جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای سیام

، سیام شهره،
دوره 10، شماره 1 - ( بهار و تابستان 1382 )
چکیده

مقدمه و هدف: گر چه خوددرمانی همواره همراه بشر بوده است و مسئله ای اجتناب ناپذیر است، ولی در کشورها به صورتی درآمده است که یکی از علل عمده مصرف بی رویه دارو گردیده است. لذا در این مطالعه سعی شده است چگونگی انجام خوددرمانی در افراد ساکن شهر رشت بررسی شود.مواد و روشها: در یک مطالعه مقطعی در سال 1379 از نقاط مختلف شهر رشت 1200 نفر به صورت تصادفی برای پژوهش گزینش شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه توام با مصاحبه بدست آمده پس از تکمیل پرسشنامه توسط افراد مورد مطالعه اطلاعات به روش کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج خوددرمانی در زنان بیشتر از مردان مشاهده شد. افراد با تحصیلات دانشگاهی و یا متوسطه نسبت به سطوح پایین تر بیشتر دست به خوددرمانی زده بودند (P<0.001). در صورتی که در افراد دارای درآمد کمتر انجام خوددرمانی بیشتر بود (P<0.001). بیماریهای مورد خوددرمانی شامل سردرد، سرماخوردگی، درد عضلانی و استخوانی، درد شکمی، اسهال، تب و گلودرد بودند. در رابطه با مصرف خودسرانه داروها بیشترین فراوانی مربوط به مسکنها (%23.3) بود و آنتی بیوتیک ها در ردیف چهارم (%14.9) قرار داشت. از میان علل روی آوردن به خوددرمانی بیشترین فراوانی معادل %27.37 افراد، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نبودن و کمترین فراوانی معادل %8.68 به علت عدم اطمینان به طبابت پزشکان، مطرح گردید. %82.17 افراد مورد مطالعه، آموزش در این زمینه را ضروری دانسته و رسانه های جمعی را مناسب ترین وسیله در این رابطه مطرح کردند.نتیجه گیری: شیوع بالای خوددرمانی در جمعیت مورد مطالعه ایجاب می کند که راهکارهای مناسب بخصوص آموزش از طریق رسانه های جمعی در این رابطه صورت گیرد و با توجه به اینکه تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نبودن یکی از علل اصلی اقدام به خوددرمانی مطرح شد بیمه نمودن همه افراد جامعه در اولویت قرار گیرد.
، قندهاری کاویان، حسن پور محمد، صابر سیامک،
دوره 10، شماره 3 - ( زمستان 1382 )
چکیده

زمینه و هدف: همودینامیک مغز توسط فناوری داپلر ترانس‏کرانیال قابل بررسی است و تأثیر عوامل متعددی مانند سن و جنس بر همودینامیک مغز باید مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیرهای سن و جنس بر همودینامیک مغزی انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 150 فرد سالم داوطلب (75 زن و 75 مرد) در سه گروه سنی 20 تا 39 سال، 40 تا 59 سال و 60 تا 79 سال به تعداد مساوی انجام شد. همودینامیک مغز با فناوری داپلر ترانس کرانیال (توسط دستگاه وینگمد 800 نروژی و پروب 2 مگاهرتز) بررسی گردید. از طریق ترانس تمپورال شریان مغزی میانی در عمق 50-55 میلیمتری مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین مقادیر حداکثر سرعت خون در سیستول، سرعت متوسط خون و سرعت آن در انتهای دیاستول در گروههای سنی و جنسی مشخص شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای t مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سرعت حداکثر سیستولیک و سرعت متوسط خون با افزایش سن در سه گروه سنی به طور معنی‏داری کاهش داشت (05/P<۰)؛ میانگین سرعت خون در انتهای دیاستول در گروه سنی دوم کاهش معنی‏داری نسبت به گروه سنی اول نداشت (182/P=۰)، اما در گروه سنی سوم به طور معنی‏داری کمتر از دو گروه دیگر بود (05/P<۰). میانگین مقدار سرعت متوسط خون و سرعت خون در انتهای دیاستول در زنان به طور معنی‏داری بیشتر از مردان بود (05/P<۰)؛ اما این افزایش در مورد میانگین مقادیر حداکثر سرعت خون در سیستول معنی‏دار نبود (248/P=۰).نتیجه‏گیری: ارتباط متغیرهای سن و جنس با شاخصهای همودینامیک مغز، در این مطالعه مشابه تحقیقات دیگر در این زمینه بود و در تفسیر همودینامیک مغز باید مورد توجه قرار گیرد.
علیرضا میرشمیرانی، سیامک شریعت تربقان، مارینا پورافکاری، محسن امامی آل آقا، فرنیاز سیفی، لیلی پناهنده،
دوره 14، شماره 1 - ( بهار 1386 )
چکیده

تومور میوفیبروبلاستیک التهابی (IMT)، توموری نادر با اتیولوژی ناشناخته است که معمولا در کودکان و نوجوانان مشاهده می شود. این تومور از سلول های دوکی میوفیبروبلاستیک به همراه سلول های التهابی تشکیل شده است. در این گزارش، بیمار پسر نوجوان15 ساله ای بود که با تظاهرات تب، کاهش وزن، آنمی و توده اپی گاستر مراجعه کرد. در رادیوگرافی، تنگی قابل توجه بر اثر فشار روی دئودنوم و ضخامت خفیف مخاط جداری مشاهده شد. سونوگرافی و بیوپسی از دئودنوم چندان در تشخیص کمک کننده نبود. در لاپاراتومی یک توده در بخش خارجی و کناری قسمت دوم دئودنوم با چسبندگی به دئودنوم مشاهده شد. جداسازی توده، منجر به سوراخ شدن دئودنوم و مجاری صفراوی خارج کبدی گردید. در نهایت دئودنو دئودنوستومی و آناستوموز دو انتها برای مجاری صفراوی انجام شد. در بررسی آسیب شناختی تومور، تشخیص IMT قطعی شد. شکایتهای بیمار پس از خارج کردن تومور برطرف گردید و پس از سه سال پیگیری، در بیمار نشانه ای از عود مشاهده نشد. از آنجا که IMT در حال حاضر به عنوان یک نئوپلاسم بالقوه در نظر گرفته می شود، جای آن دارد بیشتر مورد توجه پزشکان قرار گیرد و به عنوان تشخیص افتراقی آنمی و توده شکمی در نظر باشد؛ همچنین با وجود خصوصیات بافت شناختی خوش خیم تومور، به علت احتمال رفتار تهاجمی آن، پیگیری بلندمدت بالینی و رادیولوژی بیماران لازم است.
دكتر غلامرضا شریفی راد، سیامک محبی، محمد مطلبی،
دوره 15، شماره 4 - ( زمستان 1387 )
چکیده

زمینه و هدف: عارضه پای‌دیابتی و قطع آن از اصلی‌ترین علل معلولیت به لحاظ جسمانی و عاطفی برای مبتلایان به دیابت است. از آنجا که در این عارضه سهم عمده درمان به خود بیماران واگذار شده است و عملاً امکان‌پذیر نیست که در تمام ساعات شبانه‌روز تحت نظر پزشک، پرستار و کادر بهداشتی، درمانی باشند، بنابراین راهکار اساسی مراقبت از پا می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی وضعیت مراقبت از پا بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 108 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات دیابت کرمانشاه به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 59 سؤال در پنج قسمت اطلاعات فردی، آگاهی، ابعاد مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، شدّت، منافع و موانع درک‌شده و نیز راهنمای عمل) مراقبت از پا در منزل (به صورت خودگزارش‌دهی) و فرم بازنگری (Check List) بود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 05/0P≤ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: 3/33% افراد مورد بررسی تنها موفق به کسب 40% نمرات آگاهی شدند و 8/14% آنان نتواسته بودند حداقل 30% نمرات آگاهی را به دست آورند. حساسیت درک‌شده در بیماران پایین بود؛ به طوری که 4/32% بیماران خود را در مقابل عارضه پای‌دیابتی در معرض خطر نمی‌دانستند و تنها 8/2% آنان از منافع مراقبت از پا به طور کامل آگاه بودند. بین میانگین نمره کسب شده منافع و شدت درک شده با میزان مراقبت از پا ارتباط معنی‌داری وجود داشت (05/0P<)؛ به طوری که تنها 8/2% بیماران هر روز مراقبتهای لازم را در خصوص پا در منزل انجام می‌دادند. نتیجه‌گیری: در این مطالعه وضعیت آگاهی و نگرش (ابعاد مدل اعتقاد بهداشتی) در حدّ متوسط و وضعیت عملکرد بیماران در زمینه مراقبت از پا پایین تر از حدّ متوسط بود. به نظر می‌رسد استفاده از روشهای مبتنی بر تئوری و مدل نظیر مدل اعتقاد بهداشتی، تئوری Self-Efficacy و ... می‌تواند در این خصوص مؤثر باشد.
شهره سیام، علیرضا حیدرنیا، صدیقه السادات طوافیان،
دوره 19، شماره 6 - ( ویژه نامه قلب و عروق 1391 )
چکیده

زمینه و هدف: بیماری قلب و عروق، شایع‌ترین و مهمترین علت مرگ و میر در تمام دنیا می‌باشد که بر روی کیفیت زندگی مبتلایان نیز تأثیر می‌گذارد. این بیماری، مشکلات زیادی را برای بیماران و هزینه بالایی را برای جامعه به دنبال دارد. این پژوهش، با هدف بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران قلبی پس از جراحی قلب انجام شد. روش تحقیق: این بررسی به روش توصیفی- مقطعی انجام گرفت. در این پ‍‍ژوهش، 110 نفر از بیماران قلبی که در بیمارستان حشمت رشت تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه و استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی 36–SF ، گزارش خود بیمار و مراجعه به پرونده‌های آنان انجام شد. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه کیفیت زندگی 36–SF استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون کولوموگروف اسمیرونف، آزمون ANOVA و آزمون دانکن و با استفاده از نرم‌افزار SPSS (ویرایش (16) صورت گرفت. یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 37/9±04/57 سال و کیفیت زندگی آنان 55/8±27/50 بود. کیفیت زندگی بیماران مورد مطالعه، با سن (001/0P<)، سطح تحصیلات (001/0(P<، شغل (002/0(P=، وضعیت تأهّل (002/0(P=، مدت زمان ابتلا به بیماری (001/0(P< و تعداد دفعات بستری‌شدن در بیمارستان به علت بیماری قلبی (001/0(P< ارتباط آماری معنی‌داری داشت، ولی کیفیت زندگی با جنس و میزان درآمد، ارتباط آماری معنی‌داری نشان نداد. نتیجه‌گیری: کیفیت زندگی متعاقب جراحی قلب، باعواملی چون: سطح تحصیلات، زندگی خانوادگی و سابقه بیماری فرد ارتباط دارد و لذا بر اهمیت توجه به این عوامل تأکید می‌شود.

صفحه 1 از 1 -     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb