جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای سلمانی

مریم صادقی، علی راستی، اعظم سلمانی، کبری ناصری، زهرا کیانی،
دوره 25، شماره 1 - ( بهار 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: نسخه، بخش مهمی از درمان بیماری‌ها می‌باشد؛ بنابراین بیتوجهی نسبت به رعایت دقیق اصول نسخهنویسی میتواند موجب بروز مشکلاتی همچون درمان نادرست، ناموفق و یا ناقص گردد و هزینه بالاتری به بیماران و جامعه تحمیل کند. درحالی که تجویز و مصرف منطقی داروها می‌تواند از طریق ارتقای سطح سلامت جامعه مانع اتلاف سرمایه ملی و بهبود کیفیت زندگی گردد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی شاخص‌های نسخه‌نویسی پزشکان استان خراسان جنوبی در سال 1393 به‌منظور تعیین منطقی‌بودن تجویز دارو بود.
روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، اطلاعات1،423،642 نسخه از نسخ بیمه‌ای پزشکان متخصص و عمومی از سطح داروخانه‌های استان و سازمان‌های بیمه‌گر، جمع‌آوری و به تفکیک نوع بیمه، در نرم‌افزار نسخه‌پرداز(RX-Analyst) وارد شد. شاخص‌های نسخه‌نویسی به تفکیک از نرم‌افزار استخراج گردید و تحت بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: در مجموع 642,423,1 نسخه استخراج شده از نرم‌افزار نسخه‌پرداز، شاخص‌های میانگین اقلام دارویی 2/89 قلم، درصد بیماران دریافت‌کننده داروی تزریقی 33%، درصد بیماران دریافت‌کننده داروهای آنتی‌میکروبیال 42%، درصد بیماران دریافت‌کننده داروی کورتیکواستروئید20% و درصد نسخ دارای بیش از 4 قلم دارو 12درصد به‌دست آمده است. همچنین داروهای کورتیکواستروئید و آنتی‌بیوتیک‌ها در صدر داروهای تجویزی قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: تعداد اقلام تجویزی در نسخه‌ها و نوع داروها در مقایسه با شاخص‌های جهانی نامناسب می‌باشد و می‌تواند معیاری برای انجام مداخلات مختلف آموزشی و پژوهشی برای بهبود شاخص‌های نسخه‌نویسی و روند منطقی‌نمودن تجویز دارو باشد.

شهناز طبیعی، سید ابوالفضل وقارسیدین، مریم سلمانی مود، مهدی حسینی،
دوره 25، شماره 1 - ( بهار 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: خودپنداره، مجموعه ویژگی‌هایی است که فرد برای توصیف خویش به کار می‌برد و یکی از جنبه‌های مهم رشد اجتماعی است. خودپنداره بدنی شامل نگرش فرد نسبت به ابعاد بدنی خود می‌باشد. عدم درک مناسب از وضعیت بدنی، با اختلالات جسمی، روانی و اجتماعی همراه است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه فعالیت ورزشی با خودپنداره بدنی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طراحی شد.
روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، کلّیه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1394 به روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. از پرسشنامه استاندارد PSDQ برای سنجش خودپنداره و از پرسشنامه محقق‌ساخته برای تعیین ویژگی‌های فردی و وضعیت فعالیت ورزشی دانشجویان مورد مطالعه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار آماری SPSS (ویرایش 19) و با استفاده از آزمون‌های من‌ویتنی‌یو و کروسکال‌والیس انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اکثر دانشجویان (77/4%) فعالیت ورزشی نداشتند. از 22/6درصد دانشجویانی که فعالیت ورزشی را گزارش کردند، 16/8درصد دارای فعالیت شدید منظم و 8/5درصد دارای فعالیت سبک منظم بودند. میانگین نمره خودپنداره کلی دانشجویان 0/93±4/17 بود. نتایج رابطه معنی‌داری را بین خودپنداره بدنی و عملکرد ورزشی نشان داد (P=0/02).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه مشخص شد، فعالیت ورزشی باعث بهبود خودپنداره بدنی و عزت نفس دانشجویان می‌شود؛ از این رو لازم است سیاست‌گذاران سیستم بهداشت و درمان، تسهیلات لازم برای گسترش فرهنگ پرداختن به فعالیت‌های ورزشی را ارتقا دهند و نیز امکانات کافی در محیط دانشگاه را برای این مهم فراهم کنند.

فاطمه سلمانی، بتول اقبالی، محمود گنجی فرد، یحیی محمدی، سیاوش کافیان عطاری، تهمینه توکلی،
دوره 27، شماره 1 - ( بهار 1399 )
چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهمترین اجزای آموزش دانشجویان پزشکی، آموزش بالین است که به دلیل اهمیت آن همواره باید رصد شود؛ بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع آموزش بالین از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 98-97 انجام شد.
روش تحقیق: این مطالعه به روش مقطعی- توصیفی بر روی دانشجویان پزشکی انجام شد. تعداد 133 دانشجو که دوره علوم پایه خود را گذرانده بودند، به‌طور در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار  SPSS  (ویرایش 16) تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین نمره حیطه اساتید 5/69±15/06، محیط آموزشی و کارکنان 2/38±6/1 ویژگی‌های فردی دانشجویان 2/43±6/64 و برنامه آموزشی 3/05±7/66 بود. عدم تأکید بر نکات مهم مطالب آموزشی ضمن ارائه درس، عدم توجه استاد به برقراری ارتباط بین دانش نظری و مهارت‌های بالینی،کافی‌نبودن اطلاعات تئوری دانشجویان و عدم اعتماد به نفس دانشجو بر بالین بیمار به‌عنوان مهمترین موانع آموزش بالین، شناخته شد. همچنین توافقی بین شرایط موجود و مطلوب در حیطه‌های مورد نظر از دیدگاه دانشجویان وجود نداشت و بیشترین عدم توافق در حیطه محیط بالین و کارکنان بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس مطالعه حاضر دانشجویان از بین حیطه‌های اساتید، خصوصیات فردی دانشجو، برنامه آموزشی، کارکنان و محیط بالین، مهمترین مانع اثرگذار بر آموزش را مربوط به حیطه کارکنان و محیط بالین دانستند که با فراهم‌ساختن تجهیزات و امکانات و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دانشجویان و کارکنان، می‌توان این مانع را برطرف نمود.
 
فاطمه عباس نیا، طاهره فخاریان، فاطمه سلمانی،
دوره 28، شماره 2 - ( تابستان 1400 )
چکیده

با توجه به شیوع بالای عفونت هلیکوباکتر پیلوری در ایران، ریشه کنی آن با یک رژیم مؤثر، کم هزینه و راحت یکی از چالش های پیش رو است. این مطالعه با هدف مقایسه‌ تأثیر" رژیم بر پایه‌ لووفلوکساسین" با "رژیم بر پایه‌ کلاریترومایسین" در درمان هلیکوباکترپیلوری طراحی شد. این پژوهش نیمه‌تجربی بر روی 161 بیمار مبتلا به عفونت هلیکوباکترپیلوری مراجعه‌کننده به کلینیک گوارش بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه A (لووفلوکساسین، پنتوپرازول و آموکسی سیلین) و B (آموکسی سیلین، پنتوپرازول، کلاریترومایسین و بیسموت ساب سیترات) تقسیم و به مدت 14 روز تحت درمان قرار گرفتند. 4 هفته پس از اتمام درمان، جهت بررسی ریشه کنی، تست تنفسی اوره آز انجام شد. در گروه لووفلوکساسین، 67 نفر (91/8 درصد) و و در گروه کلاریترومایسین 55 نفر (70/5 درصد)، ریشه کنی صورت گرفت که تفاوت از نظر آماری معنادار بود (0/001=P). همچنین در دو گروه تفاوت آماری معناداری از نظر عوارض مشاهده نشد (0/3=P). نتایج این طور نشان داد که رژیم بر پایه‌ی لووفلوکساسین به دلیل اثربخشی بیشتر بر ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری علی‌رغم تعداد کمتر دارو و میزان عوارض مشابه می‌تواند به عنوان جایگزینی برای درمان چهار دارویی بر پایه ی کلاریترومایسین به‌کار رود.

نیما رضاعلیزاده، آناهیتا آرین، کبری ناصری، فاطمه سلمانی، احمد نصیری فورگ،
دوره 29، شماره 1 - ( بهار 1401 )
چکیده

زمینه و هدف: خشکی پوست یکی از شایع­ترین عوارض پوستی مرتبط با نارسایی مزمن کلیه در بیماران همودیالیزی می­باشد. ژل آلوئه­ورا و روغن بنفشه از طریق مکانیسم­های خاصی می­توانند در بهبود علایم خشکی موثر باشند؛ بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر موضعی آلوئه­ورا و بنفشه با هیدروکسی­زین بر خشکی پوست بیماران همودیالیزی انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه کارآزمایی مداخله­ای متقاطع تصادفی شده تعداد 36 نفر مطابق معیارهای ورود و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و به روش تصادفی ساده در سه گروه 12 نفره A، B و C قرار گرفتند. مطالعه شامل سه دوره مداخله دو هفته­ای و دو دوره پاکسازی یک هفته­ای بود. با انجام یک تخصیص تصادفی هر سه گروه به‌صورت کراس در هر دوره یکی از مداخلات شامل ژل آلوئه­ورا، روغن بنفشه و قرص هیدروکسی­زین را دریافت کردند. جمع­آوری داده­ها با استفاده از ابزار VAS قبل و بعد از مداخلات توسط کمک پژوهشگر صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و همچنین برای تحلیل اثرات متقاطع شامل اثر دوره و اثر انتقالی از نرم افزار SAS نسخه 2/9 استفاده گردید. سطح معنی‌داری تمام آزمون­ها 05/0P< در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان داد در دوره اول و سوم در هر سه روش درمانی میانگین نمره شدت خشکی قبل و بعد از مداخله کاهش آماری معنی­داری داشته است (05/0P<)؛ امّا این کاهش در دوره دوم در هیچ یک از روش­ها معنی­دار نبوده است (05/0P>)؛ همچنین اثر هر سه روش درمانی بر روی شدت خشکی بیماران بعد از مداخله با یکدیگر اختلاف آماری معنی­داری نداشت (05/0P>).
نتیجه‌گیری: هر سه روش درمانی به یک اندازه می­توانند سبب بهبود علایم خشکی پوست اورمیک در بیماران دیالیزی گردند؛ هر چند جهت تأیید نتایج این مطالعه پژوهش­های بیشتری باید صورت گیرد.

زینب آرزومندان مفرد، فاطمه سلمانی، فرشاد شریفی، میترا مودی، زویا طاهرگورابی،
دوره 29، شماره 4 - ( زمستان 1401 )
چکیده

زمینه و هدف: جنبه‌های مرتبط با سن اعتیاد یکی از چالش‌های مهم سلامت عمومی در دنیا و همچنین ایران محسوب می‌شود. لذا این مطالعه با هدف مقایسه فاکتورهای شایع قلبی در افراد معتاد و غیر معتاد سالمند شهر بیرجند انجام شد.
روش تحقیق: این مطالعه مورد-شاهدی بر روی 115 سالمند (بالای 60 سال) با حداقل یک سال سابقه اعتیاد و 115 سالمند بدون سابقه اعتیاد انجام شد. پس از تصویب مطالعه توسط کمیته اخلاق دانشگاه و اخذ رضایت آگاهانه از افراد پرسشنامه‌ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه اعتیاد تکمیل شد. سپس نمایه توده بدنی (BMI) و فشار خون سیستول و دیاستول نیز تعیین شد. سپس پنج میلی‌لیتر نمونه خون از هر فرد بعد از 12 ساعت ناشتا بودن برای اندازه‌گیری قند خون ناشتا (FBS)، پروفایل لیپیدی (HDL، LDL، کلسترول تام و تری‌گلیسرید) گرفته شد.
یافته‌ها: FBS هیچ تفاوت معنی‌داری در گروه سالمندان معتاد (مورد) و غیرمعتاد (شاهد) نداشت (05/0<P). در پروفایل لیپیدی یک کاهش معنی‌دار در سطح تری‌گلیسرید در گروه معتاد در مقایسه با غیرمعتاد وجود داشت (02/0P=). علاوه براین، فشار متوسط شریانی به‌طور معنی‌داری در گروه معتاد پایین‌تر از گروه غیرمعتاد بود (01/0P=).
نتیجه‌گیری: بر اساس این مطالعه به نظر نمی‌رسد که وابستگی به تریاک اثر محافظتی بر قند خون و پروفایل لیپیدی در سالمندان داشته باشد. لذا آموزش و ارتقاء سطح سواد سلامت جامعه به‌ویژه افراد سالمند در جهت اصلاح باورهای سنتی در رابطه با مصرف تریاک ضروری می‌نماید.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb