دوره 12، شماره 1 و 2 - ( تابستان 1384 )                   جلد 12 شماره 1 و 2 صفحات 9-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد مامایی؛ عضو هیأت علمی گروه پرستاری و مامایی، دانشکده علوم پزشکی گناباد ، shahnazhadizadeh@yahoo.com
2- کارشناس ارشد مامایی؛ عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده:   (12461 مشاهده)
زمینه و هدف: با وجود آن که خودآزمایی پستان به عنوان بهترین روش غربالگری سرطان پستان معرفی شده است، اما بیشتر خانم ها از نگرش مثبتی در این زمینه برخوردار نیستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر یک طرح آموزشی بر میزان نگرش دانشجویان دختر تربیت معلم شهید هاشمی نژاد شهر مشهد در انجام خودآزمایی پستان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی (قبل و بعد) و در سال 1379 انجام شد؛ 84 دختر دانشجوی واجد شرایط پژوهش، به روش تصادفی (طبقه ای) انتخاب شدند. ابتدا یک پیش آزمون به منظور سنجش نگرش پایه واحدهای پژوهش انجام شد و سپس یک برنامه آموزشی مشتمل بر یک جلسه تدریس نظری در مورد سرطان پستان و روشهای تشخیص آن و یک جلسه تدریس عملی خودآزمایی پستان اجرا گردید. پس از گذشت سه روز (پس آزمون) و یک ماه (آزمون ثبات) از اجرای برنامه آموزشی، نگرش دانشجویان در انجام خودآزمایی پستان توسط فرم سنجش نگرش با استفاده از الگوی باور بهداشتی چمپیون مورد ارزیابی قرار گرفت. واحدهای پژوهش بر اساس نمره کسب شده در سه سطح نگرش مثبت، بی نظر و منفی قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون t زوج شده و در سطح اطمینان %95 تحلیل گردید.
یافته ها: در پیش آزمون %44 افراد در مورد خودآزمایی پستان از نگرش مثبتی برخوردار بودند؛ در حالی که در پس آزمون و آزمون ثبات به ترتیب %94 و %97.6 افراد دارای نگرش مثبت بودند؛ میانگین نمره نگرش در مراحل پس آزمون و آزمون ثبات نسبت به پیش آزمون در هر یک از اجزا و در مجموع افزایش نشان داد؛ همچنین اختلاف معنی داری بین میانگین نمره نگرش در پیش آزمون و پس آزمون (P<0.0001) و پیش آزمون و آزمون ثبات (P<0.0001) وجود داشت.
نتیجه گیری: این طرح آموزشی در تغییر نگرش خودآزمایی پستان تاثیر داشت. انجام این روش غربالگری نیازمند نگرش مثبت نسبت به آن می باشد؛ بنابراین پیشنهاد می گردد که کلاسهای آموزشی همراه با تاکید بر جنبه های مثبت خودآزمایی پستان و در جهت ارتقای نگرش افراد باشد.
متن کامل [PDF 141 kb]   (1691 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: 1385/6/15 | پذیرش: 1394/12/20 | انتشار الکترونیک: 1394/12/20