دوره 26، شماره 1 - ( بهار 1398 )                   جلد 26 شماره 1 صفحات 83-94 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.32592/JBirjandUnivMedSci.2019.26.1.109


XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
2- گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران ، ahigh1356@yahoo.com
چکیده:   (2549 مشاهده)
زمینه و هدف: رفتارهای جرم‌زای دانشجویان یک مسئله مهم است. این پژوهش با هدف بررسی ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسشنامه شناختارهای جرم‌زا انجام شد.
روش تحقیق: در یک مطالعه پیمایشی از نوع همبستگی و با رویکرد تحلیل عاملی، 397 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای مطالعه، پرسشنامه شناختارهای جرم‌زا، مقیاس شخصیت تاریک، مقیاس‌های درستکاری و همدلی و خرده‌مقیاس خشم بود که دانشجویان به آنها پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS (ویرایش 22) وLisrel  (ویرایش 8/8) تجزیه و تحلیل شد. ضریب اعتبار پرسشنامه از طریق روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ و روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی محاسبه شد.  
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، ساختار 5 عاملی را استخراج کرد که 50/04 درصد از واریانس آزمون را تبیین نمود. عوامل پنج‌گانه به‌ترتیب: کامرواسازی کوتاه‌مدت، نگرش منفی به‌سوی صاحبان قدرت، شکست در پذیرش مسئولیت، شناختار‌های مرتبط با استحقاق و بی‌اعتنایی به تأثیر جرم، نام‌گذاری شد. ضرایب اعتبار بازآزمایی و آلفای کرونباخ برای عوامل پنج‌گانه و کل پرسشنامه در دامنه 0/65 تا 0/89 قرار گرفت؛ به‌علاوه همبستگی بین نمره شناختارهای جرم‌زا با نمره سایکوپاتی، ماکیاولیسم و خشم «مثبت و معنی‌دار» و با نمره درستکاری و همدلی «منفی و معنی‌دار» به دست آمد. شاخص‌های برازندگی‌ شامل: شاخص نیکویی برازش (GFI)، شاخص برازش مقایسه‌ای (CFI)، شاخص برازش فزاینده (IFI) و خطای ریشه مجذور میانگین (RMSEA) به‌ترتیب: 0/88، 0/90، 0/90و 0/073 برآورد شد و نشان داد که مدل با داده‌ها برازش دارد.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه ساختار پنج عاملی پرسشنامه اصلی را تأیید کرد و توصیه‌های کاربردی برای پژوهشگران برای استفاده از این مقیاس ارائه نمود.
واژه‌های کلیدی: جرم، شناخت، شناختارهای جرم‌زا
متن کامل [PDF 323 kb]   (460 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (224 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