دوره 19، شماره 6 - ( ویژه نامه قلب و عروق 1391 )                   جلد 19 شماره 6 صفحات 81-87 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علو پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
2- گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
3- دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. ، smhosseini39@yahoo.com
4- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران
5- بیمارستان امام رضا بیرجند، بیرجند، ایران
6- مرکز تحقیقات آترواسکلروز و عروق کرونر، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.
چکیده:   (11171 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای بیماری های قلبی – عروقی، تشخیص به موقع این بیماری ها ضروری است. روش اسکن پرفیوژن قلب به علت غیرتهاجمی بودن و دقت در تشخیص، یک روش مؤثر و فراگیر برای غربالگری بیماران قلبی و نیز تشخیص به موقع ضایعات شایع قلب است. در این مطالعه ما به بررسی یافته های اسکن پرفیوژن قلب در بیرجند پرداختیم. روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی برروی 350 نفرازبیماران ارجاع شده طی شش ماهه دوم سال 1390 به مرکزپزشکی هسته ای بیرجندموردبررسی قرارگرفتند.داده هاازطریق پرسشنامه ای که شامل برخی مشخصات دموگرافیک ،سابقه بیماریهای زمینه ای فردی وخانواده ازنظرضایعات قلبی وفشارخون،دیابت ونوع ضایعات قلبی جمع آوری شد. سپس داده ها در نرم افزار SPSS‌ (ویرایش 19) آنالیز آماری گردید. یافته‌ها: میانگین سنی آزمودنی ها 8/11±1/57 سال بود.6/58درصدزن،6/86 درصددرشهرسکونت داشتندو66 درصد در فامیل سابقه ضایعه قلبی نداشتند. از 40درصدی که ضایعات قلبی درآنها مشاهده شد 85 درصد ضایعه قلبی آنها ایسکمیک و 15 درصد انفارکتوس گزارش شد. فراوانی نسبی ضایعات قلبی در مردان نسبت به زنان بیشتر بود (001/0 P<). بین ضایعات قلبی با دیابت ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0 P<). ولی بین ضایعات قلبی و نوع ضایعه با سن، محل سکونت و نسبت فامیلی ارتباط معنی داری بدست نیامد. نتیجه‌گیری: اسکن پرفیوژن میوکارد، به عنوان یک روش غیر تهاجمی در تشخیص ضایعات قلبی، می تواند مفید باشد.
متن کامل [PDF 180 kb]   (2778 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله كوتاه | موضوع مقاله: قلب وعروق
دریافت: ۱۳۹۱/۶/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۲/۲/۱۲