مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
افشای نام داور و نویسنده تخلف محسوب می گردد!

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بر اساس مصوبه هیأت تحریریه نشریه دانشگاه مورخ: 14/11/1393
 افشای نام داور و نویسنده تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده این گونه موارد، مقاله فوق از اولویت چاپ خارج می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.42.fa
برگشت به اصل مطلب