جلد 25 - ویژه نامه آموزش پزشکی 1397                   جلد 25 - ویژه نامه آموزش پزشکی 1397 صفحات 53-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi Y, Hekmati N, Navidinia H. Investigating the Quality of General English Language Course Curriculum Based on Tyler’s Model from the Students’ Perspective at Birjand University of Medical Sciences in 2016. J Birjand Univ Med Sci.. 2018; 25 :53-60
URL: http://journal.bums.ac.ir/article-1-2438-fa.html
محمدی یحیی، حکمتی نرگس، نویدی نیا حسین. ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی بر اساس مدل تایلر از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در سال 1395 . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند. 1397; 25 () :53-60

URL: http://journal.bums.ac.ir/article-1-2438-fa.html


1- کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران و گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
2- گروه زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
3- گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران ، navidinia@birjand.ac.ir
متن کامل [PDF 555 kb]   (1455 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (5623 مشاهده)
متن کامل:   (897 مشاهده)
Abstract                                                                                                                                                                        Original Article

Investigating the Quality of General English Language Course Curriculum Based on Tyler’s Model from the Students’ Perspective at Birjand University of Medical Sciences in 2016
 
Yahya Mohammadi[1],[2], Nargess Hekmati[3], Hossein Navidinia[4]
 
Background and Aim: Although evaluation has been considered as an inseparable part of education, evaluating higher education curriculum in most of the university programs has not been adequately investigated. The purpose of the present study is to investigate the quality of general English language course curriculum and English language learning based on Tyler’s Model from the students’ perspective at Birjand University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This study was descriptive – analytic. The participants were students having General English course at Birjand University of Medical Sciences in 2016. The sampling methods on Krejcie and Morgan table were 180 students and they were selected by available sampling method. Data collection was done through a researcher-made questionnaire including 28 items. The validity of the questionnaire was confirmed by experts in medical and English language education and the reliability was estimated as 82% based on Cronbach's alpha. Data were analyzed in SPSS software using descriptive (frequency and percentage) and inferential statistics (one sample T-test).
Results: The results indicated that the experimental mean score was higher than the theoretical one, and there was a significant difference (p < 0.05) between the two means in three aspects of ‘content’, ‘teaching methods’, and ‘evaluation’ in general English course. Also, the experimental mean in the aspect of ‘course goals’ was less than the theoretical mean and there was a significant difference between them (p>0.05).
Conclusion: Based on the results of this study, the goals of general English language course should be reevaluated so it can satisfy the students’ needs.
Key Words: Curriculum; Quality; General English language course; Tyler’s Model
Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2018; 25 (Supplementary: Medical Education): 53-60.
Received: January 29, 2018      Accepted:  April 27, 2018
 

مقاله اصیل پژوهشی

ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی بر اساس
 مدل تایلر
از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،
 سال 1395

یحیی محمدی[5]،[6]، نرگس حکمتی[7]، حسین نویدی‌نیا[8]
 
چکیده
زمینه و هدف: امروزه ارزیابی برنامه‌های نظام آموزش عالی، مسأله بسیار مهمی است که به‌صورت منظم و علمی در اکثر رشته‌های دانشگاهی صورت نپذیرفته است در حالیکه ارزیابی جزء جدانشدنی در آموزش است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی بر اساس مدل تایلر از دیدگاه دانشجویان بود.
روش تحقیق: این مطالعه، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که درس زبان عمومی درسال1395 داشتند، بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 180 نفر برآورد شد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته 28 سؤالی استفاده شد که روایی آن به تأیید صاحب‌نظران آموزش پزشکی و آموزش زبان انگلیسی رسید و پایایی آن با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ 82درصد به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS  (ویرایش 16) و آزمون تی‌مستقل استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین میانگین به‌دست آمده در سه عنصر محتوا، راهبردهای تدریس و ارزشیابی درس زبان عمومی از دیدگاه دانشجویان با میانگین نظری تفاوت معنی‌دار بود و بالاتر از آن قرار داشت (05/0P<)؛ همچنین بین میانگین عنصر اهداف با میانگین نظری اختلاف معنی‌دار بود و پایین‌تر از آن قرار داشت (05/0P>).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد بایستی اهداف برنامه درسی درس زبان عمومی، مجدد مورد بازنگری قرار بگیرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای دانشجویان باشد.
واژه‌های کلیدی: برنامه درسی؛ کیفیت؛ درس زبان عمومی؛ مدل تایلر
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 1397؛  25 (ویژه نامه آموزش پزشکی): 53-60.
دریافت:  9/11/1396     پذیرش:  8/2/1397
 
مقدمه
آموزش عالی در ایران در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه شده است. گسترش تعداد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی متنوع و نیز تعداد دانشجویان و در بعضای موارد خیل عظیم دانش‌آموخته بیکار، ازجمله چالش‌هایی هستند که نظام آموزشی را با مشکلاتی مواجه نموده‌اند (1). این چالش‌ها نظام دانشگاهی را وادار به بازاندیشی در ساختار، اهداف و فرآیندهای خود نموده است. از آنجا که دانشگاه‌ها از جمله مهمترین نهادهای آموزشی هستند، انتظار می رود که پیوسته وضعیت موجود خود و میزان مطابقت آن با وضعیت مطلوب را مورد توجه قرار دهند و اقدامات لازم را برای رفع نقاط ضعف خود انجام دهند (2).
از عناصر کلیدی در نظام آموزش عالی، برنامه‌های درسی و محتواهای دروس است که اولین گام در تأسیس یک رشته تحصیلی در دانشگاه می‌باشد. برنامه درسی تا اندازه‌ای به طراحی یک ساختمان شباهت دارد (3). برنامه‌های درسی[9] و نظریات مطرح‌شده در آموزش عالی، از جمله عوامل و عناصری هستند که در تحقق‌بخشیدن به اهداف آموزشی نقش به‌سزایی دارند (4). برنامه‌های درسی به‌عنوان یک نقشه یا طرح ناظر بر مهـم‌تـرین رخـداد آموزش، یعنـی یادگیری یا بازسازی تجربیات می‌باشند (5). در واقع برنامه‌های درسی به‌عنوان قلب مراکز آموزشی، در توفیق یا شکست این مرکز نقش کلیدی و بسیار تعیین‌کننده‌ای دارند. بر این اساس برنامه‌های درسی نشان‌دهنده میزان پیشرفت و پاسخگوبودن آموزش عالی به نیازهای در حال تغییر جامعه هستند (6). محتوای برنامه‌های درسی بایستی با اهداف و وظایف مربوطه تناسب لازم را داشته باشد تا بتواند نقش مؤثّر خود را ایفا کند (7)؛ بنابراین اساسی‌ترین قدم برای برنامه‌ریزی آموزشی، شناسایی نیازهای آموزش و نیز اولویت‌بندی آنهاست که اگر مبتنی بر واقعیت باشند، برنامه‌های اموزشی نیز با واقعیت هماهنگ بوده و در رفع مشکلات مؤثّر خواهند بود (8).
نیازهای آموزشی به نیازهایی اطلاق می‌شوند که به‌واسطه آموزش قابل رفع بوده و در سه حیطه دانش، نگرش و عملکرد قرار می‌گیرند (9). امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی نظام آموزشی، مسأله عدم تحقق اهداف برنامه آموزشی است (10). برای بهبود انسجام برنامه‌های درسی و آموزشی، بایستی آنها را به‌طور دوره‌ای ارزیابی و در صورت لزوم تغییرات موردنیاز را بر روی آنها اعمال کرد. ازجمله منابع مهم در تعیین اهداف برنامه‌های درسی، یادگیرنده می‌باشد که بایستی محتوای برنامه‌ها با نیازهای وی مطابقت داشته باشد (10)؛ چرا که میان کارسازی انسان جامعه فردا و کیفیت یادگیری امروز او، رابطه علت و معلولی وجود دارد (11).
افزایش رشد آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بین‌المللی تأثیرات زیادی بر سیستم آموزشی کشورهای مختلف گذاشته و بسیاری از کشورها آموزش زبان انگلیسی را در برنامه درسی دانشجویان گذاشته‌اند (12)؛ از طرفی با پیشرفت علم و تکنولوژی و افزایش تعاملات بین ملت‌ها، نیاز به یادگیری زبان‌های خارجی نیز در حال افزایش است. زبان‌آموزان همیشه به‌دنبال بهترین و مؤثّرترین شیوه برای یادگیری زبان و اساتید نیز به دنبال روشی بوده‌اند که این یادگیری را تسهیل نموده و سرعت بخشند (13). اما بر اساس نتایج مطالعه زنگانی (14)، کتاب‌هایی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند، درست بر اساس نیاز دانشجویان طراحی نشده‌اند و تنها حفظ لغات را مهم و ضروری می‌دانند. کتب زبان عمومی و تخصصی رشته‌های پزشکی نیز از این امر مستثنی نمی‌باشند. نکته دیگر نقش زبان در محیط اجتماعی می‌باشد و مهارت‌های لازم ارتباطی که زبان در اجتماع و در محیط‌های مختلف بازی می‌کند. آنچه مهم جلوه‌گر شده است، تنها ماهیت زبان‌شناسانه زبان به‌صورت مجزا از محیط و مفاهیم فرازبانی آن است (15)؛ با وجودی که یادگیری زبان، ماهیّتی بر اساس تجربه و آزمایش در محیط طبیعی دارد و نمی‌شود تنها با تکرار و تمرین آن را فراگرفت (16). این درحالی است که بسیاری از محققان بر این باورند زبان‌آموزی بایستی بر اساس نیازهای فراگیرندگان باشد و به روش‌های مختلف و به مدرسان زبده نیازمند است (17). چنانچه دانشگاه علوم پزشکی بخواهد در آموزش درس زبان عمومی مأموریت خود را به‌طور مطلوب انجام دهد، لازم است اطمینان فراگیران خود را درباره این موضوع که کوشش‌های دانشگاهی از کیفیت مطلوبی برخوردار است، مورد ارزیابی قرار دهد. برای تشخیص میزان کارآیی و اثربخشی برنامه درسی، نیاز به ارزیابی کیفیت برنامه درسی است.
 ارزیابی کیفیت درونی از جمله مهمترین فعالیت‌های مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه و در ارتباط با ساختارسازی ارزیابی کیفیت دانشگاهی است. ارزیابی کیفیت درونی، فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش‌آموختگان و کارفرمایان و تهیه گزارش از نقاط ضعف و قوت گروه آموزشی و برنامه درسی است. محصول مهم ارزیابی کیفیت درونی که طی این فرآیند حاصل می‌شود، آگاهی از فرصت‌ها، بهبود کیفیت افراد و مجموعه گروه آموزشی و برنامه درسی آنان است. روند رو به رشد تغییرات در آموزش عالی کشور طی سال‌های گذشته موجب کاهش کیفیت آموزش گردیده است (18)؛ بنابراین تمام کاستی‌های موجود در حالی است که اهمیت دانستن زبان انگلیسی برای بر طرف‌کردن نیازهای علمی دانشجویان، هر روز بیشتر از قبل احساس می‌شود و لازم است تا با شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعفی که بر کیفیت برنامه درسی درس زبان انگلیسی تأثیر می‌گذارند، بهبود یادگیری و کیفیت درس زبان عمومی را ارتقا بخشید.
مطالعه‌ای که کیفیت برنامه درسی درس زبان عمومی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند را مورد بررسی قرار داده باشد، تاکنون صورت نگرفته است؛ بنابراین لازم است تا با شناسایی دقیق وضعیت کنونی و در نظر گرفتن پتانسیل‌های موجود، گام‌هایی را در جهت بهبود کیفیت برنامه درسی زبان در این دانشگاه برداشت. از این رو، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد.
 
روش تحقیق
این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است که در سال 1395 با هدف بررسی وضعیت کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام گردید. جامعه پژوهشی این تحقیق، شامل کلیه دانشجویانی بود (340 نفر) که درس زبان عمومی داشتند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 180 نفر برآورد گردید که به‌شیوه در دسترس انتخاب شدند. معیار ورود دانشجویان به مطالعه، داشتن درس زبان عمومی بود.
برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق‌ساخته که مبتنی بر مدل برنامه‌ریزی درسی تایلر ساخته شده بود، استفاده گردید. این پرسشنامه مشتمل بر دو بخش بود: بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک افراد شرکت‌کننده از جمله: جنس، دانشکده، رشته تحصیلی و سن بود؛ بخش دوم پرسشنامه دارای 28 سؤال بود که چهار عنصر برنامه درسی (اهداف، محتوا، راهبردهای تدریس و ارزشیابی) را می‌سنجید. برای ارزیابی هر عنصر، 7 سؤال که براساس مقیاس لیکرت 5‌گزینه‌ای طراحی شده بود، سنجیده شد. نمره کلی این پرسشنامه، کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی را سنجید. روایی پرسشنامه به تأیید صاحب‌نظران آموزش پزشکی و آموزش زبان انگلیسی رسید. برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از شیوه آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان پایایی 82درصد به‌دست آمد. توزیع پرسشنامه‌ها در انتهای ترم تحصیلی انجام گرفت.
برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارSPSS  (ویرایش 16) و آزمون t تک‌نمونه‌ای در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد. از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) نیز برای شرح و توصیف داده‌ها استفاده گردید. این مقاله بر گرفته از طرح تحقیقاتی پژوهش در آموزش با کد اخلاق IR.bums.REC.1395.152 می‌باشد.
یافته‌ها
از مجموع 180 پرسشنامه تکمیل‌شده، 78 پرسشنامه مربوط به شرکت‌کنندگان مرد (3/43%) و 102 پرسشنامه مربوط به شرکت‌کنندگان زن (7/56%) بود. میانگین سنّی شرکت‌کنندگان در این مطالعه 80/0±41/19 سال بود.
نتایج ارائهشده در جدول شماره یک نشان داد که اختلاف مشاهده‌شده بین میانگین تجربی به‌دست آمده در سه عنصر محتوا، راهبردهای تدریس و ارزشیابی درس زبان عمومی از دیدگاه دانشجویان، با نقطه برش «عدد 3» معنی‌دار بود و بالاتر از آن قرار داشت؛ از این رو می توان گفت که وضعیت این مؤلّفه‌ها در برنامه درسی زبان عمومی مطلوب می‌باشد. همچنین بین میانگین تجربی عنصر اهداف با نقطه برش، اختلاف معنی‌دار بود و پایین‌تر از آن قرار داشت؛ از این رو می‌توان گفت که وضعیت اهداف برنامه درسی زبان عمومی نامطلوب است (05/0P<). به طور کلی بین میانگین تجربی کیفیت درونی برنامه درسی با میانگین نظری، تفاوت وجود داشت؛ بنابراین می‌توان گفت برنامه درسی زبان عمومی از کیفیت درونی مطلوبی برخوردار است.
نتایج ارائه‌شده در جدول 2 نشان داد که بین میانگین ملاک‌های ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0P>).
 
جدول 1- وضعیت نمره ملاک‌های ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی زبان عمومی و مقایسه آماری آن با نقطه برش نظری 3
معنی‌داری t انحراف استاندارد میانگین ملاک ارزیابی
0001/0 25/39 968/0 87/2 اهداف
0001/0 02/48 920/0 42/3 محتوا
0001/0 94/52 889/0 61/3 راهبردهای تدریس
0001/0 25/52 06/1 37/4 ارزشیابی
0001/0 19/46 964/0 54/3 کیفیت درونی برنامه درسی
جدول2- مقایسه میانگین کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر
معنی‌داری t انحراف معیار میانگین جنس ملاک ارزیابی
535/0 622/0 745/0 82/2 پسر اهداف
10/1 91/2 دختر
895/0 132/0 928/0 43/3 پسر محتوا
919/0 41/3 دختر
963/0 047/0 933/0 60/3 پسر راهبردهای تدریس
858/0 61/3 دختر
429/0 793/0 17/1 30/4 پسر ارزشیابی
973/0 43/4 دختر
107/0 62/1 22/1 68/3 پسر کیفیت درونی برنامه درسی
675/0 43/3 دختر
 

بحث
نتایج ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ دیدﮔﺎﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠویاﻥ، کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی به‌طور کلی بر اساس عناصر چهار گانه مدل تایلر از وضعیت مطلوبی برخوردار است. همچنین نتایج تحلیلی مبتنی بر عناصر برنامه درسی نشان داد که عنصر اهداف برنامه درسی زبان عمومی از مطلوبیت برخوردار نیست. این یافته با نتایج مطالعه بکان و همکاران (19) که نشان دادند برنامه درسی زبان انگلیسی در دوره متوسطه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست همخوانی دارد. بنابراین نیاز است در جهت مطلوبیت بیشتر برنامه درسی درس زبان عمومی اهداف برنامه درسی مبتنی بر نیازهای جامعه و دانشجویان علوم پزشکی تدوین شود. مبهم بودن اهداف و تک بعدی بودن آنها، محدود شدن اهداف برنامه درسی درس زبان عمومی به مباحث تئوری و عدم توجه به اهداف رفتاری می توانند دلایلی باشند که اهداف برنامه درسی درس زبان عمومی از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد.
همچنین نتایج مطالعه نشان داد که عنصر محتوا درس زبان عمومی از دیدگاه دانشجویان در وضعیت مطلوبی برخوردار است. این یافته با نتایج مطالعات علی‌پور و همکاران و همچنین محبی امین و همکاران که نشان دادند محتوا و راهبردهای تدریس و ارزشیابی برنامه درسی درس زبان در دوره متوسطه و اخلاق در حوزه پزشکی از مطلوبیت لازم برخوردار نیست، همخوانی ندارد (19، 20). در جهت بالابردن کیفیت عناصر برنامه درسی محتوا، با توجه به اهمیتی که در تصمیات برنامه‌های درسی دارد، ضروری است که انتخاب محتوا مبتنی بر ملاک‌ها و معیارهایی باشد تا بتواند اهداف اصلی اموزش را پوشش دهد و همچنین نیازهای دانشجویان و جامعه را برطرف نماید.
از طرف دیگر نتایج بررسی وضعیت راهبردهای تدریس اساتید در برنامه درسی درس زبان عمومی مطلوب، در مطالعه حاضر با یافته‌های مطالعه بکان و همکاران (19) همخوانی ندارد. در جهت تقویت و مطلوبیت بیشتر روش‌های تدریس اساتید، مشکلاتی مانند: ضعف در آموزش بالینی، عدم تناسب روش‌های تدریس با اهداف آموزشی، ضعف در بکارگیری از فنون نوین و فعال تدریس، نامناسب‌بودن محیط آموزشی برای یادگیری عمیق، عدم تنوع روش‌های تدریس، تعاملی و مشارکتی‌نبودن تدریس زبان عمومی می‌تواند از کیفیت آموزش بکاهد.
نتایج به‌دست آمده نشان داد که وضعیت ارزشیابی دانشجویان توسط اساتید از کیفیت مطلوبی برخوردار است، این یافته با نتایج مطالعه بکان و همکاران که بیان کردند وضعیت ارزشیابی زبان انگلیسی در دوره متوسطه نامطلوب است (19)، همخوانی ندارد. در جهت بالابردن و افزایش مطلوبیت ارزشیابی درس زبان عمومی، نیاز است شرایط اجرایی عنصر ارزشیابی، استفاده از روش‌های ارزشیابی علمی و عملی، داشتن شاخص‌های مشخص برای ارزشیابی زبان، ارزشیابی چندبعدی، تأمین منابع برای راه‌اندازی آزمایشگاه زبان و ارزشیابی مبتنی بر آن و جدی‌گرفتن ارزشیابی زبان عمومی توسط دانشجویان و اساتید، مدّ نظر قرار گیرد.
همچنین نتایج نشان داد که بین کیفیت برنامه درسی درس زبان عمومی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در جهت تبیین این یافته می‌توان گفت دانشجویان دختر و پسر از آموزش یکسانی برخوردار بوده‌اند. از محدودیت‌های این پژوهش می‌توان گفت که نتایج این مطالعه فقط قابل تعمیم در درس زبان عمومی است و به سایر واحدهای درسی زبان انگلیسی قابل تعمیم نمی‌باشد.
 
نتیجه‌گیری
با توجه به نتایج به‌دست آمده پیشنهاد می‌شود اهداف و محتوای ارائه‌شده در برنامه درسی مصوب درس زبان عمومی دانشجویان پزشکی با همکاری اساتید، برنامه‌ریزان و مسؤولان ذیربط، مورد تجدید نظر و بازبینی قرار گیرد. همچنین اساتید از روش‌‌های نوین تدریس استفاده کنند تا یادگیری معنادار و پایداری دانش زبان عمومی ایجاد گردد و در نتیجه دانشجویان، انگیزه درونی برای یادگیری مباحث زبان به‌دست آورند و در نهایت برای سنجش میزان یادگیری دانشجویان، از روش‌های نوین ارزشیابی متناسب با محتوای درسی استفاده کنند.
 
تقدیر و تشکر
بدین‌وسیله نویسندگان مقاله برخود لازم می دانند که از پرسنل محترم EDC دانشگاه، از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه به‌خاطر تأمین مالی طرح و از تمام اساتید گرامی و دانشجویان عزیزی در انجام این تحقیق همکاری لازم را داشتند، کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورند.

منابع:
1- Zarghani H, Shahbeiki M, RaeisoonM R, Khoshravan Z, Mohammadi Y. Investigating the Rate of Adaptation between the Courses of Radiation Technology and Job Requirements from the Perspective of Graduates. Future of Medical Education Journal. 2017; 7(4): 3-8.
2- Fadaei A, Ghafari M, Amiri M, Shakeri K. Investigating Environmental Health Engineering Graduates’viewpoints about the Conformity Rate of the curriculum with Their Professional Needs in Chaharmahal and Bakhtiari Province. Iran J Med Educ. 2014; 14(9): 787-95. [Persian]
3- Norouzzadeh R, Kossary M. Description of the characteristics of the quadruplet elements undergraduate curriculum with emphasis on training entrepreneurship skills. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. 2010; 15(4): 1-18. [Persian]
4- Maleki H. Curriculum Development (Action Guide). 18th ed. Tehran: Payand Andesh Publications; Second Edition; 2013. [Persian]
5- Oliva PF. Developing the Curriculum. Boston: Pearson press; 2008.
6- Kousari M, Nouroozzadeh R. Description of the Characteristics of the Quadruplet Elements Undergraduate Curriculum with Emphasis on Training Entrepreneurship Skills. Journal of Research and Planning in Higher Education. 2010; 15(4): 1-18. [Persian]
7- Mirmoghtadaee Z, Karamalian H. Comparison between core courses curriculum and hands on programs experienced by BS midwives and occupational needs from the viewpoint of teachers and midwives working in Isfahan. Iran J Med Educ. 2011; 11(2): 163-4. [Persian]
8- Hannani M, Khoramabadi H, Rastgar M, Motalebi-Kashani M. The views of occupational health graduates working in Kashan, Iran, on compliance of curriculum content with occupational requirements. Strides Dev Med Educ. 2016; 13(1): 84-91. [Persian]
9- Nejabat M, Hashempur M, Heydari M, Amini M. The Conformity of Educational Programs to the Educational Priorities of Medical Doctors A Study in Department of Ophthalmology, Shiraz University of Medical Sciences, Iran. Strides Dev Med Educ. 2013, 9(2): 191-7. [Persian]
10- Shadfar H, Liaghtdar MJ, Sharif M. Investigating conformity scope of educational planning and administration curriculum with students needs. Journal of Research and Planning in Higher Education. 2012; 17(4): 123-46. [Persian]
11- Khoshrang H, Salari A, Dadgaran I, Moaddab F, Rouhi-Balasi L, Pourkazemi I. Quality of Education Provided at The Clinical Skills Lab From Medical Students’ viewpoints in Guilan University of Medical Sciences. Research in Medical Education. 2016; 8(2): 77-83. [Persian]
12- Jafar Khani F, Zarei Zawarki I, Delaware A. Developing English Curriculum in Primary Schools: Dos and Don’ts. Educational Psychology. 2016; 11(37): 33-50. [Persian]
13- Sahraei RM, Khaleqinejad S. Second Language Learning Strategies: In Pursuit of a Profile for Persian Language. Educational Psychology. 2012; 26(8): 2-34. [Persian]
14- Zangani E. The ESP Textbook Problem: The Evaluation of ESP Textbooks in Humanities in the Undergraduate Program of Iranian Universities. Asian ESP J. 2009; 5(2): 93-106.
15- Ghahremani-Ghajar SS, Mohammadi Doostdar H, Mirhosseini SA. We have been living with this pain: enquiry-based language learning in Iranian higher education. Journal of Teaching in Higher Education. 2012; 17(3): 269-81.
16- Goldman SR, Radinsky J, Tozer S, Wink D. Learning as Inquiry. In: Baker E, McGaw B, Peterson P, editors. International encyclopedia of education. 3rd ed. UK: Elsevier; 2010. 297-302.
17- Johns AM, Dudley‐Evans T. English for Specific Purposes: International in Scope, Specific in Purpose. TESOL Quarterly. 1991; 25(2): 297-314.
18- Fatahi Asl J, Heidari Moghadam A, Haghighizadeh M. [Assessmentof skill of radiographers of specially radiology sciences in educational hospitals of Ahvaz in 2010]. Jentashapir Journal of Health Research. 2012; 3(3): 437-44. [Persian]
19- Alipour V, Bakan S, Moradi R. The Qualitative Analysis of English Learning in Secondary School English Language Curriculum Based on Wayne Stein and Faint Straw Model. Educational Psychology. 2016, 12(42): 129-54. [Persian]
20- Mohebbi Amin S, Rabiei M, Keizoori AH. A review of students’ evaluation of the medical ethics curriculum. Med Ethics Hist Med. 2015; 8(3): 77-86. [Persian]
 
[1] Employee at Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
[2]Department of Curriculum Development at Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
[3]Department of TEFL, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
[4] Corresponding Author; English Language Department. University of Birjand. Birjand, Iran.
Tel: 0563220301            Fax: 0563220212           Email: navidinia@birjand.ac.ir
[5]کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
[6] گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
[7] گروه زبان انگلیسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
4نویسنده مسؤول؛ گروه زبان انگلیسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
آدرس: دانشگاه بیرجند- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه زبان انگلیسی
تلفن:  0563220301      نمابر: 0563220212      پست الکترونیکی:  navidinia@birjand.ac.ir
[9] Curriculum
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: 1396/11/9 | پذیرش: 1397/2/8 | انتشار الکترونیک: 1397/6/14

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Birjand University of Medical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb