مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
مکانیزه شدن سامانه مدیریت الکترونیک مجله علمی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
همزمان با فرخنده اعیاد شعبان، سامانه مدیریت الکترونیک مجله علمی دانشگاه بصورت کاملاً مکانیزه فعال شد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.29.fa
برگشت به اصل مطلب