مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
شرایط مقالات مروری:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شرایط مقالات مروری:
طبق مصوبات جلسه هیأت تحریریه روز ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ ، مقرر گردید از طرف هیأت تحریریه دعوتنامه ای برای نویسندگان ارسال گردد. در صورت تمایل فرد برای ارسال مقاله مروری، در ابتدا فقط عنوان مقاله در جلسه بررسی خواهد شد. چنانچه موضوع تأیید شود، تمام متن مقاله از نویسنده دریافت و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی‍ژگی نویسندگان مقالات مروری:
 ۱- دارای فیلد تحقیقاتی خاصی باشد.
 ۲- دارای ۳-۵ مقاله ISI و مرتبط با موضوع مقاله باشد که  فرد بایستی نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشد.
 ۳- حداقل دارای رتبه دانشگاهی دانشیاری باشد.
 ۴- تعداد منابع مقاله ۵۰-۷۰ مورد باشد.
 ۵- تعداد صفحات مقاله ۷-۱۰ صفحه باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.43.fa
برگشت به اصل مطلب