جلد 25 - ویژه نامه آموزش پزشکی 1397                   جلد 25 - ویژه نامه آموزش پزشکی 1397 صفحات 115-125 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ، abbaspour1386@gmail.com
2- دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3- گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
4- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
چکیده:   (2402 مشاهده)
زمینه و هدف: گرچه تأثیر سرمایه روان‌شناختی مدت‌ها پیش موردتوجه قرارگرفته، ولی امروزه درک رابطه آن با خوش‌بینی علمی به‌عنوان یک ضرورت محسوب می‌شود. در این پژوهش، سازه جوّ روان‌شناختی، به‌عنوان یک متغیّر میانجی در رابطه بین سرمایه روان‌شناختی با خوش‌بینی سازمانی، مورد مطالعه قرارگرفت.
روش تحقیق: مطالعه حاضر برحسب نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی-پیمایشی است. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 290 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به‌عنوان نمونه آماری، مورد مطالعه قرار گرفتند.  داده‌ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. پایایی ابزارهای اندازه‌گیری با استفاده از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی ابزارهای اندازه‌گیری با استفاده از روش روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS2 استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که سرمایه روان‌شناختی و خوش‌بینی علمی به‌ترتیب: پیشایند و پیامد جوّ روان‌شناختی محسوب می‌شوند و خوش‌بینی علمی با مؤلّفه تاب‌آوری رابطه منفی و با مؤلفه‌های خودکارآمدی، امید و خوش‌بینی رابطه مثبت و معنی‌داری دارد (0/05>P). در مجموع، نتایج بیانگر این بود که 44درصد از تغییرات خوش‌بینی علمی به‌طور مستقیم توسط مؤلّفه‌های سرمایه روان‌شناختی و 45درصد از تغییرات خوش‌بینی علمی، غیرمستقیم و از طریق متغیّر میانجی جوّ روان شناختی تبیین می‌گردد.
نتیجه‌گیری: این پژوهش، یافته‌های نظری و تجربی مهمی را برای تحقیقات آینده در مورد آموزش و خوش‌بینی علمی ارائه کرده و پیش‌بینی می‌کند که ادراک دانشجویان از جوّ روان‌شناختی، یک الزام برای خوش‌بینی علمی محسوب می‌شود.
 
متن کامل [PDF 727 kb]   (831 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش پزشكي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۴