دوره 9، شماره 1 - ( پاییز و زمستان 1381 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 9-15 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML Print


چکیده:   (15011 مشاهده)
مقدمه و هدف: اکثر فراورده های ایمونوگلوبولین درمانی از طریق رسوب گاماگلوبولین ها توسط الکل سرد )روش (Cohn تهیه می شوند که فقط از طریق عضلانی قابل مصرف هستند. روش های مختلفی به منظور تهیه ایمونوگلوبولین های وریدی صورت گرفته است که کروماتوگرافی تعویض یونی یکی از آنها می باشد. در این مطالعه میزان اگریگیشن، فراگمنتیشن و خلوص فراورده های ایمونوگلوبولین G ضد آنتی ژن Rh تهیه شده به روش کروماتوگرافی ستونی مورد بررسی قرار گرفت و با فراورده های حاصل از روش Cohn مقایسه گردید.مواد و روش ها: تخلیص آنتی D مورد استفاده در این تحقیق به روش کروماتوگرافی ستونی از پلاسما در پژوهشکده بوعلی و فراورده تجاری WinRho تهیه گردید. برای بررسی اگریگیشن و فراگمنتیشن از یک ستون محتوی سفادکس G-200 بطول 150cm و عرض 1.5cm استفاده شد.در تعیین خلوص فراورده نیز تکنیک SDS-PAGE و الکتروفورز استات سلولز به کار برده شد و میزان IgA فرآورده ها توسط SRID تعیین گردید.نتایج نتایج نشان داد که ایمونوگلوبولین های آنتی D تهیه شده به روش کروماتوگرافی ستونی، از خلوص مناسبی برخوردارند و بیش از %95 در باند گاما قرار گرفته و میزان IgA فراورده نیز کمتر از 40 میکروگرم در میلی لیتر است. در بررسی اگریگیشن و فراگمنیشن موجود در نمونه نیز میزان کمتر از %3 بود )در روش Cohn خلوص %60 و میزان اگریگیشن و فراگمنتیشن بیش از %20 است(.نتیجه گیری: همانطور که مشاهده شد استفاده از روش ستون کروماتوگرافی برای تهیه آنتی D سبب کاهش قابل توجه اگریگیشن و پروتئین های اضافی همچون IgA از فراورده شده است و به این ترتیب قابل تزریق به صورت وریدی است.
     
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: ايمونولوژي
دریافت: 1385/6/15 | انتشار الکترونیک: 1381/6/24