هیات تحریریه

 | تاریخ ارسال: 1397/1/21 | 
 
مدیر مسئول
کاظم قائمی
استاد جراحی مغز و اعصاب
گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سلولی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 
E-mails: ghaemi[at]bums.ac.ir
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
سردبیر
مهدی بلالی مود
استاد سم شناسی بالینی و مسمومیت‌ها
دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سم شناسی پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 
 
همکار سردبیر
طوبی کاظمی
استاد بیماری‌های قلب و عروق
گروه قلب، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
 
مدیر اجرایی
محمدرضا خزدیر
استادیار پژوهشی فیزیولوژی (پژوهش‌محور)
مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 E-mails: khazdairmr[at]bums.ac.ir, M.khazdair[at]yahoo.com
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate 
 
شورای سردبیری (به ترتیب الفبا)
دکتر آزاده ابراهیم زاده: دانشیار گروه ‌بیماری‌های ‌عفونی‌‌ دانشگاه‌‌ علوم‌‌ پزشکی‌‌ بیرجند، بیرجند، ایران
غلامرضا شریف‌زاده: استادیار گروه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
دکتر زویا طاهر گورابی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
دکتر فاطمه طاهری بجد: استاد گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
دکتر محسن فؤادالدینی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
دکتر احمد نصیری فورگ: استاد گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
دکتر مسعود یوسفی: دانشیار گروه میکروب شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

اعضای هیأت تحریریه 

تیمور آقاملایی
استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی در ارتقاء سلامت
پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 E-mails: taghamolaei[at]hums.ac.ir
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
 Microsoft Academic
 Semantic Scholar
محمد افشار قوچانی
استاد بافت شناسی پزشکی
گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: afshar_md[at]yahoo.com
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
رضا افشاری
دانشکده جمعیت و بهداشت عمومی، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا
E-mails: AfshariR[at]mums.ac.ir

 
 
 Scopus
 Google Scholar
 Publons
 ORCID
 ResearchGate
 
نرجس اکبری
دانشیار بیماری‌های دهان، فک و صورت
گروه بیماری‌های دهان و دندان و پاتولوژِی، دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
 
محمد مصطفی انصاری
گروه قلب، مرکز پزشکی دانشگاه خرونینگن، دانشگاه خرونینگن، خرونینگن، هلند
   
 
آزاده ابراهیم زاده
دانشیار بیماری‌های عفونی
گروه عفونی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: mr۱۴۴۳۶[at]yahoo.com
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
محمدحسین بسکابادی 
استاد فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
E-mails: boskabadymh[at]mums.ac.ir
 
 Scopus
 Google Scholar
 ORCID
 ResearchGate
ملیحه حسن زاده مفرد
دانشیار زنان و زایمان
گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی
بیمارستان قائم (عج)
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
E-mails: malhasanzadeh[at]gmail.com, hasanzademofradm[at]mums.ac.ir
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ORCID
 ResearchGate
 
سید محمد ریاحی
استادیار اپیدمیولوژی
گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: riahim۶۱[at]gmail.com
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
 Semantic Scholar
محمدرضا زارعی
دانشیار بیماری‌های دهان، فک و صورت
گروه بیماری‌های دهان و تشخیص، دانشکده دندانپزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
E-mails: zarei۶۶[at]yahoo.com
 
 Scopus
 Google Scholar
 ORCID
 Microsoft Academic
 Semantic Scholar
اصغر زربان
استاد بیوشیمی بالینی
گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: azarban[at]yahoo.com
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
غلامرضا شریف زاده
استادیار اپیدمیولوژی
گروه اپیدمیولوژی و آمار، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: rezamood[at]yahoo.com
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
مسعود صالحی شهستان
استاد بیماری‌های عفونی
گروه عفونی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری
پژوهشکده سل مقاوم به درمان
بیمارستان بوعلی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
E-mails: shahestan[at]gmail.com
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 Publons
 ORCID
 ResearchGate
 Microsoft Academic
 Semantic Scholar
فاطمه طاهری بجد
استاد کودکان
گروه اطفال، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: ftaheri۶۴[at]yahoo.com
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
رضا طاهر گورابی
گروه علوم غذایی و تغذیه، دانشگاه ایالتی کشاورزی و فنی کارولینای شمالی، گرینزبورو، کارولینای شمالی، آمریکا
 
 

 Scopus
 Google Scholar
ResearcherID
 ORCID  
 
زویا طاهر گورابی
دانشیار فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات مسمومیت‌ها و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
محمدرضا عباس زادگان
استاد ژنتیک انسانی
گروه ژنتیک، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات ژنتیک پزشکی
پژوهشکده علوم پایه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
E-mails: abbaszadegan[at]mums.ac.ir
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ORCID
 
محمد عبداللهی 
استاد سم شناسی و داروشناسی
گروه سم شناسی داروشناسی، دانشکده داروسازی
مرکز تحقیقات علوم داروئی
پژوهشکده علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
E-mails: mohammad[at]tums.ac.ir
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
 Microsoft Academic
 Semantic Scholar
موسی علوی
دانشیار پرستاری
گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
محسن فوادالدینی
دانشیار فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: foadmohsen[at]yahoo.com
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
 
مهیار محمدی فرد
دانشیار پرتونگاری (رادیولوژی)
گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: mahyar.mohammadifard[at]yahoo.com
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
محمود محمودی
استاد ایمنی شناسی پزشکی
گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات ایمونولوژی
پژوهشکده علوم پایه
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
E-mails: mahmoudim[at]mums.ac.ir
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ORCID
 ResearchGate
 
سید غلامرضا مرتضوی مقدم
دانشیار بیماری‌های ریه
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: gmortazavi[at]yahoo.com
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 
محمد ملکانه
دانشیار بیوشیمی
گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: Malekaneh[at]yahoo.com
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
امید مهرپور
مرکز اطلاع رسانی سموم و دارو آریزونا، دانشگاه آریزونا، دانشکده داروسازی، توسان، آریزونا، آمریکا
E-mails: omid.mehrpour[at]yahoo.com.au
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
 
ابوالفضل مهیار
استاد کودکان
گروه کودکان، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
E-mails: Abolfazl۴۷۳[at]yahoo.com
 
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
 
محمدرضا میری
استاد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: miri_moh۲۵۱۶[at]yahoo.com
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
 
ابراهیم میری مقدم
استاد ژنتیک
گروه پزشکی ملکولی و ژنتیک، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های قلب و عروق
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: moghaddam۴[at]yahoo.com
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
احمد نصیری فورگ
دانشیار پرستاری
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
مرکز تحقیقات مسمومیت‌ها و سوء مصرف مواد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: nasiri۲۰۰۶[at]bums.ac.ir
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
محمد حسن نمائی
استاد میکروب شناسی
گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
E-mails: mhnamaei[at]hotmail.com
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
فرشید نوربخش
دانشیار ایمنی شناسی پزشکی
گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ORCID
 ResearchGate
 Microsoft Academic
 Semantic Scholar
ریحانه هوشیار
گروه میکروبیولوژی و ژنتیک مولکولی، دانشگاه ایالتی میشیگان، شرق لنسینگ، آمریکا
 
 
 
 Scopus
 Google Scholar
 ResearcherID
 ORCID
 ResearchGate
 
 
 

دفعات مشاهده: 7968 بار   |   دفعات چاپ: 1559 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 226 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb