مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اخبار نشریه
نکات ضروری برای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  به نویسندگان محترم تأکید می‏گردد در ضمن رعایت دقیق مفاد راهنمای نویسندگان نشریه، به نکات زیر توجه نمایند:

  1- مقالات با نوع مطالعه کارآزمایی بالینی با رعایت موازین اخلاق پزشکی و دریافت کد ثبت کارآزمایی بالینی و نوع مطالعه تجربی با بکارگیری روش های متعدد و استاندارد آزمایشگاهی در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت.

  2- مقالات توصیفی و یا توصیفی- تحلیلی که به بررسی موضوعات بدیهی پرداخته و یا صرفاً از پرسشنامه و یا چک لیست استفاده نموده اند بر اساس رأی هیأت تحریریه در اولویت چاپ قرار نمی گیرند.

  3- تعداد منابع به کار رفته در مقاله حداکثر 25 مورد بوده که تک تک آن ها می بایست دارای هایپرلینک اینترنتی باشند.

  4- نامه ای به عنوان سردبیر مجله ارسال شود که دربرگیرنده موارد زیر باشد:

  - مقاله حاضر حاصل مطالعه جدید بوده که تاکنون نتایج آن در جایی به چاپ نرسیده است.

  - مقاله حاضر به طور همزمان برای مجله علمی- پژوهشی ایرانی دیگری ارسال نشده باشد.

  - اگر قسمتی یا تمامی یافته های حاضر در کنگره یا سمیناری ارائه شده مشخصات آن ذکر گردد.

 

  AWT IMAGEلینک دانلود فایل قالب مجله

  AWT IMAGEلینک دانلود راهنمای نویسندگان

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.43.21.fa
برگشت به اصل مطلب