دوره 23، شماره 3 - ( پاییز 1395 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 268-276 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثّر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
2- گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران.
3- مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران و گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
4- گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
5- عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، گروه پزشکی- اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران و دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. ، raeisoon@bums.ac.ir
چکیده:   (10949 مشاهده)

زمینه و هدف: بهره هوشی، هوش فرهنگی و خودنظارتی از مؤلّفه‌های مهم و تأثیرگذار بر فرآیند یاددهی و یادگیری دانشجویان می‌باشد؛ بر این اساس، این مطالعه به بررسی رابطه میان بهره هوشی با هوش فرهنگی و خودنظارتی در دانشجویان پرداخت.

روش تحقیق: در یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی همبستگی، تعداد 171 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی بهره هوشی، هوش فرهنگی و خودنظارتی به‌ترتیب از آزمون‌های استاندارد آر بی کتل مقیاس سوم، هوش فرهنگی Earley & Ang و خودنظارتی Snyder استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و آزمون تی‌مستقل در سطح معنی‌داری 05/0≥P استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین نمره‌های ضریب هوشی، هوش فرهنگی و خودنظارتی شرکت‌کنندگان در مطالعه به‌ترتیب برابر با: 44/10±106 و 31/17±73/85 و 20/3±35/12 بود. نمره هوش فرهنگی در بین دو جنس، تفاوت قابل ملاحظه‌ای نشان نداد. رابطه مثبت و معنی‌داری بین میانگین نمره هوش فرهنگی و خودنظارتی مشاهده گردید (000/0P<، 37/0R=)؛ ولی بین نمره هوش فرهنگی و ضریب هوشی و همچنین بین نمره خودنظارتی و ضریب هوشی ارتباط معنی‌داری مشاهده نگردید.

نتیجه‌گیری: با توجه به وضعیت نامطلوب نمره هوش فرهنگی و البته اکتسابی‌بودن بخش قابل توجهی از مهارت‌ها و قابلیت‌های آن، پیشنهاد می‌گردد برنامه‌های آموزشی و فرهنگی ویژه‌ای برای تقویت هوش فرهنگی در نظر گرفته شود.

متن کامل [PDF 415 kb]   (2526 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2964 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
دریافت: 1394/12/13 | پذیرش: 1395/6/27 | انتشار الکترونیک: 1395/8/25