یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.
سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 3 (پاییز 6-1399 - شماره پیاپی : 84) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 2 (تابستان 4-1399 - شماره پیاپی : 83) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 27 - شماره 1 (بهار 1-1399 - شماره پیاپی : 82) - 10 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 4 (زمستان 10-1398 - شماره پیاپی : 81) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 3 (پاییز 4-1398 - شماره پیاپی : 80) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 2 (تابستان 3-1398 - شماره پیاپی : 79) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 26 - شماره 1 (بهار 1-1398 - شماره پیاپی : 78) - 10 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 4 (زمستان 10-1397 - شماره پیاپی : 77) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 3 (پاییز 7-1397 - شماره پیاپی : 76) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 2 (تابستان 4-1397 - شماره پیاپی : 75) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - شماره 1 (بهار 1-1397 - شماره پیاپی : 74) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 25 - (ویژه نامه آموزش پزشکی 1397 6-1397) - 15 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 4 (زمستان 11-1396 - شماره پیاپی : 73) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 3 (پاييز 8-1396 - شماره پیاپی : 72) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 2 (تابستان 6-1396 - شماره پیاپی : 71) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - شماره 1 (بهار 3-1396 - شماره پیاپی : 70) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 24 - (ويژه نامه تابستان 1396 7-1396) - 10 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 4 (زمستان 9-1395 - شماره پیاپی : 69) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 3 (پاییز 7-1395 - شماره پیاپی : 68) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 2 (تابستان 3-1395 - شماره پیاپی : 67) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 1 (بهار 2-1395 - شماره پیاپی : 66) - 9 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 5 (ويژه نامه- خلاصه مقالات چهارمين همايش كشوري پژوهش در توسعه سلامت با محوريت مراقبت هاي نوين 3-1394) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 4 (زمستان 10-1394 - شماره پیاپی : 65) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 3 (پاییز 8-1394 - شماره پیاپی : 64) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 2 (تابستان 5-1394 - شماره پیاپی : 63) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 1 (بهار 2-1394 - شماره پیاپی : 62) - 8 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 4 (زمستان 11-1393 - شماره پیاپی : 61) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 3 (پاييز 9-1393 - شماره پیاپی : 60) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 2 (تابستان 6-1393 - شماره پیاپی : 59) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 1 (بهار 3-1393 - شماره پیاپی : 58) - 13 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 5 (ويژه نامه- كتابچه خلاصه مقالات سومين همايش كشوري پژوهش در توسعه سلامت با محوريت سبك زندگي سالم 12-1392) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 4 (زمستان 12-1392 - شماره پیاپی : 57) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 3 (پاييز 9-1392 - شماره پیاپی : 56) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 2 (تابستان 6-1392 - شماره پیاپی : 55) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 1 (بهار 3-1392 - شماره پیاپی : 54) - 12 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 6 (ویژه نامه قلب و عروق 12-1391) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 5 (ويژه نامه- خلاصه مقالات دومين همايش كشوري پژوهش در توسعه سلامت با محوريت آترواسكلروز 12-1391) - 1 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 4 (زمستان 12-1391 - شماره پیاپی : 53) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 3 (پاييز 10-1391 - شماره پیاپی : 52) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 2 (تابستان 6-1391 - شماره پیاپی : 51) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 1 (بهار 3-1391 - شماره پیاپی : 50) - 14 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 5 (ويژه نامه- خلاصه مقالات اولين همايش كشوري پژوهش در توسعه سلامت 12-1390) - 2 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 4 (زمستان 3-1390 - شماره پیاپی : 49) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 3 (پاييز 7-1390 - شماره پیاپی : 48) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 2 (تابستان 4-1390 - شماره پیاپی : 47) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 1 (بهار 1-1390 - شماره پیاپی : 46) - 9 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 4 (زمستان 10-1389 - شماره پیاپی : 45) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 3 (پاییز 7-1389 - شماره پیاپی : 44) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (تابستان 4-1389 - شماره پیاپی : 43) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (بهار 1-1389 - شماره پیاپی : 42) - 9 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 (زمستان 10-1388 - شماره پیاپی : 41) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (پاييز 7-1388 - شماره پیاپی : 40) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (تابستان 4-1388 - شماره پیاپی : 39) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (بهار 1-1388 - شماره پیاپی : 38) - 14 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 (زمستان 10-1387 - شماره پیاپی : 37) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (پاییز 7-1387 - شماره پیاپی : 36) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (تابستان 4-1387 - شماره پیاپی : 35) - 12 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (بهار 1-1387 - شماره پیاپی : 34) - 12 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (زمستان 10-1386 - شماره پیاپی : 33) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (پاییز 7-1386 - شماره پیاپی : 32) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (تابستان 4-1386 - شماره پیاپی : 31) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (بهار 1-1386 - شماره پیاپی : 30) - 11 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (زمستان 10-1385 - شماره پیاپی : 29) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (پاییز 7-1385 - شماره پیاپی : 28) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (تابستان 4-1385 - شماره پیاپی : 27) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (بهار 1-1385 - شماره پیاپی : 26) - 10 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 و 4 (زمستان 10-1384 - شماره پیاپی : 24) - 16 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 و 2 (تابستان 4-1384 - شماره پیاپی : 22) - 16 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (زمستان 10-1383 - شماره پیاپی : 21) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (پاییز 7-1383 - شماره پیاپی : 20) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (تابستان 4-1383 - شماره پیاپی : 19) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (بهار 1-1383 - شماره پیاپی : 18) - 8 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 3 (زمستان 10-1382 - شماره پیاپی : 17) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 2 (پاييز 1-1382 - شماره پیاپی : 16) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 1 (بهار و تابستان 4-1382 - شماره پیاپی : 15) - 8 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 1 (پاییز و زمستان 7-1381 - شماره پیاپی : 14) - 8 مقاله

سال 1380
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 1 (1-1380 - شماره پیاپی : 13) - 10 مقاله

سال 1379
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 1 (1-1379 - شماره پیاپی : 12) - 10 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb