جلد 25 - ویژه نامه آموزش پزشکی 1397                   جلد 25 - ویژه نامه آموزش پزشکی 1397 صفحات 53-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران و گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2- گروه زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
3- گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران ، navidinia@birjand.ac.ir
چکیده:   (3514 مشاهده)
زمینه و هدف: امروزه ارزیابی برنامه‌های نظام آموزش عالی، مسأله بسیار مهمی است که به‌صورت منظم و علمی در اکثر رشته‌های دانشگاهی صورت نپذیرفته است در حالیکه ارزیابی جزء جدانشدنی در آموزش است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی بر اساس مدل تایلر از دیدگاه دانشجویان بود.
روش تحقیق: این مطالعه، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که درس زبان عمومی درسال1395 داشتند، بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 180 نفر برآورد شد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته 28 سؤالی استفاده شد که روایی آن به تأیید صاحب‌نظران آموزش پزشکی و آموزش زبان انگلیسی رسید و پایایی آن با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ 82درصد به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS  (ویرایش 16) و آزمون تی‌مستقل استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین میانگین به‌دست آمده در سه عنصر محتوا، راهبردهای تدریس و ارزشیابی درس زبان عمومی از دیدگاه دانشجویان با میانگین نظری تفاوت معنی‌دار بود و بالاتر از آن قرار داشت (0/05P<)؛ همچنین بین میانگین عنصر اهداف با میانگین نظری اختلاف معنی‌دار بود و پایین‌تر از آن قرار داشت (0/05P>).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد بایستی اهداف برنامه درسی درس زبان عمومی، مجدد مورد بازنگری قرار بگیرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای دانشجویان باشد.
 
متن کامل [PDF 555 kb]   (840 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (335 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۴