جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای انصاری

حسین انصاری، فربد عبادی فردآذر، غلام علی ملاصادقی،
دوره 11، شماره 3 - ( پاییز 1383 )
چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی رضایت بیمار از مراقبت های بهداشتی و درمانی برای ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی ضروری است و عوامل بیمارستانی اثرگذار بر رضایت بیمار (محیط بیمارستان، خدمات انجام شده در بیمارستان، مراقبتهای بهداشتی، خدمات هتلینگ، تغذیه ای، بستری، و...) برای این منظور مورد ارزیابی واقع می شوند و با سنجش میزان رضایت بیماران می توان بیمارستانها را با یکدیگر مقایسه کرد. رضایت بیماران شرط اصلی کیفیت خدمات بهداشتی، درمانی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت بیماران در چهار بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، از مجموع 1260 بیمار بخشهای درمانگاه، فوریتهای پزشکی و بستری پرسشگری شد. برای سنجش رضایت بیماران از پرسشنامه استاندارد شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده شد.یافته ها: سطح کلی رضایت بیماران از خدمات درمانگاهی 67.3%، از خدمات فوریتها 80.7% از خدمات بیمارستانی 72.2% و از خدمات بخش پذیرش اورژانس 86.5% ارزیابی شد؛ همچنین در مطالعه حاضر رضایت بیماران از مراقبتهای جسمی و روانی به ترتیب 87.1% و 69.7% تعیین گردید؛ سطح رضایت از خدمات تصویربرداری به طور کلی 63.9% بود؛ رضایت از خدمات تغذیه ای 62.8% تعیین شد. رضایت کلی از کیفیت هتلینگ (خانه داری) بخش های بستری بیمارستانها 80.1% بود؛ سطح رضایت از خدمات ترخیص بیمارستانهای مورد مطالعه 38.6% حاصل گردید؛ نارضایتی بیماران از هزینه پرداختی، بخصوص بیماران مراجعه کننده به اورژانس (سطح رضایت 43.9%) بسیار چشمگیر بود؛ در مجموع بیشترین رضایت مربوط به خدمات پرستاری (85.1%) و کمترین رضایت مربوط به خدمات ترخیص (6/38%) بود.نتیجه گیری: هنوز برخی از خدمات بیمارستانی از سطح مطلوب فاصله دارد؛ بویژه درباره هزینه پرداختی، هنگام ترخیص، بیشترین نارضایتی وجود دارد. برای دستیابی به یک ارزیابی یکسان مطالعه کشوری و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله پیشنهاد می شود.
فاطمه قسامی، لیلا انصاری، شهلا مرادی، نوشین افشارمقدم، نوشین میرخشتی، سیدعلی علوی،
دوره 13، شماره 1 - ( بهار 1385 )
چکیده

