مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
نحوه ذکر افیلیشن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به اهمیت ارزشیابی مراکز تحقیقاتی، خواهشمند است افیلیشن بصورت زیر قید گردد:

نام مرکز تحقیقات، نام دانشگاه علوم پزشکی،‌ سازمان، نام شهر، ایران.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.63.fa
برگشت به اصل مطلب