مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- برای نویسندگان
راهنمای ویرایش منابع بر اساس ونکوور راهنمای ویرایش منابع بر اساس ونکوور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/16 | 
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.47.85.fa
برگشت به اصل مطلب