جستجو در مقالات منتشر شده


11 نتیجه برای فشارکی نیا

فاطمه طاهری، آزیتا فشارکی نیا، سیدعلیرضا سعادت جو،
دوره 7، شماره 1 - ( 1-1379 )
چکیده

مقدمه و هدف: اندازه گیری قد و وزن از منابع اطلاعاتی بسیار مهم در ارزشیابی رشد، تغذیه و سلامت کودکان میباشد. از آنجا که عوامل ژنتیکی و محیطی هر دو روی رشد تاثیر دارند، منحنی رشد در جوامع مختلف، می تواند الگوی متفاوت داشته باشد. این مطالعه بمنظور بررسی قد و وزن کودکان 7-12 ساله شهر بیرجند و مقایسه آن با NCHS و سایر مطالعات مشابه در ایران انجام شده است.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 1928 دانش آموز دبستانی دختر (918) و پسر (1010) از طریق نمونه گیری خوشه ای و سیستماتیک از دبستانهای شهر بیرجند انتخاب شدند وزن و قد آنان اندازه گیری شده و صدک های مربوطه تعیین و با صدک های NCHS مورد مقایسه قرار گرفته است.نتایج بر اساس نتایج بدست آمده صدک های وزن و قد کودکان 7-12 ساله شهر بیرجند مشخصا نسبت به NCHS کاهش داشته و با افزایش سن انحراف از NCHS بیشتر می شود و کاهش وزن بیشتر از قد می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق منحنی های رشد کودکان بیرجند با NCHS تفاوت دارد، توصیه می شود با بررسی های دقیق تر و وسیع تر استانداردهای منطقه ای رشد تهیه شود تا در ارزیابی سلامت و اختلالات رشد و همچنین برنامه ریزی های بهداشتی کشوری مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به نقش مهم تغذیه در رشد کودکان، بهبود وضع تغذیه ای کودکان از طریق بالا بردن اقتصاد خانواده ها و آموزش آنان خصوصا مادران توصیه می شود.
آزیتا فشارکی نیا، فاطمه طاهری، سیدعلیرضا سعادت جو،
دوره 7، شماره 1 - ( 1-1379 )
چکیده

مقدمه و هدف: پرفشاری خون یکی از معضلات عمده پزشکی می باشد. با توجه به متفاوت بودن نرموگرام فشار خون در جوامع مختلف، این مطالعه بمنظور تعیین نرموگرام فشار خون در دانش آموزان مدارس ابتدایی بیرجند، و مقایسه آن با استانداردهای آمریکایی انجام شده است.روش کار: 1928 دانش آموز 1010) پسر و 918 دختر( مقطع ابتدایی از طریق نمونه گیری خوشه ای و سیستماتیک انتخاب و فشار خون آنها بروش استاندارد اندازه گیری شد.یافته ها: جز در گروه سنی 7 سال، در سایر گروه های سنی با افزایش سن بر مقدار فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در دو جنس افزوده می شد. میانگین فشار خون سیستولیک فقط در گروه سنی 7 سال، بالاتر از حد استاندارد و در بقیه رده های سنی روی میانگین استاندارد بوده است. میانگین فشار خون دیاستولیک در تمام سنین بالاتر از حد میانگین استاندارد بود. شیوع پرفشاری خون در دختران %8.7 و در پسران %7.1 بود (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به اختلاف موجود در نرموگرام فشار خون کودکان منطقه و نرموگرام استاندارد توصیه می شود نرموگرامهای فشار خون برای کودکان ایرانی تهیه شود.
آزیتا فشارکی نیا، فاطمه طاهری، سیدعلیرضا سعادت جو،
دوره 8، شماره 1 - ( 1-1380 )
چکیده

مقدمه و هدف: بررسی های متعدد در کودکان نشان داده اند که بین فشار خون و شاخص توده بدنی یک همبستگی قوی وجود دارد. با توجه به بالاتر بودن فشار خون و پایین تر بودن صدک قد و وزن از حد استاندارد در کودکان ایرانی برای بررسی ارتباط فشار خون سیستولیک و دیاستولیک با شاخص توده بدنی در کودکان ایرانی این مطالعه انجام شد.روش کار: این مطالعه در سال 1381 روی 1760 نفر دانش آموز مدارس ابتدایی بیرجند که از طریق نمونه گیری خوشه ای سیستماتیک انتخاب شده بودند انجام شد. قد و وزن آنها اندازه گیری و فشار خون در سه نوبت در دست راست چک و میانگین آن در نظر گرفته شد.یافته ها: 1760 دانش آموز مدارس ابتدایی شامل 925 پسر و 835 دختر مورد مطالعه قرار گرفتند. 80 نفر (%4.5) چاق بودند. 142 نفر (%8.1) فشار خون بالا داشتند که 113 نفر از این 142 نفر (%79.6) غیر چاق و 29 نفر (%20.4) چاق بودند. فراوانی نسبی فشار خون بالا در افراد غیر چاق %6.7 و در افراد چاق %36.3 بود. ارتباط چاقی با فشار خون بالا معنی دار بود (P<0.05). در کل افراد مورد مطالعه و در هر دو جنس ارتباط فشار خون سیستولیک و دیاستولیک با شاخص توده بدنی مثبت و معنی دار بود (P<0.0001).در رابطه با سن فشار خون سیستولیک در گروه های سنی 7 تا 11 سال و فشار خون دیاستولیک در گروه های سنی 9 و 10 و 11 سال رابطه معنی داری را با شاخص توده بدنی نشان داد (P<0.0001).نتیجه گیری: با در نظر گرفتن اثرات متقابل چاقی و پرفشاری خون توصیه می شود به برنامه های تغذیه ای و بهداشت سلامت کودکان توجه بیشتری شود و طرح هایی برای اسکرینینگ چاقی در مدارس انجام شود تا با تشخیص و درمان به موقع آن جلوی بروز پرفشاری خون گرفته شود.
فاطمه طاهری، آزیتا فشارکی نیا، سیدعلیرضا سعادت جو،
دوره 8، شماره 1 - ( 1-1380 )
چکیده

مقدمه و هدف: کودکان به دلیل نیازهای ویژه غذایی جهت رشد بطور قابل توجهی در معرض ابتلا به سو تغذیه هستند و این پدیده بویژه در مناطق فقیر از نظر اقتصادی - فرهنگی و بهداشتی بیشتر دیده می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت تغذیه ای کودکان دبستانی بیرجند و برخی عوامل موثر بر آن می باشد.روش کار: بدین منظور وزن و قد 2327 دانش آموز 1109) دختر و 1218 پسر( 6-12 ساله که به روش نمونه گیری خوشه ای و سیستماتیک انتخاب شده بودند، اندازه گیری شد. وضعیت تغذیه ای کودکان بر اساس سه شاخص وزن برای سن (با معیار گومز)، وزن برای قد (واترلو) و قد برای سن (واترلو) به ترتیب برای تعیین کم وزنی، لاغری و کوتاه قدی مورد استفاده قرار گرفت، ارزیابی شد و ارتباط آن با عوامل مختلف شامل وضعیت اقتصادی، تعداد فرزندان، میزان تحصیلات والدین، شاغل بودن مادر مورد بررسی قرار گرفت. و جدول NCHS به عنوان مرجع مقایسه انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوار انجام شد و سطح اطمینان %95 و سطح معنی داری P<0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: بر اساس معیارهای NCHS %73.7 کودکان %69.5) دختران و %77.3 پسران( کم وزن، %36.5 کودکان %27) دختران و %44.3 پسران ( لاغر و %48.6 کودکان %53.7) دختران و %43.8 پسران( کوتاه قد بودند.از نظر شدت بیشترین موارد کم وزنی و لاغری و کوتاه قدی از نوع خفیف و کمترین موارد مربوط به نوع شدید بود. کم وزنی و لاغری در پسران و کوتاه قدی در دختران بیشتر بود (P<0.05). شیوع سو تغذیه با تعداد فرزندان خانواده، میزان تحصیلات والدین و منطقه اجتماعی اقتصادی و شغل مادر ارتباط معنی داری داشت (P<0.05).نتیجه گیری: سو تغذیه در کودکان دبستانی بیرجند از شیوع بالایی برخوردار است. اقداماتی مانند ارتقا وضعیت اقتصادی خانواده ها، افزایش آگاهی والدین و تنظیم خانواده می تواند نقش موثری در کاهش شیوع سو تغذیه در کودکان داشته باشد.
آزیتا فشارکی نیا،
دوره 8، شماره 1 - ( 1-1380 )
چکیده

مقدمه و هدف: روش انتخابی برای درمان جایگزینی کلیه در اطفال مبتلا به نارسایی نهایی کلیه تا رسیدن به زمان انجام پیوند، دیالیز صفاقی مداوم متحرک (CAPD) است که در ایران روش جدیدی است و هدف از این مطالعه بررسی عوارض، مشکلات و پیش آگهی دیالیز صفاقی در کودکان است.روش کار: از مهر 1378 لغایت اسفند 1380 تمام کودکان مبتلا به CRF که جهت CAPD پذیرش شدند از نظر بروز عوارض ناشی از CAPD مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: در عرض 30 ماه، 6 مورد جهت انجام CAPD در بخش نفرولوژی بیمارستان مفید پذیرش شدند. 3 بیمار پسر و 3 بیمار دختر بودند. میانگین سنی 54 ماهگی بود 11) ماهگی تا 8 سالگی(. علت نارسایی نهایی کلیه در سه بیمار: سندرم نفروتیک مادرزادی، دیسپلازی کلیه، سندرم اورمیک همولیتیک و در سه بیمار دیگر ناشناخته بود. 4 مورد در همان موقع مراجعه به بیمارستان مفید، تشخیص نارسایی نهایی کلیه گذاشته شد. دو مورد نیز با تشخیص قبلی نارسایی نهایی کلیه برای گذاشتن کاتتر تنکوف از مراکز دیگر ارجاع شده بودند. به علت وضعیت اورژانس بیماران و عدم امکان انجام دیالیز خونی، در همان روز کاتتر گذاری یا روز بعد دیالیز صفاقی انجام شد. در 6 بیمار ما 12 مورد پریتونیت اتفاق افتاد که در %33 موارد علت آن ناشناخته بود. مدت گذاشتن کاتتر از 5-210 روز و به طور متوسط 99 روز بود. علت برداشت کاتتر در سه مورد پریتونیت مقاوم به درمان و در سه مورد دیگر: بهبودی فونکسیون کلیه، پیوند کلیه و بد کار کردن کاتتر بود. سه بیمار بهبودی پیدا کردند. یک بیمار روی دیالیز خونی رفت و دو مورد مرگ به علت عفونت خونی داشتیم.نتیجه گیری: CAPD در مورد کودکان ایرانی دیر انجام میشود، مدت کارکرد کاتتر کم است و شیوع عوارض بالاست و ما به کسب مهارت و تجربه های بیشتری در مورد آن نیازمندیم.
آزیتا فشارکی نیا، محمدرضا میری،
دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1383 )
چکیده

زمینه و هدف: سپتی سمی یکی از بیماریهای شایع و مهم دوران نوزادی است که با عوارض و مرگ و میر بالایی همراه است. شناسایی عوامل خطر نوزادی و مادری آن در پیشگیری از این بیماری کمک کننده است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی این عوامل و بررسی آن در نوزادان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی تمامی نوزادانی که با شک به سپتی سمی از تاریخ 82/1/1 تا 29/12/82 در بخش نوزادان و NICU بیمارستان ولی عصر (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بستری شدند، انجام شد؛ به منظور جمع آوری اطلاعات لازم از پرسشنامه ساختاری استفاده شد.یافته ها: در مجموع 100 نوزاد مورد بررسی قرار گرفتند؛ تعداد نوزادان پسر و دختر به ترتیب 49 و 51 مورد بود. فراوانی سپتی سمی زودرس و دیرس با هم مساوی بود. بیشتر نوزادان مورد مطالعه پره ترم و یا در گروه وزن کم موقع تولد (LBW) بودند. شایعترین یافته شیر نخوردن (%80) بود. در %42 نوزادان تغییر دما (هیپوترمی و هیپرترمی) مشاهده شد. %14 از نوزادان آنمی، %11 C-Reactive Protein(CRP)مثبت و %13 Erythrocyte Rate Sedimentation (ESR) بالا داشتند. از 67 مورد کشت خون انجام شده، 6 مورد (%8.9) مثبت و شایعترین جرم، استاف کوآگولاز منفی بود. از 42 مورد کشت ادرار انجام شده، 6 مورد (%14.2) مثبت و شایعترین جرم Escherichia Coli بود. میزان مرگ و میر %30 بود.نتیجه گیری: وزن کم موقع تولد و پره ترم بودن، هر دو عامل خطری برای ابتلا به سپتی سمی هستند. اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش تولد این نوزادان و مراقبتهای ویژه بعد از تولد در آنها توصیه می شود.
آزیتا فشارکی نیا، خاطره غفوری، محسن فوادالدینی، سیدعلیرضا سعادت جو،
دوره 12، شماره 3 - ( زمستان 1384 )
چکیده

زمینه و هدف: با وجود این که عمل جراحی ختنه به طور شایع در ایران انجام می شود و تاکید خاص دین اسلام است، متاسفانه مطالعات کمی در مورد آن انجام شده است؛ بر همین اساس مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت انجام ختنه در شهر بیرجند انجام شد تا اطلاعاتی در مورد سن شایع انجام ختنه، گروههای انجام دهنده آن، شیوع عوارض و برخی عوامل موثر روی آن، جمع آوری و ارتباط آنها با هم بررسی شود.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی در سال 1383 و بر روی 1000 نفر از دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر بیرجند که از طریق خوشه ای- سیستماتیک انتخاب شده بودند، انجام شد. سوالات در قالب پرسشنامه بین دانش آموزان کلاس اول تا سوم توزیع و فرم ها توسط والدین تکمیل شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری Chi-Square در سطح معنی داری P?0.05 مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: 97.1% از افراد مورد مطالعه ختنه شده بودند. میانگین سن ختنه شدن 2.4±4.36 سالگی بود. شایعترین سن انجام آن 2-6 سالگی (60.8%)، شایعترین فصل انجام آن تابستان (56.64%) و شایعترین فرد انجام دهنده، فرد تجربی (48.8%) بود. میزان شیوع عوارض 8.4% و شایعترین عارضه، خونریزی بود (51.2%). با افزایش سن ختنه، میزان بروز عوارض در حد معنی داری (P<0.001) افزایش یافته بود. بیشترین شیوع عوارض (70.7%) در موارد انجام ختنه توسط افراد تجربی بود. 48.9% از افراد در منزل و 51.1% در مراکز درمانی ختنه شده بودند. بروز عوارض در کودکانی که در منزل ختنه شده بودند، 12.2% و در مراکز درمانی 4.8% بود (P<0.001). بین سطح سواد والدین و فرد انجام دهنده، رابطه معنی داری وجود داشت (P<0.001). هر چه سطح سواد والدین کمتر بود، انتخاب افراد تجربی بیشتر بود ولی در والدین دیپلم و بالاتر هم درصد زیادی (بیش از 60%) جهت ختنه کودک خود به افراد تجربی مراجعه کرده بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق، توصیه می شود از انجام ختنه توسط افراد تجربی و در منزل خودداری شود واین امر توسط گروه پزشکی و در بیمارستان و یا درمانگاه انجام شود؛ همچنین با توجه به بالا بودن سن انجام ختنه و فواید قابل توجه انجام آن در دوران نوزادی، اطلاع رسانی بیشتری در این مورد انجام شود.

آزیتا فشارکی نیا، غلام رضا شریف زاده،
دوره 13، شماره 3 - ( پاییز 1385 )
چکیده

زمینه و هدف: کم خونی ناشی از فقر آهن، شایعترین بیماری خونی و کمبود تغذیه ای در کودکان است؛ بنابراین در بسیاری از کشورها و از جمله در ایران برنامه های آهن یاری کودکان برای جلوگیری از آن اجرا می شود. مطالعه حاضر به منظور ارزشیابی عملکرد مادران در مورد استفاده از قطره آهن کمکی در کودکان و مشخص کردن عوامل موثر بر آن انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در بهار سال 1384 بر روی مادران کودکان 24-30 ماهه تحت پوشش 9 مرکز بهداشتی- درمانی شهر بیرجند انجام شد. 292 مادر با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و عملکرد آنها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری، در مورد زمان مناسب برای شروع و قطع قطره آهن و نحوه صحیح استفاده از آن مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین نقش یک سری عوامل روی عملکرد مادران ارزیابی گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری Chi-Square در سطح معنی داری a=0.05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: %97.6 از مادران استفاده از قطره آهن را در زمان مناسب (4-6 ماهگی) شروع و %23.3 قبل از موعد صحیح (24 ماهگی) قطع کرده بودند؛ شایعترین علت قطع قطره (%45.6) بروز عوارض گوارشی (استفراغ و اسهال) به دنبال مصرف قطره آهن بود. در مورد رعایت مراقبتهای لازم هنگام مصرف قطره آهن، عملکرد %28.8 از مادران خوب، %58.6 متوسط و %12.7 ضعیف بود. بین عملکرد مادران و سطح سواد آنها رابطه معنی داری وجود داشت (P=0.01). اختلاف معنی داری در سطح عملکرد مادران با آموزش دیدن و یا ندیدن در مراکز بهداشت، رتبه تولد، جنس کودک، سن مادر و شاغل یا خانه دار بودن مادر وجود نداشت.
نتیجه گیری: ارتقای سطح سواد مادران منطقه مورد مطالعه، برگزاری کلاسهای آموزشی ویژه جهت مادران کم سواد و همچنین مروری روی برنامه های آموزشی مراکز بهداشت در رابطه با قطره آهن کمکی ضروری به نظر می رسد.

آزیتا فشارکی نیا، غلام رضا شریف زاده، مجید صدرزاده، هدیه سه قلعه گی،
دوره 14، شماره 3 - ( پاییز 1386 )
چکیده

زمینه و هدف: فقر آهن شایع ترین کمبود تغذیه ای در دنیا و کم خونی ناشی از آن شایع ترین بیماری خونی در کودکان و نوجوانان است. از آنجا که فقر آهن در کودکان در سنین رشد می تواند سبب اختلال در یادگیری و بروز کم خونی شود، آگاهی از شیوع آن می تواند جهت برنامه ریزی های پیشگیری کننده موثر باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر بیرجند انجام شد.روش تحقیق: این مطالعه توصیفی - تحلیلی (مقطعی) در سال 1385 و بر روی 450 دانش آموز پسر و دختر مدارس راهنمایی شهر بیرجند که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شد. پس از توضیح طرح و کسب رضایت نامه، اطلاعات فردی ثبت شد. قد و وزن اندازه گیری و شاخص توده بدنی محاسبه گردید. نمونه گیری خون به منظور آزمایش شمارش کامل گلبولی و فریتین سرم انجام شد. دانش آموزان با هموگلوبین کمتر از 12 g/dL به عنوان کم خون، فریتین کمتر از 12 mg/dL، مبتلا به فقر آهن و با غیرطبیعی بودن هر دو شاخص به عنوان کم خونی فقر ‌آهن در نظر گرفته شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SSPS و آزمون های آماری Chi-Square و Fisher در سطح معنی داری a=0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: در این تحقیق،‌ شیوع کم خونی 3.6%، کم خونی فقر آهن 1.8% و فقر آهن 24% بود. شیوع فقر آهن با جنس (دختر بودن)، پریود شدن و افزایش سن ارتباط معنی داری نشان داد (P<0.05). بین شیوع فقر آهن و کم خونی ناشی از آن با معدل، رتبه تولد، شاخص توده بدنی، سن، شغل و سطح تحصیلات پدر و مادر ارتباط معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: با توجه به شیوع نسبتا بالای فقر آهن و عوارض بهداشتی،‌ اجتماعی و اقتصادی آن پیشنهاد می شود کودکان در دوران های رشد سریع از این نظر غربالگری شوند و در صورت لزوم تحت درمان قرار گیرند.
آزیتا فشارکی نیا، محمد ملکانه، هاشم هوشیار، مرضیه قلیان اول، فهیمه گندمی ثانی،
دوره 19، شماره 2 - ( تابستان 1391 )
چکیده

  زمینه و هدف: عفونت ادراری یکی از شایع‌ترین عفونت‌های باکتریال سنین کودکی است که در صورت درمان نامناسب آنتی‌بیوتیکی، می‌تواند منجر به عوارض جدی شود. هدف از این مطالعه، تعیین جرم‌های شایع و نیز تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها در کودکان مبتلا به عفونت ادراری است.

  روش تحقیق: این مطالعه توصیفی – تحلیلی آینده‌نگر از نوع مقطعی در طی یک سال 89 - 1388 انجام شد. کلیه کودکان زیر 13 سال که به آزمایشگاه بیمارستان امام رضا (ع) در بیرجند ارجاع شدند و کشت ادرار مثبت داشتند، وارد مطالعه شدند. پارامترهای مورد مطالعه شامل سن و جنس بیماران، نوع باکتری رشد کرده در کشت ادرار و حساسیت و مقاومت آن‌ها به آنتی‌بیوتیک‌های رایج بود. اطلاعات وارد سیستم SPSS شد و به وسیله آزمون Exact fisher مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته‏ها: 100 نفر کودک (84 دختر و 16 پسر) با کشت ادرار مثبت مورد بررسی قرار گرفتند. بیشترین میزان ابتلا به عفونت ادراری مربوط به گروه سنی زیر دو سال بود. در همه سنین میزان ابتلا دختران بیشتر از پسران بود. شایع‌ترین ارگانیسم در هر دو جنس اشرشیاکلی بود. ارتباط معنی‌داری بین نوع میکروارگانیسم و سن ابتلا به عفونت ادراری وجود داشت. شایع‌ترین عامل عفونت ادراری در تمام گروه‌های سنی اشرشیاکلی (75 درصد) بود. پروتئوس (11 درصد) و سایر میکروارگانیسم‌ها (14 درصد) در رده‌های بعدی قرار داشتند. اشرشیاکلی بیشترین حساسیت را به سفتریاکسون و سفتازیدیم و بیشترین مقاومت را به سفالکسین و کوتریموکسازول داشت. بدون توجه به نوع میکروب، بیشترین حساسیت میکروبی به سفتازیدیم، سفتریاکسون، سفکسیم و نالیدیکسیک اسید و بیشترین میزان مقاومت به کوتریموکسازول و سفالکسین بود.

  نتیجه‏گیری: با توجه به یافته‌های این مطالعه پیشنهاد می‌شود که در بیرجند در مواردی که لازم است عفونت ادراری به طور سرپایی درمان شود، از نالیدیکسیک اسید و سفکسیم و در بیماران بستری از سفتریاکسون و سفتازیدیم استفاده شود. انتخاب آنتی‌بیوتیک برای درمان عفونت ادراری باید بر اساس شیوع منطقه‌ای باکتری‌ها و حساسیت به آنتی‌بیوتیک باشد و بر اساس یک راهنمای واحد برای درمان نباشد.


آزیتا فشارکی نیا، غلامرضا شریف زاده،
دوره 20، شماره 1 - ( بهار 1392 )
چکیده

 زمینه و هدف: اکثر مطالعات انجام‌شده در رابطه با سوء تغذیه در ایران، بر اساس استانداردهای NCHS بوده است؛ در صورتی‌که امروزه، مطالعه بر اساس استانداردهای جدید WHO توصیه می‌شود. مطالعه حاضر، به منظور تعیین شیوع سوء تغذیه در کودکان زیر پنج سال شهر بیرجند، بر اساس استانداردهای جدید WHO انجام شد.

 روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، بر روی 480 کودک زیر پنج سال که به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای، از سطح مراکز بهداشتی- درمانی شهر بیرجند انتخاب شده بودند، در سال 1390 انجام شد. همزمان با اندازه‌گیری قد و وزن کودک، اطلاعات دموگرافیک کودک و والدین، در مصاحبه با مادر در پرسشنامه ثبت شد. بررسی سوء تغذیه، بر اساس محاسبه سه شاخص وزن به سن (کم‌وزنی)، وزن به قد (لاغری) و قد به سن (کوتاهی قد) انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS (ویرایش 15) و به‌وسیله آزمون کای‌اسکوئر در سطح α=0/05 تجزیه و تحلیل شدند.

 یافته‌ها: از 480 کودک مورد مطالعه،4/50% پسر بودند و 3/93% وزن هنگام تولد مساوی و یا بالای 2500 گرم و 56% بالای 24 ماه سن داشتند. 7/57%کودکان، رتبه اول تولد را داشتند. بر اساس استانداردهای جدید WHO، از نظر شاخص کم‌وزنی، 7/93% کودکان وزن طبیعی و 3/6% کم وزن (5% کم‌وزن متوسط و 3/1% کم‌وزن شدید) بودند. از نظر شاخص کوتاه‌قدی، 2/90% کودکان قد طبیعی و 8/9% کوتاه‌قد (7/7% کوتاه قد متوسط و 1/2% کوتاه قد شدید) بودند. شیوع کم‌وزنی و کوتاه‌قدی، به طور معنی‌داری در کودکان با وزن تولد کمتر از 2500 گرم بیشتر بود (P<0/001). از نظر شاخص لاغری، 2/99% کودکان طبیعی و 8/0% مبتلا به لاغری متوسط بودند.

 نتیجه‌گیری: براساس مقایسه نتایج حاصل از مطالعه حاضر با مطالعات مشابه، وضعیت تغذیه‌ای کودکان زیر پنج سال شهر بیرجند از وضعیت مناسبی برخوردار است. با توجه به ارتباط معنی‌دار کم‌وزنی و کوتاهی‌قد با وزن کم زمان تولد، کنترل بیشتر حاملگی‌های پرخطر در جهت کاهش تولد نوزادان با وزن کم در زمان تولد، اقدامات آموزشی و حمایت‌های تغذیه‌ای برای این کودکان توصیه می‌شود.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb