مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- فلوچارت فرآیند بررسی مقالات
فلوچارت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

فرآیند بررسی مقالات در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بصورت زیر می باشد:

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.78.67.fa
برگشت به اصل مطلب