مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

 دارای رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

دسترسی آزاد

 EISSN: ۲۴۲۳-۶۱۵۲

 صاحب امتیاز و ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند

 مدیر مسؤول : دکتر کاظم قائمی

 سردبیر : دکتر مهدی بلالی مود

 همکار سردبیر : دکتر طوبی کاظمی

 مدیر اجرایی : دکتر محمدرضا خزدیر

 مشاور آماری : مهندس غلامرضا شریف‌زاده

 ویراستار علمی: دکتر محسن فوادالدینی

 ویرایش انگلیسی : مهدی حیدری

 ویرایش استنادی و صفحه آرایی: فهیمه عربی آیسک

 کارشناس اجرایی: بتول بهجت‏ نیا
 ترتیب انتشار : فصلی

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:
http://journal.bums.ac.ir/find.php?item=1.40.27.fa
برگشت به اصل مطلب