مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
لزوم درج کد کمیته اخلاق در قسمت تقدیر و تشکر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه نویسندگان محترم:

درج کمیته اخلاق در قسمت تقدیر و تشکر مقاله اجباری است.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.64.fa
برگشت به اصل مطلب