زمینه و هدف: در میان عوارض دیررس مصدومین گاز خردل، مشکلات ریوی از جمله برونشیت مزمن و فیبروز ریوی، مهمترین علت ناتوانی بلند مدت در بیماران می باشد. سیکلوسپورین دارای اثرات ضد التهابی است و در فیبروز ریوی ناشی از سایر علل کاربرد دارد. بر این اساس و با توجه به نقش تنش اکسیداتیو در پاتوژنز برونشیت مزمن و فیبروز ریوی، در این مطالعه اثر درمانی داروی مذکور در عوارض دیررس گازخردل و نقش تنش اکسیداتیو در روند اثر آن بررسی شد.
روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، یک گروه 6 تایی موش سوری نر، پنج ماه پس از مواجهه با گاز خردل به صورت استنشاقی، سیکلوسپورین دریافت کردند. به دنبال بیهوشی عمیق از موش ها نمونه گیری و سپس آنالیزهای بیوشیمیایی انجام شد؛ مقدار هیدروکسی پرولین ریه، H2O2 و ویتامین C سرم و همچنین شمارش افتراقی درصد سلول های التهابی در بافت ریه و درصد فضای آلوئولی آن، گروه شاهد مثبت با شاهد منفی و گروه مورد با شاهد مثبت به روش t-student و Mann-Whitney مقایسه شد.
یافته ها: نتایج حاصل نشان دهنده کاهش معنی دار درصد فضای آلوئولی ریه، ارتشاح لنفوسیت ها و کاهش مقدار H2O2 و ویتامین C در گروه شاهد مثبت بود. تجویز سیکلوسپورین باعث کاهش مقدار هیدروکسی پرولین ریه، کاهش ارتشاح لنفوسیت ها و طبیعی شدن مقادیر H2O2 و ویتامین C شد.
نتیجه گیری: با توجه به کاهش درصد فضای آلوئولی ریه موش ها در گروه شاهد مثبت دو فرضیه مطرح می شود: یکی رسوب کلاژن و بروز فیبروز ریوی و دیگری ارتشاح سلول های التهابی و بروز التهاب مزمن که در واقع مطابق با آسیبهای ناشی از گاز خردل در مصدومان شیمیایی است. کاهش H2O2 – که می تواند به علت کاهش آنزیم سوپراکسیددیسموتاز باشد- و کاهش ویتامین C نشان دهنده کاهش دفاع آنتی اکسیدانی در سرم موش ها است. تجویز سیکلوسپورین با طبیعی کردن دو عامل ذکر شده و به عبارتی کاهش تنش اکسیداتیو، باعث کاهش هیدروکسی پرولین ریه (شاخص فیبروز) و کاهش ارتشاح لنفوسیت ها (شاخص التهاب مزمن بافتی) می شود.

فاطمه طاهری، طوبی کاظمی، طاهره انصاری نژاد، غلامرضا شریف زاده،
دوره 21، شماره 3 - ( پاييز 1393 )
چکیده

زمینه و هدف: چاقی، یک بیماری چندعاملی است که عوامل مختلف محیطی و ژنتیکی در آن نقش دارند. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان و ارتباط آن با چاقی والدین در بیرجند بود. روش تحقیق: این مطالعه مقطعی، در سال 1388، روی 500 کودک 2 تا 5 ساله مهدکودک‌های شهر بیرجند که به‌روش سرشماری انتخاب شده بودند و نیز روی والدین آنها انجام شد. قد و وزن کودکان و والدین آنها، به‌روش استاندارد اندازه‌گیری شد و نمایه توده بدنی آنها محاسبه گردید. کودکان با BMI بین صدک 85 تا 95 دارای اضافه وزن و با BMI بالاتر از صدک 95 به‌عنوان چاق در نظر گرفته شدند. در مورد والدین، BMI 25 تا 29 به‌عنوان «اضافه وزن» و BMI مساوی یا بیشتر از 30 به‌عنوان چاقی در نظر گرفته شد. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS (ویرایش 13) وارد و با استفاده از آزمون کای‌دو و ضریب همبستگی پیرسون، در سطح معنی‌داری 05/0 α=تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: شیوع چاقی در کودکان 6/7% (3/6 دختران و 8/8 پسران) و شیوع اضافه وزن 6/10% (7/11 دختران و 6/9 پسران) بود. 2/44% پدران و 2/30% مادران دارای اضافه وزن و 8/7% پدران و 8/6% مادران چاق بودند. شیوع چاقی و اضافه وزن در فرزندان مادران با BMI نرمال، 15% و در مادران دارای اضافه وزن و یا چاق 24% تعیین گردید. شیوع چاقی و اضافه وزن در فرزندان پدران نرمال 4/15% و با پدران دارای اضافه وزن و چاق 8/20% برآورد گردید؛ بنابراین ارتباط مثبت و معنی‌داری بین BMI فرزندان با BMI پدر و مادر مشاهده گردید (11/0r= و 12/0r= و 05/0P<). نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط مثبت و معنی‌دار چاقی کودکان و والدین، آموزش خانواده‌ها برای اصلاح الگوهای تغذیه‌ای و رفتاری و پایش وزن کودکان به‌ویژه در خانواده‌های چاق اهمیت دارد.
فرزانه میرحسینی، مهدی تبریزی زاده، آزاده فلاح یخدانی، امین انصاری نیا، منیره صدوقی،
دوره 26، شماره 1 - ( بهار 1398 )
چکیده

زمینه و هدف: ضایعات داخل استخوانی، از ضایعات شایع هستند که در بین آنها ضایعات پری‌اپیکال شیوع بالاتری دارند. امروزه تمام سیستم‌های تصویربرداری مستقیم دیجیتال، انواع مختلفی از تکنیک‌های پردازش تصویر را در دسترس قرار می‌دهند. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر روش‌های مختلف پردازش تصاویر دیجیتال در تشخیص ضایعات استخوانی بود.
روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، از 50 عدد نیم فک پایین گوسفند استفاده شد. ضایعات با فرزهای گرد با شماره‌های 4/1، 2/1، 1، 2 و 4 ایجاد شدند. تصاویر دیجیتال به‌دست آمده با روش‌های پردازش Edge enhance، Sharpening  و Invert gray scale و به شکل پردازش‌نشده، توسط دو نفر رادیولوژیست و در صورت عدم توافق دو مشاهده‌گر، توسط مشاهده‌گر سوم بررسی شدند. نحوه ثبت نتایج بدین صورت بود که برای تشخیص قطعی ضایعه «نمره 1»، تشخیص اشتباه «نمره 2» و تشخیص احتمالی «نمره 3» در نظر گرفته شد. نتایج توسط آزمون‌های آماری chi-square وFisher`s Exact تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: درصد حساسیت تشخیصی در تصاویر بدون پردازش (71/8%) و تصاویر پردازش‌شده با فیلتر Sharpen (71/4%) به‌طور معنی‌داری بیشتر از تصاویر پردازش‌شده با فیلترهای Invert gray scale  (68/5%) و Edge enhance  (53%) بود (0/001P<).
نتیجه‌گیری: در تشخیص ضایعات استخوانی، تصاویر دیجیتال  فاقد پردازش و یا پردازش شده با فیلتر Sharpen از دقت تشخیصی بالاتری برخوردارند.
علی یوسف زاده، حسین انصاری، محمدعلی یادگاری، نرگس گندمی، نجمه عبادی، زلیخا اوستان،
دوره 29، شماره 2 - ( تابستان 1401 )
چکیده

زمینه و هدف: پیش فشار خون بالا یک نشانه هشدار دهنده در سنین جوانی است که نشان دهنده خطر ابتلا به فشار خون بالا در بزرگسالی است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع پیش فشارخون و فشارخون بالا و عوامل مرتبط با آن در کارکنان بهداشتی، درمانی و اداری زیر 40 سال شهر بیرجند انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی 1180 نفر از کارکنان بهداشتی درمانی و اداری زیر 40 سال شهر بیرجند مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها از طریق ابزار استاندرد STEPS سازمان جهانی بهداشت برای بررسی عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر جمع‌آوری شد. اندازه گیری فشارخون، قد و وزن توسط محقق و کارشناسان آموزش دیده جمع‌آوری شد. کارمندان دارای فشارخون و پیش فشارخون بالا بر اساس معیار کمیته ملی مشترک پیشگیری، تشخیص، ارزیابی و درمان فشار خون بالا، جهت تأیید و اطمینان مجدد دو هفته بعد مورد ارزیابی قرارگرفتند. داده‌ها با آزمون‌های تی مستقل، مجذور کای، آنالیز واریانس و رگرسیون لوجستیک در نرم‌افزار آماری SPSS.20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: شیوع فشارخون بالا 3/5 درصد و پیش فشارخون بالا 2/34 درصد بود. میانگین کلی فشار خون سیستولیک در کارکنان 03/11±2/114 میلی‌متر جیوه به دست آمد. بر اساس آنالیز رگرسیون لوجستیک، متغیّرهای سن، جنسیت، محل کار و سابقه فامیلی رابطه معنی‌داری با فشارخون بالا و متغیر‌های جنسیت، نمایه توده بدن و وضعیت اجتماعی اقتصادی ارتباط معنی‌داری با پیش فشارخون بالا داشت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد درصد قابل توجهی از کارکنان در سنین جوانی مبتلا به پیش فشار خون بالا هستند؛ امّا به‌دلیل عدم غربالگری و بی‌علامت بودن از بیماری خود آگاهی ندارند؛ لذا این گروه از افراد باید بتوانند از برنامه‌های مداخله‌ای برای پیشگیری و کنترل فشارخون بالا بهره‌مند شوند و این مسأله در کارکنان سایر ادارات بیشتر از کارکنان علوم پزشکی باید مورد توجه قرار گیرد. نکته دیگر اینکه چاقی می‌تواند در ایجاد پیش فشار خون نیز نقش داشته باشد.
سلیمان انصاری، فهیمه ادیب صابر، علیرضا علمیه، مریم رضائی،
دوره 29، شماره 4 - ( زمستان 1401 )
چکیده

زمینه و هدف: اختلالات خواب موجب افزایش بسیاری از بیماری­ها و کاهش عملکرد فیزیولوژیکی می­شود. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT)، برنامه تنظیم خواب و ترکیبی از این دو بر مقاومت و حساسیت انسولینی، درصد چربی بدن و زمان واکنش نوجوانان دارای اختلال خواب بوده است.
روش تحقیق: مطالعه حاضر تک­سو کور و از نوع نیمه­تجربی و کاربردی است. هشتاد دانش­آموز دختر دارای اختلال خواب (13 تا 17 سال) به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی به چهار گروه 20 نفری تقسیم شدند. همه شرکت­کنندگان دو روز قبل و بعد از فرایند تحقیق، به ترتیب در جلسات پیش­آزمون و پس­آزمون شرکت کردند. شرکت­کنندگان در گروه HIIT و ترکیبی به مدت 4 هفته، هفته­ای سه جلسه آزمون رست (RAST) پرداختند و دو گروه تنظیم خواب و ترکیبی، به مدت 4 هفته، طبق توصیههای لازم به رعایت برنامه خواب پرداختند. جهت تجزیه و تحلیل یافته­ها از آزمون t همبسته و تحلیل کوواریانس در نرم­افزار SPSS نسخه 26 در سطح معنی­دار (05/0P) استفاده شد.
یافته‌ها: یافته­ها نشان داد 4 هفته مداخله ترکیبی تمرین HIIT و تنظیم خواب توانست بهبود معنی­داری در همه متغیرهای تحقیق شامل  گلوکز، انسولین، مقاومت و حساسیت انسولینی، عملکرد سلول­های بتای پانکراس، درصد چربی بدن، کیفیت خواب و زمان واکنش دختران (001/0=P) ایجاد کند. همچنین، روش تمرین HIIT نسبت به گروه تنظیم خواب و کنترل، موجب بهبود معنی­داری در گلوکز، مقاومت و حساسیت انسولینی، عملکرد سلول­های بتای پانکراس، درصد چربی بدن، کیفیت خواب و زمان واکنش دختران (001/0=P) به جز انسولین (428/0=P) شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به­دست­آمده، برنامه تمرین ترکیبی HIIT و تنظیم خواب می­تواند به­عنوان مداخله­ای ارزشمند در برنامه­های درمانی جهت بهبود مشکلات فیزیولوژیک دختران نوجوان دارای اختلالات خواب و متعاقب آن، کاهش مشکلات و هزینه­های درمان این افراد و خانوده­های آنها در نظر گرفته شود.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb