکی از بیماری‌های رایج و سرپایی کودکان، سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical students' perspective of Clinical Educational Environment of Hospitals Affiliated with Birjand University of Medical Sciences, Based on DREEM Model
دیدگاه دانشجویان پزشکی از محیط آموزش بالینی بیمارستان‌ های آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند براساس مدل DREEM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of prevalence of maxillary incisor forms among dentist faculty students and patients of Shahed University: 2014
بررسی فراوانی انواع شکل دندان سانترال بالا در مراجعین و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد در سال 94-1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of group cognitive therapy about opium addict complications on attitude of adolescents with drug dependent parents
اثربخشی شناخت‌ درمانی گروهی عوارض تریاک در نگرش به اعتیاد نوجوانان دارای والد معتاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Achillea mellifolium ethanolic extract Protective effects on ventral horn of the spinal cord alpha motoneurons degeneration after sciatic nerve compression in rats
اثر محافظتی عصاره اتانولی گیاه بومادران گونه Achillea millefolium بر استحاله نورون‌های حرکتی آلفای شاخ قدامی نخاع متعاقب آسیب به عصب سیاتیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of endurance and resistance exercises on bone mineral density and mechanical strength of osteoporotic male rats
تأثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی بر تراکم ماده معدنی و استحکام مکانیکی استخوان رت‌های نر استئوپروتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of the Persian Gulf brittle star Ophiocoma Erinaceus extract on carbon tetrachloride (CCl4) induced liver damage in adult male Wistar rats
اثر حفاظتی عصاره تام ستاره شکننده خلیج فارس Ophiocoma erinaceus بر آسیب کبدی القا شده توسط تتراکلرید کربن (CCL4) در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatitis B vaccination coverage of physicians and nurses in Iran: A systematic review and meta-analysis study
پوشش واکسیناسیون هپاتیت B در پزشکان و پرستاران ایران– یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the effect of group education and group counseling on emotional self-care in type II diabetics
مقایسه تأثیر آموزش گروهی و مشاوره گروهی بر بُعد عاطفی خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 3 (2015-11)


Incidence of Phenylketonuria in Southern Khorasan (2012- 2014): Short Communication
مقاله کوتاه: بررسی بروز بیماری فنیل کتونوری در استان خراسان جنوبی، طی سال‌های 1391 تا 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationships between Organizational Climate and Organizational Silence with Psychological Empowerment of Employees in Hospitals Affiliated with Birjand University of Medical Sciences; 2015
ارتباط جوّ سازمانی و سکوت سازمانی با توانمندی روان‌شناختی کارکنان در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند؛ سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of CO concentrations in indoor and atmospheric ambient air of Birjand (September 2012 to March 2013)
بررسی غلظت مونواکسیدکربن هوای داخل ساختمان و هوای آزاد شهر بیرجند (شهریور تا اسفند 1393)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of multi-drug resistant ESBL producing nonfermenter bacteria isolated from patients blood samples using phenotypic methods in Shiraz (Iran)
شناسایی باکتری‌های غیرتخمیرکننده مقاوم به چنددارو تولیدکننده آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع‌الطیف (ESBLs) جداشده از خون بیماران، با استفاده از روش‌های فنوتایپی در شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and risk factors for abdominal aortic aneurysm in people over 65 years old who referred to the ultrasound centers of educational hospitals in Birjand in 2014
بررسی شیوع آنوریسم آئورت شکمی در افراد بالای 65 سال مراجعه‌کننده به مراکز سونوگرافی بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect Of Relaxation Education, Based on Theory of planned behavior On students’ painful dismenorrhea
بررسی تأثیر آموزش آرام‌سازی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده، بر قاعدگی دردناک دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of GABA A receptor antagonist - bicucullin - administration on the number of multiform neurons in the brain parabrachial nucleus due to pain induction of adult male rats
تاثیر تجویز بیکوکولین پس از القای درد بر تعداد نورون‌های چندشکلی ناحیه پارابراکیال مغز موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxic assessment of silver nanoparticles in embryonic development and kidney tissue in pregnant mice
ارزیابی سیتوتوکسیک نانوذره نقره بر رشد و نمو جنین و بافت کلیه موش باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of pre-nutrition of hydroalcoholic extractof Origanum vulgare on brain edema and neurologic deficits in a rat stroke model
بررسی اثر پیشگیرانه عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare) بر ادم مغزی و نقص‌های نورولوژیکی در مدل سکته مغزی رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of curriculum based on theory of planned behavior, on components of theory in patients with hypertension
برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده و تأثیر آن بر سازه‌های تئوری در بیماران مبتلا به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioterrorism and Biological Warfare, from Past to the Present: A classic review
بیوتروریسم و جنگ‌افزارهای بیولوژیک، از گذشته تا به امروز: یک مطالعه مروری کلاسیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 2 (2015-8)


Study of Blood Utilisation in Vali-e Asr educational hospital in Birjand Iran: Short Communication
مقاله کوتاه: بررسی وضعیت مصرف خون در بیمارستان آموزشی ولی‌عصر (عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Kombucha Tea on Blood Sugar and Blood Lipid Profiles in Diabetic Rats: Short Communication
مقاله کوتاه: بررسی اثر چای کامبوچا بر قند و پروفایل‌های لیپید خون در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microscopic isolation and characterization of free living amoebae (FLA) from surface water sources.in Birjand, the capital city of the South Khorasan
جداسازی و شناسایی میکروسکوپی آمیب‌های آزادزی در آب‌های سطحی شهر بیرجند، خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular investigation of Y chromosome microdeletions in AZF regions of the non-obstructive azoospermic and oligospermic patients referred to Montaseriyeh infertility center in Mashhad
بررسی مولکولی حذف‌های کروموزوم Y در نواحی AZF بیماران مبتلا به آزواسپرمی و اولیگواسپرمی غیر انسدادی مراجعه‌کننده به مرکز ناباروری منتصریه مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the effect of psychotherapy based on life quality improvement on the anxiety of those suffering from complicated grief
بررسی روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، بر اضطراب مبتلایان به سوگ عارضه‌دار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of mirror therapy on walking ability in patients with stroke
تأثیر آینه‌درمانی بر توانایی راه‌رفتن بیماران، پس از سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Foeniculum Vulgare L. methanolic extract effect on a model of Parkinson’s disease. induced by ICV injection of 6-hydroxydopamin in female rats, using behavioral tests
بررسی اثرات عصاره متانولی دانه گیاه رازیانه در مدل پارکینسونی ایجادشده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین در موش‌های صحرایی ماده، با استفاده از آزمون‌های رفتاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of antifungal activity of methanol and aqueous extracts of walnut (Juglans regia) leaves and peel against candida species
بررسی اثرات ضدّ قارچی عصاره‌های متانولی و آبی برگ و پوست میوه گردو بر روی گونه‌های کاندیدا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hydro alcoholic extract of internal septum of walnut on diabetic nephropathy in rats
اثرات مصرف عصاره هیدروالکلی تیغه میانی گردو بر نفروپاتی دیابتی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Bi-Spectral Index on Recovery and Postoperative Complications in Patients Undergoing Caesarean section
تأثیر استفاده از مانیتورینگ شاخص دوطیفی (Bispectral index (BIS)) بر ریکاوری و عوارض بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epigenetic mechanisms and their effects on cancer incidence and treatment: a review study
مکانیسم‌های اپی‌ژنتیک و نقش آنها در بروز و درمان سرطان: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 1 (2015-4)


Collaborative Citation Analysis and Accuracy Degree of Vancouver Style Application in References Of The Scientific Journal of Birjand University Of Medical Sciences: Short Communication
بررسی ضریب همکاری گروهی، تحلیل محتوایی، استنادی و میزان رعایت شیوه ونکوور در منبع‌نویسی مقالات مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:مقاله کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Internet Addiction and its relationship with anxiety, stress, and depression in intermediate students in Birjand city in 2014
شیوع اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با اضطراب، استرس و افسردگی در دانش‌آموزان متوسطه شهر بیرجند در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of bacterial causes of chronic otitis media with effusion and their drug resistance in Birjand
شیوع علل باکتریال ایجادکننده اوتیت مدیای مزمن همراه با افیوژن و مقاومت دارویی آنها در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of atorvastatin on hyperglycemia-induced brain oxidative stress and neuropathy induced by diabetes
تأثیر آتورواستاتین بر پاسخ استرس اکسیداتیو مغز و آسیب نورونی ناشی از دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Anti-obesity Effects of Aqueous and Ethanolic Extracts of Pomegranate Fruit Peel Using Anthropometrical Indices in Male Wistar Rats
اثر ضدّ چاقی عصاره‌های آبی و اتانولی پوست میوه انار با استفاده از شاخص‌های تن‌سنجی در رت‌های نر نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of graphen oxide nanoparticles efficacy in chromium and lead removal from aqueous solutions
بررسی کارایی نانوذرّات گرافن‌اکساید در حذف کروم و سرب از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of self-care education on life expectancy in acute coronary syndrome patients
تأثیر آموزش خودمراقبتی، بر میزان امید بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Repairing effects of Iran flora on wound healing
اثرات ترمیمی گیاهان دارویی بومی ایران بر بهبود زخم‌های ناشی از بریدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 22, Number 0 (2015-6)


4rd National Conference on Research in Health Development: Modern Care
ویژه نامه- کتابچه خلاصه مقالات چهارمین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت مراقبت های نوین
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 4 (2014-12)


A case report of a 6-cm-long missed foreign body in the cheek of a patient
گزارش یک مورد جسم خارجی فراموش‌شده 6 سانتی‌متری در گونه بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors associated with Cyclosporine A-induced gingival enlargement in kidney transplant patients
عوامل مرتبط با افزایش حجم لثه ناشی از سیکلوسپورین در بیماران با پیوند کلّیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Composition evaluation of the tallow and meat fatty acids of the cattle and determining their atherogenesis and thrombogenesisindexes in South Khorasan Province
تعیین ترکیب اسیدهای چرب و شاخص‌های آتروژنسیتی و ترومبوژنسیتی گوشت و پیه گاو، در استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal activity of in vitro aqueous and alcoholic extracts of Barije root (Ferula gummosa)
بررسی اثر ضدّ قارچی عصاره‌های آبی و الکلی ریشه باریجه (Ferula gummos)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective role of green tea (Camellia sinensis) hydroalcholic extract on sperm parameters and testicular tissue in NMRI mice exposed to sodium arsenite
نقش حفاظتی عصاره هیدروالکلی چای سبز (Camellia sinensis) بر پارامترهای اسپرم و بافت بیضه در موش‌های نژاد NMRI در معرض سدیم‌آرسنیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Aalcoholic Extract of Hop Flowers on Serum Level Pituitary-Thyroid Hormones in Adult Male Rats
اثر عصاره الکلی گل رازک (Humulus lupulus) بر سطح سرمی هورمون‌های محور هیپوفیز-تیروئید در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Ginkgo biloba and Cinnarizine effectiveness in tinnitus intensity of patients with subjective tinnitus
مقایسه اثربخشی گیاه جینکوبیلوبا (Ginkgo biloba L.) با داروی سیناریزین بر شدّت وزوز گوش بیماران مبتلا به وزوز گوش ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of cognitive behavioral stress management on depression and anxiety symptoms of patients with epilepsy and migraine
مقایسه اثربخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر علائم افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به صرع و میگرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 3 (2014-12)


Giant Cell Fibroma of the Tongue: A Case Report
گزارش یک مورد ژانت سل فیبروما در زبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isolation of Citrobacter spp. from Blood Specimens in Patients Hospitalized in Kermanshah Imam Khomeini hospital and determination of the of isolates sensitivity to antibiotics: Short Communication
جداسازی سیتروباکتر از کشت خون بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی کرمانشاه و تعیین پروفایل حساسیّت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها: مقاله کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The phylogenetic study of Uropathogenic Escherichia coli strains in Sistan of Iran
مطالعه فیلوژنتیکی سویه‌های یوروپاتوژنیک اشریشیاکلای در منطقه سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of meniscal fluenceincidence and other menisco-ligamentous injuries in the knee MRIs of patients reffering to Imam Reza MRI center in Mashhad
شیوع منیسکال‌فلونس و انواع تروماهای منیسکولیگامانی زانو در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز MRI کوثر بیمارستان امام رضا مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of overweight and obesity in 2-5 year olds and its relationship with parental obesity
شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان و ارتباط آن با چاقی والدین در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of the noise sources and measurement in educational hospital s General Intensive Care Unit (GICU)
شناسایی منابع صدا و سنجش آن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان آموزشی ولیعصر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting physical activity behavior based on Transtheoretical Model in the employees of Birjand universities in 2014
بررسی عوامل مؤثّر بر رفتار فعالیت فیزیکی بر اساس الگوی فرانظری، در کارکنان دانشگاه‌های بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of peer review on the improvement of the articles published in the Journal of Birjand University of Medical Sciences
نقش فرآیند داوری بر بهبود کیفیّت نگارش مقالات منتشرشده در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of pomegranate supplementation and aerobic training on total antioxidant capacity and lipid peroxidation in overweight men
تأثیر مصرف مکمّل انار و تمرین هوازی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام و پراکسیداسیون لیپیدی در مردان دارای اضافه ‌وزن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of “Healthy Heart Education Program” on the Knowledge and attitude of Junior high School Students regarding Cardiovascular diseases in Birjand during 2011
تأثیر آموزش برنامه قلب سالم بر آگاهی و نگرش دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر بیرجند، در مورد بیماری‌های قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The local effect of Persian Gulf brittle star (Ophiocoma erinaceus) alcoholic extract on cutaneous wound healing in Balb/C mouse
اثر موضعی عصاره الکلی ستاره شکننده (Ophiocoma erinaceus) بر بهبود زخم پوستی موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Hydroalcolic extract of Cyperus rotundus on nociception in diabetic rat
اثر عصاره هیدروالکلی گیاه سعد کوفی Cyperus rotundusبر درد در موش های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of antimicrobial effects of five different brands of rose water, water extract of Rosa damascene in comparison with rose oil
مقایسه اثرات ضدّ میکروبی گلاب صنعتی و عصاره آبی و روغن گل سرخ (Roza Damascene)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of antioxidant properties of berberis vulgarris syrup and their protective effects on hepatic damages induced by CCI4 in the rat
ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی شربت زرشک و اثر محافظتی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-bacterial effect of Mentha spicata L. essential oil on eight standard species of gastrointestinal pathogens
اثر ضدّ باکتریایی اسانس نعناع سبز (.Mentha spicata L) بر هشت گونه باکتری بیماری‌زای مهم دستگاه گوارش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 2 (2014-9)


A Report of ameloblastic carcinoma case in the mandible
گزارش یک مورد آملوبلاستیک کارسینوما در فک پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acanthamoeba Strains genotypes prevalence in water Sources in Bojnurd City: Short Communication
مقاله کوتاه: شیوع ژنوتیپی آمیب آکانتامبا از منابع آب شهر بجنورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An assessment of radiographers’ technical and protective performance in hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences in 2012
مقاله کوتاه: بررسی عملکرد تکنیکی و حفاظتی پرتونگاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compariso nof depression prevalence in medical students between the first and last years of Birjand University of Medical Sciences: Brief Article
مقایسه شیوع افسردگی در دانشجویان پزشکی، در سال‌های اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: مقاله کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular Identification of Leishmania Species Causing Cutaneous Leishmaniasis In Mashhad area, Iran
تعیین گونه انگل های عامل لیشمانیازیس جلدی با روش مولکولی در شهرستان مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiological study of hospitalised patients with burns in Imam Reza hospital in Birjand between2007 and 2013
بررسی اپیدمیولوژیک بیماران سوختگی بستری‌شده در بیمارستان امام رضا(ع) بین سال های 85 تا 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of malnutrition in adults admitted to the hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences in 2011
شیوع سوء تغذیه در بزرگسالان بستری‌شده در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of nutrition education during puberty on nutritional knowledge and behavior of secondary School female students in Birjand in 2012
تأثیر آموزش تغذیه در دوران بلوغ، بر آگاهی و عملکرد تغذیه‌ای دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aerobic exercise on Pancreas Beta-cells function in adult obese males
نقش فعالیت ورزشی هوازی بر شاخص عملکرد سلول‌های بتای پانکراس در مردان چاق بزرگسال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of resistance and combined exercise on serum levels of liver enzymes and fitness indicators in women with nonalcoholic fatty liver disease
تأثیر تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر سطوح سرمی آنزیم‌های کبدی و شاخص‌های آمادگی جسمانی زنان دارای کبد چرب غیرالکلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of voluntary exercise on MANF level in the brainstem of Parkinsonian rats induced by 6-Hydroxydopamine
تأثیر تمرین اختیاری بر سطح فاکتور نروتروفیک مشتق از آستروسیت ساقه‌ مغز موش‌های صحرایی مبتلا به پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Saffron Aqueous Extract(Crocus sativus L) on Osteogenic Differentiation of Rat Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells
اثر عصاره آبی زعفران (Crocus sativus L) بر تمایز استئوژنیکی در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق‌شده از مغز استخوان رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chitosan nanopolymers effect in activating of mouse bone marrow derived dendritic cells
اثر نانوپلیمرهای چیتوزان در فعال‌سازی سلول‌های دندریتیک مشتق‌شده از مغز استخوان موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evidence-based care in Iran: A Systematic Review
مراقبت مبتنی بر شواهد در ایران: مطالعه مروری نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Breast Cancer: A preventable disease
سرطان پستان، یک بیماری قابل پیشگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 21, Number 1 (2014-5)


Salmonellosis and Public Health
سالمونلوز و بهداشت عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the structural quality of articles published in Iranian scientific medical journals based on the Standard of International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)
بررسی کیفیّت ساختاری مقالات منتشرشده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی کشور ایران در سال‌های 1389-1391، بر اساس دستورالعمل کمیته بین‌ المللی سردبیران مجلات پزشکی (ICMJE)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of cephalic index and shape of head in adult female students in Birjand city during 2013
تعیین شاخص سفالیک و شکل سر در دختران بالغ شهر بیرجند به روش سفالومتری، در سال 1392
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographical condition of neonates with congenital abnormalities under Birjand city health centers during 2007-2012
وضعیت متولّدین با ناهنجاری‌های مادرزادی تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان بیرجند، طی سال‌های 90-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interleukin-33 and interleukin-18 serum levels in patients with rheumatoid arthritis and osteoporosis
سطوح سرمی اینترلوکین-33 و اینترلوکین-18 در بیماران مبتلا به روماتیسم مفصلی و پوکی استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Total phenolic and flavonoid bark Acer velutinum and Alnus subcordata, and evaluation of their antioxidant effects
اثرات آنتی‌اکسیدانی فنل و فلاونوئید تام پوست درختان افرا (Acer velutinum) و توسکا (Alnus subcordata)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Turmeric (Curcuma longa) effects in preventing consequences of lead acetate in male rats
بررسی اثرات زردچوبه (Curcuma longa) در پیشگیری از عوارض استات سرب در موش‌های صحرایی نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of olive oil on the cerebral reperfusion following ischemia injuries in rat
تأثیر روغن زیتون بر آسیب‌های ناشی از ایسکمی مغزی و خونرسانی مجدّد به مغز، در شروع القای ایسکمی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functional assessment of mitochondrial DNA 4977 bp deletion in peptic ulcer disease
بررسی شیوع حذف قطعه bp4977 از ژنوم میتوکندریایی در بیماران مبتلا به زخم پپتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of aerobic training and Pistacia atlantica extract on the levels of protein carbonyl, heat shock protein 70, and glycogen in the liver tissue of diabetic rats
نقش تمرین هوازی و مصرف عصاره بنه بر سطوح پروتئین کربونیل، پروتئین شوک گرمایی 70 و گلیکوژن بافت کبد موش‌های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of changes in adiponectin level in streptozotocin-induced diabetic rats treated with aqueous extract of berberis vulgaris
تأثیر درمان با عصاره آبی گیاه زرشک بر تغییرات سطح سرمی آدیپونکتین و پروفایل لیپیدی در موش‌های نر دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two anesthetic induction methods:ketamin and thiopental Na for ECT in major depression disorder patients
مقایسه اثر دو روش القای بیهوشی با تیوپنتال‌سدیم و کتامین بر تشنّج‌درمانی الکتریکی در بیماران افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Novel advancements in wound healing
پیشرفت‌های نوین در مدیریت ترمیم زخم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 4 (2013-12)


Various antioxidant properties of essential oil and hydroalcoholic extract of Artemisa persica: Short Communication
خواص آنتی‌اکسیدانی عصاره هیدروالکلی و اسانس روغنی گیاه درمنه (emisa persicaArt): مقاله کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation results of using sole Ilizarov fixator in Pilon fractures
استفاده از ثابت‌کننده الیزاروف به‌تنهایی در شکستگی انتهای پایینی استخوان درشت‌نی (پایلون)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical students’ viewpoints on the quality of morning report sessions
دیدگاه دانشجویان در باره کیفیت برگزاری گزارش صبحگاهی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of serum adiponectin relationship with insulin resistance in type 2 diabetics
تعیین ارتباط بین آدیپونکتین سرم و مقاومت انسولین، در بیماران دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the efficacy of combined Mindfulness Based Cognitive Therapy with Cognitive Behavioral Therapy and Traditional Cognitive Behavior Therapy in reducing dysfunctional attitudes of patients with Major Depressive Disorder
مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی تلفیقی، با درمان شناختی و درمان شناختی- رفتاری کلاسیک، در کاهش نگرش‌های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of education on responsibility and metabolic control of Type One diabetic patients and parents
تأثیر آموزش بر مسئولیت‌پذیری و کنترل متابولیک افراد مبتلا به دیابت تیپ یک و والدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of black grapes juice extract on the blood biochemical factors in alloxan-induced diabetic and hyperlipidemic rats
بررسی اثرات عصاره انگور سیاه (Vitis inifera) بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون در موش‌های هیپرلیپیدمیک دیابتی‌شده با آلوکسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of non-autologous adipose-derived stem cells transplantation and nerve growth factor on the repair of crushed sciatic nerve in rats
تأثیر توأم پیوند غیر اتولوگ سلول‌های بنیادی استخراج‌شده از چربی و فاکتور رشد عصبی بر ترمیم عصب سیاتیک له‌شده در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardioprotective effects of ranitidine against ischemia-reperfusion injury in mice
اثرات محافظتی رانیتیدین بر روی قلب در برابر آسیب ناشی از ایسکمی- جریان‌مجدّد در موش کوچک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of the effect of diclofenac ,indomethacin, naproxen, and acetaminophen rectal suppositories on post-cesarean pain
مقایسه اثرات شیاف‌های مقعدی دیکلوفناک، ایندومتاسین، ناپروکسن و استامینوفن، بر میزان درد بعد از عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cisplatin Induced Nephrotoxicity
مسمومیّت کلیوی ناشی از سیس‌پلاتین: مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 3 (2013-12)


Cardiovascular diseases risk factors in people with normal body mass index and waist circumference
شیوع عوامل خطرساز بیماری‌های قلبی- عروقی، در افراد دارای نمایه توده بدنی و دور کمر طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between Serum level of Troponin I and High Sensetive CRP in Renal transplant Patients
ارتباط بین سطوح سرمی تروپونین I و CRP با حساسیت بالا در بیماران پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antifungal activity of benzalkonium chloride, dettol , and chlorhexidine on opportunistic isolated fungi from the environment and operating rooms in private clinics of Tehran in 2011
فعالیت ضدّ قارچی ضدّ عفونی‌کننده‌ها روی عوامل قارچی ساپروفیت جداشده از محیط و اتاق جراحی در کلینیک‌های بخش خصوصی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The neuropsychological impacts of addictive drugs on the addicts in Shiraz
بررسی اثرات مصرف مواد اعتیادآور، بر کارکردهای عصب- روانشناختی معتادان شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inter-relationships between inflammatory biomarkers and severity of angiographically verified coronary artery occlusion
ارتباط میان نشانگرهای التهابی و شدّت انسداد عروق کرونر تأییدشده با آنژیوگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Maternal -fetal attachment and associated factors in pregnant women referred to Birjand health centers (2012)
دلبستگی مادر- جنین و عوامل مرتبط با آن، در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت شهر بیرجند در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative and qualitative dermatoglyphic patterns in patients with atopic eczema,vitiligo ,and acne vulgaris
اختصاصات کمّی و کیفی درماتوگلیفیک در بیماران مبتلا به اگزماآتوپیک، ویتیلیگو و آکنه ولگاریس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Spark Motor Program on the development of gross motor skills in intellectually disabled educable boys
تأثیر برنامه حرکتی اسپارک بر بهبود مهارت‌های حرکتی درشت پسران کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of some prognostic markers of cardiovascular diseases . to morning and evening Bruce treadmill test in women
مقایسه پاسخ برخی نشانگرهای پیشگویی‌کننده بیماری‌های قلبی و عروقی به انجام صبح و بعد از ظهر آزمون نوارگردان بروس، در زنان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of pomegranate juice on insulin and glucose in diabetic and non-diabetic male rats
اثرات آب انار (punica granatum) بر میزان انسولین و قند خون در موش‌های صحرایی دیابتی و غیردیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of high intensity intermittent exercise on serum Immunoglobulin’s and Complement system response in youth soccer players
تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید بر پاسخ ایمونوگلوبولین‌ها و سیستم کمپلمان سرم، در بازیکنان جوان فوتبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Cr(VI) removal from aqueous solutionsefficiency by almond green hull and its ash
بررسی کارآیی حذف کروم شش‌ظرفیتی از محلول‌های آبی، با استفاده از جاذب طبیعی پوسته سبز بادام و خاکستر حاصل از آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the efficacy of antibiotic therapy on complications consequent of tonsillectomy and adenotonsillectomy
اثر مصرف آنتی‌بیوتیک بر روی عوارض ناشی از اعمال تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 2 (2013-9)


Fuchs uveitis,heterochromia,and uveitis as a coincidental finding in a case
شب کوری، هتروکرومیا و یووئیت در یک فرد از سلسله بیماران شب‌کور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Anophele fauna in Qayenat city in the South khorasan Province (2010-2011)
تعیین فون آنوفل‌های شهرستان قاینات استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Salmonella in poultry carcasses serotypes in Birjand industrial slaughterhouses
شیوع آلودگی به سالمونلا و تعیین سروتیپ‌های آن در لاشه طیور کشتارگاه‌های صنعتی شهرستان بیرجند در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Molecular identification of cutaneous leishmaniasis agents in Birjand, Iran
تعیین هویت مولکولی عوامل ایجادکننده لیشمانیوز جلدی در شهرستان بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cis and trans fatty acid profiles in a Camel's hump and meat consumed in Birjand and Nehbandan cities
ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب سیس و ترانس کوهان و گوشت شتر در شهرستان‌های بیرجند و نهبندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying Birjand faculty members’, paramedical and nursing students' viewpoints on educational evaluation plan
بررسی دیدگاه‌های‌ اعضای هیأت علمی و دانشجویان پیراپزشکی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به برنامه ارزشیابی اساتید در سال تحصیلی 88-1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of happiness training program on self-esteem and depression of elementary(10-11 year old) school children
اثربخشی برنامه آموزش شادی، بر عزّت نفس و افسردگی کودکان دبستانی(10-11)ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of hydroalcoholic extract of Aloe vera and Teucrium on serum glucose and lipid profile in streptozotocin diabetic male rats
مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گیاهان آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis) و کلپوره (Teucrium polium)، بر سطوح سرمی گلوکز و پروفایل لیپیدی در موش‌های صحرایی نر دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pap smear test among Women: An Educational Intervention Based on Health Belief Model
انجام آزمایش پاپ‌اسمیر در بین زنان: یک مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of strength training on serum levels of adiponectin, testosterone, and cortisol in sedentary lean men
اثر تمرین قدرتی بر سطوح سرمی آدیپونکتین، تستوسترون و کورتیزول در مردان لاغر کم‌تحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison Comparison between analgesic effects of aqueous ethanolic extract of mentha longifolia and morphine in male rats
مقایسه اثرات ضدّ دردی عصاره هیدروالکلی گیاه پونه (Mentha longifolia) با مرفین در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aqueous and ethanolic extracts of Peganum harmala L seeds on lipids profile in rats
اثر عصاره های آبی و اتانولی دانه اسپند (Peganum harmala L) بر پروفایل چربی های خون در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 1 (2013-5)


A Case report of Wolfram Syndrome
یک مورد سندرم ولفرام: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors influencing the status of appropriate and inappropriate shocks delivered by an implantable cardioverter defibrillator
تعیین عوامل مرتبط با دریافت شوک‎های به‌جا و نابه‌جای ICD در بیماران قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abstract: Evaluation of heavy metals (Cd, Cr, Zn, Pb) concentration in effluent & sludge of a tile factory in Birjand 2011
بررسی غلظت فلزات سنگین در پساب و لجن کارخانه کاشی‌سازی شهر بیرجند در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of malnutrition in under 5-year old children in Birjand city in 2011
شیوع سوء تغذیه در کودکان زیر پنج سال شهر بیرجند در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of breast cancer among women over 30 years in Birjand between 2009 and 2010
شیوع سرطان پستان در زنان بالای 30 سال شهر بیرجند در سال 89 -1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sex education, based on the theory of planned behavior, on the sexual function of the woman attending Mashhad health centers
تأثیر آموزش جنسی بر مبنای تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده، بر عملکرد جنسی زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهری مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of adsorption process by activated carbon derived from scrap tires for Pb+2 removal from aqueous solutions
کاربرد فرآیند جذب سطحی به کمک کربن فعال تولیدی از تایرهای فرسوده، در حذف یون سرب از محیط آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ethosucximide on the reduction of neuropathic pain due to chronic constriction of the sciatic nerve in rats
تأثیر اتوسوکسیماید بر کاهش درد نوروپاتیک ناشی از آسیب فشاری مزمن بر عصب سیاتیک در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An animal model for febrile seizure induction using hot water bath
ارائه‌ مدل حیوانی القای تب و تشنّج با استفاده از حمام آب گرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of acetyl L carnitine on oxidative stress markers in hippocampus of epileptic rat
اثر استیل‌ال‌کارنیتین بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در بافت هیپوکامپ موش صحرایی صرعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the effects of applying massage and ice massage to SP6 (SPLEEN6) point on severity and length of primary dysmenorrhea
مقایسه اثر ماساژ و ماساژ یخ در نقطه طحالی 6 بر شدت و مدت دیسمنوره اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of lumbar specific stabilization exercises and general exercises in reducing pain and disability in patients with spondylolysis and spondylolisthesis
مقایسه تمرین‌های اختصاصی ثبات‌دهنده کمر با تمرین‌های متداول، در کاهش درد و ناتوانی در بیماران مبتلا به اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 20, Number 0 (2014-3)


3rd National Conference on Research in Health Development: Healthy Lifestyle
ویژه نامه- کتابچه خلاصه مقالات سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سبک زندگی سالم
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 4 (2012-12)


Horse shoe retinal tear, vitreous hemorrage, macular pucker 15 months after laser in Situ keratomileusis: case report
پارگی شبکیه، خونریزی ویتره و چین‌خوردگی ماکولا، 15 ماه بعد از لیزر عیوب انکساری: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of protective effect of hydroalcoholic extract of Crocus sativus petals on preventing of gentamicin induced peliosis hepatis and hepatic telangiectasis in rats: short communication
ارزیابی تأثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران در جلوگیری از پلیئوزیس هپاتیس و تلانژیکتازی کبدی ناشی از مصرف جنتامایسین سولفات در موش صحرایی: مقاله کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mothers' Knowledge of pediatric pain management in the pediatric ward of Valli-e-asr hospital in 2011
میزان آگاهی مادران در مورد نحوه اداره درد کودکان بستری در بخش اطفال بیمارستان ولیعصر (عج)، سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of noise pollution indices in Birjand old districts in 2010
ارزیابی شاخص‌های آلودگی صوتی در بافت قدیم شهر بیرجند در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of mobile dependency and adolescence aggression
شیوع وابستگی به تلفن همراه و پرخاشگری نوجوانان شهر بیرجند، سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

MRI findings and clinical symptoms of patients with epilepsy referring to Valli-e-asr hospital between 2009 and 2010
بررسی MRI و تظاهرات بالینی در بیماران مبتلا به صرع مراجعه‌کننده به بیمارستان ولیعصر (عج) 89– 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of urinary mercury concentrations in general dentists and restorative specialists in Mashhad in 2010
ارزیابی غلظت جیوه ادرار دندانپزشکان عمومی و متخصصین ترمیمی شهر مشهد در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Valsartan on the hormones of Pituitary-gonadal axis Performance in mature female Wistar Rats
اثر داروی والسارتان بر هورمون‌های محور هیپوفیز-گناد در موش‌های صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy evaluation of activated carbon prepared from date stones in cyanide adsorption from synthetic wastewater
بررسی کارایی کربن فعّال تهیه‌شده از هسته خرما در جذب سیانید از فاضلاب سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Moringa Peregrina seed extract as a natural coagulant for Phenol removal from aqueous solution
کاربرد عصاره دانه مورینگا پرگرینا (Moringa peregrine) به عنوان یک منعقدکننده طبیعی در حذف فنل از محلول‌های آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In Vitro Investigation of Antifungal Activities of Actinomycetes against Microsporum gypseum
بررسی اثر ضدّ قارچی اکتینومیست‌های خاکزی علیه Microsporum gypseum در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of aqueous fraction of Anethum graveolens L. (dill) extracts on fertility and terminal sugar of female rat's reproductive system
تأثیر فراکسیون آبی بذر شوید (Anethum graveolens L) بر باروری و قندهای انتهایی موجود بر غشاهای ساختارهای سیستم تناسلی موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying of chronic multiple sequential stress effects on microscopic structure of cerebellar cortex in male rat
بررسی اثرات استرس مزمن چندگانه ترتیبی، بر ساختار میکروسکوپی قشر مخچه موش صحرایی نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Azithromycin and Ciprofloxacin in treating adults' acute non amebiasis dysenter
مقایسه اثر سیپروفلوکساسین و آزیترومایسین در درمان دیسانتری حادّ بالغین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 3 (2012-12)


نامه به سر دبیر: نقدی بر مقاله چاپ شده در زمینه التیام زخم و سوختگی
نامه به سر دبیر: نقدی بر مقاله چاپ شده در زمینه التیام زخم و سوختگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Pilomatrix carcinoma: Third case report from Iran
پیلوماتریکس کارسینوما : گزارش سومین مورد در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors for upper gastrointestinal bleeding in patients referred to the Shohada Ashayer Khoramabad in 2011: Short Communication
عوامل خطر خونریزی‌های گوارشی فوقانی، در مراجعین به بیمارستان شهدای عشایر شهر خرم‌آباد 1390: مقاله کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Scientific Output of Researchers at Birjand University of Medical Sciences in Web of Science during 2000-2011
بررسی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجنددر پایگاه اطلاعات علمی (2000- 2011)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Behavioral Analysis phase of PRECEDE Model for Quality of Life Survey in Postmenopausal women in Birjand
به کارگیری مرحله تحلیل رفتاری الگوی پرسید جهت بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between trust in God and self – efficacy With mental health in type II diabetics
رابطه توکل به خدا و خودکارآمدی با سلامت روان بیماران دیابتی تیپ 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between Spontaneous abortion and Presence of anti thyroid antibodies in mother’s serum
بررسی رابطه سقط جنین خود به خودی و وجود آنتی‌بادی‌های ضد تیروئید در خون مادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of atopic dermatitis and its risk factors in 2-5 years old children at kindergartens of Birjand city (2008)
بررسی شیوع درماتیت آتوپیک و برخی عوامل خطرساز آن در کودکان 2 تا 5 ساله مهدکودک‌های شهر بیرجند 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of potentiality of Zinc oxide nanoparticles and hydrogen peroxide in removal of hexavalent chromium from polluted water
مقایسه پتانسیل نانوذرات اکسید روی و پراکسید هیدروژن جهت حذف کروم 6 ظرفیتی از آب‌های آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decolorization of Reactive Red 198 by means ofpistachio-nut shell ash
حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از محلول‌های آبی با استفاده از خاکستر حاصل از زائدات پسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preventing the expression of VEGFR-1 in culture medium using specific SiRNA - as a potential therapeutic method in eye neovascularization
پیشگیری از بیان ژن VEGFR-1 در محیط کشت، با استفاده از به‌کارگیری siRNA اختصاصی در درمان نئوواسکولاریزاسیون چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of root aqueous extract of Prosopis farcta effect on wound healing of diabetic adult male rats
مطالعه اثر عصاره آبی ریشه گیاه جغجغه (Prosopis farcta) بر التیام زخم‌های دیابتی در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of hydroalcoholic extract of Capparis spinosa on histomorphological changes of pancreas in diabetic rats model
اثرات عصاره هیدروالکلی میوه لگجی بر تغییرات هیستومورفولوژی پانکراس در موش صحرایی دیابتی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Magnesium Supplementation on Primary Insomnia in the Elderly
تأثیر مکمل‌یاری منیزیم بر بی‌خوابی اولیه در سالمندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 2 (2012-8)


Familial Mediterranean fever in a patient with two surgical procedures of abdomen and aseptic meningitis
تب فامیلی مدیترانه‌ای در بیماری با دو نوبت جراحی شکمی و مننژیت آسپتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey of bacterial etiology and their resistance to antibiotics of urinary tract infections in children of Birjand city
بررسی علل باکتریال و مقاومت آنتی‌بیوتیکی عفونت ادراری در کودکان شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Job stress in the staff of a tire factory
استرس شغلی در کارکنان کارخانه لاستیک‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of congenital hypothyroidism In South Khorasan province (2006-2010)
شیوع کم‌کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between coping ways with stress and levels of IL-1β and cortisol in coronary heart disease patients
رابطه بین روش‌های مقابله با استرس و سطوح اینترلوکین- β1 و کورتیزول در بیماران قلبی کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of hexavalent chromium removal from Synthetic wastewater by using Peaganum
بررسی حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از دانه گرانولی اسپند از فاضلاب سنتتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-diabetic effects of hydroalcohlic juglans regia male flower extract on blood glucose level and on liver enzymes activity in intact and diabetogenized adult male rat
بررسی اثرات ضد دیابتی عصاره هیدروالکلی گل نر گردو در موش‌های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Turmeric Rhizome Powder diets on decreasing oxidative stress caused by heat stress inbroiler model
تأثیر رژیم غذایی پودر زردچوبه در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از تنش حرارتی در مدل جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Synergic Effects of Atorvastatin (0/1m) and (10 m) and Extremely Low Frequency Electromagnetic Field on Angiogenesis
اثرات توأم آتورواستاتین و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس کم بر آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anti-bacterial effects of chorionic membranes in vitro
بررسی اثر ضد باکتریایی پرده‌های جنینی انسان در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Extra-Amniotic Normal Saline Infusion plus Hydrocortisone versus Prostaglandin E2 Suppository for Pregnancy Termination
مقایسه انفوزیون خارج آمنیوتیک نرمال سالین و هیدروکورتیزون با شیاف پروستاگلاندین E2 برای ختم حاملگی*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

World Heart Day 2012 one world,one home,one home:focus on women and children
روز جهانی قلب1391: دنیایی سالم،خانه ای سالم ، قلبی سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 1 (2012-5)


Extraordinary elevated CA19-9 in patient with common bile duct stones and cholangitis Case report
گزارش یک مورد افزایش قابل توجه CA 19-9 در بیمار با سنگ مجرای کلدوک و کلانژیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education about health-promoting behaviors on the knowledge of the elderly in the geriatric nursing residences in Tehran ( 2009 )
تأثیر آموزش رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت بر میزان آگاهی سالمندان مقیم آسایشگاه‌های سالمندی تهران (سال 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the Knowledge and use of the library's Information Section among users of the Central Library of Birjand University of Medical Sciences
آگاهی و استفاده اعضای کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از بخش اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accumulation of toxic metals of cadmium and lead in the deciduous teeth of children
تجمع فلزات سمّی سرب و کادمیوم در دندان‌های شیری کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of diagnostic value of procalcitonin in pediatric acute pyelonephritis
بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین در پیلونفریت حادّ کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of mental disorders in Birjand – 2010
بررسی شیوع اختلالات روانی در شهر بیرجند– سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Removal of Dissolved Organic Carbon from aqueous solution by Fenton Oxidation Process
حذف کربن آلی محلول از نمونه‌های آبی توسط فرآیند اکسیداسیون فنتون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Vali Asr (aj) hospital effluent for irrigation of the green
بررسی قابلیّت کاربرد پساب بیمارستان ولی‌عصر(عج) بیرجند جهت آبیاری فضای سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The survey on Bacterial and fungi contamination of herbaceous distillates that distributed in Birjand city
بررسی آلودگی باکتریایی و قارچی در عرقیات عرضه شده در سطح شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of lung radiographic changes in patients with positive smear and negative smear pulmonary tuberculosis
مقایسه تغییرات رادیولوژی ریه در سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of blood PCR in the diagnosis of pulmonary tuberculosis
بررسی ارزش PCR خون در تشخیص سل ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In-vitro giardicidal effect of aqueous and alcoholic extracts of Asafoetida on Giardia lamblia cyst
اثر کشندگی عصاره آبی و الکلی انغوزه بر کیست ژیاردیا‌ لامبلیا در شرایط In-vitro
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of chronic silymarin on serum level of some enzyme markers and tissue level of malondialdehyde in diabetic rats
اثر تجویز دراز مدت سیلی‌مارین بر برخی شاخص‌های آنزیمی و سطح بافتی مالون‌ دی‌آلدئید در موش صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ice massage on chemotherapy induced nausea and vomiting
تأثیر ماساژ یخ بر تهوع و استفراغ بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 0 (2013-3)


Atherosclerosis
کتابچه خلاصه مقالات دومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت: با محوریت آترواسکلروز
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 19, Number 0 (2013-3)


Survey of myocardial perfusion scan findings using Tc99 m in patients referred to Birjand nuclear medicine in 2012
بررسی یافته‌های اسکن پرفیوژن میوکارد باTc99m در بیماران ارجاع‌‌شده به مرکز پزشکی هسته‌ای بیرجند: مقاله کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cardial myxoma associated with clinical weakness and thorombocytopenia: case report
میکزوم قلبی با تظاهر بالینی ضعف و ترومبوسیتوپنی: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chest pain in a 56 year old female with neglected primary hyperparathyroidism, Case Report
درد قفسه سینه در یک زن 56 ساله با هیپرپاراتیروئیدی اولیه و فراموش‌شده: گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of high blood pressure in primary school children in Birjand-Iran
بررسی میزان شیوع فشار خون بالا در کودکان دبستانی شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective effects of atorvastatin on myocardium in hypertensive rats
اثر محافظتی آتورواستاتین بر عضله میوکارد قلب در موش صحرایی با پرفشاری شریانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Personality traits of patients with myocardial infarctio A case-control study
ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی، یک مطالعه مورد- شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of life and factors related to it in cardiovascular patients after heart surgery
بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران قلبی پس از جراحی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of cardiovascular risk factors in drivers of heavy vehicles in the South Khorasan ( 2009-2010)
بررسی فاکتورهای خطر قلبی در رانندگان وسایل نقلیه سنگین استان خراسان جنوبی در سال 89- 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chest X ray diagnostic accuracy in heart failure of dyspnic patients referring to the emergency ward
تعیین دقت تشخیصی رادیوگرافی قفسه صدری در تشخیص نارسایی قلبی در بیماران مبتلا به دیسپنه مراجعه‌کننده به اورژانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of workplace intervension on controling hypertension
تاٌثیر مداخلات محل کار در کنترل پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of corrective life style educational program on controlling stress, anxiety ,and depression in hypertensives
تأثیر آموزش اصلاح سبک زندگی در کنترل اضطراب، استرس و افسردگی مبتلایان به پرفشاری خون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 4 (2011-12)


An experience with Gracilis free flap for soft tissue defect of distal tibia, Case Report
فلاپ آزاد گراسیلیس برای پوشش نقص بافت نرم دیستال ساق؛ گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors affecting quality of life of the elderly in the residential homes of Tehran (2009)
عوامل مرتبط با کیفیت زندگی سالمندان ساکن آسایشگاه‌های سالمندان شهر تهران در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliability and Validity of OSCE in Evaluating Clinical Skills of emergency Medicine Students of Birjand university of Medical Sciences
روایی و پایایی آزمون OSCE در ارزیابی مهارت‌های بالینی دانشجویان فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Sacroiliac joint manipulation on pressure pain and Hoffmann's reflex
اثر مانیپولاسیون مفصل ساکروایلیاک بر احساس درد فشاری و رفلکس هافمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of regular aerobic exercise on the novel and traditional predicting indexes of cardiovascular diseases in young men
تأثیر تمرین تداومی هوازی بر شاخص‌های جدید و سنتی پیشگویی‌کننده بیماری قلبی-عروقی در مردان جوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of long-term exercise on the secretion of serum Ghrelin in obese men
تأثیر فعالیت ورزشی طولانی مدت بر میزان گرلین سرم در مردان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sumac (Rhus coriaria L.) extract on lipid peroxidation and diabetic nephropathy in diabetic rats
اثر عصاره سماق (Rhus coriaria) بر پراکسیداسیون لیپیدی و نفروپاتی دیابتی در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of aqueous extract from rhizome of Cynodon dactylon L. Pers on lipid peroxidation and diabetic nephropathy in diabetic rats
تأثیر عصاره آبی ریزوم مرغ Cynodon dactylon L. Pers.)) بر مالون‌دی‌آلدهید پلاسما و نفروپاتی ناشی از دیابت در رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of lead (Pb) exposure on anxiety in rats
بررسی اثر سرب براضطراب در موش‌های صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying subcutaneous injection of distilled water in lessening back pain in active phase of labor
بررسی تأثیر تزریق آب مقطر در کاهش درد کمری در فاز فعال زایمانی*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histologic effects of Amygdalin on the mouse liver
اثرات آمیگدالین بر ساختار بافتی کبد موش کوچک آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of garlic extract on spreading depression in rat neocortical tissue
اثرات عصاره سیر بر پدیده مهار منتشر‌شونده در بافت نئوکورتیکال مغز رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 3 (2011-10)


A Case report: Curable Azoospermia Due to Ejaculatory Duct Cyst in a 22 Years Old Male
گزارش یک مورد: آزواسپرمی قابل درمان ناشی از کیست انسدادی مجاری انزالی در یک جوان 22 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The association between nasal fracture treatment outcome and its causes in Mashhad Farabi hospital
ارتباط علت با نتیجه درمانی شکستگی‌های بینی در اورژانس بیمارستان فارابی مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitamin D Deficiency and Its Cut-off Point among Young Teenagers
تعیین شیوع و نقطه‌ برش کمبود ویتامین D در دانش‌آموزان مدارس راهنمایی اراک 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Quality of life for patients with alopecia areata and healthy individuals
مقایسه کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آلوپسی آرائا تا با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Breast cancer and the related factors: A case control study
بررسی فاکتورهای مرتبط با سرطان پستان– یک مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Cognitive–Behavioral Group Therapy on Depression in Patients with Cancer
تأثیر گروه‌درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی بیماران مبتلا به سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Diagnostic Accuracy of the Combination of Maternal Height and Transvers Diagonal of Michaelis Sacral Rhomboid Area to Predict Dystocia in Nulliparous Women
ارزش تشخیصی قطر عرضی میکائیل ساکرال در تلفیق با قد زنان نخست‌زا در پیشگویی زایمان سخت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of morphine on proliferation of A549 lung cancer
اثر مورفین بر تکثیر سلول‌های سرطانی ریه (A549)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The effect of lovastatin and vitamin E on glomerular volume in diabetic rats
مقایسه‌ اثرات درمانی لوواستاتین و ویتامین E بر حجم گلومرول‌های کلیه در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Between Serum Magnesium and Serum PTH Levels in Patients with Peritoneal Dialysis
ارتباط بین منیزیم و سطوح سرمی هورمون پاراتورمون در بیماران دیالیز صفاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 2 (2011-7)


Intestinal Amoebiasis in the newborn Report of a rare case
ابتلا نوزاد به آمیبیاز روده‌ای؛ گزارش یک مورد نادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Related factors on the effectiveness of performance measurement systems in teaching hospitals of Tehran from perception of their managers in year 2010 and providing a model
عوامل مرتبط با اثربخشی نظام‎های سنجش عملکرد در بیمارستان‎های آموزشی شهر تهران از دیدگاه مدیران آنها در سال 1389 و ارائه الگو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of five big personality factors in predicting psychological well-being
نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Levels of clinical evidence in published articles in Iranian Scientific Medical Journals (1994-2008)
سطوح شواهد بالینی در مقالات منتشر شده در مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی ایران (1387-1373)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of depression among new registered students in Birjand University of Medical Sciences in the academic year 2009-2010
شیوع افسردگی در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 89-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hearing impairment in patients with major thalassemia in Southern Khorasan Province, 2007
اختلالات شنوایی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در استان خراسان جنوبی (سال 1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of migraine and its relationship to educational performance in adolescents of Brijand city (2010)
شیوع میگرن و ارتباط آن با افت عملکرد تحصیلی در نوجوانان شهر بیرجند (سال 1389)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of single nucleotide polymorphism of the CCL22 gene at position 16C/A in patients with gestational trophoblastic disease
بررسی پلی‌مورفیسم تک‌نوکلئوتیدی 16C/A در ژن کموکاین CCL22 در بیماران مبتلا به بیماری تروفوبلاستیک حاملگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of blood donation on the some of hematologic parameters and exercise performance in physically active and non-active female donors
تأثیر اهدای خون بر برخی شاخص‌های خونی و عملکرد ورزشی در زنان فعال و غیرفعال از نظر بدنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of intratracheal and intravenous lidocaine's effect on airways responses during extubation
مقایسه اثر لیدوکائین داخل تراشه با لیدوکائین وریدی بر پاسخ‌های راه هوایی هنگام خروج لوله تراشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 1 (2011-3)


Concentrations of chromium and copper in the ground water and drinking water distribution network of Birjand, 2009-2010
غلظت کروم و مس در آب‌های زیر زمینی و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر بیرجند در سال 89-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relation between meaning in life and general health among staff of Birjand University (2009-2010)
رابطه معنای زندگی با سلامت عمومی کارکنان دانشگاه بیرجند در سال 90-1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Farmers' knowledge of occupational poisonings in South Khorasan, 2009
میزان آگاهی کشاورزان خراسان جنوبی از مسمومیت‌های شغلی، سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative frequency of Pityriasis versicolor and some risk factors in girl's high schools of Birjand, 2009
فراوانی نسبی و برخی عوامل خطرساز پیتیریازیس ورسیکالر در دبیرستان‌های دخترانه شهر بیرجند، 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and characteristics of erythromycin and clindamycin resistance in nasal carriers of Staphylococcus aureus of hospital origin, Kermanshah, 2009
شیوع و خصوصیات مقاومت به اریترومایسین و کلیندامایسین در ناقلین بینی استافیلوکوک طلایی با منشأ بیمارستانی (کرمانشاه، 1388)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of coagulation markers in patients with brain injury, Imam Reza Hospital of Birjand, 2006
ارزیابی نشانگرهای انعقادی در بیماران آسیب مغزی، بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند، سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the disturbance in mental image of the body in patients with major depression disorder and non-depressed persons
مقایسه اختلال در تصویر ذهنی از بدن، در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد غیر افسرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of sex disorders and couple abuse among fertile and infertile women
مقایسه اختلالات جنسی و همسرآزاری در زنان بارور و نابارور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of alcoholic extract of green tea (Camellia sinensis) on the healing process in surgical and burn wounds in rats
اثر عصاره الکلی چای سبز (Camellia sinensis) بر روند التیام زخم‌های جراحی و سوختگی در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 18, Number 0 (2012-3)


Research Conference on Health Promotion
همایش پژوهش در توسعه سلامت- بیرجند- 16 الی 18 اسفند 1390
| [PDF-FA] | [XML] |

The First National Conference of Research in Health Development
کتابچه خلاصه مقالات اولین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 4 (2010-12)


Library users' satisfaction rate at the central library of Birjand University of Medical Sciences
میزان رضایت مراجعه‌ کنندگان، از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of assertiveness training on self-esteem and depression in students of Isfahan University of Medical Sciences
تأثیر آموزش ابراز وجود بر عزّت نفس و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge level of the warning signs of cancer and its affecting factors in Tehran's population above 18 years
سطح آگاهی از علائم هشداردهنده سرطان و عوامل مؤثر بر آن در جمعیت 18 سال به بالای تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of clinical findings and results of open surgury in treatment of primary and recurrent lumbosacral disc herniation
مقایسه یافته‌های بالینی و نتایج روش جراحی باز در درمان فتق اولیه با عود دیسک بین مهره‌ای لومبوساکرال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic and clinical characteristic of febrile convulsion in children admitted in Valiasr hospital of Birjand
مشخصات جمعیت‌شناختی و بالینی تشنج ناشی از تب در کودکان بستری‌شده در بیمارستان ولی‌عصر(عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of Human ChorionicGonadotropin (hCG) on development of ovarian follicles of Balb/c race mouse
اثر گنادوتروپین جفتی انسان بر تکوین فولیکول‌های تخمدانی موش نژاد Balb/c
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of different layer rations on atherogenesis and thrombogenesis indices in egg yolks
اثر جیره‌های مختلف غذایی مرغ‌های تخم‌گذار بر شاخص‌های آتروژنز و ترومبوژنز زرده تخم‌مرغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pomegranate, Bottle gourd, Antibacterial activity, Tetracycline
اثرات ضدّ باکتریایی عصاره پودری میوه کامل و آب‌میوه انار و کدو قلیانی (Bottle Gourd) بر روی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of merocel and regular tampon regarding comfort and problems of patients after septo-rhinoplasty surgery
مقایسه تامپون مروسل با تامپون معمولی در بیماران سپتو-رینوپلاستی‌شده از نظر راحتی و مشکلات آن*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Glycyrrhiza glabra (D-reglis tablet) on pain and defecation of patients with irritable bowel syndrome
تأثیر شیرین‌بیان (قرص د-رگلیس) بر روی درد و وضعیت اجابت مزاج بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic effects of drug therapy with and without cognitive behaviour therapy in post-stroke depression
اثرات دارودرمانی با و بدون رفتاردرمانی شناختی بر درمان افسردگی پس از سکته مغزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 3 (2010-10)


Endometriosis presenting as pseudocarcinomatosis: a case report
گزارش تظاهر بیماری با اندومتریوزیس منتشر شکمی به شکل سودوکارسینوماتوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiology of tracheotomy cases in Birjand,s Hospitals during 2000-2007
بررسی جمعیت شناختی بیماران تراکئوستومی شده در بیمارستان‎های شهر بیرجند (سال 1379 تا 1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of lateral costal artery, a branch of left internal mammary artery in coronary artery bypass grafting
بررسی شیوع شاخه دنده‎ای جانبی شریان پستانی داخلی چپ در جراحی کرونری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dialysis adequacy in chronic hemodialysis patients in educational center Vali-Asr in Birjand
کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی مزمن مرکز آموزشی درمانی ولی‎عصر (عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of effective variables of medical history for N-Acetyl cysteine prescription in acetaminophen poisoned patients
بررسی عوامل تأثیرگذار شرح حال بیماران جهت شروع درمان ان- استیل سیستئین در مسمومیت با استامینوفن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The antifungal activity of cerumen in healthy people referred to Shahid Beheshti Hospital of Babol, Iran
بررسی نقش ضد قارچی سرومن گوش مراجعین به بیمارستان شهید بهشتی بابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Pimpinella Anisum on spreading depression in rat neocortical tissue
بررسی اثرات رازیانه رومی بر پدیده مهار منتشر شونده در بافت نئوکورتیکال مغز رت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of walking educational program on knowledge, attitude, performance, and blood sugar in women with type II diabetes
بررسی میزان تأثیر برنامه آموزش پیاده‌روی برآگاهی، نگرش، عملکرد و کنترل متابولیک قند خون بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of electro-acupuncture in postmenopausal women with hot flashes*
تأثیر طب سـوزنی الکتریکی بر گرگرفتگی زنان یائسه در شهرستان کرمـان*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of ω3 fatty acid supplement on anemia and hematologic factors in hemodialysis patients*
اثرات مکمل اسیدهای چرب 3ω بر روی کم خونی و فاکتورهای هماتولوژیک خون در بیماران همودیالیزی*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 2 (2010-7)


The relationship between the fluride in drinking-water and prevalence of fluorosis and dental caries
ارتباط فلوراید آب مصرفی با شیوع فلوروزیس و پوسیدگی دندانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical and laboratory evaluation of rhabdomyolysis in 165 patients with severe acute poisonings
بررسی بالینی و آزمایشگاهی رابدومیولیز در 165 بیمار با مسمومیت حادّ شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of “Expectation based managerial competency acquisition in nursing model” on nursing staff empowerment and efficacy of leadership style
تاثیر مدل کسب شایستگی مدیریتی مبتنی بر انتظارات در پرستاری، بر توانمندی کارکنان پرستاری و اثربخشی سبک رهبری مدیران پرستاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of faculty members by students with different educational development
ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط دانشجویان با سطوح مختلف پیشرفت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the solubility of metal ions in cement dust within lung alveoli through in-vitro method
ارزیابی میزان حلالیت یون‌های فلزی گرد و غبار سیمان در آلوئول‌های ریه به روش برون‌تنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of energy restriction on biomarkers of aging and inflammation in rats
اثر محدودیت انرژی بر برخی نشانگرهای مرتبط با طول عمر و التهاب در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of family-centered empowerment model on skill, attitude , and knowledge of multiple sclerosis caregivers
تأثیر الگوی توانمندسازی خانواده- محور بر دانش، نگرش و عملکرد مراقبین بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of midwife’s supportive care during labor on exclusive breastfeeding in primipara women
تأثیر مراقبت حمایتی ماما طیّ زایمان، بر تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست‌زا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of two regimes in administration of vaginal misoprostol(every 6 hours vs every 12 hours) for second trimester pregnancy termination
مقایسه دو رژیم دارویی میزوپروستول 6 و 12 ساعته واژینال در ختم بارداری سه ماهه دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 17, Number 1 (2010-3)


Hypertrophic pyloric stenosis associated with annular pancreas Resistance to prenatal gastric emptying as an etiological factor in Hypertrophic pyloric stenosis
گزارش یک مورد همراهی تنگی هایپرتروفیک پیلور با پانکراس حلقوی؛ مقاومت در تخلیه معده پیش از تولّد، علتی برای ایجاد تنگی هایپرتروفیک پیلور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Botulism outbreak following a wedding in a suburban area of Mashhad, 2006
طغیان بوتولیسم به دنبال مراسم عروسی در حومه مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of “Theory of Planned Behavior” based education on the promotion of mammography performance in employed women
تأثیر آموزش بر مبنای الگوی رفتار برنامه‌ریزی شده به منظور ارتقای انجام ماموگرافی در زنان شاغل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of health education effect on knowledge and attitude of high school female students regarding AIDS in Birjand during 2007
ارزشیابی تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهر بیرجند در مورد بیماری ایدز (سال 1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of fluorine concentration in drinking-water sources in South Khorasan (2008-2009)
بررسی غلظت فلوئور در منابع آب شرب خراسان جنوبی (سال 87-1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between diagnostic results of cytology and frozen section with intraoperative histopathology
مقایسه نتایج تشخیصی روش سلول‌شناسی و برش بافتی منجمد با آسیب‌شناسی بافتی طی عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of blood sampling via saline lock on the validity of coagulation tests results
تاثیر خونگیری از طریق سالین‌لاک بر اعتبار نتایج آزمایشات انعقادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Walnut leaves aqueous extract on blood sugar and serum lipids in diabetic rats
اثر عصاره آبی برگ گردو بر قند و لیپیدهای سرم در موش‌های صحرایی دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of new synthetic methylquinolinone derivatives on glucose-induced insulin secretion from rats' isolated Langerhans islets
بررسی اثر مشتقات جدید متیل‌کینولینونی بر ترشح انسولین القا شده توسط گلوکز از جزایر لانگرهانس جدا شده موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 4 (2009-12)


Bilateral spontaneous periorbital ecchymosis in a pregnant woman
کبودی خود به خودی دو طرفه دور چشم در یک خانم حامله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between emotional intelligence and job stress among managers and employees of teaching hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences and Health Care
بررسی رابطه هوش هیجانی با تنش شغلی در مدیران و کارکنان بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Etiology of chronic constipation and related causes in children referred to Boo-Ali Sina Hospital in Sari between 2006 and 2007
علل یبوست مزمن و عوامل مرتبط با آن در کودکان ارجاع شده به بیمارستان بوعلی‌سینا، ساری از سال 85 تا 86
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey about effective factors on the marital satisfaction in employees of two Birjand universities
بررسی عوامل مرتبط با میزان رضایت زناشویی کارمندان در دو دانشگاه بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between refractive errors and systemic hypertension in patients referring to ophthalmology clinic of Valieasr Hospital of Birjand in 2004
ارتباط بیماری پرفشاری خون با عیوب انکساری چشم در بیماران درمانگاه چشم بیمارستان ولی‌عصر(عج) بیرجند (سال 1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of agility, speed ,and power level between male junior high school students having normal/abnormal toe-out in Birjand in 2007
مقایسه میزان چابکی، سرعت و توان در دانش‌آموزان پسر دارای چرخش خارجی طبیعی و غیرطبیعی پا در شهرستان بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of cardiovascular disorders in Rheumatoid Arthritis patients without symptomatic heart diseases in Mashhad Ghaem Hospital during 2007-2008
بررسی اختلالات قلبی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید بدون علائم بیماری قلبی، در بیمارستان قائم مشهد (87-1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histopathological study of the effect of Acetaminophen on healing of stomach surgical wounds in the rats
بررسی بافت‌شناسی اثرات داروی استامینوفن در طی روند التیام زخم ناشی از جراحی در معده موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of cardiac rehabilitation on physical tolerance in patients after coronary artery bypass graft
اثرات توانبخشی قلبی بر تحمل فیزیکی بیماران پس از جراحی بای‌پس عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of alpha-lipoic acid on insulin resistance in type 2 diabetic patients
اثر آلفا-لیپوئیک اسید بر مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 3 (2009-10)


A survey on language re-learning process of a patient suffering from Broca aphasia
بررسی روند بازآموزی زبان در یک بیمار مبتلا به زبان‌پریشی بروکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of antioxidant status and lipid profile of karate athletes with non-athletes
مقایسه وضعیت آنتی‌اکسیدانی و نیمرخ لیپیدی سرم ورزشکاران رشته کاراته با افراد غیر ورزشکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of correaltion between plasma homocysteine and oxidized low-density lipoprotein in patients with coronary artery disease
بررسی ارتباط هموسیستئین پلاسما با لیپوپروتئین با چگالی پایین اکسیدشده در بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of infants’ complementary nutrition pattern and some of its associated factors in Birjand
بررسی الگوی تغذیه تکمیلی شیرخواران و برخی عوامل مرتبط با آن در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Nosocomial Infections in Imam Hossein(as) Hospital of Shahrood, 2005
بررسی میزان بروز عفونت‌های بیمارستانی در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود (سال 1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of diagnostic validity of Wright's serologic test in Brucellosis
ارزیابی اعتبار تشخیصی تست سرولوژی رایت در بیماری بروسلوز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of pregnant women weight gain in Birjand Health Centers in 2007
بررسی افزایش وزن در مادران باردار در مراکز بهداشتی، درمانی شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of accuracy of preoperative examination of flexor tendons in zone 4 and 5 of hand injuries
بررسی دقت معاینات پیش از جراحی در آسیب‌های ناحیه 4 و 5 فلکسور دست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histological and spermatogenesis indexes study of testis after Methotrexate administration in adult male rat
بررسی معیارهای بافت‌شناسی و اسپرم‌سازی بیضه به دنبال تجویز متوتروکسات در موش صحرایی بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Metoclopramide and low dose Propofol for prophylaxis of nausea & vomiting after cesarean section
مقایسه اثر متوکلوپرامید و دوز کم پروپوفول در پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 2 (2009-7)


راهنمای (قابل تجدید نظر) درمان دارویی ضدّ ویروس در موارد قطعی یا مشکوک ابتلا به ویروس آنفلوانزای A با منشأ خوکی و همچنین موارد تماس نزدیک (دستورالعمل 7)
راهنمای (قابل تجدید نظر) درمان دارویی ضدّ ویروس در موارد قطعی یا مشکوک ابتلا به ویروس آنفلوانزای A با منشأ خوکی و همچنین موارد تماس نزدیک (دستورالعمل 7)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A report of a body packer and successful treatment of him
گزارش یک مورد حامل بدنی تریاک (Body Packer) و درمان موفقیت‌آمیز وی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of hygienic status of schools in Birjand during year 2007-2008
بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 87-1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Consumption amount of milk and dairy products in school children of 6-11 year olds in Birjand during 2007
بررسی میزان مصرف شیر و فرآورده‌های آن در کودکان سنین مدرسه (6 تا 11 سال) شهر بیرجند (سال 1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of cerebrospinal fluid adenosine deaminase concentration of tuberculous and non-tuberculous meningitis
مقایسه غلظت آدنوزین‌دآمیناز مایع مغزی‌نخاعی در بیماران مننژیت سلی و غیر سلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intracranial physiologic calcification in pineal gland and choroid plexus in patients referred to CT scan ward of Imam Reza hospital, Birjand (1998-2006)
کلسیفیکاسیون فیزیولوژیک داخل جمجمه‌ای در غده پینه‌آل و شبکه کوروئید در مراجعه‌کنندگان به بخش سی‌تی اسکن بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند در سال‌های 1376 لغایت 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of estrogen and progesterone receptors with menopausal status in breast cancer patients referred to Omid and Ghaem hospitals
ارتباط بین گیرنده استروژن و پروژسترون با وضعیت قاعدگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های قائم و امید مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of salmonella contamination in locally (non-industrially) produced eggs in Birjand (2006)
شیوع آلودگی سالمونلایی در تخم مرغ‌های محلی (غیر صنعتی) تولید شده در بیرجند (سال 1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of intravesical, rectal, axillary and oral temperatures following kidney transplantation
بررسی مقایسه‌ای درجه حرارت داخل مثانه‌ای و درجه حرارت زیر بغل، مقعدی و دهانی در بیماران پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of uric acid concentration and plasma antioxidant capacity in young smokers and non-smokers
مقایسه غلظت اسید اوریک و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی پلاسما در افراد جوان سیگاری و غیر سیگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volumetric changes in the kidney of rats following administration of Methadone and Bupronorphin by Cavalier’s method
مطالعه تغییرات حجمی کلیه به دنبال تجویز متادون و بوپرنورفین با روش کاوالیری در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study the anti-inflammatory effect of Rose Bengal in LPS-activated macrophages in dark
بررسی تأثیر ضدّ‌ التهابی رزبنگال در ماکروفاژهای فعال‌شده با لیپو‌پلی‌ساکارید در غیاب نور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A survey on the effect of clonidine in prevention of shivering following general anesthesia
بررسی میزان اثر کلونیدین در جلوگیری از بروز لرز به دنبال بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 16, Number 1 (2009-3)


A case of primary cardiac lymphoma in a twelve-year-old patient with right-heart failure
گزارش یک مورد لنفوم قلبی در نوجوانی دوازده ساله با علائم نارسایی قلب راست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unusual atrial myxoma with pulmonary infarction manifestation
میگزوم دهلیز راست با تظاهر بالینی انفارکتوس ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence, clinical, biochemical and sonographic characteristics of thyroid incidentaloma in Isfahan in 2006
شیوع و خصوصیات بالینی، آزمایشگاهی و سونوگرافیک اینسیدنتالومای تیروئید در جامعه شهری اصفهان در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of knowledge and attitude of Rafsanjanian female teachers toward prevention of osteoporosis
بررسی دانش و نگرش معلمین زن شهر رفسنجان در مورد پیشگیری از پوکی استخوان (سال 1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unexpected pregnancy and relative factors in pregnant women referring to Mashhad maternity wards in 2004
فراوانی حاملگی ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه‌کننده به زایشگاه‌های شهر مشهد (سال 1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of observing educational rules and regulations by educational staff in different faculties of Birjand University of Medical Sciences
بررسی عملکرد واحدآموزش دانشکده‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در رابطه با رعایت قوانین و مقررات آموزشی (سال 1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between iron deficiency and lead intoxication in the workers of a car battery manufacturer
ارتباط بین کمبود آهن و مسمومیت با سرب در کارگران یک کارخانه باتری‌سازی اتومبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of lumbosacral disraphisms in asymptomatic adults applying for employment in Birjand (2006-2007)
فراوانی نسبی انواع ناهنجاری‌های ستون فقرات کمری خاجی در افراد بدون علامت در داوطلبین استخدامی شهرستان بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of education on quality of life in menopausal women referring to Shiraz Motahhari clinic in 2004
تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی زنان سنین یائسگی مراجعه‌کننده به درمانگاه مطهری شیراز (سال 1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiology of Tuberculosis in Birjand (1996-2006)
اپیدمیولوژی سل در ده سال اخیر در بیرجند (85-1375)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of nutritional knowledge of Ahwaz high school girls and the education effect
بررسی میزان آگاهی تغذیه‌ای در دختران دبیرستانی شهر اهواز و تأثیر آموزش بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Formation of an experimental cataract model in chick embryo
ایجاد یک مدل تجربی آب مروارید در جنین جوجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the effects of two diets (low-glycemic index and low-fat) on weight loss, body mass index, glucose and insulin levels in the obese women
مقایسه اثر دو رژیم غذایی (نمایه گلایسمی پایین و کم چرب) بر روی کاهش وزن، شاخص توده بدن، سطح گلوکز و انسولین سرم در زنان چاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اصلاح الگوی اخلاق در نگارش و پژوهش
اصلاح الگوی اخلاق در نگارش و پژوهش
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 4 (2008-12)


A case report of Peripartum Cardiomyopathy with complete recovery after 2 years follow-up
گزارش یک مورد Peripartum Cardiomyopathy کاردیومیوپاتی برق‌آسا متعاقب زایمان و بهبودی کامل در پیگیری دو ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of axillary lymph node involvement in patients with breast cancer according to sentinel lymph node involvement
تعیین درگیری غدد لنفاوی زیر بغل در بیماران مبتلا به سرطان پستان بر اساس درگیری غده لنفاوی نگهبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnic factors and face shapes in 17 – 20 year olds in Gorgan (Northern Iran)
قومیت و شکل صورت پسران 17 تا 20 ساله شهرستان گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Perceived self-efficacy in self-care behaviors among diabetic patients referring to Yazd Diabetes Research Center
خودکارآمدی درک شده رفتارهای خود مراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of the feet care based on Health Belief Model in diabetes type II patients referring to the Diabetes research center of Kermanshah in 2006
بررسی وضعیت مراقبت از پا بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه (1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The epidemiologic study of the neoplasms in the internal genital system of women referring to pathologic centers in Birjand (1996-2006).
بررسی جمعیت‌شناختی نئوپلاسم‌های دستگاه ژنیتال داخلی زنان در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز آسیب‌شناسی شهر بیرجند (خراسان جنوبی) از سال 1375 تا 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise induced hearing loss among textile workers of Taban factories in Yazd
بررسی ارتباط بین صدا و افت شنوایی در کارگران کارخانجات نساجی تابان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An epidemiological study of epilepsy and some clinical aspects of hospitalized epileptic patients in Birjand Valli-e-Asr hospital (2004-2006)
بررسی جمعیت شناختی صرع و برخی جنبه های بالینی آن در بیماران صرعی بستری شده در بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند 1383تا 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of lipid peroxidation levels in the controlled and non-controlled type II diabetic patients
مقایسه سطح پراکسیداسیون لیپیدها در بیماران دیابت نوع دو کنترل شده و کنترل نشده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Brucellosis anti-antibody levels following treatment with Streptomycin + Doxycycline and Rifampin + Doxycycline
مقایسه سرولوژی بروسلوزیس پس از درمان با داکسی‌سیکلین + ریفامپین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of health education methods on promoting breast self examination (BSE)
مقایسه تأثیر روشهای آموزش بهداشت در ارتقای خودآزمایی پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Planning and evaluation of an educational intervention programme to improve life quality in patients after coronary artery bypass graft-surgery according to PRECEDE-PROCEED model
طراحی و ارزشیابی یک مداخله آموزشی برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی بای پاس عروق کرونر بر مبنای الگوی پرسید- پروسید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between fentanyl and sufentanil analgesic effect on spinal anesthesia
مقایسه اثر بی دردی فنتانیل و سوفنتانیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of lullaby music listening on SPO2 in premature infants
تأثیر آوای لالایی بر درصد غلظت اشباع اکسیژن خون نوزادان نارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of fluoxetine with a placebo in treating postmenopausal hot flash
مقایسه فلوکستین و دارونما در درمان گرگرفتگی پس از یائسگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 3 (2008-10)


A case report of rhinocerebral mucormycosis
گزارش یک مورد موکور مایکوزیس رینوسربرال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Women’s prospect of breast cancer early detection behavior: a qualitative research
رفتار کنترل سرطان پستان از نگاه زنان: یک پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors in relation with self- regulation of Hypertension, based on the Model of Goal Directed behavior in Yazd city(2006)
عوامل مرتبط با خود تنظیمی فشارخون در مبتلایان به پرفشاری خون بر اساس مدل رفتار مبتنی بر هدف در شهر یزد (1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of birth season in schizophrenic patients hospitalized in Sina hospital of Hamedan city between 1999-2004
بررسی فصل تولّد در بیماران اسکیزوفرنی بستری شده در بیمارستان سینای شهر همدان از سال 1378 تا 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vitiligo and its demographic characteristics in patients referring to dermatology clinic of Vali-e-Asr educational hospital of Birjand between 2002-2007
بررسی جمعیت‌شناختی بیماران مبتلا به ویتیلیگو مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان ولی‌عصر(عج) بیرجند (1386-1381)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relative frequency of diabetic microalbuminuria in type II diabetic patients in Birjand (2005- 2007)
فراوانی نسبی میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی نوع 2 و رابطه آن با عوامل خطرساز در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gender differences in scales of psychological well-being in Birjand state universities during the school year 2005-2006
تفاوتهای جنسیتی در مقیاسهای بهزیستی روان‌شناختی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر بیرجند در سال تحصیلی 85-1384
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pregnancy complications related to obesity in Shahrood
ارتباط چاقی با عوارض بارداری در شهر شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of some related factors to oral health in high school female students in Yazd, on the basis of health behavior model (HBM)
بررسی برخی عوامل مرتبط با بهداشت دهان و دندان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانهای شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of instruction on knowledge and attitude of couples attending pre-marriage consultation classes
تأثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش بهداشتی زوجهای شرکت‌کننده در کلاسهای مشاوره قبل از ازدواج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of insulin and ascorbic acid therapy on plasma cu level in streptozotocin-induced diabetic rats
اثرات درمان با انسولین و اسید اسکوربیک بر سطح پلاسمایی مس در رت‌های دیاتبیک شده با استرپتوزوتوسین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of ticlopedin administration on mediastinal hemorrhage increase after off-pump coronary artery bypass surgery
اثر تیکلوپدین در افزایش میزان خونریزی مدیاستینال پس از عمل جراحی عروق کرونر بدون استفاده از پمپ قلبی- ریوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Coriandrum sativum L. extract on lead excretion in 3-7 year old children
تأثیر عصاره گشنیز بر میزان دفع سرب در کودکان 3 تا 7 ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Gabapentin on reduction of hot flash in menopausal women
تأثیر گاباپنتین در کاهش گرگرفتگی زنان یائسه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2008-6)


Inappropriate unilateral adrenalectomy in two cases of Cushing’s disease (Pituitary adenoma)
گزارش دو مورد جراحی نابه‌جای آدرنالکتومی یک‌طرفه در دو بیمار مبتلا به کوشینگ (آدنوم هیپوفیز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension associated with antiphospholipid syndrome
گزارش یک مورد از هیپرتانسیون ترومبوآمبولیک پولمونر در جریان سندروم آنتی فسفولیپید اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti HBs level in nursing staff of Birjand University of Medical Sciences
تعیین میزان آنتی‌بادی ضدّ ویروس هپاتیت B درکارکنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of malnutrition in under 6- year old children in South Khorasan in 2006
شیوع سوء تغذیه در کودکان زیر شش سال استان خراسان جنوبی در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

: Nutritional knowledge attitude and practice of health professionals about cardiovascular diseases.
دانش، نگرش و عملکرد تغذیه‌ای کارکنان بهداشتی در مورد بیماریهای قلبی-عروقی: (نتایج برنامه قلب سالم اصفهان 80-1379)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of clinical manifestation, laboratory data and precipitating factors in patients with Diabetic ketoacidosis in educational and medical care center of Booali Sina in Ghazvin (1999-2004)
بررسی پنج ساله بیماران با دیابت نوع 1 بستری شده به دلیل کتواسیدوز دیابتی در مرکز آموزشی، درمانی بوعلی سینای قزوین (1378-1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of self- care program education of patients on complications of multiple sclerosis
تأثیر آموزش برنامه خودمراقبتی بر عوارض ناشی از بیماری در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Angiogenesis in acute leukemia and comparing it with normal bone marrow
بررسی آنژیوژنز در لوسمی‌های حاد و مقایسه آن با بافت طبیعی مغز استخوان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Distribution of Aleuria aurantia fucose-specific lectin binding sites in neuronal projection, during mouse morphogenic periods
گسترش اختصاصی مولکول فوکوز در ردیابی با لکتین Aleuria Aurantia در تکامل رشته‌های عصبی ناحیه نخاع لوله عصبی در طی دوران مورفوژنز موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of carvedilol and metoprolol in heart failure management
مقایسه متوپرولول و کارودیلول در درمان بیماران با نارسایی قلبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mercury Release from Dental Amalgam Restorations after Exposure to Microwave Radiation Emitted from Mobile Phones
تأثیر امواج میکروویو تابشی از تلفن‌های همراه بر آزادشدن جیوه از ترمیم‌ آمالگام‌های دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Food allergy
آلرژی غذایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2008-3)


The effect of dietary L-Arginine on aortic endothelial permeability and level of blood lipoprotein in high-cholesterol fed rats
اثر ال-آرژینین بر نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت و سطح سرمی لیپوپروتئین‌ها در موش‌های تغذیه شده با رژیم عادی و پر کلسترول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of histological changes in the testes and sperm parameters of the mice after contusive spinal cord injury
بررسی تغییرات بافت بیضه و شاخصهای اسپرم در موش قطع نخاعی شده به روش Contusion در دوره حاد پس از آسیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

HTLV1 infection in the world and Khorasan
آلودگی با ویروس HTLV1 در جهان و خراسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A case report of Post-Varicella Epiglottitis
اپیگلوتیت: یک عارضه باکتریال نادر به دنبال آبله‌مرغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Report of therapeutic effects of Granulocyte colony- stimulating factor in a patient with second and third- degree burns, having leukopenia and sepsis
گزارش اثرات درمانی عامل محرک کولونی گرانولوسیت در یک بیمار با سوختگی درجه 2 و 3 همراه با لوکوپنی و سپسیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of prostate specific antigen (PSA) level in healthy Birjandi males aged 40 to 80 years
بررسی میزان آنتی‌ژن اختصاصی پروستات در مردان سالم 40 تا 80 ساله شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of cigarette smoking and evaluation of attitude and knowledge in its high school boys in Birjand, 2005
شیوع مصرف سیگار و نگرش و آگاهی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر بیرجند در مورد مضرات سیگار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of postural Shoulder Impairments in 10-12 Year Old Students in Primary Schools of Zahedan
شیوع انواع اختلالات پاسچرال شانه در دانش‌آموزان 10-12 ساله دبستانی شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of efficiency and reproducibility of Sydney system in chronic gastritis grading
بررسی کارایی و تکرار پذیری سیستم سیدنی در ارزیابی و درجه‌بندی گاستریت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of health and nutrition education based on conceptual model to mothers on growth of their daughters attending junior high schools in Shiraz during 2006
تأٌثیر آموزش تغذیه و بهداشت با مدل ادراکی به مادران بر رشد دانش‌آموزان راهنمایی دخترانه شیراز (1384)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between opium addiction and cardiovascular risk factors
ارتباط اعتیاد به تریاک با عوامل خطر بیماریهای قلبی- عروقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of self-care education on depression in patients undergoing hemodialysis
تأثیر آموزش مراقبت از خود بر میزان افسردگی بیماران تحت درمان با همودیالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2007-12)


A case report of Wolman disease in an Iranian neonate
گزارش بیماری وولمن در یک شیرخوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Infected esophageal duplication cyst in an adult man- A Case Report.
گزارش مورد: کیست دوپلیکاسیون مری عفونت یافته در یک فرد بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of patients operated upon for undescended testis in Emam Reza hospital, Birjand, Iran from 1994 to 2001
بررسی بیماران عمل شده با تشخیص بیضه نزول نیافته در بیمارستان امام رضا (ع) شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between depression and level of reliance on God in Birjand university students.
بررسی رابطه افسردگی و سطح توکل بر خداوند در دانشجویان شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of convulsion in infants hospitalized in Zahedan pediatric hospital
فراوانی علل تشنج در کودکان بستری بیمارستان تخصصی اطفال زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of Epstein-Barr virus (EBV) anti-antibody titer in 0-14 year old children referred to Aliasghar clinic in Zahedan
فراوانی تیتر آنتی بادی علیه EBV در مراجعه کنندگان 0-14 ساله به درمانگاه حضرت علی اصغر (ع) شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of extended model of planned behavior in predicting helmet wearing among motorcyclist clerks in Yazd (2006)
به کارگیری مدل رفتار برنامه ریزی شده توسعه یافته در پیش بینی استفاده از کلاه ایمنی در کارمندان موتور سوار شهر یزد (1385)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of health education on health coordinating volunteers of Birjand health center to promote the community healthy life styles.
تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی رابطین بهداشت مرکز بهداشت بیرجند درباره شیوه های زندگی سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of universal precautions instruction on occupational exposure
بررسی تاثیر آموزش احتیاط های همگانی بر مواجهات شغلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of using garlic before anesthesia on the process of anesthesia with Halothane and Thiopental in male mice
اثر مصرف سیر قبل از بیهوشی بر فرایند بیهوشی با هالوتان و پنتوباربیتال در موش سوری نر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical periods of embryonic development and effects of teratogens: reviews
مراحل بحرانی تکامل جنینی و تاثیر مخرب ناهنجاری زاها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2007-10)


A case report of ophthalmorrhagia caused by leech attachment
گزارش یک بیمار مبتلا به خونریزی از چشم به دنبال آلودگی با زالو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calcified amorphous tumor of the heart (cardiac CAT), A case report
تومور کلسیفیه آمورف قلب (CAT قلبی)، گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of early admission in labor on maternal and neonatal outcomes in Hajar health-care center of Shahr-e-Kord, Iran.
پذیرش زودرس زنان جهت زایمان و سرانجام مادر و جنین در مرکز آموزشی، درمانی هاجر شهرکرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of iron deficiency and its related anemia in junior school students in Birjand
شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر بیرجند در سال 1385
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between anthracosis and pulmonary tuberculosis in patients examined through bronchoscopy
بررسی ارتباط بین آنتراکوز ریه و بیماری سل ریوی در بیماران برونکوسکوپی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Factors for Low Birth Weight in Birjand, Iran (a case-control study)
بررسی برخی از عوامل خطر در تولد نوزادان کم وزن در شهر بیرجند (یک مطالعه مورد - شاهدی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Levothyroxine Therapy on Thyroid Peroxidase Antibody Level in 20-50 year old females with Hashimoto’s disease
تاثیر درمان با لووتیروکسین بر سطح آنتی بادی تیروئید پراکسیداز در بیماران زن 20-50 ساله مبتلا به هاشیموتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of two types of aerobic exercises on low density lipoprotein (LDL) oxidation and cardiovascular risk factors in non-active men
تاثیر دو نوع تمرین هوازی بر میزان اکسیده شدن لیپوپروتئین کم چگال و عوامل خطرزای قلبی - عروقی مردان غیرفعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antioxidant properties of pomegranate juice and its scavenging effect on free radicals
خواص آنتی اکسیدانی آب انار و توانایی آن در خنثی سازی رادیکال های آزاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Vitex on hot flash of menopausal women referred to health center of Isfahan
بررسی تاثیر گیاه پنج انگشت (ویتکس) بر گر گرفتگی دوران یائسگی زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی، درمانی اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physiological importance of glutathione in health and disease
اهمیت فیزیولوژیکی گلوتاتیون در سلامت و بیماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2007-7)


گزارش یک مورد کیست کلدوکال در نوزاد 16 ماهه
گزارش یک مورد کیست کلدوکال در نوزاد 16 ماهه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

HBV, HCV and HIV prevalence among - south Khorasan prisoners
شیوع هپاتیت B، C و HIV در زندانیان شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of correlation between pain and anxiety in burn patients
بررسی ارتباط بین درد و اضطراب در بیماران سوختگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of myopic risk factors in myopic and non- myopic students of Birjand students of medical sciences
بررسی برخی عوامل خطر نزدیک بینی در بین دانشجویان علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of diabetic- polyneuropathy prevalence through clinical examination and electrodiognostic findings
تعیین شیوع پلی نوروپاتی دیابتی از طریق معاینه فیزیکی و یافته های الکترودیاکنوستیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of shigella genera and their drug resistance in dysenteric patients referring to Nehbandan health -care centers and health houses
بررسی گونه های شیگلا و مقاومت دارویی آن در مبتلایان به اسهال خونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the best anthropometric index for predicting of lipid profile in Zahedanian overweight and obese women
تعیین بهترین شاخص تن سنجی جهت پیشگویی سطح لیپیدهای سرم در زنان مبتلا به افزایش وزن و چاقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the uterine artery resistance index by Doppler ultrasonography in pregnant women with chronic hypertension
بررسی مقاومت عروقی در داپلر شریان رحمی در زنان حامله مبتلا به فشار خون مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of feeding Alfalfa on lipoproteins and creating fatty streaks in hypercholestrolemic rabbits
بررسی اثرات مصرف یونجه بر لیپوپروتئین ها و ایجاد رگه های چربی در خرگوشهای هیپرکلسترولمیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavioural and electrophyasiological responses in neuropathic pain model of spared nerve injury in the male adult rats
بررسی پاسخهای رفتاری و الکتروفیزیولوژی در مدل درد نوروپاتی SNI در موش صحرایی نر بالغ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2007-3)


Abdominal Inflammatory myofibroblastic tumor, a case report
گزارش یک مورد تومور میوفیبروبلاستیک التهابی داخل شکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Real-time point to point wireless intranet connection: first implication for surgical demonstration, decision making and telementoring in laparoscopy in Iran
استفاده از اینترانت به صورت اتصال بی سیم Real-Time Point to Point برای نمایش زنده و همزمان جراحی لاپاراسکوپی، کمک به اتخاذ تصمیم در جراحی و راهنمایی Telementoring در جراحی لاپاراسکوپی: اولین گزارش از ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The correlation between emotional intelligence and school anxiety among high school students in South Khorasan
رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب آموزشگاهی در دانش آموزان دبیرستانی استان خراسان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of indication and related causes of keratoplasty during 2 years in Emam Reza and Vali-e-Asr hospitals of Birjand
بررسی اندیکاسیون های پیوند قرنیه و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of sonography in diagnosis of the Internal Abdominal Injuries due to trauma
ارزش سونوگرافی در تشخیص صدمات احشای داخل شکمی ناشی از ضربه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of relationship between p53 protein expression and histologic grading in transitional cell carcinoma
ارتباط میزان بیان پروتئین P53 با درجه بافت شناسی کارسینوم سلول ترانزیشنال مثانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of nutrition education on knowledge and attitudes of type 2 diabetic patients
تاثیر آموزش تغذیه بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of traditional instruction with chart- based instruction on the detection of hyperlucency in chest radiographies pertaining to first year clinical students
مقایسه دو روش آموزش سنتی و آموزش توسط چارت در تشخیص وجود هیپرلوسنسی و انواع آن در رادیوگرافی های قفسه صدری توسط دانشجویان دوره بالینی پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effectiveness of an educational program on knowledge and attitudes of angina patients in Mashhad, Iran: Results of an intervention
تاثیر برنامه آموزشی بر آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار در بیمارستانهای دانشگاهی شهر مشهد، نتایج یک مداخله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of A, B, O and Rh blood groups with Vitiligo
ارتباط بین بیماری ویتیلیگو و گروههای خونی A، B، O و Rh
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of morphine and lidocaine administration into the cuneiformis nucleus of rats on acute and chronic pain modulation by formalin test
مقایسه اثرات تزریق مرفین و لیدوکائین در هسته میخی شکل موش صحرایی بر تعدیل حس درد مزمن و حاد با استفاده از آزمون فرمالین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2006-12)


Breast hematoma simulate as carcinoma: A case report and a review of the literature
هماتوم پستان با نمای مشابه کارسینوم گزارش یک مورد و مروری بر مقالات پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Academic staff and students' impressions on academic evaluation of students in Birjand University of Medical Sciences and Health Services
دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به ارزشیابی اساتید توسط دانشجو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Birjand University students' knowledge and attitude towards taking Ecstasy pills
میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاههای بیرجند نسبت به مصرف قرصهای اکستازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

: Epidemiology of organophosphate poisoning, and its cardiac and pulmonary effects
بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیتهای ارگانوفسفره و اثرات قلبی و تنفسی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying pregnant women's nutritional status and some factors affecting it in cases referring to Shahrood health-care centers
وضع تغذیه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شاهرود و برخی عوامل موثر بر آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Puberty health program effect on knowledge increase among female intermediate and high school students in Birjand
ارزشیابی برنامه آموزش بهداشت بلوغ در ارتقای آگاهی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان دخترانه شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tratogenical effects of cadmium on mitochondria and nucleus of Purkinje cells in cerebellum of rat embryos by Transmission Electron Microscope
اثرات تراتوژنیک کادمیوم بر میتوکندری و هسته سلول های مخچه در موش صحرایی با استفاده از TEM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Association between Helicobacter pylori infection with coronary heart disease
بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکترپیلوری با بیماریهای کرونر قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of ultrasound and duration of stretching of the hamstring muscle group on the range of passive extension of the knee joint
تاثیر اولتراسوند و مدت زمان کشش گروه عضلانی همسترینگ بر دامنه اکستنشن پاسیو مفصل زانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of antibiotic therapy on recovery of tonsilectomy and adenotonsillectomy
تاثیر آنتی بیوتیک تراپی در بهبودی بعد از عمل تونسیلکتومی و آدنوتونسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparaison of oral ciprofloxacin with parenteral ceftriaxone in treatment of acute uncomplicated pyelonephritis in women
مقایسه سیپروفلوکساسین خوراکی با سفتریاکسون تزریقی در درمان پیلونفریت حاد بدون عارضه در زنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2006-10)


A Study of HIV and other sexually transmitted infections among female prisoners in Birjand
شیوع HIV و دیگر بیماریهای مقاربتی (STD) در زندانیان زن شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective factors on mothers' performance regarding supplementary iron-drop taking by their children in Birjand
عوامل موثر بر عملکرد مادران در استفاده از قطره آهن کمکی در کودکان شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of metabolic syndrome among the adults of central of areas of Iran (as part of "Isfahan Healthy Heart Study")
فراوانی سندرم متابولیک بر اساس جنس و محل سکونت (مطالعه قلب سالم اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between injectional oxytocin and promethazin in labor with hyperbilirubinemia on 3rd day after birth
ارتباط اکسی توسین و پرومتازین تزریقی هنگام زایمان با هیپربیلی روبینمی روز سوم بعد از تولد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of macro-and micro nutrients intake on blood sugar, serum triglyceride and cholesterol in type II diabetes
تاثیر وضعیت ماکرو و میکرونوترینت های دریافتی روی شاخصهای قند، تری گلیسرید و کلسترول سرم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunohistochemical study of cell proliferation marker (Ki-67), estrogen, and progesterone receptors expression in breast carcinoma
بررسی ایمنوهیستوشیمی وضعیت گیرنده های استروژن و پروژسترون و نشانگر تکثیر سلولی (Ki-67) در سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tremor in the right hand as the most common initial manifestation of Parkinson disease
ترمور دست راست، شایعترین تظاهر اولیه بیماری پارکینسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the effects of vitamin C on tympanic graft repair in tympanoplasty
بررسی اثر ویتامین C در ترمیم گرافت پرده تمپان در عمل تمپانوپلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of dexamethasone on reducing postoperative nausea and vomiting following tonsillectomy
تاثیر دگزامتازون بر کاهش تهوع و استفراغ پس از عمل تانسیلکتومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

organophosphorous nerve agents poison
مسمومیت با عوامل شیمیایی جنگی اعصاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2006-7)


Prevalence of malnutrition in 1-36 month old children hospitalized in Valiyy-e-Asr Hospital of Birjand
بررسی شیوع سوء تغذیه کودکان 1-36 ماهه بستری در بخش کودکان بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ergonomic position during work in nurses of medical and surgical wards in Birjand University of Medical Sciences hospitals
ارزیابی ارگونومیکی وضعیتهای انجام کار در کارکنان پرستاری بخشهای داخلی- جراحی بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of endometrial hyperplasia frequency and it’s risk factors in 40-60 year old patients who referred to Yahyanezhad hospital in Babol (2000-2003)
فراوانی هیپرپلازی آندومتر و عوامل خطرساز آن در بیماران سنین 40-60 سالگی مراجعه کننده به بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در فاصله سالهای 82-1379
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Early results of repairing atrial septal defect comparing anterolateral thoracotomy and complete sternotomy
مقایسه نتایج زودرس عمل جراحی ترمیم نقص دیواره بین دهلیزی به دو روش توراکوتومی محدود و استرنوتومی میانی (در مدت پنج سال)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of food diet of tomato and carrot juices on serum lipids in rats
تاثیر رژیم غذایی حاوی عصاره هویج و گوجه فرنگی بر میزان لیپیدهای سرم موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of education on middle-aged women’s knowledge and attitude towards menopause in Mashhad
تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش زنان میانسال در مورد یائسگی در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of anticandidial effects of Berberis vulgaris root extracts (ethanolic and aqueous) and comparing their effects with those of clotrimazole
بررسی اثرات ضد کاندیدایی عصاره آبی و الکلی ریشه زرشک و مقایسه آن با کلوتریمازول در محیط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Surveying of estrogen and progesterone effects on electroencephalogram and mini-mental status examination (MMSE) in female patients with alzheimer's disease
تاثیر هورمون های استروژن و پروژسترون بر وضعیت نوار مغزی و MMSE در بیماران زن مبتلا به آلزایمر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of intrathecal sufentanil on hemodynamic change in spinal anesthesia with lidocain 5% for cesarean section
اثر سوفنتانیل داخل نخاعی بر عوارض همودینامیک بی حسی داخل نخاعی با لیدوکائین %5 در عمل جراحی سزارین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Histochemical study of liver tissue changes in diabetes induced by streptozotocin in rats
مطالعه هیستوشیمی تغییرات بافتی کبد در دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Recombinant allergens as a new diagnostic tool for allergic diseases
آلرژی زاهای نوترکیب، ابزار نوین تشخیص بیماریهای آلرژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2006-3)


A case report of Jervell and Lange-Nielson (JLN) Syndrome
گزارش یک مورد سندرم ژرول- لانژنلسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nurses' professional burnout and some predisposing factors
فرسودگی شغلی پرستاران و برخی عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A ten year evaluation of epidemiologic and pathologic aspects of liposarcoma in Mashhad University hospitals
بررسی جنبه های اپیدمیولوژیک و پاتولوژیک لیپوسارکوم در بیمارستان های دانشگاهی شهر مشهد در طی ده سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge of hypertensive patients about level of their blood pressure
دانش مبتلایان به پرفشاری خون از علایم و عوارض بیماری و میزان فشار خون خود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlations between coronary atherosclerosis and either total or differential leukocyte count
ارتباط بین سلول های سفید خون و زیر رده های آن با آترواسکلروز عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Cervix Brush with Spatula Ayres for obtaining endocervical cells
مقایسه اثر سرویکس براش و اسپاچولا بر روی پاپ اسمیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating a health- education program in order to reduce infection to Pediculus Humanus Capitis among female elementary students
ارزشیابی برنامه آموزش بهداشت به منظور کاهش میزان آلودگی به شپش سر در بین دانش آموزان دختر مدارس ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Lactobacilli emerged from foodstuff on Helicobacter pylori
بررسی تاثیر لاکتوباسیل های جداشده از مواد غذایی بر هلیکوباکترپیلوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of health education on knowledge, attitude and practice of female teachers in Yazd intermediate schools on breast cancer
میزان تاثیر آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان زن مدارس راهنمایی شهر یزد در مورد سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Therapeutic effect of cyclosporine on delayed pulmonary complication due to mustard gas in mice
اثر درمانی سیکلوسپورین بر آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2005-12)


Investigating job satisfaction among nurses in teaching hospitals of Birjand in 2004
رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk factors of ocular pseudoexfoliation
بررسی عوامل خطر در پسودواکسفولیشن چشم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of microbial and physicochemical parameters in public swimming pools in Birjand-Iran
بررسی وضعیت میکروبی و شاخصهای فیزیکوشیمیایی آب استخرهای شنای عمومی شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nutrition status; zinc, iron and copper serum levels and their relationship with some dietic and anthropometric parameters in the students of Tabriz University of Medical Sciences
بررسی وضعیت تغذیه و سطح سرمی روی، آهن و مس و ارتباط آنها با برخی شاخصهای رژیمی و آنتروپومتریک در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Behavioral Intention Model (BIM) application in productivity behaviors of employed women in Birjand University of Medical Sciences
به کارگیری مدل قصد رفتاری در رفتارهای باروری زنان کارمند دانشگاههای شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of socio-psychological stresses among nurses working in Birjand teaching hospitals in 2004
بررسی تنش های روانی- اجتماعی کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستاهای آموزشی شهر بیرجند در سال 1383
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوع نازایی به دنبال سل ژنیتال در زنان
شیوع نازایی به دنبال سل ژنیتال در زنان
| [Abstract-FA] | [XML] |

The study of post- percutaneous nephrolithotomy fever: and hazardous contributing factors
بررسی شیوع تب بعد از پرکوتانئوس نفرولیتومی و عوامل خطرساز آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Growth normogram in 11-14 year old female students in Birjand and its comparison with National Center for Health Statistic (NCHS) standard
تعیین نورموگرام رشد دانش آموزان دختر 11-14 ساله شهر بیرجند در سال 1383 و مقایسه آن با مقادیر مرجع مرکز آمارهای بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Circumcision condition in Birjand city
بررسی وضعیت انجام ختنه در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between subcuticular and interrupted transdermal wound repair on wound infection after suppurative appendectomy
مقایسه عفونت زخم در دو روش ساب کوتیکولار و ترانس درمال در آپاندکتومی فاز سوپراتیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of blood pressure, smoking and body mass index in patients with cataract
بررسی وضعیت فشار خون، شاخص توده بدنی و سیگار در بیماران مبتلا به کاتاراکت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between paraoxonase/arylesterase enzyme activities and serum lipid concentrations
ارتباط بین فعالیت آنزیم پارااکسوناز/ آریل استراز با سطوح لیپیدی سرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association between the common methods of contraceptive use and invasive cervical carcinoma
بررسی ارتباط روشهای رایج پیشگیری از بارداری با سرطان مهاجم سرویکس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Morphometrical Study of skeletal muscle in diabetic mice
مطالعه مورفومتریک عضله اسکلتی در موش های دیابتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review on the delayed complications of sulphur mustard poisoning
مروری بر عوارض دیررس مسمومیت با گاز خردل گوگردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2005-7)


A case report of liver Involvement during adult T-cell leukemia / lymphoma
گزارش یک مورد درگیری کبد در جریان لوسمی/ لنفوم سلول T بالغین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical activity in patients with colorectal cancer
فعالیت فیزیکی بیماران مبتلا به سرطان کولون و رکتوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The assessment of possibility of using public data as a source of cancer registration.
بررسی اعتماد به اطلاعات مردمی به عنوان منبعی جهت ثبت سرطان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of behavioral disorders among school children of Birjand
شیوع مشکلات رفتاری در کودکان شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between level of stress and hypertension- overcoming strategies
رابطه سطح تنش با فشار خون بالا و راه های مقابله با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epidemiologic retrospective study of neoplasms of prostate gland in Birjand (South Khorasan province)
بررسی اپیدمیولوژیک نئوپلاسم های پروستات در شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Lower limb varicose veins and their relationship with risk factors in nurses of the Birjand University of Medical Sciences Hospital's
واریس وریدهای اندام تحتانی و ارتباط آن با برخی عوامل خطر در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Common infections of elderly patients admitted in Bou Ali Sina teaching hospital
بررسی عفونت های رایج سالمندان بستری در بخش عفونی بیمارستان بوعلی قزوین (دوره یک ساله 80-1379)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The determination of small for gestational age prevalence and some of its risk factors in newborn infants of Birjand hospitals (2004)
تعیین شیوع SGA و برخی عوامل خطرساز آن در نوزادان متولد شده در بیمارستان های شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the personality factors and locus of control in multiple sclerosis (MS) patients and normal people
مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت و منبع کنترل در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of smoking effects on cardiac conduction defects in patients with acute inferior myocardial infarction
تاثیر سیگار بر اختلالات هدایتی قلب در انفارکتوس حاد تحتانی میوکارد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of performing "The Health Communication Plan" in suburban villages on the health knowledge and attitude of rural women
تاثیر اجرای طرح رابطین روستاهای اقماری بر میزان آگاهی و نگرش بهداشتی زنان روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of a training curriculum on attitude of female students about breast self examination by using health belief model (HBM)
تاثیر یک طرح آموزشی بر میزان نگرش دانشجویان دختر در انجام خودآزمایی پستان با استفاده از الگوی باور بهداشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of intravenous magnesium sulfate as an adjunct in asthma attack management
نقش سولفات منیزیم به عنوان درمان کمکی در کنترل حملات حاد آسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Macroscopic study of teratogenic effects of long term consumption of acetaminophen before and during pregnancy in mice fetuses
بررسی ماکروسکوپی اثرات تراتوژنیک مصرف طولانی مدت استامینوفن در زمان قبل و حین بارداری بر روی جنین موش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Toxicity evaluation of an antitumor marine compound (HESA-A) in mice and rats
ارزیابی سمیت یک ترکیب دریایی ضدتومور (HESA-A) در موش سوری و موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2004-12)


Study of patients with acute pulmonary edema in the cardiology department of Imam Reza Hospital
بررسی علایم، علل زمینه ای و عوامل مستعد کننده در بیماران مبتلا به ادم حاد ریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pelvic actinomycosis: a case report
گزارش یک مورد اکتینومایکوز لگنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The changes in basement membrane and distribution of reticular fibers in benign hyperplasia and adenocarcinoma of prostate
تغییرات غشای پایه و انتشار رشته های رتیکولار در هیپرپلازی خوش خیم و کارسینومای پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparison of Fluoresence microscipy with the Ziehl-Neelsen and technique for the detection of acid-fast bacilli
مقایسه روش های میکروسکوپی فلورسنت و زیل - نلسن در تشخیص باسیل مقاوم به اسید و الکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hepatitis B vaccination rates among nursing staff in Birjand University of Medical Sciences
بررسی پوشش واکسیناسیون هپاتیت B در کارکنان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of antimicrobial effect of Cichorium intybus L. with Gentamicin and Cephalexin
مقایسه اثر ضد باکتری عصاره الکلی گیاه کاسنی با آنتی بیوتیک های جنتامایسین و سفالکسین (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measurement of affinity constant of Anti-human IgG Monoclonal antibodies with alkaline phosphatas enzyme by an ELISA-based method
اندازه گیری ثابت تمایل (افینیتی) آنتی بادی مونوکلونال IgG ضد آنزیم الکالین فسفاتاز با استفاده از روش الیزا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of electromagnetic field on ovary and sex hormones of female rat
بررسی اثر میدان الکترومغناطیس بر تخمدان و هورمون های جنسی موش صحرایی ماده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of newborn septicemia in Valiy-e-Aser Hospital of Birjand
بررسی موارد سپتی سمی نوزادی در بیمارستان ولی عصر (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Age changing patterns of hospitalized patients with acute myocardial infarction in Babol Shahid Beheshti Hospital (1992-2001)
الگوی تغییرات ده ساله سن ابتلا به انفارکتوس حاد میوکارد در بستری شدگان بیمارستان شهید بهشتی بابل (80-1371)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of serum lipid and lipoprotein levels in patients with coronary artery disease and diabetes mellitus
بررسی سطح لیپیدها و لیپوپروتیین های سرم در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2004-10)


A life- threatening rare complication in a six year old boy who underwent cardiac operation
گزارش موردی از یک عارضه نادر و تهدید کننده حیات در عمل جراحی قلب کودک شش ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of ophthalmic problems in Birjand hospitals (1994-2001)
بررسی علل بستری شدن مبتلایان به بیماری های چشمی در بیمارستان های شهر بیرجند (1380-1373)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت بوعلی سینای قزوین نسبت به بیماری دیابت
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز دیابت بوعلی سینای قزوین نسبت به بیماری دیابت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Patients Satisfaction in Hospitals under Iran University of Medical Sciences
میزان رضایت بیماران در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying of clinical symptoms and precaution of oculomotor nerve palsy in diabetics
بررسی علایم بالینی و پیش آگهی فلج عصب اکولوموتور در بیماران مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Body mass index nomogram in 7-12 year old children in Birjand and comparing it with CDC
تعیین نورموگرام شاخص توده بدنی در کودکان 7-12 ساله شهر بیرجند و مقایسه آن با منحنی های مرجع مرکز کنترل بیماریها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social and psychological characteristics of suicide attempters in comparison with normal individuals in Birjand
ویژگیهای روانی – اجتماعی اقدام کنندگان به خودکشی در مقایسه با افراد عادی در بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictors of left artrial clot in patients with mitral valve surgery-a case control study
بررسی عوامل موثر بر لخته داخل دهلیز چپ در بیمارانی که تحت عمل جراحی دریچه میترال قرار گرفته اند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship of Hirsutism with polycysticovary syndrome and hormonal disorders
ارتباط هیرسوتیسم با میزان هورمون های جنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

جداسازی و تعیین خواص چهار پروتئاز جدا شده از لاتکس درخت انجیر بومی خراسان (Ficus Carica
جداسازی و تعیین خواص چهار پروتئاز جدا شده از لاتکس درخت انجیر بومی خراسان (Ficus Carica
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2004-6)


گزارش یک مورد نادر سندرم نرولپتیک بدخیم
گزارش یک مورد نادر سندرم نرولپتیک بدخیم
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر داروهای هومیوپاتی در تغییر رفتار غذایی کودکان مبتلا به سوء رفتار غذایی
بررسی تاثیر داروهای هومیوپاتی در تغییر رفتار غذایی کودکان مبتلا به سوء رفتار غذایی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عملکرد تیرویید و پاراتیرویید در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
بررسی عملکرد تیرویید و پاراتیرویید در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزش رادیو گرافی قفسه سینه قبل از عمل در تصمیم گیری و اداره بیهوشی در اعمال جراحی کوچک در افراد مسن
ارزش رادیو گرافی قفسه سینه قبل از عمل در تصمیم گیری و اداره بیهوشی در اعمال جراحی کوچک در افراد مسن
| [Abstract-FA] | [XML] |

عوارض مادری و جنینی در مادران حامله مبتلا به دیابت
عوارض مادری و جنینی در مادران حامله مبتلا به دیابت
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اثر اعتیاد به ترکیبات تریاک بر اتساع مجاری صفراوی خارج کبدی
بررسی اثر اعتیاد به ترکیبات تریاک بر اتساع مجاری صفراوی خارج کبدی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط سطح سرمی سرب و چربی های خون
بررسی ارتباط سطح سرمی سرب و چربی های خون
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر عصاره آبی دانه قهوه بر روی ساختمان میکروسکوپی قلب در موش صحرایی
تاثیر عصاره آبی دانه قهوه بر روی ساختمان میکروسکوپی قلب در موش صحرایی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مسمومیت حاد با گاز جنگی خردل گوگردی
مسمومیت حاد با گاز جنگی خردل گوگردی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2004-3)


گزارش مورد: کیست هیداتیک جدار قدامی بطن چپ با گسترش به سپتوم بین دو بطن
گزارش مورد: کیست هیداتیک جدار قدامی بطن چپ با گسترش به سپتوم بین دو بطن
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر کپسول نرم مرزه (® Lomex) در درمان اسهال نوع I
بررسی تاثیر کپسول نرم مرزه (® Lomex) در درمان اسهال نوع I
| [Abstract-FA] | [XML] |

تاثیر آسپرین در خونریزی پس از عمل جراحی عروق کرونر
تاثیر آسپرین در خونریزی پس از عمل جراحی عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [XML] |

شیوع حاملگی ناخواسته و رابطه آن با وزن نوزاد در قزوین
شیوع حاملگی ناخواسته و رابطه آن با وزن نوزاد در قزوین
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عوارض گزارش‌شده متعاقب واکسیناسیون همگانی سرخک، سرخجه در شهرستان بیرجند(سال 1382)
بررسی عوارض گزارش‌شده متعاقب واکسیناسیون همگانی سرخک، سرخجه در شهرستان بیرجند(سال 1382)
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی عوامل مرتبط با هیرسوتیسم
بررسی عوامل مرتبط با هیرسوتیسم
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه عمل دریچه آئورت به دو روش استرنوتومی میانی و استرنوتومی محدود
مقایسه عمل دریچه آئورت به دو روش استرنوتومی میانی و استرنوتومی محدود
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی خواص آنتی ‌اکسیدان 28 مورد از گیاهان دارویی ایران
ارزیابی خواص آنتی ‌اکسیدان 28 مورد از گیاهان دارویی ایران
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2003-10)


گزارش مورد: مایستوما در پشت ساق پا
گزارش مورد: مایستوما در پشت ساق پا
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان یائسه شهر بیرجند نسبت به هورمون درمانی جایگزینی
بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان یائسه شهر بیرجند نسبت به هورمون درمانی جایگزینی
| [Abstract-FA] | [XML] |

تفاوتهای همودینامیک مغز بر اساس سن و جنس
تفاوتهای همودینامیک مغز بر اساس سن و جنس
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر نوزادان و عوامل موثر بر آن در مناطق روستایی تحت پوشش خانه‌ های بهداشت بیرجند
بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر نوزادان و عوامل موثر بر آن در مناطق روستایی تحت پوشش خانه‌ های بهداشت بیرجند
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه عمل جراحی بای ‌پاس کرونری به روش بدون پمپ و با پمپ
مقایسه عمل جراحی بای ‌پاس کرونری به روش بدون پمپ و با پمپ
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی نگرش و عملکرد مردم بیرجند نسبت به سرطان و انجام غربالگری
بررسی نگرش و عملکرد مردم بیرجند نسبت به سرطان و انجام غربالگری
| [Abstract-FA] | [XML] |

تحلیل اطلاعات در مطالعات کیفی
تحلیل اطلاعات در مطالعات کیفی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر لیپوپروتیین موجود در پلاسما در تخلیص(Anti-Rh (D به روش کروماتوگرافی ستونی
بررسی تاثیر لیپوپروتیین موجود در پلاسما در تخلیص(Anti-Rh (D به روش کروماتوگرافی ستونی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2003-4)


سندرم واکترل در نوزاد دو روزه
سندرم واکترل در نوزاد دو روزه
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارتباط خس‌خس سینه با اگزما و رینیت آلرژیک
ارتباط خس‌خس سینه با اگزما و رینیت آلرژیک
| [Abstract-FA] | [XML] |

شیوع آنتروبیازیس در کودکان 6-1 ساله مهدکودکهای شهر بیرجند
شیوع آنتروبیازیس در کودکان 6-1 ساله مهدکودکهای شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [XML] |

خطر تماس با سوزنهای آلوده و ارتباط آن با پوشاندن سوزنها
خطر تماس با سوزنهای آلوده و ارتباط آن با پوشاندن سوزنها
| [Abstract-FA] | [XML] |

روند تغییرات ترکیبات قندی در سطح اپیتلیوم رحم در حین لانه گزینی
روند تغییرات ترکیبات قندی در سطح اپیتلیوم رحم در حین لانه گزینی
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی علل مرگ و میر در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (سال 1382)
بررسی علل مرگ و میر در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (سال 1382)
| [Abstract-FA] | [XML] |

دانش ‌یابی در پایگاههای داده‌ ها
دانش ‌یابی در پایگاههای داده‌ ها
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر دانه گیاه شنبلیله بر بیماری دیابت (در محیط آزمایشگاهی)
بررسی تاثیر دانه گیاه شنبلیله بر بیماری دیابت (در محیط آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2003-6)


ارزشیابی عملکرد و علل قطع همکاری رابطین بهداشتی با مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
ارزشیابی عملکرد و علل قطع همکاری رابطین بهداشتی با مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
| [Abstract-FA] | [XML] |

شیوع آنمی فقر آهن در نوجوانهای دبیرستانهای بیرجند
شیوع آنمی فقر آهن در نوجوانهای دبیرستانهای بیرجند
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه الگوی علایم بالینی حساسیت به گرده گیاه زعفران با سایر آلرژنهای گیاهی
مقایسه الگوی علایم بالینی حساسیت به گرده گیاه زعفران با سایر آلرژنهای گیاهی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مطالعه کیفیت زندگی در بیماران آسمی از دیدگاه خود بیماران
مطالعه کیفیت زندگی در بیماران آسمی از دیدگاه خود بیماران
| [Abstract-FA] | [XML] |

اپیدمیولوژی سوختگی ها و تعیین LA50 در بیماران مبتلا به سوختگی بستری در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
اپیدمیولوژی سوختگی ها و تعیین LA50 در بیماران مبتلا به سوختگی بستری در بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی وضعیت خوددرمانی در شهر رشت
بررسی وضعیت خوددرمانی در شهر رشت
| [Abstract-FA] | [XML] |

الگوی انتخاب روش های پیشگیری از باروری و رابطه آن با سن، تعداد فرزندان و میزان تحصیلات در زنان همسردار 49-15 ساله در جمعیت روستایی بابل
الگوی انتخاب روش های پیشگیری از باروری و رابطه آن با سن، تعداد فرزندان و میزان تحصیلات در زنان همسردار 49-15 ساله در جمعیت روستایی بابل
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی پراکندگی قندهای انتهایی در سطح سلولهای کریستاآمپولاریس در گوش داخلی رت
بررسی پراکندگی قندهای انتهایی در سطح سلولهای کریستاآمپولاریس در گوش داخلی رت
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2002-10)


اکتینومایکوز شکمی (مرور کتب و مقالات منتشر شده ده ساله اخیر)
اکتینومایکوز شکمی (مرور کتب و مقالات منتشر شده ده ساله اخیر)
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی توزیع فراوانی عوارض دیابت در بیماران دیابتی بستری در بخش داخلی بیمارستان امام رضا (ع) و ولیعصر (عج) بیرجند از مهرماه سال 1379 لغایت مهرماه سال 1380
بررسی توزیع فراوانی عوارض دیابت در بیماران دیابتی بستری در بخش داخلی بیمارستان امام رضا (ع) و ولیعصر (عج) بیرجند از مهرماه سال 1379 لغایت مهرماه سال 1380
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان رضایت بیماران از مهارتهای آموزشی پرستاران در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
بررسی میزان رضایت بیماران از مهارتهای آموزشی پرستاران در بخشهای داخلی و جراحی بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی شیوع چاقی و ارتباط آن با برخی عوامل اجتماعی - اقتصادی در کودکان سنین دبستان بیرجند سال 1381
بررسی شیوع چاقی و ارتباط آن با برخی عوامل اجتماعی - اقتصادی در کودکان سنین دبستان بیرجند سال 1381
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی آلودگی های میکروبی بخش نوزادان بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند سال (1380)
بررسی آلودگی های میکروبی بخش نوزادان بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند سال (1380)
| [Abstract-FA] | [XML] |

ارزیابی درمان جراحی بیماری مفصل کاذب مادرزادی استخوان ساق با اکسترنال فیکساتور حلقوی
ارزیابی درمان جراحی بیماری مفصل کاذب مادرزادی استخوان ساق با اکسترنال فیکساتور حلقوی
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه وزن، قد و دور سر کودکان 1-24 ماهه شهر بیرجند با مقادیر مرجع مرکز آمارهای بهداشتی (NCHS)
مقایسه وزن، قد و دور سر کودکان 1-24 ماهه شهر بیرجند با مقادیر مرجع مرکز آمارهای بهداشتی (NCHS)
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش کروماتوگرافی تعویض یونی در خلوص و میزان اگریگیشن فراورده های ایمونوگلوبولین وریدی
نقش کروماتوگرافی تعویض یونی در خلوص و میزان اگریگیشن فراورده های ایمونوگلوبولین وریدی
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2001-3)


پیش آگهی دیالیز صفاقی مداوم متحرک 6 کودک تحت درمان CAPD در بیمارستان مفید
پیش آگهی دیالیز صفاقی مداوم متحرک 6 کودک تحت درمان CAPD در بیمارستان مفید
| [Abstract-FA] | [XML] |

همه گیرشناسی مسمومیت های عمدی در مسمومین مراجعه کننده به بیمارستانهای بیرجند (سال 1379)
همه گیرشناسی مسمومیت های عمدی در مسمومین مراجعه کننده به بیمارستانهای بیرجند (سال 1379)
| [Abstract-FA] | [XML] |

شیوع کم وزنی، لاغری و کوتاه قدی در دانش آموزان12-6 ساله شهر بیرجند
شیوع کم وزنی، لاغری و کوتاه قدی در دانش آموزان12-6 ساله شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [XML] |

شیوع بتاتالاسمی مینور در شهرستان بیرجند
شیوع بتاتالاسمی مینور در شهرستان بیرجند
| [Abstract-FA] | [XML] |

دانش و عملکرد پرستاران در مورد ترانسفوزیون خون در بیمارستانهای آموزشی بیرجند (1381)
دانش و عملکرد پرستاران در مورد ترانسفوزیون خون در بیمارستانهای آموزشی بیرجند (1381)
| [Abstract-FA] | [XML] |

شیوع انگل های بیماریزا در سبزیجات سفره ای جیرفت (1380)
شیوع انگل های بیماریزا در سبزیجات سفره ای جیرفت (1380)
| [Abstract-FA] | [XML] |

سن منارک در نوجوانان (متولدین سال 68 - 1364) استان مازندران در سال 1381
سن منارک در نوجوانان (متولدین سال 68 - 1364) استان مازندران در سال 1381
| [Abstract-FA] | [XML] |

نقش سیستم های سروتونرژیک و نور آدرنرژیک مغز روی شاخص های رفتاری و نورواندوکرینی در مدل حیوانی استرس
نقش سیستم های سروتونرژیک و نور آدرنرژیک مغز روی شاخص های رفتاری و نورواندوکرینی در مدل حیوانی استرس
| [Abstract-FA] | [XML] |

رابطه فشار خون با شاخص توده بدنی در کودکان 7-11 ساله شهر بیرجند
رابطه فشار خون با شاخص توده بدنی در کودکان 7-11 ساله شهر بیرجند
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی سلامت عمومی دانشجویان ورودی سال 82-81 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
بررسی سلامت عمومی دانشجویان ورودی سال 82-81 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
| [Abstract-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2000-3)


ارتباط بین وضعیت تنفسی و خلقی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه (شهر بیرجند)
ارتباط بین وضعیت تنفسی و خلقی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه (شهر بیرجند)
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه اضطراب و پرخاشگری در نوجوانان 12- 19 سال خانواده های گسسته و پیوسته
مقایسه اضطراب و پرخاشگری در نوجوانان 12- 19 سال خانواده های گسسته و پیوسته
| [Abstract-FA] | [XML] |

جایگاه پزشکی جایگزین در ارایه خدمات درمانی در شهر اصفهان در سال 1379
جایگاه پزشکی جایگزین در ارایه خدمات درمانی در شهر اصفهان در سال 1379
| [Abstract-FA] | [XML] |

بررسی میزان موفقیت پیگیریها در افراد ناقل ویروس هپاتیت B
بررسی میزان موفقیت پیگیریها در افراد ناقل ویروس هپاتیت B
| [Abstract-FA] | [XML] |

به حداقل رساندن عوامل مخرب آلرژن با تغییر در شرایط عصاره گیری از گرده گیاه زعفران
به حداقل رساندن عوامل مخرب آلرژن با تغییر در شرایط عصاره گیری از گرده گیاه زعفران
| [Abstract-FA] | [XML] |

برآورد ارزش اخباری مثبت تشخیص بالینی پزشکان اورژانس کرمان - 1380
برآورد ارزش اخباری مثبت تشخیص بالینی پزشکان اورژانس کرمان - 1380
| [Abstract-FA] | [XML] |

مونیتورینگ سیگنالهای میکروآمبولی مغزی در بیماران با دریچه مصنوعی قلب
مونیتورینگ سیگنالهای میکروآمبولی مغزی در بیماران با دریچه مصنوعی قلب
| [Abstract-FA] | [XML] |

همه گیرشناسی مسمومیت های اتفاقی در مسمومین مراجعه کننده به دو مرکز درمانی - آموزشی (بیرجند سال 1379)
همه گیرشناسی مسمومیت های اتفاقی در مسمومین مراجعه کننده به دو مرکز درمانی - آموزشی (بیرجند سال 1379)
| [Abstract-FA] | [XML] |

نرموگرام فشار خون در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بیرجند
نرموگرام فشار خون در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان بیرجند
| [Abstract-FA] | [XML] |

مقایسه وزن و قد کودکان 7-12 ساله مدارس شهر بیرجند با مقادیر مرجع مرکز آمارهای بهداشتی (NCHS)
مقایسه وزن و قد کودکان 7-12 ساله مدارس شهر بیرجند با مقادیر مرجع مرکز آمارهای بهداشتی (NCHS)
| [Abstract-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles