مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هدف از انتشار این فصلنامه بالا بردن دانش علمی و پژوهشی محققین اساتید و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان دانشکده های علوم پزشکی و علوم پایه سراسر کشور می باشد.

مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش پزشکی و رشته‌های وابسته به آن انتشار می‌یابد. این مجله، مقالات اصیل پژوهشی (Original Articles) ، مقالات مروری (Review Articles) ، گزارش مورد (Case Reports)، نامه به سردبیر (Letter to the Editor) و مقاله کوتاه (Short Communication) را برای چاپ می‌پذیرد .
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.42.13.fa
برگشت به اصل مطلب