مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اطلاعات تماس
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دفتر مجله: بیرجند- خیابان غفاری- دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- معاونت تحقیقات و فناوری- دفتر مجله دانشگاه-

  کدپستی 9717853577 - صندوق پستی: 379-97175

  تلفن: (داخلی1203) 9-32443041 (056)

  تلفن مستقیم و نمابر: 43240488 (056)، 32381203 (056)

  پست الکترونیکی وب سایت : bumsjournal@gmail.com, info.journal@bums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.57.41.fa
برگشت به اصل مطلب