جستجو در مقالات منتشر شده


3 نتیجه برای نصری

عادل بوچانی، علیرضا کمکی، سیما نصری،
دوره 18، شماره 4 - ( زمستان 1390 )
چکیده

زمینه و هدف: اضطراب یکی از اختلالات شایع اما درمان‌پذیر عصبی می‌باشد. سرب در ایجاد بعضی از اختلالات از جمله اضطراب نقش دارد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سرب بر پدیده اضطراب در مراحل زمانی مختلف دوران تکامل رت می‌پردازد. روش تحقیق: برای انجام این تحقیق، به آب آشامیدنی رت نژاد ویستار در سه مرحله جنینی، شیرخوارگی و پس از شیرخوارگی، ppm500 سرب اضافه گردید؛ گروه اول، سرب را در دوران جنینی با افزایش سرب به آب آشامیدنی مادر، گروه دوم در دوران شیرخوارگی و گروه سوم در دوران بعد از شیرخوارگی تا روز 42 بعد از تولد دریافت کردند. با استفاده از ماز بعلاوه مرتفع، سطح اضطراب رت‌های نری که وزن آنها به 250- 300 گرم رسیده است، بررسی گردید. برای ازریابی داده‌ها از آنالیز واریانس و به دنبال آن از تست توکی استفاده گردید. یافته‌ها: قرارگیری در معرض سرب سبب کاهش ورود و کاهش حضور در بازوی باز می‌شود (درصد ورود به بازوی باز، از 41% به 23% و مدت زمان ماندن، از 119 ثانیه به 60 ثانیه)؛ این تغییرات در گروهی که در دوره جنینی سرب دریافت کرده بودند، بیشتر از بقیه گروه‌ها بود (01/0P<). نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که قرارگیری در معرض سرب موجب اضطراب‌زایی سرب در مرحله اولیه تکاملی حیوان می‌گردد. پژوهش حاضر تقویت‌کننده فرضیه حساس بودن سیستم عصبی مرکزی در طیّ مراحل اولیه رشد حیوان به اثرات زیانبار سرب می‌باشد.
سیما نصری، محسن ناصری، مریم مجد برزکی،
دوره 21، شماره 3 - ( پاييز 1393 )
چکیده

 

زمینه و هدف: هیپرآلژزی، یکی از علائم بارز نوروپاتی ناشی از دیابت محسوب می‌شود. در این بررسی، اثر بی دردی عصاره هیدروالکلی گیاه Aسعد کوفی در موش‌های صحرایی دیابتی ارزیابی شد.

 

روش تحقیق: در این مطالعه تجربی،  موش‌ها در هرگروه به هفت زیرگروه شامل گروه‌های: کنترل، دریافت‌کننده عصاره mg/kg100، دیابتی، دیابتی دریافت‌کننده سدیم‌سالیسیلات (کنترل مثبت) و 3 گروه دیابتی دریافت‌کننده عصاره (دوزهای mg/kgmg/kg10، mg/kg100) تقسیم شدند. دوزهای مختلف عصاره، یک هفته پس از القای دیابت، به‌صورت داخل صفاقی و به مدت 2 هفته تجویز شدند؛ سپس میزان درد حرارتی، با استفاده از آزمون غوطه‌وری دم و میزان درد شیمیایی در آزمون فرمالین و اسیداستیک، مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

یافته‌ها: عصاره سعد، هر دو فاز درد ناشی از فرمالین را به‌صورت وابسته به دوز کاهش داد و در دوزهای mg/kg10 و mg/kg100، به‌صورت معنی‌داری باعث کاهش میزان درد در هر دو فاز شد( به ترتیب01/0P< و 001/0P< ). در آزمون غوطه‌وری دم ، درمان با عصاره، به‌صورت وابسته به دوز موجب افزایش معنی‌دار زمان تأخیر در بیرون‌کشیدن دم از آب داغ در مقایسه با گروه دیابتی فاقد تیمار شد(001/0P< و 01/0P< و 05/0P<). در آزمون اسیداستیک، درمان با عصاره، به‌صورت وابسته به دوز باعث کاهش معنی‌دار تعداد انقباضات شکمی در مقایسه با گروه دیابتی فاقد تیمار شد(001/0P<).

 

نتیجه‌گیری: مصرف عصاره سعد به مدت 2 هفته، موجب افزایش تحمّل درد حرارتی و کاهش احساس درد شیمیایی در مدل تجربی دیابت قندی می‌شود و شاید بتواند به‌عنوان یک درمان کمکی در هیپرآلژزی دیابتی مطرح شود.

 
نرگس یوسف پور، قاسم آهی، مریم نصری،
دوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: شناخت دقیق مشکلات و مسائل فرد مبتلا به سوگ، می‌تواند پیش‌شرط یک مداوای ثمربخش باشد؛ از این رو مفهوم‌سازی، سنجش ابعاد این پدیده، مراحل سوگ، علائم آن و تعیین روش‌های درمانی اثربخش، اهمیت شایانی دارد. به همین دلیل و نیز به‌منظور اهداف تحقیقاتی و بالینی، این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر کیفیّت زندگی بر کاهش علائم مرتبط با سوگ، در افراد مبتلا به سوگ پیچیده انجام شد. روش تحقیق: این پژوهش، از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیّه مراجعه‌کنندگان به مراکز مشاوره شهرستان کاشمر در سال 1393 که براساس ملاک‌های راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی- متن تجدید نظرشده- (DSM-IV-TR) و به تشخیص روانشناس بالینی و با نظارت روان‌پزشک، تشخیص سوگ عارضه‌دار دریافت کرده بودند، تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل30نفر بود که از بین داوطلبان شرکت در پژوهش، انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش، به‌مدّت 8جلسه، به شیوه روان‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی آموزش دیدند. در پایان، از هر دو گروه، پس‌آزمون به‌عمل آمد. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه اضطراب Beck بود. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS (ویرایش 22) و به‌کمک روش ANCOVA تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: میانگین نمره اضطراب گروه آزمایش در پیش و پس‌آزمون به‌ترتیب: 27/5±00/23 و 75/4±00/15 و میانگین نمره گروه کنترل در پیش و پس‌آزمون به‌ترتیب: 59/5±40/24 و 57/5± 66/20 بود. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که با حذف اثر نمره‌های اضطراب پیش‌آزمون به‌عنوان متغیر همپراش، اثر اصلی متغیر آموزش بر نمره‌های اضطراب پس‌آزمون معنی‌دار شد (008/0P=) تفاوت مشاهده‌شده بین میانگین‌های نمرات اضطراب شرکت‌کنندگان در گروه‌های آزمایش و کنترل، برحسب عضویت گروهی، در مرحله پس‌آزمون معنی‌دار بود (01/0P<). میزان تأثیر این مداخله 23/0 به‌دست آمد. نتیجه‌گیری: می‌توان گفت که روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی، بر کاهش اضطراب مبتلایان به سوگ عارضه‌دار تأثیر دارد.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb