راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1397/1/28 | 

 »بیانیه اخلاق و تخلف در انتشار« 

 مقدمه
مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با پیروی از توصیه های کمیته بین المللی سردبیران مجلات پزشکی (ICMJE) به عنوان عمکرد، گزارش دهی، ویرایش و انتشار آثار علمی در مجلات استفاده می کند. خواهشمندیم نویسندگان محترم قبل از ارسال مقالات این توصیه‌ها را مطالعه و بررسی نمایند.
چنانچه سردبیر و یا هر یک از داوران نشریه مشکوک به سوء رفتار تحقیقاتی، تقلب یا سرقت ادبی باشند سردبیران از دستورالعمل های COPE پیروی می کنند و در صورت نیاز حق اطلاع رسانی به نویسندگان یا مؤسسه آنها را برای خود محفوظ می دارند.
فرآیند بررسی مقالات
ما متعهد به استقلال در تحریریه مجله هستیم و فرآیندهای بررسی مقالات ما منعکس کننده این تعهد  نسبت به استقلال سردبیران است. ما بر اساس ویژگی‌های شخصی یا هویتی بر علیه نویسندگان، سردبیران یا داوران همتا هیچگونه تبعیضی قائل نمی‌شویم. تصمیمات سردبیران برای شروع پذیرفتن داوری در مورد مقالات ارسال شده توسط نویسندگان به مجلات ما، از طریق سردبیران دانشگاهی و بر اساس گزارش های مستقل که توسط داوران همتا گرفته می شود.
تصمیم نهایی برای پذیرش مقاله جهت انتشار آن بر اساس تصمیمات تیم اجرایی نشریه توسط سردبیر و یا مدیر اجرایی می باشد.
مسئولیت های هیأت تحریریه
۱. سردبیران (سردبیر یا همکار سردبیر) مسئولیت و اختیار کامل در رد/پذیرش مقالات را دارند.
۲.  مسوولیت محتوا و کیفیت کلی نشریه به عهده سردبیر مجله می باشد.
۳. سردبیران همیشه نیازها و علایق خوانندگان را در هنگام تلاش برای بهبود نشریه در نظر بگیرند.
۴. سردبیران کیفیت مقالات برای انتشار و صحت سوابق تحصیلی را تضمین کنند.
۵. سردبیران صفحاتی را که دارای اشتباه بوده و منتشر شده است و یا نیاز به اصلاحات دارند را بررسی و اقدامات لازم را در این زمینه به انجام برسانند.
۶. سردبیران قبل از صدور نامه پذیرش مقاله، درک روشنی از منابع تأمین مالی پژوهش داشته باشند.
۷. سردبیران باید مبنای تصمیم گیری خود را صرفاً بر اساس اهمیت، اصالت، وضوح و ارتباط مقاله با حوزه انتشار قرار دهند.
۸. سردبیران نباید بدون دلایل جدی تصمیمات خود را تغییر دهند یا تصمیمات ویراستاران قبلی را لغو کنند.
۹. سردبیران باید ناشناس بودن داوران (در مجلات داوری بصورتداوری یک طرفه) را حفظ کنند.
۱۰. سردبیران باید اطمینان حاصل کنند که تمام مطالب تحقیقی که منتشر می شود با دستورالعمل های اخلاقی پذیرفته شده بین المللی مطابقت داشته باشد.
۱۱. سردبیران تنها زمانی باید به مقالات پذیرش دهند که به طور معقول شایستگی انتشار داشته باشند.
۱۲. سردبیران باید در صورت مشکوک شدن به انجام رفتاری نادرست از سوی نویسندگان، خواه مقاله منتشر شده باشد یا خیر در این مورد اقدام کنند و تمام تلاش های منطقی را برای دستیابی به راه حلی صحیح برای حل این مشکل به انجام برسانند.
۱۳. سردبیران نباید مقالات را بر اساس شبهات رد کنند. آنها باید مدرک یا مدارکی مبنی بر تخلف داشته باشند.
۱۴. سردبیران نباید اجازه بروز هرگونه تضاد منافع بین کارکنان، نویسندگان، داوران و اعضای هیئت مدیره را بدهند.
۱۵. ما باید پس از ارسال تصمیم خود به نویسندگان (به ویژه پس از رد یا پذیرش) در تصمیم خود تغییری ایجاد کنیم مگر اینکه دلیلی جدی برای آن داشته باشند.
داوری همتا
داروی همتا برای حفظ استانداردهای انتشار مجلات ما بسیار ضروری است. ما:
سیستم ها، آموزش و پشتیبانی مناسب را برای تسهیل بررسی همتایان در همه نشریات خود ارائه می دهیم.
ما  سردبیران و داوران خود را تشویق و ترغیب می کنیم تا آنان با استفاده از بهترین دستورالعمل‌های مربوطه در زمینه بررسی داوری همتا آشنا شوند و مطابق با آنها عمل کنند.
از سردبیران و داوران همتای خود در تحقیق و اقدام در مورد هر مورد مشکوک بررسی دستکاری شده یا تقلبی همتا حمایت کنید.
از محرمانه بودن شرکت کنندگان در فرآیند بررسی همتایان که ناشناس بودن بخشی از فرآیند بررسی همتایان آن نشریه است، محافظت کنید. ما همچنین از نویسندگان ناشر و داوران همتای خود انتظار داریم که از هرگونه ترتیب و اصول محرمانه مرتبط با مجله حمایت کنند و اطلاعات لازم را برای پشتیبانی از این موضوع ارائه دهند.
تمام مقالات ارسالی بر اساس یک فرآیند بررسی دقیق توسط حداقل دو داور متخصص در زمینه موضوع مقاله انجام می شود. داوران توسط شورای سردبیری انتخاب می شوند.

 1. نویسنده همچنین می تواند برای مقالات ارسالی به مجله داور پیشنهاد کند.
 2. مواردی که در بررسی مورد توجه قرار می گیرند شامل: مرتبط بودن موضوع مقالات، اصالت، روان بودن مقاله و اعتبار آماری هستند.
 3.  تصمیمات اتخاد شده ممکن است شامل:  پذیرش، تجدید نظرهای جزئی، تجدید نظرهای کلی یا رد مقاله باشد.
 4. درصورتی که نویسندگان ملزم به اصلاح و ارسال مجدد یک مقاله شوند، هیچ تضمینی برای پذیرفته شدن آن مقاله از سوی مجله وجود ندارد.
 5. مقالات رد شده مجددا بررسی نخواهند شد.
وظایف داوران
۱. داوران باید تمام اطلاعات مربوط به مقالات را محرمانه نگه دارند و آنها را به عنوان اطلاعات مهم در نظر بگیرند.
۲. بررسی ها باید عینی و بدون انتقاد شخصی از نویسنده انجام شود. هیچ شناختی از نویسنده (نویسندگان) نباید بر نظرات و تصمیم آنها تأثیر بگذارد.
۳. داوران باید نظرات خود را به روشنی با استدلال های قوی بیان کنند.
۴. داوران ممکن است آثار منتشر شده مرتبط را که توسط نویسندگان مورد استناد قرار نگرفته را شناسایی کنند.
۵. داوران همچنین باید توجه سردبیر را به هرگونه شباهت یا همپوشانی اساسی بین نسخه خطی مورد بررسی و هر مقاله منتشر شده دیگری که اطلاعات شخصی در مورد آن دارند را جلب نمایند.
۶. داوران نباید نسخی را که در آنها تضاد منافع ناشی از روابط یا ارتباطات رقابتی، مشارکتی یا دیگر با هر یک از نویسندگان، شرکت ها یا مؤسسات مرتبط با مقالات به چشم میخورد را بررسی کنند.
وظایف نویسنده (نویسندگان) مسئول به شرح ذیل می باشد:
رسیدگی به اصلاحات و ارسال مجدد نسخه های خطی اصلاح شده تا زمان پذیرش نسخ. تصحیح و نگارش نسخه های خطی.
موافقت و امضای تهعد انتشار نویسندگان مرتبط از طرف نویسنده مسئول.
اقدام از طرف تمامی نویسندگان مشترک در پاسخ به سؤالات از طریق منابع پس از انتشار، از جمله سؤالات مربوط به اخلاق انتشار، استفاده مجدد از محتوا، یا در دسترس بودن داده ها، مواد، منابع و غیره.
نویسنده مسئول باید هرفردی را که معیارهای نویسندگان را برآورده نمی‌کند در بخش تقدیر و تشکر در قسمت تقدیر  و تشکر مقاله فهرست کنند. برای افزایش شفافیت در تألیف  مقالات کد ORCID برای تمام نویسندگان الزامی است.
مسئولیت های نویسنده
 1. نویسندگان باید گواهی دهند که نسخه خطی آنها مقاله اصلی آنهاست.
 2. نویسندگان باید تأیید کنند که این نسخه قبلاً در جای دیگری منتشر نشده است، یا حتی به مجله دیگری ارسال و بررسی نشده است.
 3.  نویسندگان باید در فرآیند داوری شرکت نمونده و همگام با داوران نظرات و درخواست های آنان را دنبال و بررسی کنند.
 4.  نویسندگان موظف به اصلاح اشتباهات مقاله هستند.
 5.  نویسندگان باید اعلام کنند که تمامی داده های مقاله واقعی و معتبر هستند.
 6.  نویسندگان باید هر گونه تضاد منافع را به سردبیران اطلاع دهند.
 7.  نویسندگان باید تمام منابعی را که در ایجاد نسخه های خطی خود مورد استفاده قرار داده اند  بررسی نمایند.
 8. اگر پس از انتشار مقاله، نویسندگان متوجه هر گونه خطایی را که در مقاله منتشر شده خود شدند باید این موضوع را به سردبیر مجله اطلاع دهند.
وابستگی ها
هر گونه وابستگی مقاله باید نشان دهنده مؤسسه(هایی) باشد که تحقیق ارائه شده در آن انجام شده ویا حمایت ویا تأیید صورت گرفت باشد.
سرقت علمی- ادبی
سردبیر مجله این حق را برای خود محفوظ می دارد که تمامی موارد ارسالی را از طریق ابزارهای مناسب بررسی سرقت علمی از جمله با استفاده از نرم افزارهایی مانند (iTheticate) بررسی نماید.
مطالب ارسالی مشکوک به سرقت علمی، به طور کلی یا جزئی رد خواهند شد. اگر سرقت ادبی پس از انتشار کشف شود، ما از  دستور العمل های خود که در زمینه بازپس‌گیری، تصحیح و بیان است، پیروی  خواهیم کرد.
ما از خوانندگان، داوران خود انتظار داریم که هرگونه سوء ظندر رابطه با سرقت ادبی را از طریق تماس با سردبیر مربوطه یا از طریق ایمیل: bumsjournalgmail.com مطرح کنند.
تکرار در انتشارات
انتشار تکراری یا اضافی، زمانی اتفاق می‌افتد که اثر یا بخش‌های قابل توجهی از یک اثر، بیش از یک بار توسط نویسنده یا نویسنده‌های اثر بدون ارجاع متقابل یا توجیه مناسب برای همپوشانی منتشر شود. این می تواند به همان زبان اصلی مقاله یا زبانی متفاوت باشد. (براساس تعریف COPE از انتشارات تکراری).
تحقیق روی انسان یا حیوانات
تحقیقات مربوط به انسان یا حیوان باید توسط کمیته(های) اخلاق مربوطه تایید شود و باید با استانداردهای اخلاقی و قانونی بین المللی برای تحقیق مطابقت داشته باشند. ارسال مستندات تأیید الزامی است.
تضاد منافع
نویسندگانی که مقاله خود را برای مجله ارسال می کنند، موظفند هر گونه تضاد منافع احتمالی را که می تواند با عینیت یا یکپارچگی یک پژوهش تداخل داشته باشند را اعلام کنند. مانند: موارد مالی، حرفه ای، قراردادی یا شخصی
اصلاحات و بازپس گیری مقالات
سردبیران مجله، موارد شامل: بازپس گیری، اصلاحات یا ابراز نگرانی را مطابق با دستورالعمل های بازپس گیری COPE در نظر خواهند گرفت.
جعل و تخلفات تحقیقاتی
هر  مقاله منتشر شده که حاوی نتایج جعلی باشد پس گرفته خواهد شد و یا اصلاحیه مناسب یا ابراز نگرانی در مورد آن صادر خواهد شد.
 اخلاق در نشر
 1. تمامی اعضای تحریریه، داوران، و نویسندگان باید قوانین تعریف شده توسط COPE را تایید و از آنها تبعیت کنند.
 2. نویسنده مسئول صاحب اختیار و تصمیم گیرنده اصلی در مقاله است تا در صورت ناقص بودن مقاله (قبل از ورود به فرآیند بررسی یا درخواست تجدید نظر) قادر باشد تا مقاله خود را پس بگیرد.
 3.  نویسندگان پس از پذیرش مقاله بدون دلیل جدی نمی توانند تغییرات عمده ای را در مقاله خود ایجاد کنند.
 4. تمامی اعضای تحریریه و نویسندگان باید مصمم باشند تا هر نوع تصحیح را صادقانه و کامل منتشر کنند.

اصول شفافیت

 1. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به صورت فصلنامه الکترونیک با داوری همتای پنهان دوطرفه می باشد. این فرآیند هر گونه سیاست مربوط به روش بررسی داوری همتا را به وضوح در وب سایت مجله بیان نموده است:  http://journal.bums.ac.ir/page/۲۰/Instruction-For-Authors
  ۲. هیئت تحریریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دارای هیئت تحریریه بسیار قوی است که اعضای آن متخصصان شناخته شده در زمینه های موضوعی در محدوده مجله هستند. نام کامل و وابستگی های سردبیران مجله در وب سایت مجله ارائه شده است: http://journal.bums.ac.ir/page/۱۳/Editorial-Board
  ۳. اطلاعات تماس: مجله اطلاعات تماس دفتر نشریه را تهیه نموده است.
  ۴. هزینه نویسنده: هیچ هزینه ای برای انتشار در این مجله وجود ندارد.
  ۵. حق چاپ: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یک مجله با دسترسی آزاد است که به این معنی است که همه مطالب به صورت رایگان و بدون هزینه در دسترس هستند و به وضوح در وب مجله توضیح داده شده است: http://journal.bums.ac.ir/page/۲۰/Instruction-For-Authors
  ۶. شناسایی و رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات پژوهشی: سردبیر و همکار سردبیر اقدامات معقولی برای شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آن تخلف پژوهشی از جمله: سرقت ادبی، دستکاری استنادها، و جعل داده ها... رخ داده است، انجام می دهند.
  ۷. مالکیت و مدیریت: اطلاعات مربوط به مالکیت و/یا مدیریت مجله به وضوح در وب سایت مجله ذکر شده است.
  ۸. وب سایت: وب سایت یک مجله (http://journal.bums.ac.ir/index.php) حاوی اطلاعاتی دقیق برای اطمینان از استانداردهای اخلاقی و حرفه ای بالا می باشد.
  ۹. نام مجله: نام مجله "مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند" منحصر به فرد است و به راحتی با مجله دیگری اشتباه گرفته نمی شود.
  ۱۰. تضاد منافع: از نویسندگان درخواست می شود هنگام ارسال مقالات خود به JBUMS از طریق گزینه اظهار تضاد منافع، مشخص کنند که آیا تضادمنافع وجود دارد یا خیر.
  ۱۱. دسترسی: تمامی مقالات در این مجله به صورت دسترسی آزاد و بدون پرداخت هزینه برای خوانندگان می باشد:
  http://journal.bums.ac.ir/page/۲۰/Instruction-For-Authors
  ۱۲. منابع درآمدی: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند توسط دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پشتیبانی می شود.
  ۱۳. تبلیغات: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هیچ گونه تبلیغاتی ندارد.
  ۱۴. برنامه زمانبندی انتشار: تناوب انتشار مجله در وب سایت ذکر شده است
  ۱۵. آرشیو: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای پشتیبان گیری الکترونیکی و حفظ دسترسی به محتویات مجله برای مواقعی که مجله به مدت طولانی منتشر نشود برنامه ریزی کرده است (مثلاً دسترسی به مقالات اصلی از طریق Open Access Repository، DOAJ، Magiran و غیره).
  ۱۶. بازاریابی مستقیم: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هیچ سیاست بازاریابی مستقیمی ندارد.

   
  خط مشی رسیدگی به شکایات
  مجله از انتقادات و شکایات استقبال کرده و تمام تلاش خود را بکار میگیریم تا مسائل و مشکلات را با هدف ایجاد رضایتمندی کامل نویسندگان حل کنیم.
  سردبیر و مدیر اجرایی مجله بدون در نظر گرفتن نویسندگان، دانشگاهیان یا خوانندگان، در مورد هر شکایتی سریعاً اقدام خواهند کرد و تمام تلاش خود را برای حل مشکل به کار خواهند گرفت.
  ما سعی میکنیم در کمترین زمان نسبت به حل شکایات و نارضایتی ها اقدام کنیم.
  شکایات نویسندگان و خوانندگان باید در اسرع وقت از طریق ایمیل به سردبیران اطلاع داده شود.
  drtooba.kazemigmail.com
  M.khazdairyahoo.com
   همچنین می‌توانید با شماره تلفن های جهت مطرح کردن شکایت خود تماس حاصل فرمایید.
  +۹۸۵۶۳۲۴۴۳۰۴۱-۹
  +۹۸۵۶۳۲۳۸۱۲۰۳دفعات مشاهده: 2650 بار   |   دفعات چاپ: 474 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb