مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
شیوه صحیح درج وابستگی سازمانی (Affiliation) در مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به تأکید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، خواهشمند است افیلیشن بصورت زیر قید گردد:

گروه آموزشی، دانشکده یا مرکز تحقیقاتی (پژوهشکده یا پژوهشگاه)، دانشگاه، شهر، کشور.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.63.fa
برگشت به اصل مطلب