راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

 
مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش پزشکی و رشته‌های وابسته به آن انتشار می‌یابد. این مجله، مقالات اصیل پژوهشی (Original Articles)، مقالات مروری (Review Articles)، گزارش مورد (Case Reports)، مقاله کوتاه (Short (brief (communication ، نامه به سردبیر (Letter to the Editor)، فتوکلینیک (Photo Clinic) سرمقاله (Editorial) و مقالات دارای امتیاز بازآموزی را برای چاپ می‌پذیرد.
 
شرایط مقالات مروری:
طبق مصوبات نشریه مقرر گردید از طرف هیأت تحریریه دعوت‌نامه‌ای برای نویسندگان ارسال گردد. در صورت تمایل فرد برای ارسال مقاله مروری، در ابتدا فقط عنوان مقاله در جلسه بررسی خواهد شد. چنانچه موضوع تأیید شود، تمام متن مقاله از نویسنده دریافت و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی‍ژگی نویسندگان مقالات مروری:
۱-          دارای فیلد تحقیقاتی خاصی باشد.
۲-          دارای ۳-۵ مقاله ISI و مرتبط با موضوع مقاله باشد که  فرد بایستی نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشد.
۳-          حداقل دارای رتبه دانشگاهی دانشیاری باشد.
۴-          تعداد منابع مقاله ۵۰-۷۰ مورد باشد.
۵-          تعداد کلمات چکیده مقاله حداقل ۲۰۰ کلمه باشد.
۶-          تعداد صفحات مقاله ۱۰-۱۵ صفحه باشد.
شرایط مطالعات تجربی:
۱-          حجم نمونه در مطالعات تجربی ای که بر روی کشت سلول و یا باکتری انجام می پذیرد بیشتر از ۳ و در مورد مطالعات تجربی انجام شده بر روی حیوان آزمایشگاهی بیشتر از ۸ باشد.
۲-          مطالعات هیستوپاتولوژی انجام شده بر روی نمونه های بافتی نیز بایستی تصادفی با ذکر نوع سطح مقطع، تعداد سطح مقطع و تعداد فیلد های مورد بررسی باشد.
۳-          ضمناً ضروری است یافته های این گونه مطالعات به صورت Mean±SD در قالب نمودار رسم شوند.
۴-          اولویت های آزمون های آماری در این گونه مطالعات آزمون ناپارامتری مرتبط می باشد.
 
گزارش مورد باید از یک بیماری نادر و حاوی پیامی جذاب بوده و تشخیص آن با اقدامات فرابالینی تایید شده باشد. این نوع مقاله باید حاوی مقدمه، تاریخچه کوتاهی از بیماری، شرح حال کامل بیمار، یافته‌های بالینی، نتایج اقدامات پاراکلینیک و منابع باشد؛ به نحوی که در مجموع از ۱۵۰۰کلمه تجاوز نکند. نویسندگان مقاله گزارش مورد حداکثر سه نفر باشند.
مقاله کوتاه گزارش علمی است که در برگیرنده یافته‌های مهم و یا پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه‌های علمی ارزیابی روش‌های رایج است. همچنین می‌تواند گزارشی از یک مطالعه کوتاه اما با کیفیت بالا و ارزشمند را شامل گردد. این مقالات حداکثر در ۳ الی ۴ صفحه چاپی تهیه شده و کل تعداد جداول و یا نمودارهای آن نبایستی از ۳ عدد و تعداد منابع از ۱۰ عدد تجاوز کند. ضمناً دارای خلاصه فارسی و انگلیسی غیر ساختاری کوتاه می‌باشد. ضمناً مقالات صرفاً توصیفی و یا توصیفی همبستگی در صورت تأیید هیأت تحریریه و کمیته داوران به صورت مقاله کوتاه قابل پذیرش خواهند بود.
نامه به سردبیر نوعی مقاله بوده که تنها با مجوز سر دبیر مجله پذیرفته می شود. موضوع این مقاله معمولاً تحلیل مجدد مقاله‌ای که قبلاً چاپ شده باشد یا گزارش کوتاهی از یافته‌های پژوهشی اخیر را در برگیرد است. این مقاله حداکثر در ۲ تا ۳ صفحه چاپی، فاقد هرگونه شکل و جدول، تنها دارای خلاصه فارسی ۱۵۰ کلمه‌ای و حداکثر ۵ رفرانس معتبر می‌باشد.
شایسته است نویسندگان محترم، نکات زیر را هنگام تهیه و ارسال مقاله رعایت نمایند:
  ۱- مقاله از طریق پایگاه الکترونیکی مجله به آدرس: journal.bums.ac.irhttp:// ارسال گردد.
۲- نامه‌ای به امضای نویسنده (نویسندگان) مبنی بر این که مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز همزمان، برای مجله دیگری ارسال نگردیده است و در ضمن، تا گرفتن پاسخ نهایی از این مجله، مقاله برای نشریه‌ای دیگر ارسال نخواهد شد، در پرونده مقاله پیوست گردد.
۳- مقاله به صورت یک خط درمیان (فاصله سطرها مناسب و حاشیه هر سمت ۵/۲ سانتیمتر) و با نرم‌افزار Word ۲۰۰۳با قلم B Mitra، اندازه ۱۴، با رعایت کامل اصول آیین نگارش فارسی حروفچینی (تایپ) شده باشد.
۴- نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، آن را با چک لیست اولیه مقالات خودارزیابی نمایند.
۵- نحوه ارائه متن مقاله:
الف) صفحه عنوان: عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان، بخش یا بیمارستان محل خدمت، رتبه علمی و عنوان دانشگاهی، دانشکده، دانشگاه، شهر، آدرس پستی و آدرس پست الکترونیکی (e-mail)، تلفن و نمابر (به فارسی و انگلیسی) ذکر شود. در این صفحه می‌بایست نویسنده مسؤول جهت پیگیری روند بررسی مقاله مشخص شده باشد.
در صورتی که مقاله حاصل یک طرح مصوب باشد بایستی شماره و تاریخ تصویب طرح و منبع حمایت کننده آن مشخص شود. در صورتی که مقاله حاصل پایان نامه باشد، کد مصوب پایان نامه در قسمت تقدیر و تشکر درج گردد.
ب) چکیده: باید حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۳۰۰ کلمه باشد و در مقالات اصیل پژوهشی حاوی قسمت های زمینه و هدف، روش تحقیق، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژه‌های کلیدی باشد. در انتها آوردن واژه‌های کلیدی متناسب الزامی است. در این راستا استفاده از ۳ تا ۵ واژه با مراجعه به عناوین مباحث پزشکی  (MeSH)به آدرس (http://nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) توصیه می‌شود. ارسال چکیده مقاله به هر دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه‌ای جداگانه الزامی است.
ج) متن: شامل مقدمه، روش تحقیق، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، تقدیر و تشکر، تضاد منافع و سهم مشارکت نویسندگان است. تعداد صفحات متن نباید از حداکثر ۱۰ صفحه ۱۸ سطری تجاوز نماید. شماره منابع در متن به ترتیب استفاده در داخل پرانتز آورده شود. کل مقاله نباید از ۳۸۰۰ کلمه بیشتر باشد. مقالات مروری که مطالب آموزشی نوینی دربر داشته باشد، ممکن است بیش از ۲۵۰۰کلمه باشد. در قسمت یافته ها، مقدار دقیق P استخراج شده از نرم افزار آماری درج شود.
د) جداول و نمودارها: تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با حجم مقاله باشد (حدود ۲ تا ۴ جدول)، از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‌های آنها در متن مقاله به طور کامل اشاره شده است، اجتناب گردد. جداول باید دارای عنوان کامل باشند و همانند متن اصلی با نرم‌افزار Word ۲۰۰۳ تایپ شده باشند. چیدمان ستون های جدول بصورت راست چین بوده و با اعداد فارسی حروفچینی شوند. نمودارها نیز باید دارای عنوان کامل باشند و برای رسم آن ها از نرم‌افزار Excle ۲۰۰۳/۲۰۰۷ استفاده شود. همچنین در صفحات جداگانه شماره‌گذاری شوند.
هـ) عکس‌ها: در مورد عکس‌هایی که از بیماران تهیه شده است، پوشاندن بخش‌هایی که مشخص‌کننده هویت بیمار است، الزامی است. عکس‌ها باید از کیفیت مطلوبی (Resolution ۳۰۰ dpi) برخوردار باشند. ارسال فایل رایانه‌ای مربوطه ضروری است.
و) اصطلاحات انگلیسی: جهت بیان اصطلاحات انگلیسی از معادل فارسی استفاده گردد و سپس اصطلاح انگلیسی مربوطه به صورت زیرنویس در پایین صفحه آورده شود.
ز) شیوه نگارش منابع: منابع می‌بایست حداکثر ۳۰ مورد بوده که بر حسب اشاره در متن و با اعداد فارسی مرتب گردند. لازم است تمام منابع با فرمت ونکوور و به زبان انگلیسی ارائه شوند؛ در مورد مقالاتی که به زبان فارسی هستند، می‌توانید با مراجعه به نسخه الکترونیکی مقاله در پایگاه‌های الکترونیکی از جمله پایگاه مجله مورد نظر یا پایگاه‌های ایران مدکس (http://iranmedex.com)، مگ‌ایران (http://magiran.com)، اطلاعات جهاد دانشگاهی (http://sid.ir) و ... اطلاعات لازم را دریافت فرمایید؛ دقت شود که در این موارد ترجمه شخصی قابل قبول نمی‌باشد. لازم است در آخر منابع فارسی که به انگلیسی ارائه می‌شوند، عبارت [Persian] ذکر شود.
همچنین درج کد DOI برای کلیه مقالات الزامی می باشد.
ترتیب استفاده از منابع بایستی بر اساس ترتیب شماره گذاری منابع باشد.
مجله: اسامی نویسندگان. عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله. سال؛ دوره (شماره): صفحه. مثال:

- Gill IS, Higginson LA, Maharajh GS, Keon WJ. Early and follow-up angiography in minimally invasive coronary bypass without mechanical stabilization. Ann Thorac Sug. ۲۰۰۰; ۶۹(۶): ۵۶-۶۰.

* هنگام ذکر اسامی نویسندگان، مشخصات شش نویسنده اول به طور کامل نوشته شده و پس از آن به عبارت «et al» اشاره شود.
کتاب: اسامی نویسندگان. عنوان کتاب. محل نشر: ناشر؛ سال. مثال:

- Edelman CL, Mandle CL. Health Promotion Throughout the Life Span. ۱st. ed. St.Louis: Mosby; ۱۹۹۸.

فصلی از یک کتاب: اسامی نویسندگان فصل مورد نظر. عنوان فصل. اسامی نویسندگان یا ویرایش‌کنندگان کتاب. عنوان اصلی کتاب. محل نشر: ناشر؛ سال. شماره صفحه. مثال:

- Philips SJ, Whisnant. Hypertention and Stroke. In: Laragh JH, Brenner BM. (eds.) Hypertension: Pathophysiology, Diagnosis Management. ۲nd ed. New York: Raven Press; ۱۹۹۵. pp: ۴۶۵-۷۸.

ترجمه کتاب: اسامی نویسندگان اصلی کتاب. عنوان کتاب. اسامی مترجمین (بعد از ذکر Translated by:). محل نشر: ناشر؛ سال. شماره صفحه. مثال:

- Longman SW. Medical Embryology. Translated by: Raeis Zadeh F. ۱st ed. Tehran: Teimoor Zadeh Publication: ۲۰۰۷. pp: ۱۰-۱۲ [Persian]

مطالب کنفرانس:

-Kimura J, Shibasaki H. (eds.) Recent advances in clinical neurophysiology. Proceeding of the ۱۰th International Congress of EMG and clinical neurophysiology; ۱۹۹۵; Oct ۱۵-۱۹, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; ۱۹۹۶.

بیانیه کنفرانس:

- Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privavy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDIINFO ۹۲. Proceeding of the ۷th World Congress on Medical Informatics; ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰; Geneva. Switzerland. Amsterdam: North-Holland; ۱۹۹۲: ۱۵۶۱-۶۵.

مقالات منتشر نشده:

- Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engal J Med. In press ۲۰۰۹.

* منظور از «زیر چاپ (In press)» پذیرفته شدن رسمی مقاله در مجله یاد شده است و صرفاً ارسال مقاله (Submission) مجوز ذکر مقاله به عنوان مرجع نمی‌باشد.
نسخه الکترونیکی مقاله:

- Morse SS. Factors in the emengence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] ۱۹۹۵ Jan-Mar [cited ۱۹۹۶ Jun ۵];

۱ (۱): [۲۴ screens]. Available from: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

مونوگراف الکترونیکی:

- CDI. Clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM]. Reeves JRT, Maibach H. CMEA Multimedia Group, Producers. ۲nd ed. Version ۲.۰. San Diego: CMEA; ۱۹۹۵.

۵- کلیه مقالات منطبق با شرایط فوق بلافاصله پس از دریافت، اعلام وصول و جهت ارزیابی برای داوران مجله ارسال خواهد شد. پس از بررسی نتایج داوری در هیأت تحریریه و در صورت کسب امتیاز لازم، مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت و بصورت الکترونیک، به اطلاع نویسنده محترم خواهد رسید.
۶- رعایت نکات اخلاقی در پژوهش در تحقیقات بالینی یا بر روی حیوانات ضروری است.
۷- تمام مطالعات کارآزمایی بالینی داخل و خارج کشور بایستی قبل از شروع بیمارگیری در مرکز ثبت کارآزمایی‏های بالینی ایران IRCT به نشانی http://irct.ir به ثبت رسیده و کد مربوطه را به مجله اعلام نمایند.
۸- مسؤولیت کامل منابع و مطالب چاپ شده از دیدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.
۹-شورای نویسندگان در پذیرش، رد، اصلاح و خلاصه نمودن مقالات آزاد است.
۱۰- چاپ و انتشار مطالب مجله با ذکر مأخذ مجاز می‌باشد.
۱۱- درج کد اخلاق در مقاله الزامی است.
 


دفعات مشاهده: 5494 بار   |   دفعات چاپ: 1487 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 238 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb