جستجو در مقالات منتشر شده


17 نتیجه برای قاسمی

مینا آصف زاده، رضا قاسمی برقی، فیروزه ذوقی،
دوره 12، شماره 1 - ( تابستان 1384 )
چکیده

زمینه و هدف: با وجود پیشرفت های زیادی که در مورد پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های عفونی در سالمندان حاصل شده است، هنوز عفونت ها علت %30 مرگ و میر این افراد را تشکیل می دهد. ضعف سیستم ایمنی، تغییرات فیزیولوژیک در اندام مختلف و فقدان علایم و نشانه های کلاسیک عفونت (تب و لکوسیتوز و ...) تشخیص و درمان عفونت را در این گروه بیماران مشکل ساخته است. مطالعه حاضر با هدف یافتن شایعترین علایم بالینی در عفونت های سالمندان و تعیین شایعترین کانون های عفونت در این افراد انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، با مراجعه به پرونده بیمارانی که بیشتر از 65 سال سن داشتند و در سال 79 در بخش عفونی بیمارستان بوعلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین بستری شده بودند، مهمترین یافته های بالینی و پاراکلنیک این بیماران مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: در طی مدت مطالعه، در مجموع 240 بستری شده بودند؛ %48.3 از آنان زن و %51.7 مرد بودند. حداکثر زمان بستری در %59.6 یک هفته، تعداد دفعات بستری در %55.2 موارد 3-2 در سال بوده است. بیشترین شکایت بیماران ضعف و بی حالی %15.6، علایم گوارشی %12.8، ریوی %12.4، ادراری %9.9 و در %31.2 موارد علاوه بر علایم عمومی یافته های لوکالیزه نیز وجود داشت. %73.5 بیماران دارای بیماری زمینه ای بودند. در تشخیص نهایی علت بستری در %20 موارد پنومونی، %19.5 گاستروآنتریت و عفونت ادراری، %13.3 سپتی سمی، %4.17 بروسلوز، %2.5 سل، %2.08 مننژیت و %18.75 موارد سایر موارد عفونی و نیز علل غیرعفونی بودند. نرخ مرگ و میر در بیماران %0.04 بود. علت فوت در 6 مورد سپتی سمی، 1 مورد انفارکتوس میوکارد در فرد مبتلا به عفونت ادراری، 1 مورد مسمومیت با تریاک و 1 مورد پنومونی در زمینه سل قدیمی بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد یکی از علل رایج بستری سالمندان در بیمارستان عفونت باشد. توجه به علایم بالینی بخصوص ضعف و بی حالی، می تواند بیانگر شروع عفونت سیستمیک باشد، از یک طرف شروع زودرس درمان می تواند باعث کاهش مرگ و میر این بیماران شود و از طرف دیگر وجود بیماری های زمینه ای (قلبی، ریوی، کلیوی و ...) نیز در درمان این بیماران باید همواره در نظر گرفته شود.

محمدرضا میری، مهدی عبدالرزاق نژاد، محمدرضا حاجی آبادی، زهرا سورگی، خدیجه قاسمی،
دوره 14، شماره 4 - ( زمستان 1386 )
چکیده

زمینه و هدف: افسردگی ماژور امروزه علت اصلی ناتوانی در سراسر دنیا محسوب می شود و رتبه چهارم را در میان رده علت اصلی بار جهانی بیماریها به خود اختصاص داده است. شیوع افسردگی در تمام عمر برای مردان %15 و برای زنان %25 گزارش شده است. پژوهشهای مختلف بیانگر این مساله است که بهره جستن از رویکردهای مذهبی، نقشی کارآمد و موثر درمان اختلالات روانی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین افسردگی به عنوان یک اختلال روانی و سطح توکل به عنوان یکی از پایه های تفکر دینی در بین دانشجویان انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، 400 نفر از دانشجویان دانشگاههای شهر بیرجند توسط دو پرسشنامه آزمون افسردگی بک (21 سوال) و پرسشنامه استاندار توکل (24 سوال) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری Chi-Square، آنالیز واریانس و t مستقل در سطح معنی داری P£0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: %43 افراد مورد مطالعه فاقد افسردگی، %22.1 کمی افسرده، %10 نیازمند مشاوره با روانپزشک، %16.6 نسبتا افسرده و %8.2 افسردگی داشتند. %65.8 از دانشجویان مورد مطالعه از سطح توکل متوسط و تنها %14.3 از سطح توکل بالایی برخوردار بودند. بین میزان افسردگی و سطح توکل دانشجویان مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود داشت (P<0.001)؛ به طوری که هر چه میزان توکل دانشجویان بیشتر می شد، از نمره افسردگی کاسته می شد. بین میزان افسردگی و سطح توکل دانشجویان مورد مطالعه با متغیرهای جنس، رتبه تولد، سن، تحصیلات، در قید حیات بودن والدین و... ارتباط معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که در بین دانشجویان مورد مطالعه افسردگی وجود دارد اما میزان آن با سطح توکل متغیر است؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد که اعتقادات مذهبی، علاوه بر کاهش شیوع، در سیر و پیش آگهی اختلال افسردگی نیز نقش مثبتی ایفا می کند و چون دانشجویان به عنوان بدنه فرهیخته اجتماع به شمار می آیند، هر چه توکل به خداوند و احساس آرامش در این افراد بیشتر باشد، از سلامت روحی و روانی بهتری برخوردار خواهند بود؛ همچنین با توجه به این که مذهب یک منبع حمایتی برای افراد است، بنابراین اتکا به باورها و فعالیتهای مذهبی در کنترل تنش های هیجانی و ناراحتیهای فیزیکی موثر می باشد.
سید محمدجواد مرتضوی، الهام داعی، محسن قاسمی، مهدی بلالی مود،
دوره 15، شماره 2 - ( تابستان 1387 )
چکیده

  زمینه و هدف: جیوه سمی‌ترین عنصر غیر رادیواکتیو می‌باشد که تاکنون شناخته شده است. در حدود 50% آمالگام دندانی از جیوه تشکیل شده است. میدانهای الکترومغناطیسی می‌توانند موجب افزایش آزادشدن جیوه از دندانهای ترمیم شده با آمالگام گردند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر امواج میکروویو تابشی از تلفن‌های همراه GSM بر روی میزان آزادشدن جیوه از ترمیم‌های آمالگام دندان انجام شد.

  روش تحقیق: در این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهددار، غلظت جیوه ادرار 14 دانشجوی دختر 19-23 ساله قبل از ترمیم (سطح صفر) و روزهای 1 تا 4 پس از ترمیم سنجیده شد. تمام افراد مورد مطالعه از رژیم غذایی یکسانی برخوردار بودند. برای هر فرد، ترمیم دندانی روی 2 دندان مولر در یک سمت (سمت قرارگیری تلفن همراه) صورت گرفت که شامل یک ترمیم کلاس 1 و یک ترمیم کلاس 2 در شرایط حجم و سطح یکسان پرکردگی بود. تمامی دانشجویان شرکت‌کننده در این مطالعه قبل از ورود به مطالعه، از تلفن همراه استفاده نکرده بودند و دندان پرشده با آمالگام هم نداشتند. گروه آزمون شامل 7 دانشجوی دختر بود که طی روزهای 1-4 پس از ترمیم روزانه 15 دقیقه از یک دستگاه تلفن همراه
Nokia 3310 با SAR=0.96 W/kg در وضعیت Talk Mode استفاده کردند. هفت دانشجوی دختر هم که از هر لحاظ به جز قرارگرفتن در معرض امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه، با گروه آزمون تفاوتی نداشتند، به عنوان شاهد انتخاب شدند. نمونه‌های ادرار یک ساعت پس از اتمام مرحله مواجهه واقعی (تابش امواج میکروویو از تلفن همراه در حال مکالمه) یا مواجهه کاذب (بدون تابش امواج میکروویو در حالتی مشابه قبل) جمع‌آوری شدند. میزان جیوه نمونه‌ها با روش جذب اتمی بخار سرد اندازه‌گیری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمونهای t مستقل و ANOVA در سطح معنی‌داری 05/0 α= مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته‌ها: سطح جیوه آزادشده از ترمیم‌های آمالگام پس از قرارگیری در معرض امواج میکروویو تابشی از تلفن همراه افزایش پیدا کرد. سطح متوسط غلظت جیوه اندازه‌گیری شده در نمونه‌های ادرار در گروه آزمون از سطح صفر تا 4 (روز قبل از ترمیم، روز اول، روز دوم، روز سوم و روز چهارم) به ترتیب 25/0 ± 43/2، 27/0 ± 71/2، 25/0 ± 79/3 ،27/0 ± 8/4 و 32/0 ± 5/4 میکروگرم در لیتر و در نمونه‌های ادرار گروه شاهد به ترتیب معادل 22/0 ± 07/2، 30/0 ± 34/2، 25/0 ± 51/2، 24/0 ± 66/2 و 32/0 ± 76/2 میکروگرم در لیتر محاسبه گردید. تفاوت سطح جیوه در گروههای آزمون و شاهد در روزهای صفر و روز اول پس از ترمیم از نظر آماری معنی‌دار نبود؛ در حالی که این تفاوت در روزهای دوم (01/0 P< )، سوم (001/0 P< ) و چهارم (001/0 P< ) پس از ترمیم معنی‌دار بود.

  نتیجه‌گیری: ارتباط معنی‌داری بین استفاده از تلفن‌های همراه و آزادشدن جیوه آمالگام دندان در ادرار وجود دارد. این یافته‌ها گزارشهای اولیه‌ای را که نشان‌دهنده افزایش رهاشدن جیوه از آمالگام به واسطه جوشکاری در زیر آب بود، تائید می‌نمایند.


محمدرضا کرامتی، محسن قاسمی، مهدی بلالی مود،
دوره 16، شماره 1 - ( بهار 1388 )
چکیده

زمینه و هدف: کم‌خونی ناشی از فقر آهن شایعترین کم‌خونی تغذیه‌ای، هم در کشورهای پیشرفته و هم در حال توسعه می‌باشد. از طرفی مسمومیت با سرب بویژه در کشورهای در حال توسعه به علت شهری شدن سریع و استفاده از سوختهای سرب‌دار یک خطر در حال افزایش، برای سلامتی مردم می‌باشد. بررسی‌های متعدد بویژه در کودکان، نشان‌دهنده ارتباط بین کمبود آهن بدن و افزایش غلظت سرب خون می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین کمبوده آهن و مسمومیت با سرب در کارگران یک کارخانه باتری‌سازی اتومبیل انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه مقطعی که در سال 1385 و در شهر مشهد انجام شد، تمامی کارگران یک کارخانه باتری‌سازی اتومبیل مورد بررسی قرار گرفتند. برای تمام نمونه‌ها شمارش کامل سلول‌های خون انجام شد و میزان فریتین سرم به روش رادیوایمونواسی تعیین گردید. میزان سرب خون توسط اسپکتروفتومتری جذب اتمی (با استفاده از دستگاه Perkin Elemer, Model 3030) اندازه‌گیری شد. داده‌های با استفاده از نرم‌افزار آماری (11.5) SPSS و آزمون‌های آماری تی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 05/0P< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های بالینی (خط سربی) و با متوسط غلظت سرب خون µg/dL 7/132/32، تمامی کارگران مورد بررسی، دچار مسمومیت با سرب بودند. متوسط سرب خون در کارگران طبیعی از نظر آهن (78 نفر) نسبت به کارگران دچار کمبود آهن (11 نفر) اختلاف معنی‌داری نشان نداد (05/0P<)؛ همچنین با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط معنی‌داری بین غلظت سرب خون با فریتین (09/0=P، 180/0=r) و هموگلوبین خون (68/0=P، 051/0=r) مشاهده نگردید. نتیجه‌گیری: در این مطالعه ارتباط معنی‌داری بین میزان سرب خون با میزان فریتین سرم و غلظت هموگلوبین خون مشاهده نشد. پیشنهاد می‌گردد مطالعه‌ای در جمعیت وسیعتر و در تماس‌های طولانی‌تر با سرب انجام گیرد؛ همچنین تدابیر پیشگیری‌کننده لازم، جهت جلوگیری از مسمومیت با سرب در محیط کار اتخاذ گردد.
یدالله واقعی، محمدرضا میری، ملیحه قاسمی‌پور،
دوره 16، شماره 4 - ( زمستان 1388 )
چکیده

  زمینه و هدف: ازدواج پیمانی مقدس، شرعی و قانونی بین زن و مرد برای شرکت در یک زندگی اجتماعی جدید با یکدیگر است که ثمره آن آرامش، ایثار و محبت خواهد بود. پژوهش حاضر، با هدف مقایسه وضعیت رضایت زناشویی کارمندان در دو دانشگاه شهر بیرجند انجام شد؛ همچنین تأثیر برخی از عوامل مرتبط بر میزان رضایت، مورد بررسی قرار گرفت.

  روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در سال 87-1386 انجام شد، 218 نفر از کارمندان دانشگاه‏های بیرجند و علوم پزشکی بیرجند با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی «انریچ» بود که سؤالات جمعیت‏شناختی نیز به این پرسشنامه اضافه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش‏های آمار توصیفی، آنالیز واریانس چند طرفه، آنالیز واریانس چند متغیره و ضرایب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته‌ها: اختلاف معنی‏داری بین میانگین رضایت زناشویی کارمندان دو دانشگاه وجود نداشت (21/0=P). عمده‏ترین میزان نارضایتی بین مؤلفه‏های نه‏گانه رضایت زناشویی در زمینه روابط جنسی و حل تعارض بود. حدود 5/22% کارمندان از زندگی زناشویی خود ناراضی بودند که سطح نارضایتی در حدود 10% از آنها شدید بود. از سوی دیگر سطح رضایت حدود 5/65% از کارمندان متوسط بود.

  نتیجه‌گیری: کارمندانی که از زندگی زناشویی خود ناراضی هستند، نیاز به مداخلات تخصصی خانواده‏درمانی و زوج‏درمانی دارند؛ همچنین پیشنهاد می‏شود مشاوره‏هایی در جهت بهبود روابط زناشویی در اختیار آن دسته از کارمندانی که سطح رضایت نسبی و متوسط دارند، قرار گیرد .


بهزاد نارویی، حمید حیرانی‌مقدم، مهدی جهانتیغ، علیرضا خزاعی، محمد قاسمی‌راد، عبدالصمد شیخ‌زاده،
دوره 17، شماره 1 - ( بهار 1389 )
چکیده

  زمینه و هدف: روش معمول جهت تشخیص حین عمل جراحی، برش بافتی منجمد است که هدف از انجام آن تعیین خوش‏خیم یا بدخیم بودن یک ضایعه توموری است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج تشخیصی دو روش سلول‏شناسی و برش بافتی منجمد طیّ عمل جراحی انجام شد .

  روش تحقیق: در این تحقیق آینده‏نگر و تحلیلی که در بیمارستان علی‏ابن ابیطالب(ع) شهر زاهدان و در سال 87-1386 انجام شد، از روش تشخیصی سلول‏شناسی و برش بافتی منجمد، طیّ عمل جراحی برای تشخیص 100 نمونه توده‏ای گرفته شده در جراحی استفاده گردید. از حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی به عنوان معیارهای تشخیص و از آزمون کاپا برای مقایسه آماری استفاده شد. نتایج حاصل از روش‏های تشخیصی ذکر شده با آسیب‏شناسی بافتی به عنوان روش استاندارد طلایی مقایسه گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS (ویرایش 14) و آزمون کاپا، در سطح معنی‌داری 05/0>P مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته‌ها: سلول‏شناسی حین عمل جراحی دارای حساسیت 5/70%، ویژگی 75/93%، ارزش اخباری مثبت 3/92%، و ارزش اخباری منفی 75% بود. در روش برش بافتی منجمد حساسیت و ویژگی به ترتیب 8/58% و 100% و ارزش اخباری مثبت و منفی 100% و 6/69% بود. توافق معنی‏داری بین این دو روش وجود داشت (001/0=P).

  نتیجه‌گیری: این یافته‏ها ارزش سلول‏شناسی حین عمل جراحی را در تشخیص بدخیمی‏های مختلف تایید می‌کند و به عنوان روشی جایگزین برای برش بافتی منجمد، بخصوص در مواردی که روش برش بافتی منجمد از نظر مهارتی و امکانات لازم در دسترس نمی‏باشد یا نمونه کوچک و غیر قابل انجماد است، توصیه می‏کند .


محبوبه آدمی دهکردی، ساسان عین القضاتی، سید مسعود شریفی دلوئی، نیلوفر صفایی یزدی، سیدمحسن قاسمی، مهسا مهرپور،
دوره 18، شماره 3 - ( پاييز 1390 )
چکیده

زمینه و هدف: شکستگی بینی، شایع‌ترین شکستگی صورت می‌باشد و عدم تشخیص صحیح و درمان مناسب منجر به بدشکلی‌های ساختمانی و عملکردی بینی می‌شود. در این مطالعه، شکستگی‏های بینی و ارتباط نتیجه‏ درمانی با علت شکستگی در مراجعه‏کنندگان به اورژانس گوش و حلق و بینی بیمارستان فارابی مشهد بررسی گردید. روش تحقیق: این مطالعه از نوع مقطعی است که بر روی 100 بیمار مراجعه‏کننده با شکستگی بینی انجام شده است. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه، معاینه‏ بالینی و کلیشه رادیوگرافی جمع‌آوری شده است. جااندازی شکستگی بینی بین 7-5 روز بعد از آسیب صورت گرفته و محل آسیب به مدت 10-7 روز در گچ بوده است. از تمام بیماران گرافی‏های لازم گرفته شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات، برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS (ویرایش 18) و آزمون آماری دقیق فیشر و مجذور کای استفاده شد. یافته‌ها: 63% بیماران در محدوده‏ سنی 20- 10 سال بودند. شیوع شکستگی بینی در مردان 5 برابر بیشتر از زنان بود. تصادف با وسایل نقلیه مهم‌ترین علت شکستگی بوده و شایع‌ترین علائم بالینی بیماران هنگام مراجعه بدشکلی ظاهری، حساسیت در لمس، ‌تورم و درد بود. در اغلب موارد (93%) از روش جااندازی بسته برای درمان استفاده شد. بیشترین علائم عدم رضایت از درمان به صورت قوز بینی، گرفتگی بینی، انحراف بینی و بدشکلی تیغه‏ی بینی گزارش شد (01/0P=). نتیجه‌گیری: بیشترین موارد رضایت از درمان مربوط به آسیب های ناشی از ورزش و دعوا است و بیشترین علائم عدم رضایت از درمان، به وجود آمدن قوز بینی و گرفتگی بینی می‌باشد.
زهرا سلیمی، رضا حیدری، وحید نجاتی، آزاده اسکندری، زهرا قاسمی،
دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1390 )
چکیده

زمینه و هدف: گونه‌های فعال اکسیژن و استرس اکسیداتیو، نقش مهمی در توسعه ناهنجاری‌های دیابتی بازی می‌کنند. با توجه به اهمیت گیاهان دارویی، در این مطالعه، اثر عصاره آبی سماق (Rhus coriaria L) بر پراکسیداسیون لیپیدی و نفروپاتی دیابتی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، ۳۰ سر رت نر نژاد ویستار به وزن ۱۸۰ تا ۲۳۰ گرم استفاده شد. موش‌ها به ۵ گروه ۶‌تایی تقسیم شدند. به رت‌های گروه کنترل هم حجم ماده تزریقی سرم فیزیولوژی تزریق شد. رت‌های گروه دوم، با تزریق صفاقی تک دوز آلوکسان ( mg/kgbw١٢٠) دیابتی شدند. به رت‌های گروه سوم، چهارم و پنجم علاوه بر تیمار مشابه گروه دوم، عصاره آبی سماق به ترتیب با دوزهای ٥٠، ١٠٠ و mg/kg ٢٥٠ به مدت ٤ هفته گاواژ گردید. در پایان دوره تیمار، نمونه‌های خون از قلب جمع‌آوری شد. غلظت مالون‌ دی‌آلدئید (MDA) پلاسما به عنوان محصول نهایی پراکسیداسیون لیپیدی اندازه‌گیری شد؛ به علاوه بافت کلیه جدا شد و با استفاده از رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین برای آنالیزهای هیستولوژی آماده شد. داده‌ها از نظر آماری، با استفاده از آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون Tukey بررسی گردید. یافته‌ها: تیمار با عصاره سماق منجر به کاهش معنی‌دار سطح MDA در گروه‌های دیابتی تحت تیمار با عصاره در مقایسه با گروه کنترل و گروه دیابتی شد (05/0>P)؛ به علاوه تیمار با عصاره منجر به بهبود قابل ملاحظه عوارض جانبی ناشی از دیابت قندی یعنی بهبود اندازه فضای ادراری و کاهش هیالینه شدن شریانچه آوران در بافت کلیه رت‌های دیابتی شد. نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که سماق می‌تواند سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب کلیه در رت‌های دیابتی ‌شود.
محمودرضا توکلی، فاطمه‌زکیه توحیدی، غلامرضا شریف‌زاده، سعید قاسمی،
دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1393 )
چکیده

زمینه و هدف: با وجود فواید پرتونگاری، پرسنل شاغل در این بخش‌‌ها بایستی احتیاط و رعایت لازم در به حداقل‌رساندن تابش‌های غیر ضروری به بیمار و خود را داشته باشند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تکنیکی و حفاظتی پرتونگاران و میزان آگاهی آنان تدوین شده است. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، کلّیه پرتوکاران شاغل در بخش‌های پرتوشناسی بیمارستان‌های امام رضا و ولیعصر بیرجند (26 نفر) داشتند. با استفاده از چک‌لیست محقق‌ساخته‌ای که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، 17 عملکرد تکنیکی و 12 عملکرد حفاظتی پرسنل در سه نوبت کاری مشاهده و ثبت گردید. برای سنجش میزان آگاهی از اصول حفاظتی و تکنیکی کارکنان، پرسشنامه‌ای 12 سؤالی در دو حیطه تدوین و توسط پرسنل تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (ویرایش 15) و با کمک آزمون کای‌اسکوئر، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین نمره عملکرد در حیطه تکنیکی 60/1±15 و میانگین نمره عملکردی در حیطه حفاظتی 1/1±9/10 بود که در حدّ متوسط بود. 5/46 درصد افراد، به سؤالات اصول حفاظت و 2/37 درصد به سؤالات اصول تکنیکی به‌طور صحیح پاسخ دادند. مقایسه میانگین نمره عملکرد تکنیکی و حفاظتی بر اساس شیفت کاری، سطح تحصیلات، جنسیت و وضعیت استخدام، تفاوت معنی‌داری نشان نداد (05/0P>). نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده نشان داد که میزان آگاهی کارکنان درباره اصول تکنیکی و حفاظتی بسیار پایین می‌باشد؛ بنابراین علاوه بر توجه به آموزش‌های دوران تحصیل، آموزش‌های حین خدمت نیز ضروری به نظر می‌رسد.


طوبی کاظمی، سید علی معزی، مهسا قاسمی،
دوره 22، شماره 4 - ( زمستان 1394 )
چکیده

ترومبوز ورید عمقی بیماری(DVT) شایعی میباشد که بیشتر در اندام تحتانی اتفاق می افتد.تقریبادر 10%موارد اندام فوقانی گرفتار میشود. در حال حاضر، DVT اندام فوقانی به علت استفاده از وسایل داخل عروقی مانند کاتتر وریدی وپیس میکر  درحال افزایش است که با توجه به داشتن خطر آمبولی ریه از اهمیت خاصی برخوردار است. علل شایع‌تر ترومبوز در اندام فوقانی شامل تعبیه کاتتر در اندام، تروما، عفونت، انسداد مکانیکی، اعتیاد تزریقی، جراحی و ... هستند. سندرم پاژه اسکاتریک، فرم نادری از DVT اولیه اندام فوقانی است که در افراد جوان سالم و در دست غالب ، به علت حرکاتی مانند بلند کردن جسم سنگین یا بازی بیس بال  ایجاد میشود . در این مقاله ما به معرفی بیمار جوانی میپردازیم که به علت جابجایی یخچال دچار درد وتورم در دست راست شده وپس از انجام سونوگرافی داپلر عروقی دست و ونوگرافی تشخیص DVT داده شده و تحت درمان با آنتی کواگولانت قرار میگیرد .همچنین در موردادامه درمان بیمار، سیر بیماری و فالواپ 4ساله بیمار توضیحاتی داده خواهدشد.


طوبی کاظمی، مهسا قاسمی، محسن تقوی شوازی،
دوره 23، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: ترمبوز وریدهای عمقی (Deep vein Thrombosis)، در صورت تأخیر در تشخیص و درمان می‏تواند منجر به عوارض جدی مانند آمبولی ریه شود. با توجه به اهمیت ارزیابی و توصیف بیماری در هر جامعه، این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک بیمارانDVT انجام شد.

روش تحقیق: این مطالعه توصیفی-تحلیلی، بر روی تمام بیمارانی که با تشخیص DVT در سال‏های 1388 تا 1393 در بیمارستان ولیعصر بیرجند بستری شدند، صورت گرفت. یک دانشجوی پزشکی آموزش‏دیده؛ با بررسی پرونده، شرح حال انترن، گزارش پرستار و دستورات پزشک معالج، پرسشنامه محقق‌ساخته را برای هر بیمار تکمیل کرد. سپس با بیماران به‌صورت تلفنی تماس گرفته شد و در مورد وضعیت بیمار از نظر عوارض بیماری، بستری مجدد و یا فوت سؤال و اطلاعات در پرسشنامه ثبت گردید. درنهایت داده‌ها، کدبندی و در نرم‌افزار SPSS (ویرایش 18) وارد شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری test-T و X2 در سطح معنی‏داری 05/0>P صورت گرفت..

یافته‌ها: در مدت مطالعه، 263 نفر با تشخیص DVT در بخش‏های قلب و داخلی بیمارستان ولیعصر بیرجند بستری شدند. 2/50درصد آنها مرد بودند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه 45/18±84/55 سال بود. در 1/98درصد افراد، اندام تحتانی درگیر بود. شایع‌ترین عامل خطر بی‏حرکتی و کمترین عامل، سابقه خانوادگی DVT بود. بین عوامل خطر DVT و جنس، فقط سیگار معنی‏دار بود که در مردان شایع‌تر بود. 8/3درصد بیماران در طی 5سال به‌علت عوارض DVT فوت کردند. شش‌درصد عود بیماری و آمبولی ریه در 4/3%افراد، مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: شایع‌ترین عامل خطر DVT، بی‏تحرّکی است؛ بنابراین لازم است پیشگیری لازم در افراد پرخطر انجام شود تا احتمال بروز DVT کاهش یابد.


الهام قاسمی، محمداسماعیل افضل پور، اصغر زربان،
دوره 23، شماره 3 - ( پاییز 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: افزایش شدّت فعالیت بدنی به‌همراه مصرف منظم چای سبز می‌تواند بر متابولیسم انرژی، وزن و محتوای چربی بدن تأثیر بگذارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر 10 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف چای سبز بر پروفایل لیپیدی و ترکیب بدن در زنان دارای اضافه وزن بود.

روش تحقیق: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 30 زن دارای اضافه وزن به‌صورت هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی به سه گروه مساوی شامل: گروه‌های تمرین، مکمل و گروه ترکیب تمرین و مکمل تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 10هفته به اجرای تمرینات تناوبی شدید با شدّت 85- 95 درصد ضربان قلب بیشینه پرداختند. گروه مکمل، روزانه سه عدد قرص ۵۰۰ میلی‌گرمی چای سبز مصرف کردند. گروه ترکیب تمرین و مکمل نیز هر دو مداخله را اجرا کردند. خونگیری از افراد مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله در حالت ناشتایی انجام شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (ویرایش 19) و با کمک آزمون‌های تی همبسته، آنالیزکوواریانس و تست تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 05/0 تحلیل شد.

یافته‌ها: پس از 10 هفته تمرین و مصرف چای سبز، میزان تری‌گلیسرید (001/0P=LDL (02/0P=)، وزن (0001/0P=)، شاخص توده بدن (0001/0P=) و درصد چربی (0001/0P=) در هر سه گروه کاهش معنی‌دار یافت؛ در حالی که در دو گروه تمرینی، سطح کلسترول تام (01/0P=) کاهش و HDL (01/0P=) افزایش معنی‌دار نشان داد؛ اما در گروه چای سبز این دو شاخص (به‌ترتیب: 23/0P= و 06/0P=) تفاوت معنی‌داری نکرد. علاوه بر این، در شاخص‌های فشار خون سیستول (55/0P=) و دیاستول (15/0P=) و نسبت دور کمر به لگن (08/0 P=) بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: اجرای تمرین تناوبی شدید به‌همراه مصرف چای سبز از طریق تأثیر مطلوب بر پروفایل لیپیدی و ترکیبات بدن، عامل کارآمدی برای پیشگیری و بهبود عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان دارای اضافه وزن است.


محمد مهدی حیدری، شیرین قاسمی، فائقه حاجی حسینی، مهدی حدادزاده،
دوره 24، شماره 1 - ( بهار 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: بیماری عروق کرونری (CAD)، بیماری چندعاملی وراثتی است و شریان­هایی که تامین کننده خون به قلب هستند سخت و بایک می­شوند. هدف از این مطالعه، بررسی پلی‌مورفیسم rs5186 (A1166C) ژن AGTR1 به‌عنوان عامل خطر در بیماران ایرانی مبتلا به عروق کرونری بود.

روش تحقیق: در این مطالعه مورد- شاهدی، از 141 بیمار مبتلا به آترواسکلروز عروق کرونری که در بیمارستان افشار یزد تحت عمل جراحی CABG قرار گرفته بودند، و 137 فرد سالم نیز به‌عنوان گروه شاهد بررسی شدند. پس از استخراج DNA از نمونه‌های خونی، پلی‌مورفیسم rs5186 (A1166C) ژن AGTR1  به روش Tetra-primer ARMS-PCR مورد بررسی قرار گرفت. برای آنالیز داده‌های ژنتیکی (مدل‌های co-dominant, dominant, recessive) از آنالیز رگرسیون لجستک چندگانه (Multiple logistic regression) توسط نرم‌افزار آماری SPSS (ویرایش 22) استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که 4/67% افراد دارای پلی‌مورفیسم AA، 9/26% دارای پلی‌مورفیسم AC و 7/5% دارای پلی‌مورفیسم CC بودند. نتایج نشان داد که پلی‌مورفیسم A1166C ژن AGTR1 از نظر آماری دارای تفاوت معنی‌دار در دو گروه بود.

نتیجه‌گیری: پلی‌مورفیسم A1166C ژن AGTR1، احتمالاً می تواند ﻧﻘش ﻣﺆﺛّﺮی در اﻓـﺰاﻳﺶ ﺧﻄـﺮ اﺑـﺘﻼ ﺑـﻪ بیماری عروق کرونری داشته و می‌تواند در مطالعات بالینی به‌کار رود.


محمد دهقانی فیروز آبادی، غلامرضا شریف زاده، سید محمد ریاحی، علی قاسمی،
دوره 27، شماره 3 - ( پاییز 1399 )
چکیده

نیاز ندارد 
مجید زارع بیدکی، فرحناز قاسمی، الهه الهیاری، مصطفی اشرفی پور، پوریا محمد پرست طبس، فاطمه نیکومنش،
دوره 29، شماره 3 - ( پاییز 1401 )
چکیده

زمینه و هدف: گیاه بنه (Pistacia atlantica) از جمله گیاهان دارویی بومی ایران و با خاصیت ضد میکروبی شناخته شده می‌باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی عصاره آبی برگ درخت بنه بر روی ایزوله های بالینی اشرشیا کلی و کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
روش تحقیق: در مطالعه آزمایشگاهی حاضر، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی گیاه بنه بر روی 60 ایزوله اشرشیا کلی و 60 ایزوله کاندیدا آلبیکنس، طبق پروتکل موسسه استاندارد آزمایشگاه و بالین (CLSI) در رنج 125/0-100 میلی‌گرم / میلی‌لیتر عصاره انجام شد. سپس داده‌ها با استفاده از آزمون‌های نان‌پارامتریک با نرم‌افزار  Rدر سطح معنیداری 05/0P< تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین حداقل غلظت مهار‌کنندگی عصاره بنه برای ایزوله‌های بالینی اشرشیا کلی و کاندیدا آلبیکنس به‌ترتیب برابر 0/1±3/45 و 1/1±7/43 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر بود. مقایسه حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و کشندگی ایزوله‌های بالینی با سویه استاندارد اشرشیا‌کلی نیز اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0P>) در صورتی‌که سویه استاندارد کاندیدا آلبیکنس با ایزوله‌های بالینی این قارچ تفاوت معنی‌داری داشتند (001/0P<).
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان داد، عصاره آبی برگ گیاه بنه بر روی ایزوله‌های بالینی اشرشیا کلی و کاندیدا آلبیکنس مورد مطالعه دارای خاصیت بازدارندگی می‌باشند، لذا این امکان وجود دارد که از عصاره آبی این گیاه به تنهایی و یا با استفاده از سایر داروها برای درمان عفونت‌های مجاری ادراری و واژینال استفاده نمود.

علی قاسمی کهریزسنگی، مهناز حاجی کریم بابا، محمدرضا حائری،
دوره 29، شماره 4 - ( زمستان 1401 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه بیماری پوکی استخوان به‌ویژه در زنان یائسه با توجه به تغییرات هورمونی در حال افزایش است. از جمله این تغییرات می­توان به برخی عوامل آنزیمی مانند: آلکالن فسفاتاز و همچنین مقادیر کلسیم خون اشاره کرد. بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی و تأثیر هشت هفته تمرین در آب همراه با مصرف مکمل سنجد بر روی آنزیم کبدی آلکالن فسفاتاز و کلسیم در زنان یائسه دارای اضافه وزن و چاق بود.
روش تحقیق: مطالعه حاضر از نوع کاربردی نیمه‌تجربی بود. بدین منظور تعداد 42 زن یائسه ساکن استان قزوین با میانگین سنی (08/5±97/52) سال و میانگین وزنی (09/8±95/73) کیلوگرم و با میانگین قد (76/5±156) سانتی‌متر به‌صورت هدفمند انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی ساده در چهار گروه کنترل (10 نفر)، تمرین+دارونما (10 نفر)، مکمل (10 نفر) و تمرین+ مکمل (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین 8 هفته تمرین در آب با شدت 60-74 درصد ضربان قلب بیشینه و گروه مکمل پودر سنجد روزانه به میزان 15 گرم در روز دریافت کردند. نمونه خون جهت اندازه‌گیری سطح سرمی آلکالن فسفاتاز با کیت ‌الایزا‌ و کلسیم با روش اسپکتروفتومتری در دو مرحله قبل و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین جمع‌آوری شد. جهت بررسی تفاوت‌های بین گروهی از آزمون تحلیل واریانس و درون گروهی از آزمون t زوجی در سطح معناداری 05/0α= استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد که تنها در سطوح سرمی کلسیم در گروه‌های ورزش+دارونما (013/0=P)، ورزش+مکمل (001/0P<) و مکمل (001/0P<) تفاوت معنی‌داری وجود دارد. تفاوت معنی‌داری در سایر متغیّر‌ها در بین گروه‌های مختلف مشاهده نشد.
نتیجه گیری: مصرف مکمل سنجد همراه با ورزش در آب نمی‌تواند بر آلکالین فسفاتاز و کلسیم و ترکیب بدن زنان یائسه دارای اضافه وزن و چاق تأثیر بگذارد.

سعیده خسروی بیژائم، فهیمه نیک رفتار، مجید شایسته، حمید آزادمهر، صدیقه رمضانی، قاسمی، حسین حاتمی کیا،
دوره 29، شماره 4 - ( زمستان 1401 )
چکیده

زمینه و هدف: امروزه با‌‌توجه به تغییر سبک‌زندگی و گذار اپیدمیولوژیک،‌ بیماری‌های غیرواگیر همچون فشارخون‌ بالا و عوامل‌خطر مربوط به آن به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سلامت تبدیل شده‌اند. ‌لذا این مطالعه با‌ هدف بررسی شیوع فشارخون بالا و عوامل‌ خطر مرتبط با آن در جنوب‌شرقی ایران در سال‌های 1395 و 1400 انجام ‌شد.
روش تحقیق: در‌ این مطالعه توصیفی که بخشی از طرح ملی استپس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، بزرگسالان بالای 18‌سال مقیم در استان خراسان‌جنوبی که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند،‌ به‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای طبقه‌بندی‌شده انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه پیمایش ملی عوامل‌خطر بیماری‌های غیرواگیر (اطلاعات بوم‌شناسی،‌ سنجش‌های رفتاری،‌ جسمانی و بیولوژیک) زیر‌نظر نویسندگان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه توسط تیم پرسشگری جمع‌آوری شد و با استفاده آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون کای اسکوئر) در نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شد.
یافته‌ها: شیوع فشارخون بالا در سال 1395،‌4/25درصد بود و در‌ سال 1400 به 4/36درصد افزایش یافت.‌ با این‌که درصد آگاهی بیماران افزایش یافته؛ اما درصد پوشش دریافت‌ مؤثر درمان از 8/39 درصد به 4/27 درصد کاهش یافته است.‌ شیوع عوامل‌خطر رفتاری در سال 1400 نسبت به سال 1395 کاهش و شیوع عوامل‌خطر جسمانی‌ (به‌جز اضافه‌وزن)‌ افزایش داشته‌است. درصد‌استفاده‌ از نمک‌پاش کاهش‌ یافته اما همچنان از میانگین کشوری بالاتر است و مصرف مناسب میوه و سبزیجات از میانگین کشوری کمتر است.
نتیجه‌گیری: ‌شیوع فشارخون بالا در استان خراسان‌جنوبی در نتیجه افزایش تدریجی عوامل‌خطر جسمانی و عدم رعایت رژیم‌غذایی سالم در‌حال افزایش است. براین‌اساس اتخاذ سیاست‌ها و مداخلات پیشگیرانه با‌توجه به عوامل‌خطر شایع و تأکید بر پیگیری درمان ضروری به‌نظر می‌رسد.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb