جستجو در مقالات منتشر شده


9 نتیجه برای حسن پور

کاویان قندهاری، محمد حسن پور، سیامک صابر،
دوره 10، شماره 3 - ( زمستان 1382 )
چکیده

زمینه و هدف: همودینامیک مغز توسط فناوری داپلر ترانس‏کرانیال قابل بررسی است و تأثیر عوامل متعددی مانند سن و جنس بر همودینامیک مغز باید مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای سن و جنس بر همودینامیک مغزی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 150 فرد سالم داوطلب (75 زن و 75 مرد) در سه گروه سنی 20 تا 39 سال، 40 تا 59 سال و 60 تا 79 سال به تعداد مساوی انجام شد. همودینامیک مغز با فناوری داپلر ترانس کرانیال (توسط دستگاه وینگمد 800 نروژی و پروب 2 مگاهرتز) بررسی گردید. از طریق ترانس تمپورال شریان مغزی میانی در عمق 50-55 میلیمتری مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین مقادیر حداکثر سرعت خون در سیستول، سرعت متوسط خون و سرعت آن در انتهای دیاستول در گروههای سنی و جنسی مشخص شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای t مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سرعت حداکثر سیستولیک و سرعت متوسط خون با افزایش سن در سه گروه سنی به طور معنی‏داری کاهش داشت (05/P<۰)؛ میانگین سرعت خون در انتهای دیاستول در گروه سنی دوم کاهش معنی‏داری نسبت به گروه سنی اول نداشت (182/P=۰)، اما در گروه سنی سوم به طور معنی‏داری کمتر از دو گروه دیگر بود (05/P<۰). میانگین مقدار سرعت متوسط خون و سرعت خون در انتهای دیاستول در زنان به طور معنی‏داری بیشتر از مردان بود (05/P<۰)؛ اما این افزایش در مورد میانگین مقادیر حداکثر سرعت خون در سیستول معنی‏دار نبود (248/P=۰).نتیجه‏گیری: ارتباط متغیرهای سن و جنس با شاخصهای همودینامیک مغز، در این مطالعه مشابه تحقیقات دیگر در این زمینه بود و در تفسیر همودینامیک مغز باید مورد توجه قرار گیرد.
اصغر زربان، محمد ملکانه، محمد حسن پور، محمدتقی نجاری، محسن آباد،
دوره 11، شماره 1 - ( بهار 1383 )
چکیده

زمینه و هدف: موضوع رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن و اثرات آنها بر سیستم های بیولوژیک، یکی از مباحث مهم و مطرح در پزشکی است. این عوامل می توانند به طور برگشت ناپذیر به مولکول های حیاتی نظیر اسیدهای نوکلئیک، پروتئین ها، لیپیدها و لیپوپروتئین ها آسیب وارد نمایند. آنتی اکسیدان ها قادرند سیستم های بیولوژیک را در برابر این عوامل محافظت نمایند. برخی از گیاهان دارویی حاوی مقادیر بالایی از آنتی اکسیدان هستند که مصرفاین گیاهانمی تواند در سلامتی انسان موثر باشد.هدف از این مطالعه ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی تعدادی از گیاهان دارویی ایران انجام شد.
روش بررسی: بر اساس اطلاعات موجود در طب سنتی، تعداد 28 گیاه دارویی موثر در کاهش قند خون، چربی خون، فشار خون و آترو اسکلروز انتخاب و عصاره آبی و الکلی آنها تهیه گردید. قدرت آنتی اکسیدانی تام این گیاهان با روش (FRAP (Ferric Reducing/Antioxidant Power مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین توانایی عصاره این گیاهان با غلظتهای مختلف در مهار همولیز گلبول های قرمز ایجادشده به وسیله پر اکسید هیدروژن (H2O2) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج به صورت میانگین و انحراف معیار حاصل از تکرار حداقل 3 بار آزمایش محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. برای مقایسه اثر غلظتهای مختلف از آزمون آماری One Sample t استفاده شد.
یافته ها: در بین عصاره های آبی گیاهان دارویی مورد مطالعه، بیشترین قدرت آنتی اکسیدانی به ترتیب در مرزنجوش، گل سرخ، مریم گلی، دارواش، اکلیل الملک، برگ گردو و سرخ ولیک مشاهده گردید و همبستگی مثبت و معنی داری بین قدرت آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی به دست آمد(r=0.671,P<0.001). گیاهان دارویی با خاصیت آنتی اکسیدان بالا توانستند بخوبی همولیز گویچه های قرمز ایجاد شده توسط H2O2 را خنثی نمایند(0.05>p) با افزایش قدرت آنتی اکسیدانی، میزان مهار همولیز گلبول های سرخ نیز افزایش یافت (0.007>Pو 0.646=r). لازم به ذکر است برخی از گیاهان دارویی با نشان دادن خواص پراکسیدانی موجب افزایش میزان همولیز گلبول های قرمز شدند.
نتیجه گیری: با توجه به این که برخی از گیاهان دارویی سنتی، سرشار از آنتی اکسیدان های طبیعی می باشند که می توانند فعالیت رادیکال های آزاد را خنثی نمایند، توصیه می شود از این گیاهان به عنوان پیشگیری از بیماریهای مختلف، کمک به درمان بعضی از بیماریها و همچنین جلوگیری از ایجاد عوارض آنها، در کنار داروهای شیمیایی جدید استفاده شود.

رضا قادری، محمد حسن پور، سیدعلیرضا سعادت جو،
دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1383 )
چکیده

زمینه و هدف: اگرچه از آنتی بیوتیک ها به عنوان درمان مرسوم در بیماریهای عفونی استفاده می شود اما این درمانها با مشکلات زیادی از جمله عوارض جانبی ناخواسته و مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها همراه می باشد. گیاهان می توانند به عنوان یک جانشین مناسب داروهای شیمیایی در نظر گرفته شوند؛ زیرا ممکن است دارای عوارض جانبی کمتری نیز باشند. گیاه کاسنی (Cichorium Intybus L) یکی از گیاهانی است که به سهولت در بسیاری از مناطق ایران یافت می شود. با توجه به دارا بودن اثرات ضد میکروبی این گیاه، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر ضد باکتری عصاره الکلی گیاه کاسنی با آنتی بیوتیک های جنتامایسین و سفالکسین انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی اثر ضد باکتری عصاره گیاه کاسنی و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های سفالکسین و جنتامایسین بر روی استافیلوکوک اورئوس در محیط کشت بلادآگار و باکتریهای اشریشیا کلی، پروتئوس، کلبسیلا و سودومونا در محیط کشت مولر هینتون مورد بررسی قرار گرفت. با افزودن عصاره الکلی %20 گیاه کاسنی و قرار دادن دیسک های آنتی بیوتیک جنتامایسین و سفالکسین در محیط کشت حاوی باکتری میزان هاله عدم رشد باکتری اندازه گیری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای Mann-Whitney و Kruskal-Wallis و در سطح معنی داری P?0.05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: عصاره الکلی کاسنی اثر ضد باکتری بر روی استافیلوکوک اورئوس داشت اما این تاثیر کمتر از جنتامایسین و سفالکسین بود؛ این عصاره اثری روی باکتری های اشریشیاکلی، پروتئوس، کلبسیلا و سودومونا نداشت؛ بیشترین اثر ضد باکتری جنتامایسین بر روی اشریشیاکلی، استافیلوکوک اورئوس و کلبسیلا بود و بر روی سودومونا هیچ اثری نداشت. بیشترین اثر ضد باکتری سفالکسین بر روی استافیلوکوک اورئوس و کمترین آن بر روی کلبسیلا و بر روی سودومونا هیچ اثری نداشت.
نتیجه گیری: عصاره الکلی کاسنی بر روی استافیلوکوک اورئوس دارای اثر ضد باکتری است و از آنجا که این باکتری یک باکتری گرم مثبت می باشد، شاید عصاره کاسنی فقط دارای اثرات ضد میکروبی بر روی باکتری های گرم مثبت باشد که جهت تایید این موضوع نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.

سیده بتول حسن پورازغدی، زهره عباسی،
دوره 13، شماره 2 - ( تابستان 1385 )
چکیده

زمینه و هدف: یائسگی اجتناب ناپذیر است و در زندگی هر زنی به وقوع خواهد پیوست؛ شناخت عوامل خطر و راههای پیشگیری از آنها، از ضروریات زندگی هر زنی است که این امر مهم از طریق آموزش بهداشت، عملی است و قدم اول در هر آموزشی، شناخت تجزیه و تحلیل آگاهی و نگرش افراد مورد نظر است. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی و نحوه نگرش زنان میانسال در مورد یائسگی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 90 زن 40-60 ساله به طور تصادفی و مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابتدا اطلاعات مربوط به آگاهی و نحوه نگرش واحدهای پژوهش قبل از اجرای برنامه آموزشی، با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. پس از بررسی مقدماتی اطلاعات حاصل از آزمون اولیه و تعیین نیازهای آموزشی واحدهای پژوهش، برنامه آموزشی مناسب جهت آنها تهیه و تدوین گردید؛ سپس برنامه آموزشی طی دو جلسه یک ساعته و به صورت چهره به چهره و فردی جهت آگاهی از ماهیت، علایم، عوارض دوران یائسگی، طریقه پیشگیری و درمان مشکلات این دوره ارایه شد. ارزشیابی به وسیله پرسشنامه در مرحله آزمون ثانویه پس از گذشت سه ماه از آموزش صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای t زوج شده، t-student و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری P£0.05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: بین میانگین آگاهی قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (P=0.000). قبل از آموزش آگاهی %43.3 از افراد ضعیف، %42.3 متوسط و فقط %14.4 درصد خوب بود؛ پس از آموزش آگاهی هیچ یک از افراد مورد پژوهش ضعیف نبود؛ آگاهی %31.1 متوسط و %68.9 خوب بود. بین نحوه نگرش قبل و بعد از آموزش نیز تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (P=0.000). قبل از آموزش نگرش %10 از افراد منفی، %66.7 بی نظر و %23.3 مثبت بود؛ پس از آموزش نگرش منفی در هیچ یک از افراد وجود نداشت؛ نگرش %53.3 بی نظر و %46.7 مثبت بود.
نتیجه گیری: راه منطقی ارتقای آگاهی افراد، اتکا به آموزش بهداشت است که با آن می توان افراد را به سلاح دانش مجهز کرد تا از سلامت خویش دفاع کنند.

معصومه دل آرام، علی حسن پور، کبری نوریان، افسانه کاظمیان،
دوره 14، شماره 3 - ( پاییز 1386 )
چکیده

زمینه و هدف: زمان پذیرش و بستری کردن مادر جهت زایمان می تواند تاثیر مهمی در سرانجام زایمان داشته باشد و توجه به این امر مانع از ایجاد بسیاری از مشکلات برای مادر و جنین می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط پذیرش زودرس زنان جهت زایمان و سرانجام مادر و جنین در مرکز آموزشی، درمانی هاجر شهرکرد انجام شد.روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، 463 نفر از زنانی که دارای حاملگی کم خطر بودند، جنین تک قلو با نمای ورتکس داشتند و در مرحله نهفته زایمان جهت زایمان بستری شده بودند (گروه 1)، با 287 نفر از زنانی که خصوصیات مشابه داشتند و در مرحله فعال زایمان پذیرش شده بودند (گروه 2) به منظور تعیین سرانجام مادر و جنین در بخش زایمان مرکز آموزشی، درمانی هاجر شهرکرد در فاصله اردیبهشت ماه تا آذرماه 1383 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم در فرم مخصوصی ثبت گردید؛ داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری Chi-Square, t و رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری P£0.05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.یافته ها: 463 نفر (%61.7) از افراد در مرحله نهفته و 287 نفر (%38.3) در مرحله فعال زایمانی بستری شده بودند. میانگین سن مادر، سن حاملگی بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی و سونوگرافی، میانگین وزن و آپگار نوزاد در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت؛ اگر چه تعداد زنانی که به علت عدم پیشرفت زایمان، مورد تحریک زایمان با اکسی توسین قرار گرفته بودند، در دو گروه مشابه بود (79.9% در مقابل 76.6%) اما میزان سزارین در زنانی که تحریک زایمانی دریافت کرده بودند، در گروه 1 بیشتر از گروه 2 بود (57.2% در مقابل 25.8%)، (P<0.001). تعداد کل موارد سزارین نیز در گروه 1 بیشتر از گروه 2 بود (363 در مقابل 118)، (P<0.001). علت اصلی سزارین در گروه 1، زایمان سخت و در گروه 2، زجر جنین بود. استفاده از فورسپس و وکیوم، تهویه مکانیکی نوزاد و خونریزی پس از زایمان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در مراقبت های دوران بارداری آموزش کافی به تمام زنان باردار در مورد علایم شروع مرحله فعال زایمان داده شود و به آنها توصیه گردد در صورت نداشتن مشکل، زمانی در بیمارستان پذیرش گردند که وارد مرحله فعال زایمان شده باشند تا از عوارض ناشی از بستری شدن زودرس آنها جلوگیری شود.
محمد مهدی حسن زاده طاهری، محمد حسن پور فرد، نوید ربیعی، سید امیر رضا قریشی، نعیم روانبخش،
دوره 20، شماره 2 - ( تابستان 1392 )
چکیده

(LDL)  زمینه و هدف: آترواسکلروز، عامل اصلی مرگ و میر در بیماران قلبی- عروقی بوده و وابستگی پاتوژنز آن به افزایش سطح ‌کلسترول با دانسیته‌ پایین  

اثبات شده است. درمان بیماری‌های قلبی- عروقی به کمک داروهای ‌شیمیایی، دارای عوارض ‌جانبی متعدّد می‌باشد؛ از این‌ رو، گرایش به استفاده از گیاهان‌ دارویی برای درمان این بیماری‌ها رو به افزایش می‌باشد. با توجه به اینکه در طبّ‌ سنتی، دانه‌ گیاه‌ اسپند به‌عنوان کاهنده چربی‌های خون مورد استفاده قرار می گیرد؛ بنابراین مطالعه ‌حاضر با هدف تعیین اثر عصاره‌های آبی و اتانولی دانه‌اسپند بر پروفایل چربی‌های ‌خون طراحی و اجرا گردید..

  روش تحقیق: پژوهش تجربی حاضر، بر روی 18 سر رت که به‌طور تصادفی در 3 گروه 6 تایی شامل: دو گروه ‌آزمایش و یک گروه کنترل دسته‌بندی شده بودند، انجام شد. گروه‌های آزمایشی I و II به‌ترتیب روزانه برای 30 روز، با 3 میلی‌لیتر مایع محتوی mg/kg 100 عصاره ‌آبی و اتانولی دانه‌ اسپند گاواژ می‌شدند و گروه III به‌عنوان شاهد منفی، معادل حجم عصاره ‌مصرفی گروه‌های آزمایش، آب ‌مقطر دریافت می‌نمود. در پایان آزمایش، رت‌ها بیهوش شده و خون‌گیری از آنها انجام شد و میزان چربی‌های خون آنها شامل: تری‌گلیسرید (TG) ، کلسترول‌ تام (TCL) و کلسترول‌های LDL و HDL اندازه‌گیری و میزان‌کلسترول VLDL آنها نیز محاسبه گردید. اطلاعات به‌دست‌آمده، با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (ویرایش 5/11) و به کمک آزمون‌های Anova و Tukey ، در سطح معنی‌داری 05/0 P< تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته‌ها: یافته‌ها نشان ‌دادند که میزان کلسترول LDL در گروه‌های آزمایشی I و II به‌ترتیب: 3/4 ± 8/36 و 3/4 ± 8/35 و در گروه‌ کنترل 6/4 ± 3/44 بود و اختلاف میزان کلسترول LDL در گروه‌ آزمایشی I با گروه کنترل (025/0= P ) و در گروه آزمایشی II با گروه کنترل (012/0 P= ) هر دو معنی‌دار بود. سایر چربی‌های خون در مقایسه با گروه کنترل، اختلاف معنی‌داری نشان‌ ندادند.

  نتیجه‌گیری: مصرف ‌خوراکی دانه‌اسپند، می‌تواند کلسترول LDL را به‌طور‌ معنی‌داری کاهش‌دهد و اثر عصاره الکلی‌ گیاه، مؤثرتر از عصاره‌آبی آن می‌باشد.


محمد حسن پور فرد، محمد مهدی حسن زاده طاهری، مهران حسینی، ابوالفضل آهنی، نعیم روانبخش، نوید ربیعی، سید امیررضا قریشی،
دوره 22، شماره 1 - ( بهار 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: پوست میوه انار، در طبّ سنّتی به‌عنوان یک ترکیب با خواص کاهنده وزن معرفی شده است. این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات پوست میوه انار بر چاقی و چربی‌های خون در موش‌های صحرایی طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 24 سر رت نر نژاد ویستار، به چهار گروه مساوی (6n=) تقسیم شدند. موش‌های گروهA ، عصاره آبی و موش‌های گروه E، عصاره اتانولی پوست میوه انار را هر یک به‌میزان mg/kg400 و موش‌های گروه کنترل منفی N، نرمال‌سالین و موش‌های گروه کنترل مثبت X، داروی Xenical (mg/kg5) را به‌صورت خوراکی طی مدّت 35 روز متوالی دریافت کردند. اندازه‌گیری وزن، دور کمر و BMI ((Body Mass Index موش‌ها، قبل و بعد از مداخله و نیز اندازه‌گیری پروفایل چربی خون آنها، در پایان مطالعه انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، با کمک نرم‌افزار Prism (ویرایش 0/3) و با استفاده از آزمون‌های تی‌زوجی وANOVA صورت پذیرفت. یافته‌ها: مقایسه تغییرات وزن قبل و بعد از مداخله، نشانگر کاهش معنی‌دار آن در گروه تجربی E، افزایش معنی‌دار در گروه کنترل N (05/0P≤) و عدم تغییر در گروه‌های A و X بود. اندازه دور کمر در گروه‌ تجربی A و کنترل N، در پایان آزمایش نسبت به شروع آن به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0P≤)؛ در حالی‌که در گروه X به‌طور معنی‌داری کاهش نشان داد (05/0P≤). مقایسه بین‌گروهی چربی‌های خون، اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. نتیجه‌گیری: عصاره الکلی پوست میوه انار، می‌تواند به‌عنوان یک ترکیب ضدّ چاقی در مطالعات آینده مورد توجه قرار گیرد.
زهرا قیروانی، محمود زردست، محمد حسن پور فرد، مهران حسینی،
دوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: همزمان با افزایش اقبال عموم به مصرف گیاهان دارویی، انجام تحقیقات علمی به‌منظور ارزیابی کارآیی و اثرات سوء احتمالی این ترکیبات، ضرورت پیدا کرده است. در مطالعات اخیر، تیغه میانی گردو به‌عنوان ترکیبی با خواص کاهنده قند خون معرفی شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی اثرات مصرف آن بر عملکرد بیوشیمیایی و تغییرات پاتولوژیک بافت کلیه در موش‌های صحرایی دیابتی طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق: در این مطالعه تجربی 32 موش صحرایی نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت حاد (القا شده توسط آلوکسان) و 8 سر موش سالم، به پنج گروه مساوی (4 گروه دیابتیک و یک گروه سالم) تقسیم شدند. گروه‌های I و II دیابتیک به‌ترتیب: با غلظت‌های 400 و mg/kg200 عصاره‌ هیدروالکلی تیغه میانی گردو، گروه III دیابتیک با داروی متفورمین (mg/kg50) و گروه‌های IV دیابتیک و کنترل سالم با نرمال‌سالین، روزانه به‌مدت 4هفته به‌صورت خوراکی تیمار شدند. در پایان، اندازه‌گیری پارامترهای بیوشیمیایی شامل: قند خون، پروتئین ادرار 24ساعته، کراتینین و نیتروژن اوره خون و همچنین تغییرات کمی و کیفی آسیب‌شناسی کلیه (1200 گلومرول) در تمام گروه‌ها انجام گرفت و مقادیر آنها در بین گروه‌ها مقایسه گردید. یافته‌ها: عصاره تیغه میانی گردو، در اثری غیر وابسته به دوز، مقادیر قند خون، پروتئین ادرار، کراتینین و نیتروژن اوره خون و شاخص‌های کمی پاتولوژیک مانند: اندازه گلومرول، چسبندگی کلافه گلومرولی به کپسول بومن و انتشار ماتریکس مزانشیال را در مقایسه با گروه کنترل دیابتیک کاهش داد (05/0p<). نتیجه‌گیری: مصرف تیغه میانی گردو، می‌تواند اثرات سودمندی بر عملکرد کلیوی رت‌های دیابتیک داشته باشد.
مهری شادی، محمود زردست، محمد حسن پور فرد، غلامرضا شریف زاده، سعید وفائی نژاد، فائزه وزیری، محمد افشار،
دوره 23، شماره 3 - ( پاییز 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: ریزش مو یکی از مشکلات مهم در بخش بهداشتی و زیبایی است و یافتن ترکیبی گیاهی برای جلوگیری از آن مستلزم تحقیقات بنیادی است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات اسانس دانه عناب با غلظت‌های متفاوت بر روی فولیکول موی بدن موش‌های نر نژاد Balb/c بود.

روش تحقیق: این مطالعه تجربی بر روی 40 سر موش سوری نر بالغ 5/2 ماهه، از نژاد Balb/c با وزنgr 2±30 انجام شد. موش‌ها به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. برای موش‌های گروه‌های 1، 2 و 3 از کرم حاوی اسانس عناب به‌ترتیب با غلظت‌های: 5درصد، 10درصد و 15درصد استفاده شد. موش‌های گروه‌های 4 و 5 نیز به‌عنوان گروه شاهد و پایه در نظر گرفته شدند. ابتدا پشت موش‌ها تقریباً به مساحت 4 سانتی‌مترمربع با موم پاکسازی شد. موش‌های گروه‌های 1، 2 و 3 به‌مدت 12 روز هر روز یک نوبت، با کرم حاوی اسانس عناب تیمار شدند. در روز 12، دوباره پشت موش‌ها با موم پاکسازی و مداخله ذکرشده دوباره به‌مدت 12 روز تکرار شد. در روز 13 پس از تیمار، نمونه‌های پوست در ناحیه مورد مطالعه جمع‌آوری و مراحل پاساژ بافتی و رنگ‌آمیزی انجام گرفت. داده‌های به‌دست‌آمده پس از ورود به نرم‌افزار SPSS (ویرایش 22)، با کمک آزمون‌های آماری ANOVA و Tukey در سطح معنی‌داری 05/0P< تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: این مطالعه نشان داد که میانگین تعداد فولیکول‌های مو در پوست گروه‌های تحت درمان با کرم حاوی اسانس عناب در غلظت‌های 5درصد (6/6±75/37)، 10درصد (3/8±75/42) و 15درصد (2/6±25/41) به‌طور معنی‌داری بالاتر از میانگین تعداد فولیکول‌های پوست در دو گروه کنترل پایه (1/3±50/18) و کنترل معمولی (1/2±15) بود. همچنین افزایش معنی‌داری در تعداد سلول‌های فیبروبلاست‌ها و رشته‌های کلاژن در گروه‌های در معرض کرم حاوی اسانس عناب نسبت به دو گروه‌ کنترل پایه و معمولی وجود داشت.

نتیجه‌گیری: اسانس عناب می‌تواند اثرات مفیدی بر روی روند رشد مو داشته باشد؛ بنابراین می‌توان از آن برای تحقیق در درمان افراد در معرض ریزش مو استفاده کرد.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb