دوره 25، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 25 شماره 3 صفحات 234-244 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- کمیته تحقیقات دانشجویی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند، ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، ایﺮان.
2- ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮّ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، ایران.
3- کمیته تحقیقات دانشجویی، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند، ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ، ایران.
4- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. ، naseri_m2003@yahoo.com
چکیده:   (3087 مشاهده)
زمینه و هدف: امروزه دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مزمن متابولیک است و در صورتی که اقدامی برای پیشگیری، کنترل و درمان آن صورت نگیرد، معضلات زیادی برای جامعه خواهد داشت. این مطالعه با هدف بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بیرجند در خصوص دیابت و فاکتورهای مرتبط با آن انجام شد.
روش تحقیق: این مطالعه مقطعی- تحلیلی، روی 362 دانش‌آموز دختر متوسطه دوره دوم شهر بیرجند در سال تحصیلی 96-1395 انجام شد. روش نمونه‌گیری به‌صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای خودساخته بود که روایی محتوایی آن توسط 7نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه تأیید گردید. برای بررسی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای سؤالات دانش 78/0، سؤالات نگرش 64/0 و سؤالات عملکرد 67/0 تعیین شد. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS  (ویرایش 19) و با کمک آزمون‌های آماری tتست مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و تست تعقیبی توکی در سطح معنی‌داری 05/0=α تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین نمره دانش دانش‌آموزان از 5 نمره 27/1±5/2 و در سطح ضعیف، میانگین نمره نگرش از 21 نمره 09/3±9/16 و در سطح متوسط و میانگین نمره عملکرد از 14 نمره 86/1±3/8 و در سطح متوسط قرار داشت. همچنین نمره دانش و نگرش در دانش‌آموزان رشته تجربی به‌طور معنی‌داری از دانش‌آموزان رشته ریاضی و فنی بالاتر بود (001/0P<).
نتیجه‌گیری: نمره دانش دانش‌آموزان در خصوص دیابت و فاکتورهای مرتبط با آن در سطح ضعیف و نمره نگرش و عملکرد آنها در سطح متوسط می‌باشد. از آنجایی‌که میان دانش فرد درباره یک مسئله و بینش و عملکرد وی رابطه مستقیم وجود دارد، برگزاری جلسات آموزشی بهداشتی در این خصوص و اضافه‌نمودن اطلاعاتی به کتب درسی برای بهبود و ارتقای سطح آگاهی و پیشگیری دیابت، لازم است.
متن کامل [PDF 2294 kb]   (319 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (367 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۵