دوره 23، شماره 3 - ( پاییز 1395 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 257-267 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی مؤثّر بر سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
2- مرکز تحقیقات مدیریت وعوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه اپیدمیولوژی و آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
3- گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. ، mohammadif922@mums.ac.ir
چکیده:   (10098 مشاهده)

زمینه و هدف: کار ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺩﻥ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ‌ﮔﺮﺩد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی بر سازه‌های الگوی رفتار سالم در کارگران معدن زغال سنگ طبس در سال 1394 انجام شد.

روش تحقیق: در این مطالعه نیمه‌تجربی تصادفی شاهددار، 45 ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوه‌ﻫﺎی آزمون و شاهد شرکت کردند. اطلاعات جمعیت‌شناختی و داده‌های مرتبط با سازه‌های الگوی رفتار سالم، قبل و 3 ماه بعد از مداخله، از طریق پرسشنامه الگوی رفتار سالم جمع‌آوری شد. برای سنجش اعتبار و پایایی پرسشنامه، از روش اعتبار محتوی و آلفای کرونباخ استفاده شد. مداخله آموزشی در قالب 4جلسه 60دقیقه ای و به‌روش بحث گروهی و پرسش و پاسخ اجرا شد. سپس اطلاعات وارد نرم‌افزار SPSS (ویرایش 16) شد و با استفاده از آزمون‌های آماری Chi-Square، Mann– Whitney، Fisher، Wilcoxon، Kruskal– Wallis، Paired t-test و t-test Independent، در سطح معنی‌داری 05/0P< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: قبل از آموزش، بین دو گروه از نظر متغیّرهای جمعیت‌شاختی و متغیّرهای اصلی پژوهش اختلاف معنی‌داری وجود نداشت؛ اما پس از آموزش، یافته‌ها نشان‌دهنده تغییر معنی‌دار میانگین امتیاز سازه‌های نگرش (001/0P<)، اعتقادی (001/0P<)، هنجاری (001/0P<)، قصد رفتاری (001/0P<)، آگاهی (001/0P<) و عوامل تسهیل‌کننده (001/0P<) در گروه آزمون بود.

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌دهد مداخله آموزشی بر مبنای الگوی رفتار سالم قادر است نگرش، اعتقادات، هنجارها، قصد رفتاری، آگاهی و عوامل تسهیل‌کننده تبدیل قصد به رفتار را در کارگران معدن درباره رفتارهای ناایمن تغییر دهد.

متن کامل [PDF 386 kb]   (1552 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1437 مشاهده)  
نوع مطالعه: مقاله اصیل پژوهشی | موضوع مقاله: آموزش بهداشت
دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۴/۱۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۷/۱۸